Nebó

Hledám varianty 'nebó' [ nebó ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 32:3... Dibon, Jaezer, Nimra, Chešbon, Eleale, SebamNebó a Beon, země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou...
Numeri 32:38...Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, KiriatajimNebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu....
Numeri 33:47...a utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó. Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských...
Deuteronomium 32:49..."Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v moábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou...
Deuteronomium 34:1... Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na vrchol Pisgy naproti Jerichu, a Hospodin mu ukázal...
1. Letopisů 5:8... syna Šemy, syna Joelova. Bydleli od Aroeru Nebó a Baal-meonu. A protože se jejich stáda v gileádské...
Ezdráš 2:29...z Bet-elu a Aje 223 obyvatelé Nebó 52 obyvatelé Magbiše...
Nehemiáš 7:33...z Bet-elu a Aje 123 mužiNebó 52 obyvatelé jiného Elamu 1...
Izaiáš 15:2...stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny,...
Jeremiáš 48:1...zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno, dobyto, ta...
Jeremiáš 48:22...soud - na Cholon, Jahcu i Mefaat, na DibonNebó i Bet-diblataim, na Kiriatajim, Bet-gamut i Bet-meon...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |