Navštívili

Hledám varianty 'navštívili' [ navštivte (1) navštívit (11) navštívíš (1) navštívím (1) navštívili (3) navštívil (21) navštíví (9) navštíven (1) navštiv (2) ]. Nalezeno 50 veršù.
Genesis 21:1...zavřel každé lůno v Abimelechově domě. Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co...
Genesis 31:24...gileádských horách. noci však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco...
Genesis 34:1... kterou Jákobovi porodila Léa, si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže země,...
Soudců 13:8... nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslalnavštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem,...
Soudců 13:9...Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s právě...
Soudců 13:10...mu, "ukázal se mi ten muž, který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k...
Soudců 15:1...nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do...
Růt 1:6...se pak v moábském kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravila se s oběma...
1. Samuel 2:21..." A tak se vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a...
1. Samuel 17:18...kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddíluNavštiv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich...
1. Samuel 20:29... Buď tedy prosím tak laskav a uvolni , smím navštívit své bratry.' To proto nepřišel ke královskému...
1. Samuel 25:5...deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelunavštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv....
1. Královská 22:2...neválčilo. Třetího roku přijel izraelského krále navštívit judský král Jošafat. Izraelský král řekl svým...
2. Královská 8:29...Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabovanavštívil. Prorok Elíša zavolal jednoho z prorockých...
2. Královská 9:16...jel do Jizreelu, kam Jorama k jeho lůžku přijel navštívit judský král Achaziáš. Když strážný na jizreelské...
2. Královská 13:14...na smrt onemocněl, izraelský král Jehoaš ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj, otče můj!...
2. Královská 20:1...na smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, ho navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do...
2. Letopisů 12:5... kteří se před Šišakem stáhli do Jeruzalémanavštívil prorok Šemajáš a oznámil jim: "Tak praví...
2. Letopisů 18:2...spojenectví s Achabem. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho doprovod...
2. Letopisů 22:6...Jizreelu, aby zraněného Jorama, syna Achabovanavštívil. Při návštěvě Bůh přivodil jeho pád. Když...
Job 2:11...Sofar z Naámy. Shodli se, že ho společně půjdou navštívit, aby ho politovali a potěšili. Uviděli ho ...
Žalmy 41:7..."Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli  navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a...
Žalmy 101:2...žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy  navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí...
Žalmy 106:4... svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým...
Žalmy 119:77...to svému služebníku zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž...
Přísloví 6:11...složíš ruce a spočineš? Vtom jako tulák bída navštíví , jako loupežník nouze přepadne! Ničemný...
Přísloví 17:11... Na nic než na vzpouru zlosyn nemyslí, bude však navštíven poslem ukrutným. Raději narazit na zuřivou...
Přísloví 24:34...složíš ruce a poležíš; najednou jak tulák navštíví nouze, bída přepadne jako loupežník! Zde jsou...
Izaiáš 23:17...vzpomenou! Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke svému řemeslu a bude...
Izaiáš 29:6...to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je navštíví hromem a zemětřesením, mohutným burácením, bouří a...
Izaiáš 38:1...smrt onemocněl. Prorok Izaiáš, syn Amosův, jej navštívil a řekl mu: "Toto praví Hospodin: Dej své věci do...
Zachariáš 10:3...teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného koně do války. Z něj...
Matouš 25:36...jsem nahý a oblékli jste , byl jsem nemocnýnavštívili jste , byl jsem ve vězení a přišli jste za...
Lukáš 1:68..."Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vyzdvihl nám roh spásy v...
Lukáš 1:78...niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se ukázal bydlícím v...
Lukáš 7:16...Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato zpráva o něm se rozšířila po...
Lukáš 11:6...s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chlebynavštívil přítel, který je na cestách, a nemám, co bych...
Jan 7:50...Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí,...
Skutky 7:23...skutcích. Když mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl, jak jeden z...
Skutky 7:26...skrze něho přináší spásu, ale oni nerozuměliNavštívil je i druhého dne a snažil se usmířit jejich...
Skutky 15:14..., bratři. Šimon tu vyprávěl, jak Bůh poprvé navštívil pohany, aby z nich přijal svůj vlastní lid. S tím...
Skutky 15:36...době Pavel řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátitnavštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali...
Skutky 17:10...i Silase do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli...
Skutky 21:8...den. Nazítří jsme pokračovali pěšky do CesarejeNavštívili jsme evangelistu Filipa (jednoho z oněch sedmi)...
Skutky 27:23... nikdo z vás nepřijde o život. Dnes v noci  navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím, a řekl...
Skutky 28:8...na lůžku sužován horečkou a úplavicí. Pavel ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruce a uzdravil ho. Po...
Římanům 1:13... abyste nevěděli, že jsem vás mnohokrát chtěl navštívit (ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno), abych...
Římanům 15:23...nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl. Pevně...
1. Tesalonickým 3:10...nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž...
Židům 13:23...bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzynavštívím vás s ním. Pozdravte všechny, kteří vás vedou, i...

Slova obsahující navštívili: navštívili (3) nenavštívili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |