Neřídíte

Hledám varianty 'neřídíte' [ neřiďte (3) neřídíte (3) neřídíš (1) neřídili (13) neřídila (1) neřídil (1) neřídí (5) ]. Nalezeno 26 veršù.
Leviticus 20:23...země, do níž vás uvádím, abyste v bydleliNeřiďte se pravidly národa, který před vámi vyháním, neboť...
2. Královská 17:34...podle svých starých zvyků. Nebojí se Hospodinaneřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a...
2. Královská 18:12... ale porušovali jeho smlouvu. Neposlouchalineřídili se ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník...
2. Královská 22:13...naši otcové neposlouchali slova této knihyneřídili se vším, co je v o nás psáno." Kněz Chilkiáš,...
2. Letopisů 34:21...naši otcové neposlouchali Hospodinovo slovoneřídili se vším, co je psáno v této knize." Chilkiáš pak s...
Žalmy 119:136...zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy...
Přísloví 1:25... rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí nyní zasměji se i hrůze, jež...
Přísloví 1:30...si zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen pohrdli, proto snědí,...
Jeremiáš 9:12... praví Hospodin. Protože neposlouchalineřídili se mým Zákonem. Řídili se svým zarputilým srdcem a...
Jeremiáš 10:23...cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém...
Jeremiáš 32:23...Když ale přišli a ovládli ji, neposlouchali neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal,...
Jeremiáš 44:10...dodnes se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim...
Jeremiáš 44:23...Hospodinu a že jste Hospodina neposlouchalineřídili jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho...
Ezechiel 5:6...a země v jeho okolí. Zavrhli totiž zákonyneřídili se mými pravidly. A proto tak praví Panovník...
Ezechiel 5:7...Bouříte se ještě víc než okolní národyNeřídíte se mými pravidly, neplníte zákony - neřídíte se...
Ezechiel 11:12...území a tehdy poznáte, že jsem HospodinNeřídíte se totiž mými pravidly a neplníte zákony, ale...
Ezechiel 16:47...mladší sestra Sodoma se svými dcerami. Copak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich ohavnosti?...
Ezechiel 20:13...Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřilNeřídili se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo...
Ezechiel 20:16...ze všech, protože zavrhli zákonyneřídili se mými pravidly a znesvěcovali soboty, neboť v...
Ezechiel 20:18...neskoncoval. Jejich synům jsem na poušti řeklNeřiďte se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a...
Ezechiel 20:21...Bůh. I tito synové se ale proti mně vzbouřiliNeřídili se mými pravidly, nedodržovali zákony,...
Daniel 9:10... Neposlouchali jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své...
Amos 2:4...mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhlineřídili se jeho pravidly, že se dali svést svými podvody,...
Matouš 23:3...plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají....
Římanům 14:15...se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš láskou. Přestaň svým jídlem hubit člověka, za...
Jakub 1:23...že mu stačí naslouchat! Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |