Nato

Hledám varianty 'nato' [ nato ]. Nalezeno 55 veršù.
Genesis 22:19...národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu...
Genesis 29:11...studny a dal stádu svého strýce Lábana napítNato Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když řekl,...
Genesis 43:30...Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!" Nato Josef odspěchal, neboť byl náklonností ke svému...
Genesis 44:18... Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj,...
Genesis 47:10... Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle...
Exodus 8:26...a nepropustit lid, aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu....
Exodus 10:6...ode dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy...
Exodus 35:20...i roucha jeho synů ke konání kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom...
Numeri 20:11... vy buřiči - máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály....
Numeri 24:25... porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž Balák odešel...
Deuteronomium 31:7... jde přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu...
Deuteronomium 31:23...napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji naučilNato Hospodin přikázal Jozuovi, synu Nunovu: "Buď silný a...
Jozue 6:11... kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem...
Jozue 10:7...emorejští králové z hor se spojili proti nám!" Nato Jozue vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid...
Jozue 22:6...služte mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů....
Soudců 9:38...a další houf se blíží od Věšteckého dubu!" Nato mu Zebul řekl: "Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi:...
Soudců 20:1... Přemýšlejte! Poraďte se! Udělejte něco!"  Nato všichni Izraelci od Danu po Beer-šebu i ti z...
Soudců 20:8...Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z...
1. Samuel 7:4...jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili baaly i aštarty a začali...
1. Samuel 10:24...řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu...
1. Samuel 11:14...dnes přece Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam...
1. Samuel 20:21...tři šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu...
1. Samuel 22:9...služebníka, aby na číhal, tak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský, představený Saulových...
2. Samuel 4:12...krev žádat po vás a sprovodit vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali...
2. Samuel 10:13...Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje proti Aramejcům...
2. Samuel 12:20...se svých služebníků. "Ano, umřelo," odpověděliNato David vstal ze země, a když se umyl, pomazal mastí a...
2. Samuel 13:23...za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské...
2. Samuel 17:14...je do údolí, takže z něj nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada...
1. Královská 1:47...a kéž jeho trůn pozvedne ještě více než tvůj.' Nato se král na loži poklonil a řekl: ‚Požehnán buď...
1. Královská 13:13...z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na něj a...
1. Královská 22:26...v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu MichajášNato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte...
2. Královská 9:23...smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl pryč. Ještě stačil...
2. Královská 23:1...'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi.  Nato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma...
1. Letopisů 19:14...našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato se Joáb se svým vojskem pustil do boje s Aramejci a ti...
1. Letopisů 29:6... co kdo dnes nabídne k zasvěcení Hospodinu?" Nato se nabídli vůdcové otcovských rodů, vůdcové...
2. Letopisů 18:21...budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.' Nato Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a...
2. Letopisů 18:25...v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král rozkázal: "Seberte Michajáše a odveďte...
2. Letopisů 20:18...vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi!" Nato se Jošafat sklonil tváří k zemi a celý Juda i...
2. Letopisů 34:29...'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králiNato král nechal svolat všechny stařešiny Judy a Jeruzaléma...
Ezdráš 5:3...Boží proroci byli s nimi a povzbuzovali je. Hned nato za nimi přišel Tatenaj, hejtman zaeufratského kraje, a...
Nehemiáš 5:8...své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné,"...
Ester 3:10...stříbra, aby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z ruky pečetní prsten a dal jej tomu...
Ester 8:2...králi. Ester totiž prozradila, kým pro ni jeNato si král sňal z ruky pečetní prsten (který odebral...
Job 1:20... Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Nato Job vstal, roztrhl svůj plášť a oholil si hlavu. Potom...
Jeremiáš 28:10...poslal Hospodin, jen když se jeho slova naplní." Nato prorok Chananiáš sejmul jho z šíje proroka Jeremiáše a...
Jeremiáš 31:26...duši znavených a duši chřadnoucích nasytím." Nato jsem se probudil a prohlédl. Můj spánek byl sladký....
Jeremiáš 38:17... nevydám do rukou těch, kdo chtějí zabít." Nato Jeremiáš Cidkiášovi řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Jeremiáš 44:15...žili v , kromě pár utečenců se do nevrátí!" Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí...
Ezechiel 40:48...loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltářNato přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po...
Zachariáš 1:12...zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se...
Marek 9:39... "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi...
Marek 14:60...ani tak se jejich svědectví neshodovalaNato se přede všemi postavil velekněz a tázal se Ježíše:...
Lukáš 23:4...židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl JežíšNato Pilát řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle je ten...
Skutky 16:33...je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do...
Skutky 26:30... ale úplně tím, co - ovšem bez těchto pout." Nato král vstal a s ním i prokurátor a Bereniké a ostatní...

Slova obsahující nato: anatot (4) anatote (1) anatotského (1) anatotský (3) anatotu (10) anatova (1) ginatova (1) ginatovým (1) chanatonu (1) nato (55) natolik (7) natož (2) natožpak (2) skalnatou (1) šťavnatou (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |