Nastupte

Hledám varianty 'nastupte' [ nastupte (2) nastup (1) nastoupíte (1) nastoupit (9) nastoupilo (1) nastoupili (12) nastoupil (21) nastoupí (3) ]. Nalezeno 49 veršù.
Exodus 1:8...se jimi naplnila země. Později ale v Egyptě nastoupil nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému...
Numeri 4:23...třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Toto...
Numeri 4:30...třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Při...
Numeri 8:24...pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání. Od...
Numeri 32:14... do posledního nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste...
Soudců 2:10...pokolení zemřelo a připojilo se ke svým otcůmnastoupilo po nich další pokolení, které neznalo Hospodina...
1. Samuel 11:8...z Hospodina a vytáhli jako jeden muž. Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů...
1. Samuel 14:17...rozbíhá do všech stran. Saul řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdo z našich odešel." Počítali a hle -...
1. Samuel 15:4...i osly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z...
2. Samuel 2:15..." "Budiž, předstoupí," odpověděl JoábNastoupili tedy, z každé strany ve stejném počtu: dvanáct...
2. Samuel 10:1...nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím přízeň...
1. Královská 8:20...jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dalNastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na...
1. Královská 20:12...ten vzkaz, rozkázal svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi...
1. Královská 20:15...se ještě. "Ty," odpověděl prorok. Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po...
1. Královská 20:26...je poslechl a zařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afeku, aby bojoval proti...
1. Královská 20:27... aby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili, nabrali si zásoby a vyrazili jim vstříc....
2. Královská 11:5...to takhle: Třetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského paláce, další...
2. Královská 25:27...roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Evil-merodach. Ten ještě...
1. Letopisů 12:39...v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení nastoupit to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronu,...
1. Letopisů 19:1...době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň...
1. Letopisů 19:10...vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků, aby nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod velení...
1. Letopisů 19:11...svěřil pod velení svého bratra Abišaje, aby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci...
1. Letopisů 27:34...důvěrníkem byl Chušaj Arkijský. Po Achitofelovi nastoupil Jojada, syn Benajášův, a Abiatar. Velitelem...
2. Letopisů 6:10...jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dalNastoupil jsem po svém otci Davidovi, usedl jsem na...
2. Letopisů 23:4...Třetina z vás kněží a levitů, kteří v sobotu nastoupíte službu, bude hlídat u dveří, další třetina u...
Kazatel 4:15...žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil po králi. Stanul v čele nespočetných zástupů, těm...
Jeremiáš 46:4...do bitvy! Zapřahejte koně, jezdci, do sedelNastupte v přilbách, kopí vyleštěná, oblečte pancíře! Co to...
Jeremiáš 46:14...ohlaste, zvěstujte v Memfisu, v Dafné řekněte:‚Nastup a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji...
Jeremiáš 52:31...roce vyhnanství judského krále Joakina nastoupil na babylonský trůn král Avel-marduk. Ten ještě...
Matouš 8:23...mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle...
Matouš 9:1...ho uviděli, žádali ho, opustí jejich kraj.  Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města...
Matouš 13:2...jezera. Sešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na...
Matouš 14:22...kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky,  nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on...
Matouš 14:32...jsi pochyboval, malověrný?" řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se...
Matouš 15:39...mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupynastoupil na loď a připlul do magadanského kraje. Potom ho...
Marek 4:1... Shromáždil se k němu tak obrovský zástup, že nastoupil do lodi na jezeře a posadil se. Celý ten zástup...
Marek 6:45...tisíc mužů. Hned potom přiměl své učedníky,  nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě,...
Marek 6:51..."Vzchopte se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli...
Marek 8:10...čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje...
Marek 8:13...pokolení žádné znamení nedostane!" Opustil jenastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli...
Lukáš 5:3... Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovinastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom...
Lukáš 8:22...ti, kdo slyší Boží slovo a plní je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme...
Lukáš 8:37...odešel, neboť byli sevřeni velikým strachemNastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého...
Jan 6:17...jeho učedníci sešli dolů k jezerunastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum....
Jan 6:24...uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsounastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde...
Jan 21:3...Petr. "Půjdeme s tebou," odpověděli. A tak šlinastoupili na loď. noci ale nic nechytili. Za svítání...
Skutky 8:31...kdyby mi to někdo vyložil." A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v Písmu četl, bylo...
Skutky 21:6...břehu poklekli a modlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme...
Skutky 27:2...vězni setníku Juliovi z císařského praporuNastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |