Nechám

Hledám varianty 'nechám' [ nechte (36) nechme (2) nechej (1) necháte (3) nechat (23) necháš (13) necháme (4) nechám (62) nechaly (4) nechali (46) nechala (8) nechal (220) nechají (10) nechá (72) nech (63) ]. Nalezeno 559 veršù.
Genesis 2:9...postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a...
Genesis 6:16... 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy...
Genesis 8:1...všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v aršeNechal nad zemí vát vítr a voda se utišila. Prameny...
Genesis 12:12...řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi...
Genesis 14:21... Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem,...
Genesis 14:24...- abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří...
Genesis 18:4...a zastav se u svého služebníka! Když dovolíšnechám přinést trochu vody. Umyjete si nohy a odpočinete si...
Genesis 19:20...je dost blízko, abych tam utekl, a je maličkéNech prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu...
Genesis 27:42...oznámena slova jejího staršího syna Ezauanechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu:...
Genesis 30:15...mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná...
Genesis 30:26...mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl."...
Genesis 31:4...příbuzenstvu, a budu s tebou." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl...
Genesis 32:17...jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou...
Genesis 33:9... můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratřenech si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosím,...
Genesis 33:15...nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však...
Genesis 37:32... Potom tu zdobenou suknici poslali svému otciNechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš...
Genesis 38:7... však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou...
Genesis 38:10...To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar:...
Genesis 38:23...nikdy nebyla." Juda odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal...
Genesis 39:6...na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl...
Genesis 39:7...době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl...
Genesis 39:12...chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla,...
Genesis 39:13...ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že  nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a...
Genesis 39:15...začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičímnechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty...
Genesis 39:16...své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán....
Genesis 39:18...mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křikunechal své šaty u a utekl ven." Josefův pán naslouchal...
Genesis 41:43...roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef...
Genesis 42:33... nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidéNechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám jídlo k...
Genesis 43:8...Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnouNech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme my...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhéhoNechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a...
Genesis 46:34...- jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke...
Genesis 47:4...stáda tvých služebníků tam není pastva. Prosímenech své služebníky bydlet v gošenském kraji." Farao pak...
Genesis 47:24...úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a...
Exodus 1:16...to bude syn, zabijte ho, když to bude dceranechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak...
Exodus 1:22...narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou...
Exodus 2:20...je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj...
Exodus 4:26...a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli...
Exodus 8:4...vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, ...
Exodus 8:21...Celá země byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu...
Exodus 9:19...nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu....
Exodus 9:21... Kdo si ale Hospodinovo slovo nevzal k srdcinechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin...
Exodus 9:27...Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou...
Exodus 10:10...by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně...
Exodus 14:12...Neříkali jsme ti to v Egyptě? Říkali jsmeNech nás být, otročíme Egyptu! Otročit Egyptu bylo...
Exodus 16:4...hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hlenechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den...
Exodus 16:20...ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš...
Exodus 16:23... a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek,...
Exodus 16:24... si nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to...
Exodus 20:24...oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti....
Exodus 21:8...se znelíbí svému pánu, který si ji vybralnechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji...
Exodus 21:34...s jeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když něčí býk potrká sousedova býka tak, že pojde,...
Exodus 21:36... musí nahradit býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho...
Exodus 22:4... Když někdo spase pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to...
Exodus 23:11...zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co...
Exodus 26:1...kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látkynecháš na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude...
Exodus 29:13... obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a...
Exodus 29:18...k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu,...
Exodus 29:25...Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich rukounecháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to...
Exodus 32:10..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjnýNech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale...
Exodus 32:25... (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků nechal zdivočet.) Postavil se tedy k bráně tábora a zvolal:...
Exodus 33:19...řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít všechnu svou dobrotu a vyslovím...
Exodus 36:6... jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte ...
Leviticus 1:9...a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť...
Leviticus 1:13...omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběťnechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť...
Leviticus 1:15...ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavunechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na...
Leviticus 1:17...u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je...
Leviticus 2:2...s olejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:9...ji donese k oltáři, odejme z památeční dílnechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:16...pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je to ohnivá oběť Hospodinu...
Leviticus 3:5...odejme spolu s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na...
Leviticus 3:11... který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu....
Leviticus 3:16... který odejme spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako...
Leviticus 4:10...tuk z dobytčete při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka...
Leviticus 4:19...setkávání. Potom z něj odejme všechen tuknechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak,...
Leviticus 4:26...zbytek krve vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za...
Leviticus 4:31... jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za...
Leviticus 4:35...jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za...
Leviticus 5:12...knězi a ten z vezme hrst jako památeční dílnechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to...
Leviticus 6:5...dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane...
Leviticus 6:8...i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou...
Leviticus 7:5... který bude odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to...
Leviticus 7:31...s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a...
Leviticus 8:6...nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou....
Leviticus 8:13...a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice,...
Leviticus 8:16... jaterní lalok, obě ledviny i jejich tuknechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso...
Leviticus 8:20...ze všech stran krví. Berana rozsekal na dílynechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho...
Leviticus 8:21...a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná...
Leviticus 8:24...jeho pravé ruky a palec jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček...
Leviticus 8:28...Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlanínechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to...
Leviticus 9:10... Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Leviticus 9:16...a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběťNechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle...
Leviticus 9:17...zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat...
Leviticus 9:20...lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron...
Leviticus 13:50...být ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédnenechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak...
Leviticus 14:4... že se rána malomocenství na postiženém zhojilanechá pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé...
Leviticus 14:5...cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou...
Leviticus 14:41...nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali,...
Leviticus 16:21...hříchy; tak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel...
Leviticus 16:23...vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou,...
Leviticus 16:25...smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi,...
Leviticus 16:27...nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smířenínechá vynést ven za tábor. Jejich kůže, maso a výkaly tam...
Leviticus 17:6...oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu....
Leviticus 19:10...neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadloNech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 19:23...do své země a zasadíte jakýkoli ovocný stromnechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro...
Leviticus 19:29... Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys ji nechal smilnit - země by jinak propadla smilstvu a naplnila...
Leviticus 23:22... do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalonech to chudákovi a přistěhovalci. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 23:43... že když jsem syny Izraele vyváděl z Egyptanechal jsem je bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh...
Leviticus 24:12...Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin...
Numeri 5:26...Vezme z moučné oběti do hrsti památeční dílnechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu....
Numeri 6:5...pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu...
Numeri 10:2...k Mojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubkyNech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když...
Numeri 15:34... jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obcinechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním ...
Numeri 16:5...ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolil....
Numeri 16:12...kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni...
Numeri 16:13...ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším...
Numeri 17:4... které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny...
Numeri 17:19...připadne na každého rodového vůdce jedna hůlNecháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se...
Numeri 17:22...holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš...
Numeri 18:15...a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit; rovněž tak prvorozené z nečistých zvířat....
Numeri 18:16... Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatitNecháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno...
Numeri 18:17... Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich...
Numeri 20:17... nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého územíNech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani...
Numeri 22:33...Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil...
Numeri 31:15...vraceli z válečného tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na...
Numeri 31:18... Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za...
Numeri 32:13...' Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvemnechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení...
Numeri 32:15...proti Izraeli! Jestliže se od něj odvrátítenechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny...
Deuteronomium 3:25...na nebi či na zemi by dokázal činy podobné tvýmNech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem,...
Deuteronomium 9:14..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjnýNech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem,...
Deuteronomium 12:16...jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krevnech ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě...
Deuteronomium 12:24...Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krevnech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým...
Deuteronomium 15:23... jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krevnech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv,...
Deuteronomium 17:18... dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu...
Deuteronomium 25:1...věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu. Soudci zjednají právo tomu,...
Deuteronomium 25:3...svým dohledem tolika ranami, kolik si zasloužíNechá mu dát čtyřicet ran, ne víc. Kdyby totiž tvůj bratr...
Deuteronomium 28:25...písek, dokud nebudeš vyhlazen. Hospodin nechá tvé nepřátele, porazí. Jednou cestou vytáhneš...
Deuteronomium 30:17...se však v srdci odvrátíš a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnout, aby ses klaněl cizím bohům a sloužil...
Deuteronomium 33:21...lvice, s ramenem i hlavu utrhne! To nejlepší si nechal pro sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele...
Jozue 2:13...rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, bratry a sestry i...
Jozue 6:11...vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola....
Jozue 6:25...otce a se všemi, kdo k patřili, ale Jozue nechal naživu. Zůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť...
Jozue 7:16...v Izraeli hanebnost.'" Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen...
Jozue 7:17...předstupovat po kmenech. Los označil kmen JudaNechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod...
Jozue 7:18...Zerachův rod po rodinách, byl označen ZimriNechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl...
Jozue 8:2...králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej...
Jozue 8:16...je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo,...
Jozue 8:17...nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za IzraelemNechali město otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy...
Jozue 8:27...Aje vyhlazeni jako proklatí. Izrael si pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak...
Jozue 8:29...hromadu sutin dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo,...
Jozue 9:15...zaručil pokoj a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Také vůdcové obce jim to odpřisáhli. Tři dny...
Jozue 9:20... přece nesmíme sáhnout. Uděláme s nimi totoNecháme je naživu, aby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom...
Jozue 11:17...pod horou Hermon. Zajal všechny jejich králenechal je pobít. Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý...
Jozue 24:4...a Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové...
Soudců 2:23...otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je nedal do rukou...
Soudců 3:12...očích zle. A protože v jeho očích páchali zlonechal Hospodin moábského krále Eglona, aby přemohl Izrael....
Soudců 6:13...z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustilnechal nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu Hospodin obrátil...
Soudců 8:7...do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!" Vydal se odtud...
Soudců 8:19...Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu, nezabil bych vás!" Načež řekl Jeterovi,...
Soudců 11:17... vyslali posly k edomskému králi se slovy: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí.' Edomský král o tom ale...
Soudců 11:19...Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí k nám domů.' Sichon ale...
Soudců 12:5... a kdykoli někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?"...
Soudců 16:26... Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se...
Soudců 17:3...slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého synanechám z něj odlít modlu." Poté, co to stříbro vrátil,...
Soudců 18:21...tedy na další pochod. Děti a dobytek s majetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu dost daleko...
Soudců 18:31...byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si Míka nechal udělat, tam udržovali celou dobu, kdy stál Boží dům...
Soudců 21:14...tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dost. Lidu...
Růt 2:15...paběrkovat a Boáz svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte...
1. Samuel 2:14...nebo do kotle. Co vidlice vytáhla, to si kněz nechal. Takto se chovali ke všem Izraelcům, kteří...
1. Samuel 8:12...za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj...
1. Samuel 10:20...a rodů postavte před Hospodinem." Samuel pak nechal předstupovat všechny izraelské kmeny. Los označil...
1. Samuel 10:21...izraelské kmeny. Los označil kmen BenjamínNechal tedy po jednotlivých rodech přistupovat kmen...
1. Samuel 11:8...hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden mužNechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a...
1. Samuel 13:3...v Gebě. Filištíni se to dozvěděli, a tak Saul nechal po celé zemi zatroubit na beraní roh se slovy: "...
1. Samuel 13:20...kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům nechat brousit radlice, motyky, sekery i srpy. Broušení...
1. Samuel 14:19...táboře rostl stále víc. Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Saul a jeho muži se shromáždili, vyrazili do...
1. Samuel 15:4... velbloudy i osly!" Saul tedy svolal vojskonechal je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10...
1. Samuel 17:22...se seřadili, jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam...
1. Samuel 17:38... "Kéž je Hospodin s tebou!" Saul pak Davida nechal obléci do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou...
1. Samuel 17:44...bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři!" David mu ale...
1. Samuel 17:46...ti hlavu. Mrtvoly filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh...
1. Samuel 19:11...domu své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň...
1. Samuel 19:17...na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedlaNechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On...
1. Samuel 20:5...novoluní a bych měl sedět s králem u jídlaNech ale odejít a skrýt se venku na poli do pozítří...
1. Samuel 20:31...si jist sebou ani svým královstvím! Hned ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč zemřít?"...
1. Samuel 22:11...mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze Achimelecha, syna Achitubova, i celý...
1. Samuel 23:8...vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby...
1. Samuel 24:20... Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za...
1. Samuel 25:22...mu přidá, jestli ze všech, kdo k Nábalovi patřínechám do rána jediného pacholka!") Jakmile Abigail uviděla...
1. Samuel 27:1...než utéct do filištínské země. Pak Saul nechá a přestane hledat po celém Izraeli. Takhle mu...
1. Samuel 28:15...k Saulovi promluvil: "Proč rušíš? Proč jsi  nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!" odpověděl Saul....
1. Samuel 30:13...odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný. Podnikli jsme nájezd do...
2. Samuel 2:21...mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě...
2. Samuel 2:22...být. Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám...
2. Samuel 2:23...tvému bratru Joábovi do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat být, Abner ho udeřil zadním koncem svého...
2. Samuel 3:15...filištínských předkožek." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova....
2. Samuel 5:21...nazval Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam nechali své modly a David je se svými muži odnesl....
2. Samuel 6:12... co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží truhlu přenést z Obed-edomova domu do Města...
2. Samuel 8:2...z rukou Filištínů. Porazil také MoábceNechal je lehnout na zem a odměřoval je šňůrou. Odměřil...
2. Samuel 9:5...tedy z Lo-debaru, z domu Machira, syna Amielovanechal přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova,...
2. Samuel 11:4... manželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat, a když k němu přišla, vyspal se s (právě...
2. Samuel 11:27...doba truchlení skončila, David pro ni poslalnechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila...
2. Samuel 12:22...‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slitujenechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit?...
2. Samuel 15:24...Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlunechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel...
2. Samuel 16:11...mi usiluje o život, natožpak tento BenjamínecNechte ho, zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázal. Snad...
2. Samuel 16:21..."Spi s konkubínami svého otce, které tu nechal, aby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak...
2. Samuel 18:18... odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup. Říkal...
2. Samuel 19:30...chtít? Čeho bych se ještě u krále dovolával?" "Nech těch řečí," přerušil ho král. "Říkám: To pole si s...
2. Samuel 20:3... vzal těch deset konkubín, které tam předtím nechal, aby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraní....
2. Samuel 21:13...kdy Saula porazili v pohoří Gilboa.) David odtud nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal...
1. Královská 1:2...plášti. Jeho dvořané mu navrhli: "Když dovolíšnecháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby...
1. Královská 1:53...na něm něco zlého, zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se...
1. Královská 5:20...po tobě, ten postaví chrám mému jménu.' Prosímnech tedy pro v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci...
1. Královská 5:31...kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky. Král nechal navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby...
1. Královská 6:4...a vystupovala před chrám na 10 loktů. Šalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se okénka s mřížovím....
1. Královská 6:29...pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na všech stěnách kolem dokola vyřezat rytiny cherubů...
1. Královská 7:46...schrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi...
1. Královská 7:48...Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun také nechal zhotovit veškeré vybavení pro Hospodinův chrám:...
1. Královská 9:25...oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat dým před Hospodinem. Tak završil...
1. Královská 10:16...králů a krajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu...
1. Královská 11:15...a jeho vojevůdce Joáb vyrazil pohřbít padlénechal v Edomu pobít všechny muže. Joáb tam s celým...
1. Královská 11:34...David. Celé království mu ale z ruky nevezmuNechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému...
1. Královská 11:36...jeho syna. Deset kmenů dám tobě a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku...
1. Královská 12:28...k němu a zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě zlatá telata. "Dost jste se nachodili...
1. Královská 15:4...Davida. Kvůli Davidovi však Hospodin, jeho Bůhnechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho...
1. Královská 15:13...královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a...
1. Královská 19:3...o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do...
1. Královská 19:20...míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a...
1. Královská 20:11...mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal vyřídit: " se ten, kdo zbroj obléká, nechlubí jako...
1. Královská 20:15...útok?" zeptal se ještě. "Ty," odpověděl prorokNechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo...
1. Královská 20:26...je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval...
1. Královská 20:42... Poté mu řekl: "Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem...
1. Královská 22:33...vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a...
2. Královská 3:2...matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otec. Zůstával ale v hříších Jeroboáma,...
2. Královská 4:27... aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a...
2. Královská 6:13..." Král tedy rozkázal: "Jděte zjistit, kde jeNechám ho tam zajmout." Když pak přišla zpráva: "Je právě v...
2. Královská 7:4...raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme...
2. Královská 7:7...A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprkNechali tam své stany, koně, osly i tábor tak, jak byl, a...
2. Královská 8:19... Kvůli svému služebníku Davidovi ale Hospodin nechtěl Judu zničit, neboť mu slíbil, že jeho synům po...
2. Královská 10:8...synů." "Složte je u brány na dvě hromadynechte je tam do rána!" odpověděl. Ráno pak vyšel ven,...
2. Královská 10:21..." přikázal Jehu, a tak to rozhlásili. Jehu nechal obeslat celý Izrael, a tak přišli všichni Baalovi...
2. Královská 10:24...mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj životem!"...
2. Královská 10:25...Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím mečenechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli do...
2. Královská 14:5... Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukounechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského...
2. Královská 16:3...izraelských králů. Vlastního syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které...
2. Královská 16:14...oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem...
2. Královská 16:18...dláždění. Aby se zalíbil asyrskému králinechal z chrámu odstranit podstavec trůnu, který tam...
2. Královská 18:16...i sloupy Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi....
2. Královská 19:7...zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl,...
2. Královská 21:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvuNechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém...
2. Královská 23:1...zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král...
2. Královská 23:18...oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho odpočívat," řekl na to král. "Jeho kostmi ...
2. Královská 23:34... kterého přejmenoval na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel. Protože Joakim...
2. Královská 25:12... Jen ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové...
2. Královská 25:21...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti....
1. Letopisů 2:3...prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a...
1. Letopisů 5:41...Jocadaka (a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém). Synové...
1. Letopisů 15:25...a velitelé tisíců radostně vykročili, aby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z Obed-edomova...
1. Letopisů 16:22...ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu,...
1. Letopisů 16:37...odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy...
1. Letopisů 21:17...na tvář a David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem...
1. Letopisů 22:2...Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral...
1. Letopisů 23:3...všechny vůdce Izraele spolu s kněžími a levityNechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet...
1. Letopisů 23:5...oslavovali Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal zhotovit. David levity rozdělil na oddíly podle...
2. Letopisů 1:4...služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu přenést z Kiriat-jearimu do Jeruzaléma,...
2. Letopisů 2:16...moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského...
2. Letopisů 4:17...chrám, byly z leštěného bronzu. Král je nechal odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi...
2. Letopisů 4:18...a Caretánem. Všeho vybavení, které Šalomoun nechal zhotovit, bylo tolik, že váha bronzu ani nebyla...
2. Letopisů 4:19...váha bronzu ani nebyla nikdy zjištěna. Šalomoun nechal zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý...
2. Letopisů 6:13...shromáždění vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobit 5 loktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty...
2. Letopisů 9:15...odváděli zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu...
2. Letopisů 9:28...jako planých fíků v podhůří. Koně si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní...
2. Letopisů 12:7... Nevyliji skrze Šišaka svůj hněv na Jeruzalémnechám je o vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníky,...
2. Letopisů 15:16...královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na...
2. Letopisů 16:14...otcům. Pochovali ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách...
2. Letopisů 18:32...Vozatajové poznali, že to není izraelský král, a nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelil z luku a...
2. Letopisů 21:7...smlouvě, kterou s Davidem uzavřel, ale Hospodin nechtěl zničit dům Davidův, neboť slíbil, že Davidovi i...
2. Letopisů 22:9... kteří byli v jeho službách, a pobil i je. Poté nechal hledat Achaziáše. Skrýval se v Samaří, ale tam ho...
2. Letopisů 24:14...stříbro před krále a před Jojadu. Ten z něj nechal zhotovit vybavení Hospodinova chrámu: náčiní pro...
2. Letopisů 25:3...srdce. Jakmile měl království pevně v mocinechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Letopisů 28:2...David, ale řídil se způsoby izraelských králůNechal dokonce odlít sochy baalů, sám pálil kadidlo v údolí...
2. Letopisů 29:27...Davidovými nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy...
2. Letopisů 30:1...se totiž seběhlo velmi nenadále. Potom Ezechiáš nechal rozhlásit po celém Izraeli a Judsku (napsal totiž...
2. Letopisů 31:11...tak, že ještě tolik přebývá." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je...
2. Letopisů 32:31... který se v zemi odehrál, Bůh ho v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno v srdci. Ostatní...
2. Letopisů 33:7...očích spoustu zla a popouzel ho k hněvuNechal vyrobit modlářskou sochu a vztyčil ji v Božím chrámu...
2. Letopisů 33:13...svých otců a modlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a vyslyšel jeho prosbu. Přivedl ho zpátky do...
2. Letopisů 34:11...stavebního dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad...
2. Letopisů 34:29...zprávou se tedy vrátili ke králi. Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma. Král...
Ezdráš 5:5...však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali, dokud o tom nebude zpraven Dareios a dokud od něj...
Ezdráš 9:13... jak bychom za své hříchy zasloužili, ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat...
Nehemiáš 5:10...a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilíNechme toho odírání! Vraťte jim ještě dnes jejich pole,...
Nehemiáš 6:9...snažili zastrašit. Mysleli si, že ochabnemenecháme dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi...
Nehemiáš 13:9...ven z komory. Pak jsem nařídil komory očistitnechal tam nanosit věci Božího domu, obětiny a kadidlo....
Ester 2:3...pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše ustanoví úředníky,...
Ester 3:7...zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxenechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a...
Ester 3:13...zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé...
Ester 5:14...Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni...
Ester 8:5...to král za vhodné, jestliže mu na mně záleží,  nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a...
Ester 8:7...a Židu Mordechajovi odpověděl: "Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester,...
Job 2:6...satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina odešel a ranil...
Job 7:16...živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěkyNech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že...
Job 10:20...by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnůNech být, pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez...
Job 12:24...je rozhání. Vůdce lidu on o rozum připravujenechá je bloudit v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v...
Job 12:25...v pustotě bez cíle. Bez světla tápají v temnotěnechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima,...
Job 14:6...meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohlednech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten ...
Job 15:12...útěcha, nelíbí se ti slova laskavá? Čím ses tak nechal unést v srdci, co ti tak zatemnilo oči, že proti...
Job 15:27...němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však...
Job 16:13...střel. Bez milosti seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhým, vrhá...
Job 19:14...známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé  nechali, zapomněli na i hosté . I služebnice ...
Job 21:14... do hrobu odcházejí v pokoji. Bohu však říkají: ‚Nech nás být! O tvých cestách nechceme vědět nic! Kdo je to...
Job 22:17...čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohoucí mohl učinit?' (Přitom...
Job 31:16...matčině? Copak jsem nevnímal potřeby chudýchnechal jsem pohasínat oči vdovy? Copak jsem jedl svůj chléb...
Job 37:3...dunění, jež z úst mu vychází! Pod celým nebem je nechá znít, i kraje světa svým bleskem ozáří. Vzápětí...
Job 38:27... aby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť otce? Kdo počal rosné...
Job 39:20...kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou šíji ozdobitNecháš ho skákat jako luční kobylky? Jeho hrdé ržání bázeň...
Žalmy 2:10..." Proto, králové, buďte rozumní, soudcové zeměnechte se poučit. Služte Hospodinu s posvátnou bázní a...
Žalmy 20:6...se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání! Teď...
Žalmy 29:6... libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko nechá skákat Libanon, Sirion skáče jak mládě buvolí! Hlas...
Žalmy 34:15... Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokojnechej se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,...
Žalmy 44:5...- měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele drtili, tvým...
Žalmy 44:12...protivníci nás obrali! Jak ovce na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi...
Žalmy 59:1..."Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých...
Žalmy 60:5... její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel....
Žalmy 66:8...Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim...
Žalmy 74:4...tvém stánku zněl nepřátelský řev, na znamení tam nechali své korouhve. Jako dřevorubci se chovali, sekerami...
Žalmy 78:16... jak z hlubin bezedných dal jim pít. Ze skály nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnil. Oni však proti...
Žalmy 78:26...jim jídla dosyta! Východní vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem...
Žalmy 78:28... jako je písku u moře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany kolem dokola. Jedli a hojně...
Žalmy 78:61... Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči...
Žalmy 79:2...obrátili v sutiny! Mrtvoly tvých služebníků nechali ptákům, těla tvých věrných dali šelmám žrát. Jejich...
Žalmy 91:7...tisíc a deset tisíců po tvé pravici, tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči, uvidíš odplatu...
Žalmy 105:15...ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom...
Žalmy 105:20...když jej protříbila Hospodinova řeč, král ho pak nechal propustit z okovů, vládce národů dal mu svobodu....
Žalmy 105:25... bylo jich víc, než jejich protivníci unesliNechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby...
Žalmy 106:26...odmítli. Pozvedl tedy ruku k přísaze, že je nechá padnout na poušti, že jejich símě rozežene po...
Žalmy 107:40...bídou a trápením. I přední muže vystavil hanběnechal je bloudit v pustotě bez cíle. Z trápení ale vyzvedl...
Žalmy 132:17...spasením, jeho věrní budou jásat radostí! Zde nechám vyrůst roh Davidův, o svíci svého pomazaného se...
Žalmy 135:7... tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky,...
Přísloví 5:9...vchodu chraň se přiblížit! Svou důstojnost jinak necháš druhým, svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí...
Přísloví 8:35... nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však míjí, škodí své vlastní duši,...
Přísloví 20:18...plnými kamení. Podpoř své úmysly dobrou radounech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství,...
Přísloví 20:26...přemýšlel. Moudrý král se vypořádá s darebákynechá je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka...
Kazatel 6:2...bohatství, jmění i slávu, takže mu v životě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí těch...
Píseň 1:8...žen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z...
Píseň 3:9...si pořídil nosítka, ze dříví Libanonu je nechal udělat. Jejich sloupy zhotovil ze stříbra, k nim pak...
Izaiáš 3:4...i mudrce, věštce i zaříkávače. Jako vůdce jim nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběř. Lidé budou...
Izaiáš 5:6...bude vypleněna, zbořím její zeď a bude zdupánaNechám ji, aby ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním...
Izaiáš 22:4...spoutáni, jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte -...
Izaiáš 28:12...národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočineknechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni...
Izaiáš 30:11... odbočte ze stezky, s tím Svatým izraelským nás nechte být!" Nuže, toto praví Svatý izraelský: Protože jste...
Izaiáš 37:7...zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl,...
Izaiáš 41:18...Vyvedu řeky na holých návrších, v údolích nechám tryskat prameny. Proměním pouště v jezera, z...
Izaiáš 42:24...dal! Kdo to Jákoba vydal v plen? Kdo lupičům nechal Izrael? Kdo jiný než Hospodin, proti němuž jsme...
Izaiáš 44:14...cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřišenechal je sílit mezi stromy v lese, zasadil sosnu a rostla...
Izaiáš 48:11...sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš ,...
Izaiáš 57:13...- a k ničemu ti nebudou. budeš volat o pomocnech se zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty modly...
Izaiáš 62:11... zvedněte korouhev pro národy! Hle, Hospodin nechá provolat do všech konců světa: "Řekněte Dceři sionské...
Izaiáš 63:6...prchlivostí jsem je opojil, jejich krev jsem nechal crčet na zemi. Hospodinovu lásku připomínat chci a...
Izaiáš 63:17...jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodinenechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce,...
Jeremiáš 5:9...manželce bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout...
Jeremiáš 5:29... nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout...
Jeremiáš 6:8...bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzalémenech se napravit, jinak se od tebe odvrátím; jinak ...
Jeremiáš 7:3...Napravte své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý:...
Jeremiáš 7:7...vlastní škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků...
Jeremiáš 7:12...Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a podívejte se, co jsem s ním...
Jeremiáš 7:34...městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a...
Jeremiáš 9:8...pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám stihnout...
Jeremiáš 10:13...Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští...
Jeremiáš 12:7...tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám...
Jeremiáš 15:13...či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám bez náhrady padnout za kořist kvůli všem hříchům,...
Jeremiáš 15:14...hříchům, jež jste páchali po celém vašem územíNechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť...
Jeremiáš 16:9...před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha a...
Jeremiáš 16:21...Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je to nechám pochopit, ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby...
Jeremiáš 17:3...v kraji. Vaše bohatství a všechny vaše poklady nechám padnout za kořist i s těmi vašimi výšinami kvůli...
Jeremiáš 17:4...vinou přijdete o dědictví, které jsem vám dalNechám vás otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť...
Jeremiáš 19:7...místě zmařím záměry Judských a JeruzalémskýchNechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch,...
Jeremiáš 19:8... Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěřNechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy...
Jeremiáš 19:9...a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadlyNechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich...
Jeremiáš 20:2...chrámu, uslyšel Jeremiáše prorokovat tyto věcinechal proroka Jeremiáše zbičovat a vsadit do klády v Horní...
Jeremiáš 20:7...lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a zdolals . Vysmívají se mi...
Jeremiáš 20:10...Všichni přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho zmocníme, pak se mu pomstíme!"...
Jeremiáš 21:10...avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví HospodinNechám je padnout do rukou babylonského krále a ten je...
Jeremiáš 22:13...kdo buduje horní patra, ale bezprávím; tomu, kdo nechá bližního dřít zdarma a za práci mu neplatí! Říká:...
Jeremiáš 25:12...i jeho národ za jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny...
Jeremiáš 26:19...hromada a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.' Nechal ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít?...
Jeremiáš 26:21...a velmoži uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a ve strachu...
Jeremiáš 29:21...krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit. Odtud vznikne kletba, která se bude...
Jeremiáš 30:16... budou sami pleněni a všechny, kdo olupujínechám oloupit. Ano, obnovím tvé zdraví, tvé rány zhojím...
Jeremiáš 33:5...mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu zlu, které páchali, skryji svou...
Jeremiáš 33:15...dávám domu Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit...
Jeremiáš 37:15...ho k hodnostářům. Ti se na Jeremiáše rozzuřiliNechali ho zbít a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve...
Jeremiáš 37:17...dní. Potom ale pro něj poslal král CidkiášNechal si ho přivést do svého paláce, kde se ho potají...
Jeremiáš 38:14...zpět na strážní nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do...
Jeremiáš 39:10...lid. Jen ty nejchudší z lidu, kteří nic nemělinechal velitel gardistů Nebuzardan v judské zemi a svěřil...
Jeremiáš 40:11...ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi pozůstatek Židů a že jejich správcem jmenoval...
Jeremiáš 41:8...zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu." A tak je nechal a nepobil je s ostatními. Těla všech zavražděných...
Jeremiáš 41:9...za Gedaliášem do jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa za války s izraelským králem Baašou....
Jeremiáš 49:9...s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáčinechají aspoň paběrky. Přepadnou-li v noci zloději,...
Jeremiáš 49:11...zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne...
Jeremiáš 51:16...Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští...
Jeremiáš 51:36...pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho mořenechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v hromady...
Jeremiáš 52:27...králi. Ten je tam v Rible v chamátské zemi nechal popravit. Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto...
Pláč 2:6...svůj příbytek jako zahradu, svůj svatostánek nechal zaniknout. Hospodin nechal v zapomnění upadnout...
Pláč 2:17...nad tebou protivníka, roh tvých nepřátel nechal triumfovat. Volej k Hospodinu ze srdce - ach, hradby...
Ezechiel 5:4... I z nich pak ještě odeber, hoď je do ohněnech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům...
Ezechiel 11:7...tak praví Panovník Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten...
Ezechiel 14:17...byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl mečnechal ho tou zemí procházet, takže bych z vyhladil lidi...
Ezechiel 16:7...tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Nechal jsem růst jako sazenici v poli, a tak jsi rostla...
Ezechiel 16:31...svatyňku. Narozdíl od coury si ale za to nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k...
Ezechiel 16:39... Strhají z tebe šaty, seberou ti šperkynechají nahou a bosou. Přivedou na tebe dav, aby ...
Ezechiel 16:42...a žárlivost se utiší; tehdy se uklidnímnechám zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého...
Ezechiel 17:24...strom vysoký a nízký zvyšuji, zelený strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám Hospodin; ...
Ezechiel 20:26...pravidla a zákony, které jim život nedajíNechal jsem je, aby se poskvrnili svými obětními dary, když...
Ezechiel 20:37... tak budu soudit vás, praví Panovník HospodinNechám vás procházet pod pastýřskou holí a přivedu vás do...
Ezechiel 22:20...ve svém zuřivém hněvu nahrnu dovnitř a tam vás nechám roztavit. Nahrnu vás na hromadu, rozdmýchám na vás...
Ezechiel 22:21...hromadu, rozdmýchám na vás plamen svého hněvunechám vás roztavit v jeho středu. Jako se taví stříbro...
Ezechiel 23:3...v Egyptě jako smilnice. Smilnily od mládíNechaly si tam laskat prsa, nechaly si osahávat své dívčí...
Ezechiel 23:29...tebe s nenávistí, aby obrali o všechen ziskNechají svlečenou donaha, aby se ukázala nahota tvého...
Ezechiel 24:8...prach. Aby se vzedmul hněv, aby vzplála pomstanechám tu krev na holé skále, aby nebyla přikryta! Nuže,...
Ezechiel 24:17... Hlavu si pokrývej jako obvykle, na nohou si nech střevíce, neměj závoj přes obličej a smuteční chléb...
Ezechiel 24:21...duší. vaši synové a dcery, které jste po sobě nechali, padnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný...
Ezechiel 26:4...jeho věže strženy; vymetu z něj všechnu zeminunechám z něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v moři,...
Ezechiel 26:14...písně umlčím a hlas tvé citery nikdy nezazníNechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se...
Ezechiel 26:20...mrtvolu do jámy k těm, kdo dávno zesnuliNechám bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými...
Ezechiel 28:18... vyvedl jsem z tebe plameny, aby strávilyNechal jsem z tebe jen popel na zemi, před očima všech, kdo...
Ezechiel 29:4...však do čelistí vrazím háky a ty tvé nilské ryby nechám přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého místa u...
Ezechiel 29:10...teď proti tobě i proti tvé řece. Z Egypta nechám jen pusté trosky, zpustošený kraj od Migdolu po...
Ezechiel 31:12... ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazilinechali ho být. Jeho větve padly na hory i všechna údolí,...
Ezechiel 32:12...Meč babylonského krále se chystá na tebeNechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů -...
Ezechiel 32:14...zvířecí kopyta. Tehdy ty jejich vody ustálímnechám je plynout podobné oleji, praví Panovník Hospodin....
Ezechiel 34:15...izraelských horách. Své ovce budu pást sámnechám je odpočívat, praví Panovník Hospodin. Ztracenou...
Ezechiel 35:4...a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy...
Ezechiel 39:3...Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských horách padneš se...
Ezechiel 43:21...smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hříchnecháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo...
Ezechiel 44:14...Ponesou svou hanbu za hanebnosti, které páchaliNechám je, aby drželi stráž u chrámu, aby se starali o...
Ezechiel 45:8... Moji vládci nebudou utiskovat můj lidnechají zbytek země jednotlivým kmenům domu Izraele." Tak...
Daniel 2:2...ho rozrušil tak, že nemohl spát. Král si proto nechal zavolat věštce, kouzelníky, čaroděje a mágy, aby mu...
Daniel 2:5...Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výkladnechám vás rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud...
Daniel 3:1...zůstával na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů...
Daniel 5:12...snů, odhalování tajemství a řešení záhadNech proto zavolat Daniela - on ti ten nápis vyloží." A tak...
Daniel 5:17...v království." Daniel na to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis...
Daniel 5:23...věděl. Naopak ses pozvedl proti Pánu nebesNechal sis přinést nádoby z jeho chrámu a popíjel jsi z...
Daniel 11:8... stříbro i zlato a odveze je do Egypta. Potom nechá severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice...
Ozeáš 4:16...jako umíněná kráva. Jak ho Hospodin teď nechat pást svobodně jako beránka? Efraim se spřáhl s...
Ozeáš 4:17...jako beránka? Efraim se spřáhl s modlaminech ho být! Když je pití vypito, vrhnou se na smilstvo;...
Amos 5:23...se nechci ani podívat. S rámusem svých písní  nechte být, nechci poslouchat vaše hraní na loutny! se...
Amos 8:9...v Egyptě! V ten den, praví Panovník Hospodinnechám slunce zajít v poledne a zatemním zemi vprostřed dne...
Amos 8:10...do pytloviny a všechny hlavy budou oholenyNechám zem truchlit jako nad jednorozeným - její poslední...
Abdiáš 1:5...co budou chtít. Přijdou-li na tvé hrozny česáčinechají aspoň paběrky. Jaké však bude tvé neštěstí! Jak jen...
Jonáš 3:7...plášť, zahalil se pytlovinou, usedl v popelunechal v Ninive vyhlásit toto: Výnosem krále a jeho velmožů...
Micheáš 5:2...pradávný, ode dnů věčnosti." (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho...
Sofoniáš 3:7...jsem si: ‚Teď snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl...
Malachiáš 1:3...jsem mu obrátil v pustinu a jeho dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme...
Matouš 3:13...z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: "...
Matouš 5:24...si vzpomněl, že tvůj bratr něco proti toběnech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se...
Matouš 5:40...někdo chce soudit, aby připravil o košilinech mu i plášť. Když někdo nutí jít s ním jednu míli,...
Matouš 7:4...oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka třísku,' a přitom máš sám v...
Matouš 8:22...svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnounech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na loď a...
Matouš 12:33... Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobréNechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece...
Matouš 13:30...při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšeniciNechte obojí růst spolu do žně. V čas žně řeknu žencům:...
Matouš 14:19...mi je," řekl jimNechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě...
Matouš 15:14...nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna.  Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý...
Matouš 15:35...- a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty...
Matouš 16:4...nedostane - kromě znamení Jonášova." Tehdy je nechal a odešel. Když se učedníci přeplavili na druhý břeh,...
Matouš 18:27...Pán se tedy nad ním slitoval, odpustil mu dluhnechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého...
Matouš 19:14... ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě...
Matouš 22:22...Boží," řekl jim. V úžasu nad tím, co slyšeli, ho nechali být a odešli. Tentýž den k němu přišli saduceové...
Matouš 25:16...cestu. Ten, který dostal pět hřiven, ihned šelnechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který...
Matouš 26:44... zjistil, že zase spí. Víčka jim ztěžkla únavouNechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými...
Matouš 27:20...dav, aby si vyžádali Barabáše, a Ježíše aby nechali zemřít. Prokurátor se jich zeptal: "Kterého z těch...
Matouš 27:26...Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Prokurátorovi...
Matouš 27:49...na prut a dával mu napít. Ostatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš!" Ježíš...
Matouš 27:58... Šel Piláta požádat o Ježíšovo tělo a Pilát mu nechal tělo vydat. Josef tělo vzal, zavinul do čistého...
Marek 1:20...na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za...
Marek 6:16...Herodes uslyšel, řekl: "Je to Jan, kterého jsem nechal stít. Vstal z mrtvých!" Herodes totiž osobně poslal...
Marek 7:27... rodem Syroféničanka, a tak řekl: "Napřed nech najíst děti. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho...
Marek 8:6...chlebů?" zeptal se jich. "Sedm," odpověděliNechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů,...
Marek 9:10...viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.  Nechali si to tedy pro sebe. Jen se dohadovali, co to je...
Marek 10:14... Když to Ježíš uviděl, rozhořčil se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě...
Marek 10:37...pro vás mám udělat?" zeptal se jich. "Nech nás sedět ve své slávě - jednoho po tvé pravici a...
Marek 11:6...Když jim ale odpověděli, jak jim Ježíš řeklnechali je. Potom to oslátko přivedli k Ježíši, přikryli je...
Marek 12:12...ho zatknout. Báli se ale zástupu, a tak ho nechali a odešli. Potom k němu poslali některé z farizeů a...
Marek 12:38... kteří rádi chodí ve slavnostních pláštíchnechají se zdravit na tržištích, sedají na předních...
Marek 14:6...chudým!" A hubovali ji. Ježíš jim ale řekl: "Nechte ji. Proč ji trápíte? Udělala pro něco krásného....
Marek 14:52...na holém těle. Chytili ho, ale on tam to plátno nechal a utekl nahý. Ježíše pak odvedli k veleknězi, kde se...
Marek 15:15...davu, a tak jim propustil Barabáše, ale Ježíše nechal zbičovat a vydal ho k ukřižování. Vojáci ho odvedli...
Marek 15:36... nabodl na prut a dával mu napít se slovy: "Nechte ho. Uvidíme, jestli přijde Eliáš, aby ho dal dolů!"...
Lukáš 2:5...(protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná....
Lukáš 3:12...totéž." Dokonce i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?"...
Lukáš 6:18...Týru a Sidonu. Ti přišli, aby ho slyšelinechali se uzdravit ze svých neduhů. Také ti, kdo byli...
Lukáš 6:42...nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratřenech , ti vytáhnu z oka třísku,' když nevidíš trám ve...
Lukáš 8:55...Tehdy se do vrátil duch a ihned vstalaNechal tedy přinést něco k jídlu. Její rodiče byli...
Lukáš 9:60...a pochovám svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Nech mrtvé, pochovávají své mrtvé; ty pojď rozhlašovat...
Lukáš 10:30...do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbilinechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel...
Lukáš 10:40...a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni přece, mi...
Lukáš 13:8... Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad...
Lukáš 13:14... kdy se pracovat. Během nich přicházejtenechte se uzdravovat, ale ne v sobotu!" "Pokrytče!"...
Lukáš 18:16... okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě...
Lukáš 18:40... smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavilnechal ho k sobě přivést. Když přistoupil, Ježíš se ho...
Lukáš 22:25...národů nad nimi panují a ti, kdo je ovládají, si nechají říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejte. Naopak,...
Lukáš 22:51...zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu pravé ucho. "Nechte toho!" odpověděl Ježíš. Dotkl se jeho ucha a...
Lukáš 24:20...vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali ho ukřižovat. My jsme ale doufali, že to je on, kdo...
Jan 4:28... chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: "Pojďte...
Jan 11:44...a tvář měl ovinutou rouškou. "Rozvažte honechte ho jít," řekl jim Ježíš. Mnozí z těch Židů, kteří...
Jan 11:48... "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme, všichni v něj uvěří! Přijdou Římané a připraví nás...
Jan 12:7... dávalo, si bral pro sebe. Ježíš odpověděl: "Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu...
Jan 16:32... přišla, kdy se rozprchnete každý svou cestouNecháte samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou...
Jan 18:8...to jsem ," odpověděl Ježíš. "Když hledáte nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z...
Jan 18:31... nevodili bychom ho k tobě," odpověděli. "Nechte si ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního...
Jan 19:1...byl zločinec.) Pilát tehdy Ježíše vzalnechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu a...
Jan 19:31...obzvlášť významnou sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak...
Jan 21:22... a co on?" Ježíš mu řekl: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty následuj."...
Jan 21:23...však neřekl, že nezemře, ale: "Jestli ho tu chci nechat, dokud nepřijdu, co je ti po tom?" To je ten učedník...
Skutky 2:38..."Čiňte pokání," odpověděl Petr, "a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly...
Skutky 4:3...z mrtvých. Zatkli je, a protože byl večernechali je do druhého dne ve vězení. Mnozí, kdo tu řeč...
Skutky 5:18... totiž sekta saduceů. Naplněni nenávistí nechali apoštoly zatknout a vsadit do veřejné věznice....
Skutky 5:34...jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidemNechal ty muže na chvíli vyvést ven a potom řekl:...
Skutky 5:38...se rozutekli, jakmile zahynul. Proto vám říkámNechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto...
Skutky 7:42...z výtvoru svých rukou. Bůh se od nich odvrátilnechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize...
Skutky 8:38..."Pohleď, voda - co brání, abych byl pokřtěn?" a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do...
Skutky 10:5...vzbudily Boží pozornost. Hned pošli do Joppynech zavolat Šimona zvaného Petr. Je hostem jistého Šimona...
Skutky 10:32...bez povšimnutí před Bohem. Pošli do Joppynech zavolat Šimona zvaného Petr, který je hostem v domě...
Skutky 10:48... když přijali Ducha svatého jako my?" A tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi...
Skutky 11:13... Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppynech zavolat Šimona zvaného Petr. Skrze to, co ti poví,...
Skutky 12:19...stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral se z Judska do...
Skutky 13:7...Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen...
Skutky 16:15... co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: "Pokud máte za...
Skutky 18:19... dal ostříhat vlasy. Když dorazil do Efesunechal je oba tam; sám šel do synagogy a hovořil se Židy....
Skutky 21:3...vypluli. Přiblížili jsme se na dohled ke Kyprunechali jej vlevo a plavili se dál do Sýrie. Když jsme pak...
Skutky 21:14...Pána Ježíše!" Protože se ale nedal přesvědčitnechali jsme toho se slovy: "Děj se vůle Páně!" Po několika...
Skutky 22:24...si pláště a házeli do vzduchu prach, velitel ho nechal odvést do pevnosti. Nařídil, ho vyslýchají...
Skutky 22:29... I velitel dostal strach, když si uvědomil, že nechal spoutat římského občana. Velitel chtěl zjistit, z...
Skutky 22:30...čeho přesně jej Židé obviňují. Nazítří ho proto nechal vyvést z vězení a nařídil, se sejdou vrchní kněží...
Skutky 23:35..., jakmile se dostaví tvoji žalobci." Zatím ho nechal hlídat v Herodově paláci. Po pěti dnech do Cesareje...
Skutky 24:27... Felix se ovšem chtěl zavděčit Židům, a tak nechal Pavla ve vězení. Tři dny poté, co se Festus ujal...
Skutky 25:3...Prosili ho a dožadovali se laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po...
Skutky 27:15...se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet, jsme se dostali do závětří jednoho...
Skutky 27:17...na Syrtskou mělčinu, spustili vlečnou kotvunechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že...
Skutky 27:32... nezachráníte se!" Vojáci tedy přesekli lananechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval,...
Skutky 27:40...se chtěli pokusit s lodí najet. Odsekli kotvynechali je v moři. Uvolnili také provazy u kormidel, přední...
Římanům 12:2...příjemnou oběť; to bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem - raději se nechte...
Římanům 14:22...co tvého bratra uráží. Víru, kterou máš, si tedy nech před Bohem pro sebe. Blaze tomu, kdo se sám neodsuzuje...
2. Korintským 11:3...pannu. Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako...
Galatským 2:13...i ostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl, jak...
1. Tesalonickým 5:27... Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána...
1. Timoteus 2:14...Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu....
2. Timoteus 2:26...pravdu a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v...
2. Timoteus 4:13...Efesu.) půjdeš, přines mi plášť, který jsem nechal v Troadě u Karpa, a knihy, zvláště pergameny. Kovář...
2. Timoteus 4:20...dům. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel,...
Titus 1:5...Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho SpasiteleNechal jsem na Krétě proto, abys dal do pořádku to, co...
Filemon 1:13...ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil...
Židům 6:1...vycvičené k rozeznání dobrého a zlého.  Nechme tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k...
Jakub 1:4...přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalostNechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní...
1. Petr 3:11... odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokojnechá se jím vést. Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým,...
Zjevení 6:6...mírky ječmene za denní mzdu; olej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté...
Zjevení 13:15...vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvitnechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i...
Zjevení 13:16...i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo...
Zjevení 17:16...viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidětnechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo...

Slova obsahující nechám: nechám (62) necháme (4) nenechám (10) nenecháme (1) ponechám (4) zanechám (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |