Neftalí

Hledám varianty 'neftalí' [ neftalí ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 30:8...Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala...
Genesis 35:25... Synové Bilhy, Rácheliny otrokyně: DanNeftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyně: Gád a Ašer. To jsou...
Genesis 49:21...bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstaráNeftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef...
Exodus 1:4... Zabulon a Benjamín, DanNeftalí, Gád a Ašer. Celkem vyšlo z Jákobových beder...
Numeri 1:43...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které...
Numeri 2:29...jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův, a...
Numeri 13:14...z pokolení Ašer, Nachbi, syn Vofsiův, z pokolení Neftalí, Geuel, syn Makiův, z pokolení Gád...
Numeri 34:28...Ašer, Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům...
Deuteronomium 27:13...žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, DanNeftalí se pak postaví na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité...
Jozue 20:7..." Vyčlenili tedy Kedeš v Galileji v pohoří Neftalí, dále Šechem v pohoří Efraim a Kiriat-arbu (což je...
Jozue 21:6...losem třináct měst od pokolení Isachar, AšerNeftalí a od poloviny pokolení Manases v Bášanu. Synové...
Jozue 21:32...a Rechob - celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho...
Soudců 1:33...obyvatel země, protože je nedokázali vyhnatNeftalí nevyhnal obyvatele Bet-šemeše ani Bet-anatu, a tak...
Soudců 5:18...hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtíNeftalí na bojiště vyrazil! Přišli králové, bojovali,...
1. Královská 4:15...ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a...
1. Královská 7:14...z Týru. Byl to syn jedné vdovy z pokolení Neftalí a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán...
1. Královská 15:20... Dan, Abel-bet-maaku, celý Kineret a celý kraj Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu...
2. Královská 15:29...a Chacor. Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak proti...
1. Letopisů 2:2... Juda, Isachar, Zabulon, Dan, Josef, BenjamínNeftalí, Gád, Ašer. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito...
1. Letopisů 6:47...měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro...
1. Letopisů 6:61...a Rechob s jejich pastvinami. Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s...
2. Letopisů 16:4...a všechny zásobovací sklady měst v kraji Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl, přestal stavět Rámu...
Žalmy 68:28...pak se svým zástupem, vůdcové kmene ZabulonNeftalí! Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc...
Izaiáš 8:23... Tak jako dříve ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem,...
Ezechiel 48:3...území bude mít od východu na západ svůj podíl Neftalí. Vedle území Neftalího bude mít od východu na...
Matouš 4:13...pobřežního města Kafarnaum v krajinách ZabulonNeftalí. Tak se naplnilo slovo proroka...
Matouš 4:15...slovo proroka Izaiáše: "Země Zabulon a země Neftalí, při cestě k moři, za Jordánem, Galilea pohanů: Lid...
Zjevení 7:6... z pokolení Ašer 12 000 označených, z pokolení Neftalí 12 000 označených, z pokolení Manases 12 000...

Slova obsahující neftalí: neftalí (28) neftalího (3) neftalíma (6) neftalíme (1) neftalímova (2) neftalímovi (6) neftalímovy (2) neftalímových (3) neftalímského (1) neftalímův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |