Nedovol

Hledám varianty 'nedovol' [ nedovolte (2) nedovolím (1) nedovolili (1) nedovolil (11) nedovolí (5) nedovol (2) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 20:6... také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu...
Genesis 31:7...šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu,...
Exodus 12:23...na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveřenedovolí zhoubci vejít do vašich domů a ranit vás. Toto...
Leviticus 18:21...svého bližního, a tak se s poskvrňovatNedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi -...
Numeri 21:23... dokud nepřejdeme tvé území." Sichon ale Izraeli nedovolil projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a...
Numeri 22:13...hodnostářům: "Vraťte se do své země. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři tedy vstali a...
Jozue 10:19...pronásledovat nepřátele. Vpadněte jim do zadnedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh,...
Soudců 3:28...za ním, obsadili Moábcům jordánské brodynedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000...
1. Samuel 24:8...pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazilnedovolil jim Saula napadnout. Saul pak vyšel z jeskyně a...
2. Samuel 14:10... přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž prosím král prohlásí při...
2. Samuel 14:13...mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému vyhnanci vrátit se domů. Všichni jsme přece...
2. Královská 9:15...prohlásil: "Jestli opravdu chcete za králenedovolte nikomu uniknout z města a prozradit to v Jizreelu...
Žalmy 132:4...do svého domu, na svoje lůžko nelehnu, svým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout, dokud...
Kazatel 5:5...nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnilNedovol svým ústům, aby přivedla k hříchu, neříkej...
Kazatel 6:2...životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch věcí užít - nechá je užívat někomu cizímu....
Marek 5:19...posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým a vypravuj jim, jak...
Marek 5:37... jenom věř," řekl představenému synagogy. Nikomu nedovolil, aby ho doprovázel, kromě Petra, Jakuba a jeho...
Lukáš 12:39...hospodář věděl, v jakou hodinu přijít zlodějnedovolil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte...
Skutky 16:7...se jít do Bitynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy Mysii a dorazili do Troady...
Skutky 27:7... jsme se dostali naproti Knidu. Vítr nám nedovolil pokračovat tím směrem, a tak jsme obepluli Krétu...
1. Korintským 10:13...by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrnýNedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed...
Zjevení 11:9...bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dnenedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu. Obyvatelé země...

Slova obsahující nedovol: nedovol (2) nedovolí (5) nedovolil (11) nedovolili (1) nedovolím (1) nedovoloval (2) nedovolte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |