Neboj

Hledám varianty 'neboj' [ nebojte (42) nebojíte (1) nebojíš (1) nebojím (5) nebojí (7) neboj (66) nebát (1) nebál (4) ]. Nalezeny 123 verše.
Genesis 15:1...vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se, Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna."...
Genesis 21:17...anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, HagarNeboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je....
Genesis 26:24...a řekl: " jsem Bůh tvého otce AbrahamaNeboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé...
Genesis 35:17...porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl...
Genesis 43:23...dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klidnínebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh vašeho...
Genesis 46:3... " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký...
Genesis 50:19... jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti...
Genesis 50:21...- aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval...
Exodus 14:13...než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes...
Exodus 20:20...Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho...
Numeri 14:9...se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je...
Numeri 21:34...se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho...
Deuteronomium 1:21...obsaď ji, jak ti Hospodin, Bůh tvých otců, řeklNeboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli...
Deuteronomium 1:29...jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl jsem vám: "Nebojte se, nemějte strach! Hospodin, váš Bůh, který jde...
Deuteronomium 3:2...lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí...
Deuteronomium 3:22...všem královstvím, do nichž se chystáš vejítNebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát...
Deuteronomium 7:18...početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 18:22...Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivěNeboj se ho. Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vykoření...
Deuteronomium 20:1...a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sámneboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který...
Deuteronomium 20:3...boje proti svým nepřátelům. Nebuďte malomyslnínebojte se ani neděste - nemějte z nich strach. Hospodin,...
Deuteronomium 31:6... který jsem vám dal. Buďte silní a statečnínebojte se jich ani nelekejte. Sám Hospodin, váš Bůh, jde...
Deuteronomium 31:8...on sám bude s tebou. On neopustí ani nenecháneboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon,...
Jozue 1:9...bude dařit. Přikazuji ti: Buď silný a statečnýneboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou...
Jozue 8:1... Rokle neštěstí. Poté Hospodin řekl Jozuovi: "Neboj se a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný...
Jozue 10:8...všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Nikdo z...
Jozue 10:25...tedy a stoupali jim na šíje. Jozue jim řekl: "Nebojte se a nestrachujte, buďte silní a stateční. Takto...
Jozue 11:6...válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni...
Soudců 4:18...řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dálneboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho přikryla...
Soudců 6:23...anděla!" "Buď klidný," řekl mu Hospodin. "Neboj se, nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu...
Růt 3:11...za mládenci - za chudými ani bohatými. Proto se neboj, dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém...
1. Samuel 4:20... pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by...
1. Samuel 12:20...ještě tu zlou věc, že jsme si vyžádali krále!" "Nebojte se," odpověděl jim Samuel. "Provedli jste sice...
1. Samuel 22:23...zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnouneboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u...
1. Samuel 23:17...do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty...
1. Samuel 28:13..."Proč jsi podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co vidíš?" "Vidím ze země...
2. Samuel 1:14...přistěhovalce," odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout ruku a zabít Hospodinova pomazaného?!" řekl...
2. Samuel 9:7...ho David. "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj se," řekl mu David. "Kvůli tvému otci Jonatanovi ti...
2. Samuel 13:28... zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho zabijeteNebojte se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte silní a...
1. Královská 17:13...to připravit sobě a synovi. Sníme to a umřeme." "Neboj se," řekl Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale...
2. Královská 1:15...anděl tehdy promluvil k Eliášovi: "Sestup s nímneboj se ho." A tak vstal a šel s ním ke králi. Řekl mu:...
2. Královská 6:16...pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu. "S námi jich je víc než s nimi."...
2. Královská 17:34... dodnes se řídí podle svých starých zvykůNebojí se Hospodina a neřídí se podle jeho ustanovení a...
2. Královská 19:6..."Vyřiďte svému pánu: Tak praví HospodinNeboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali...
2. Královská 25:24... Gedaliáš je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se sloužit Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, služte...
1. Letopisů 22:13...svěřil pro Izrael. Buď silný a statečnýNeboj se a nestrachuj. Hle, připravil jsem pro Hospodinův...
1. Letopisů 28:20... "Buď silný a statečný; dej se do dílaNeboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůh, můj Bůh, bude s...
2. Letopisů 20:15...Jošafate, poslouchejte. Toto vám praví HospodinNebojte se ani se nelekejte ohromné přesily. Ten boj...
2. Letopisů 20:17...uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystalNebojte se ani se nelekejte, Judo a Jeruzaléme! Zítra...
2. Letopisů 32:7...brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a statečníNebojte se ani se nelekejte asyrského krále ani spousty,...
Nehemiáš 4:8...knížatům, hodnostářům a ostatním z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a hrozného....
Job 13:11... copak vás tvrdě neztrestá? Jeho vznešenosti nebojíte se, nepadá na vás jeho děs? Ta vaše moudra jsou...
Job 39:22...zbraním naproti. Směje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu...
Žalmy 23:4...měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl ...
Žalmy 55:20...Bůh, jenž se nikdy nemění, pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu...
Žalmy 56:5...jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den slova...
Žalmy 56:12...jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě jsem, Bože, složil...
Kazatel 8:13...život mu prchne jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se...
Izaiáš 7:4...k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň klidnýneboj se! Nenech se děsit těmi dvěma doutnajícími oharky -...
Izaiáš 8:12...lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů je vám...
Izaiáš 10:24...zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionuneboj se Asyřanů, kteří bijí metlou a zvedají na tebe...
Izaiáš 12:2...jsi . Hle, Bůh zachránil - doufám a se nebojím. síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým...
Izaiáš 35:4...kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůh s pomstou přichází,...
Izaiáš 37:6..."Vyřiďte svému pánu: Tak praví HospodinNeboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali...
Izaiáš 41:10...můj služebník, neodmítl jsem , ale vyvolil." Neboj se - jsem s tebou, nestrachuj se - jsem tvůj...
Izaiáš 41:14...ruku a říká: "Neměj strach, sám ti pomáhám!" Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! sám ti...
Izaiáš 43:1... Jákobe, ten, kdo , Izraeli, zformovalNeboj se, jsem vykoupil a povolal jménem tvým -...
Izaiáš 43:5...všechny lidi, za tvůj život dám celé národyNeboj se, jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky,...
Izaiáš 44:2... který v lůnu utvořil a který podpoříNeboj se, můj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune! ...
Izaiáš 51:7... lide, který v srdci učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy....
Izaiáš 54:4...vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadíNeboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš potupy....
Jeremiáš 1:8... kamkoli pošlu, a říkej, cokoli ti přikážuNeboj se jich - vždyť jsem s tebou, abych ...
Jeremiáš 10:5...mluvit a musejí se nosit, protože nechodíNebojte se jich, nedokážou nijak ublížit ani pomoci." Nikdo...
Jeremiáš 10:7...veliký a velikou mocí jsi pověstný. Kdo by se  nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctu! Mezi mudrci...
Jeremiáš 17:8...strom zasazený u vody - zapouští kořeny u řekyNebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají...
Jeremiáš 30:10... a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovímNeboj se, můj služebníku, Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se,...
Jeremiáš 40:9...Šafanova, je tehdy i s jejich muži zapřísahal: "Nebojte se poddat Babyloňanům. Zůstaňte v zemi, poddejte se...
Jeremiáš 42:11...neboť upustím od zla, které jsem na vás uvalil.  Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň....
Jeremiáš 46:27...tak jako v dávných dnech, praví HospodinNeboj se, můj služebníku Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se....
Jeremiáš 46:28...a odpočine v bezpečí a nikdo ho nevyděsíNeboj se, můj služebníku Jákobe, vždyť jsem s tebou,...
Jeremiáš 51:46...Hospodinova zuřivost! Neztrácejte odvahunebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná...
Pláč 3:57...jsem volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys ,...
Ezechiel 2:6...sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj. Neboj se ani jejich slov, i když jsi obklopen trním...
Ezechiel 3:9...ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemenNeboj se jich a jejich pohledů se nelekej - vždyť je to...
Daniel 4:16...na mysl, ho děsilo. Král ho však vyzval: "Neboj se, Baltazare, toho snu ani jeho výkladu." Baltazar...
Daniel 10:12... s rozechvěním jsem vstal. Tehdy pokračoval: "Neboj se, Danieli. od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu...
Daniel 10:19...člověku se však znovu dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop...
Joel 2:21...něho smrad a puch." Ano, on vykonal věci velikéneboj se, země, jásej a raduj se! Hospodin vykonal věci...
Joel 2:22...raduj se! Hospodin vykonal věci veliké, se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy...
Amos 3:8...se svými služebníky, proroky. Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Na...
Sofoniáš 3:15... Hospodin, Král Izraele, je vprostřed tebeneboj se žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému:...
Sofoniáš 3:16... žádné pohromy! V ten den řeknou Jeruzalému: "Neboj se, Sione, nesvěšuj ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je...
Ageus 2:5...z Egypta. Můj Duch zůstává vprostřed vásNebojte se! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to...
Zachariáš 8:13... tak také budete požehnáním, vás zachránímNebojte se a vzchopte se! Tak praví Hospodin zástupů: Jako...
Zachariáš 8:15...rozhodnut zahrnout Jeruzalém a dům Judy dobremNebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve...
Matouš 1:20...Hospodinův anděl a řekl: "Josefe, synu Davidůvneboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v bylo...
Matouš 10:26...nazvali Belzebubem, čím spíše jeho domácíNebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno...
Matouš 10:28...co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze střechNebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou....
Matouš 10:31...ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli vyzná...
Matouš 14:27...se, to jsem !" promluvil na hned Ježíš. "Nebojte se." "Pane, jestli jsi to ty," odpověděl mu Petr,...
Matouš 17:7...přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňtenebojte se." A když zvedli oči, neviděli nikoho než...
Matouš 28:5...strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte...
Matouš 28:10...na kolena, objímaly mu nohy a klaněly se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům...
Marek 5:36...mistra?" Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se, jenom věř," řekl představenému synagogy. Nikomu...
Marek 6:50...na hned promluvil: "Vzchopte se, to jsem Nebojte se." Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. Oni...
Lukáš 1:13...a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: "Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá...
Lukáš 1:30...bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle,...
Lukáš 2:10...sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny...
Lukáš 5:10...synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi." Jakmile s loděmi...
Lukáš 8:50...mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna." Když pak vcházel do...
Lukáš 12:4...hlásat ze střech. Vám, svým přátelům, říkámNebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by...
Lukáš 12:7...ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Říkám vám: Kdokoli...
Lukáš 12:32...jeho království a toto vše vám bude přidánoNeboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám...
Lukáš 18:2..."V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna...
Lukáš 18:4...se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj....
Lukáš 23:40...nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako on, ale my dostáváme...
Jan 6:20...lodi. Vyděsili se, ale on jim řekl: "To jsem nebojte se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned...
Jan 12:15...nalezl oslátko a vsedl na , jak je psáno: "Neboj se, Dcero sionská! Hle, tvůj král přichází sedící na...
Skutky 18:9...pokřtít. Jedné noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč! jsem s tebou a nikdo se ani...
Skutky 27:24...toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle, dostaneš se před císaře. A hle, Bůh se z...
Římanům 13:3...pro ty, kdo konají dobro, ale zlo. Chceš se nebát vlády? Konej dobro, a vláda pochválí; je přece...
2. Petr 2:10...Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o...
Zjevení 1:17...mrtvý. Tu na položil svou pravici a řekl: "Neboj se. jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem...
Zjevení 2:10... a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel uvrhne některé z vás...

Slova obsahující neboj: neboj (66) nebojí (7) nebojím (5) nebojíš (1) nebojíte (1) nebojoval (1) nebojte (42) nebojuj (2) nebojujeme (1) nebojujte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |