Nečistý

Hledám varianty 'nečistý' [ nečistými (8) nečistýma (2) nečistým (12) nečistých (6) nečistý (75) nečistou (3) nečistí (8) nečistému (2) nečistém (2) nečistého (26) nečisté (52) nečistá (7) ]. Nalezeno 168 veršù.
Genesis 7:2...po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici. Také z...
Genesis 7:8... jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistýchnečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po...
Leviticus 5:2...ponese vinu. Také když se někdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté zvěře, nečistého...
Leviticus 7:19...Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso smí jíst každý,...
Leviticus 7:21...svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo...
Leviticus 10:10...mezi svatým a nesvatým a mezi čistýmnečistým a učte syny Izraele všem ustanovením, která jim...
Leviticus 11:4... ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto -...
Leviticus 11:5... ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zajíc sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto -...
Leviticus 11:6... ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje -...
Leviticus 11:7...kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se...
Leviticus 11:8... jejich zdechliny se nedotknete. Budou pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte...
Leviticus 11:24... Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý do večera. Kdokoli by nesl něco z jejich...
Leviticus 11:25...něco z jejich zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Každý kopytník, který nemá rozdělené...
Leviticus 11:26...kopyto a který nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý. Každý čtyřnohý...
Leviticus 11:27...živočich, který chodí po tlapách, pro vás bude nečistý. Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý...
Leviticus 11:28...nesl jejich zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné havěti...
Leviticus 11:29... Z drobné havěti hemžící se po zemi pro vás bude nečisté toto: lasice, krysa, různé druhy ještěrů, gekon,...
Leviticus 11:31... mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý ...
Leviticus 11:32...večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze dřeva nebo oděv, kůže,...
Leviticus 11:33...do nějaké hliněné nádoby, všechno v bude nečisté a nádobu musíte rozbít. Každý pokrm, který přišel...
Leviticus 11:34... který přišel do styku s vodou z nádoby, bude nečistý. Také každý nápoj v jakékoli takové nádobě bude...
Leviticus 11:35... Cokoli, nač upadne taková zdechlina, bude nečisté. Pec i krb budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté...
Leviticus 11:36... Cokoli se však dotkne takových zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo,...
Leviticus 11:38...zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude...
Leviticus 11:39...jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho zdechlinynečistý do večera. Kdo by z zdechliny něco snědl,...
Leviticus 11:40... zdechliny něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu nesl,...
Leviticus 11:43...havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a...
Leviticus 11:47...po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistýmnečistým a mezi povolenými a zakázanými pokrmy. Hospodin...
Leviticus 12:2...žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení....
Leviticus 12:5...ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve...
Leviticus 13:3...malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není...
Leviticus 13:8...Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to malomocenství. Když se na člověku objeví...
Leviticus 13:11...malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistý. Jestliže...
Leviticus 13:14...by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za...
Leviticus 13:15... Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté - je to malomocenství....
Leviticus 13:20...a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu....
Leviticus 13:22... Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane...
Leviticus 13:25... vypuklo na spálenině. Kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství. Jestliže však kněz...
Leviticus 13:27...se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna...
Leviticus 13:30...nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za nečistého - je to prašivina, druh malomocenství na hlavě...
Leviticus 13:36...již nehledá zažloutlé ochlupení - postižený je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na...
Leviticus 13:44...malomocenství, je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je...
Leviticus 13:45...vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane...
Leviticus 13:46...Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním...
Leviticus 13:51...šíří, je to rána zhoubného malomocenství - je to nečisté. je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i...
Leviticus 13:55...nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to nečisté - spálíš to, je hniloba na líci či na rubu....
Leviticus 13:59... Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:36...byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté. Teprve potom kněz přijde prohlédnout dům....
Leviticus 14:40... aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na...
Leviticus 14:41...oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí...
Leviticus 14:44...po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína...
Leviticus 14:45... dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v...
Leviticus 14:46...toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj...
Leviticus 14:57...či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. ...
Leviticus 15:2...trpěl výtokem ze svého údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok...
Leviticus 15:3...se v jeho těle zadržuje, bude pro tento výtok nečistý. Každé lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude...
Leviticus 15:4...lůžko, na němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se...
Leviticus 15:5...lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl...
Leviticus 15:6...výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího...
Leviticus 15:7...výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého...
Leviticus 15:8... vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící...
Leviticus 15:9...sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem...
Leviticus 15:10...něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv,...
Leviticus 15:11...vodou, si vypere oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Hliněná nádoba, jíž by se trpící...
Leviticus 15:16...výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý oděv i všechno kožené, na čem...
Leviticus 15:17...výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z...
Leviticus 15:18...a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla,...
Leviticus 15:19...po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude nečistý do večera. Všechno, na čem by během svého...
Leviticus 15:20... na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem by seděla, bude nečisté....
Leviticus 15:21...lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem...
Leviticus 15:22...seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo...
Leviticus 15:23...bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její...
Leviticus 15:24...spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž by ležel,...
Leviticus 15:25...její běžné krvácení, bude po všechny dny svého nečistého výtoku nečistá tak jako v době svého běžného...
Leviticus 15:26...běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při jejím běžném krvácení. Kdokoli by se toho...
Leviticus 15:27...běžném krvácení. Kdokoli by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý ...
Leviticus 15:33...je to muž nebo žena, a pro muže, který by spalnečistou. Hospodin k Mojžíšovi promluvil po smrti dvou...
Leviticus 17:15... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však...
Leviticus 20:25...od národů. Proto rozlišujte mezi čistýminečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým ptactvem....
Leviticus 22:6...poskvrnil nějakou nečistotou, každý takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze svatých darů, pokud si...
Leviticus 27:11...i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu nepřináší, postaví to...
Leviticus 27:27...nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-linečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k ...
Numeri 18:15...musíš nechat vyplatit; rovněž tak prvorozenénečistých zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci...
Numeri 19:7...potom vejde do tábora. do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve...
Numeri 19:8...a omyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží...
Numeri 19:10...jalovice, si vypere oděv. do večera však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení pro syny Izraele i pro...
Numeri 19:11...by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se tou vodou...
Numeri 19:13... neboť nebyl pokropen očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o...
Numeri 19:14...do toho stanu vejde a kdokoli v něm je, bude nečistý po sedm dní. Rovněž každá otevřená nádoba v tom...
Numeri 19:15...v tom stanu, která není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem...
Numeri 19:16...nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude nečistý po sedm dní. Tehdy vezmou trochu popela jalovice...
Numeri 19:19...nebo hrobu. Třetího a sedmého dne postříká čistý nečistého, a tak jej sedmého dne očistí. Dotyčný pak vypere...
Numeri 19:20...se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý a neočistil se, takový bude vyobcován ze...
Numeri 19:21... Kdokoli se pak dotkne očistné vody, bude nečistý do večera. Čehokoli se nečistý dotkne, bude...
Numeri 19:22...vody, bude nečistý do večera. Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté, a kdokoli se toho dotkne,...
Deuteronomium 12:15...městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistýnečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev...
Deuteronomium 12:22...stejně, jako se gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl...
Deuteronomium 14:7...ale nemají rozdělené kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje -...
Deuteronomium 14:8...kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se...
Deuteronomium 14:10...a šupiny, to jíst nesmíte - bude to pro vás nečisté. Smíte jíst všechny čisté ptáky...
Deuteronomium 14:19... Také všechna okřídlená havěť pro vás bude nečistá - nesmí se jíst. Všechno čisté ptactvo však jíst...
Deuteronomium 15:22... tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý. Jen nejez jeho krev - nech ji vytéci na zem jako...
Jozue 22:19...na celou izraelskou obec! Jestli je vaše země nečistá, pojďte do Hospodinovy země, kde stojí Hospodinův...
Soudců 13:4...pozor, abys nepila víno ani pivo a nejedla nic nečistého. Hle, počneš a porodíš syna. Jeho hlavy se nesmí...
Soudců 13:7...syna. Proto teď nepij víno ani pivo a nejez nic nečistého, protože ten chlapec bude od matčina lůna do...
Soudců 13:14...révy, nepije víno ani pivo a nejí nic nečistého. dodržuje všechno, co jsem přikázal."...
1. Samuel 20:26...se mu asi přihodilo, že se poskvrnil, a tak je nečistý. Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo...
2. Letopisů 23:19...stráže, aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se...
2. Letopisů 29:5... Boha svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečisté! Naši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a...
2. Letopisů 30:17...ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich velikonoční beránky levité,...
Job 14:4...nespouštíš a k soudu s tebou ho poháníš. Kdo umí nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal...
Kazatel 9:2...i zlosyny čeká týž osud - dobré i zlé, čisténečisté, ty, kteří obětují, i ty, kdo nikoli. Dobrý je na...
Izaiáš 6:5...zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověknečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a...
Izaiáš 30:22...sochy i pozlacené modly zavrhnete jako nečisté. Zahodíš je jako krví nasáklé hadry a řekneš: "Pryč...
Izaiáš 35:8...se Svatou cestou bude nazývat. Nepůjde po  nečistý, bude určena jen pro poutníky - ani hloupí na ...
Izaiáš 52:1... neboť do tebe nikdy nevstoupí neobřezanýnečistý. Otřes se z prachu, Jeruzaléme, zvedni se, na trůn...
Izaiáš 52:11... Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte...
Izaiáš 64:5...Můžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry , jež krvácí...
Jeremiáš 13:27... Běda ti, Jeruzaléme! Jak dlouho ještě budeš nečistý?" Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně...
Jeremiáš 19:13...domy i paláce judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet - všechny domy, na jejichž...
Pláč 1:8... Dcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu...
Pláč 1:17...nepřátele z okolí; Jeruzalém je mezi nimi jako nečistý. Hospodin je ale v právu, vždyť jsem se vzepřela...
Pláč 4:15...neodvážil ani dotknout jejich rouch. "Z cestyNečistý!" křičeli na . "Z cesty, z cesty! Nedotýkejte...
Ezechiel 4:13..." řekl Hospodin, "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne,...
Ezechiel 22:24...Hospodinovo: "Synu člověčí, řekni zemi: Jsi nečistá, v den prchlivosti nebudeš svlažena! Tví vládci...
Ezechiel 22:26...a obyčejným, neukazují rozdíl mezi čistýmnečistým a neohlížejí se na soboty. Jsem mezi nimi v...
Ezechiel 36:17...ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na svůj...
Ezechiel 44:23...a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistýmnečistým. Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle...
Ozeáš 9:3...do Egypta půjde Efraim, v Asýrii budou jíst nečisté pokrmy! Nebudou Hospodinu přinášet úlitby,...
Amos 7:17...země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi nečisté. Izrael musí být jistojistě ze své země vysídlen!" ...
Ageus 2:14...je to se vším, co dělají a co tu obětují - je to nečisté! Všímejte si ale, jak bude ode dneška dál. Jak bylo...
Matouš 10:1...svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali každou...
Matouš 12:43... a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech...
Marek 1:23... V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do nás, Ježíši...
Marek 1:26..." okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel...
Marek 1:27...Co je to za nové učení? Rozkazuje mocněnečistým duchům a poslouchají ho!" A zpráva o něm se ihned...
Marek 3:11...trápení, se na něj tlačili, aby se ho dotkli. A nečistí duchové, jakmile ho uviděli, před ním padali a...
Marek 3:30...věčným hříchem." (Říkali totiž o něm, že  nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matka....
Marek 5:2... ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho nemohl ani...
Marek 5:8...(Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověkanečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho Ježíš. "...
Marek 5:13...vejdeme do nich!" Ježíš jim to povolil, a tak ti nečistí duchové vyšli a vstoupili do prasat. Asi...
Marek 6:7...a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu neberou nic...
Marek 7:2...a uviděli některé jeho učedníky jíst chlebynečistýma' (to jest neumytýma) rukama. Farizeové a všichni...
Marek 7:5...nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama?" On jim odpověděl: "Izaiáš o vás...
Marek 7:25...o něm doslechla jedna žena, která měla dcerkunečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby...
Marek 9:25...Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, ti přikazuji:...
Lukáš 4:33...mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach, co je ti do...
Lukáš 4:36..."Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila...
Lukáš 6:18...ze svých neduhů. Také ti, kdo byli trápeni nečistými duchy, byli uzdravováni. Každý v davu se ho...
Lukáš 8:29...Boha? Prosím , netrýzni !" Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel....
Lukáš 9:42...ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a vrátil ho jeho otci....
Lukáš 11:24...mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech...
Skutky 5:16...do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Tehdy...
Skutky 8:7... protože slyšeli a viděli zázraky, které dělalNečistí duchové s velikým křikem vycházeli z mnoha...
Skutky 10:14..."To ne, Pane! Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného." Ale hlas k němu promluvil...
Skutky 10:15...němu promluvil znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!" Opakovalo se to třikrát, než byla plachta...
Skutky 10:28...mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem bez námitek přijal...
Skutky 11:8...jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale...
Skutky 11:9...ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za nečisté!' Třikrát se to opakovalo, než to bylo všechno...
Římanům 14:14...v Pánu Ježíši mám naprostou jistotu, že nic není nečisté samo o sobě; pokud to však někdo za nečisté, je...
1. Korintským 7:14...věřícím manželem. Jinak by totiž vaše děti byly nečisté, jsou ale přece svaté. Pokud však nevěřící chce...
2. Korintským 6:17...a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy ...
Efeským 5:5... Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář) nemá dědictví...
1. Tesalonickým 2:3... Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvod. Naopak! Bůh nás...
Titus 1:15...se odvracejí od pravdy. Čistým je vše čisténečistým a nevěřícím však není čisté nic - nemají totiž...
2. Petr 2:10...v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito...
Zjevení 16:13...úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří...
Zjevení 18:2...a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem...

Slova obsahující nečistý: nečistý (75) nečistých (6) nečistým (12) nečistýma (2) nečistými (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |