Nastanou

Hledám varianty 'nastanou' [ nastat (1) nastanou (2) nastane (16) nastaly (3) nastalo (14) nastala (3) nastal (19) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 7:17...za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, nadnesla archu, takže se...
Genesis 12:10...v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam...
Genesis 15:17...ještě není dovršena." Když slunce zapadlonastala tma, objevila se kouřící pec a mezi těmi díly...
Genesis 26:1... Tak Ezau pohrdl prvorozenstvím. V zemi pak nastal hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za...
Genesis 41:30...přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu...
Genesis 41:36...jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho...
Exodus 9:24... To Hospodin chrlil na egyptskou zem kroupyNastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se...
Exodus 14:27...jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané...
Exodus 16:13...poznali, že jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno pak...
Exodus 19:16...se manželského styku." Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak...
Numeri 14:1...tak jsme připadali i my jim!" V celé obci tehdy nastalo pozdvižení. Lid se dal do křiku a naříkal celou noc...
Numeri 36:4...losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto, dědictví těchto dcer setrvá v kmeni...
Růt 1:1... co chtěl. Za dnů, kdy rozhodovali soudcovénastal v zemi hlad. Jeden muž z judského Betléma proto...
Růt 1:19... došly k Betlému. Když dorazily do Betlémanastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece...
1. Královská 8:37...jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo...
2. Královská 6:25... vytáhl proti Samaří a oblehl je. V Samaří nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí...
2. Letopisů 6:28...jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo...
Ester 4:3...provincii, kamkoli dorazilo královské nařízenínastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si...
Ester 8:17...městě, kam dorazilo královské nařízenínastalo u Židů veselí a jásot, hody a svátky. Mnozí z...
Žalmy 27:5...hledal. Neboť skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ve skrýši svého stanu a na skálu...
Žalmy 107:30... mořské vlny se zklidnily. Radovali se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili. Sláva...
Izaiáš 24:11...zataraseny. Že není víno, zní nářek v ulicíchnastal soumrak všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z...
Izaiáš 29:2...svým slavnostem. ale v obklíčení sevřu Arielnastane žal a zármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěm....
Izaiáš 42:9...chválu nesdílím se sochami! Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší,...
Izaiáš 46:10...od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi...
Ezechiel 7:12... nic z jejich nádhery. Ten čas tu je,  nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť...
Ezechiel 30:18...padnou mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den, tam rozlámu egyptské jho a skončí tam...
Daniel 7:22...a rozhodl ve prospěch svatých Nejvyššího. Tehdy nastal čas, aby se svatí ujali království. Ten, který tam...
Daniel 9:24...lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončilanastal konec hříchu, aby očištěna byla nepravost a...
Daniel 12:1...kníže a tvého lidu ochránce. Čas soužení tehdy nastane, jaké dosud nebylo od chvíle, kdy se stali národem....
Abdiáš 1:21...na horu Sion, aby vládli nad Ezauovou horou. A nastane království Hospodinovo. Jonáš, syn Amitajův,...
Matouš 8:26...jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec...
Matouš 13:21...v sobě kořen a je nestálý. Jakmile kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadá. Do trní...
Matouš 24:21...utíkat v zimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do doby nebylo od počátku...
Matouš 24:27...na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu na západ....
Matouš 28:2...Magdaléna a ta druhá Marie podívat na hrob. Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil...
Marek 4:17...kořen a jsou nestálí. Když potom kvůli Slovu nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. Další...
Marek 4:29...když úroda dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží...
Marek 4:39...a přikázal vlnám: "Tiše, klid!" Vítr se utišilnastal naprostý klid. "Proč se tak bojíte?" řekl jim pak....
Marek 12:2...ji pronajal vinařům a vydal se na cestu. Když nastal čas vinobraní, poslal k vinařům služebníka, aby od...
Lukáš 15:14...rozmařilým životem. Když všechno utratilnastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi....
Lukáš 21:22... a kdo jsou na venkově, nechodí do městaNastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno....
Skutky 16:26...chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. Vtom nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v...
Skutky 19:23...sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli Cestě nemalý rozruch. Jeden stříbrotepec...
Skutky 24:15... a mám v Bohu naději, kterou chovají i oni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. Proto se...
2. Korintským 8:14...jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost, jak je psáno: "Kdo nasbíral hodně, tomu...
2. Tesalonickým 2:3...způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a...
1. Timoteus 6:15... do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný...
2. Timoteus 2:18...víru některých lidí řečmi o tom, že  nastalo vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese...
2. Timoteus 3:1...jeho vůli. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své...
Zjevení 6:12... Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný...
Zjevení 8:1...slzu z očí." Když pak otevřel sedmou pečeťnastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl,...
Zjevení 8:5...ji ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení. Těch sedm...
Zjevení 8:7...k troubení. Když zatroubil první andělnastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo...
Zjevení 11:13...vystoupili v oblaku do nebe. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm...
Zjevení 11:19...a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvyNastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a...
Zjevení 12:7...ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak...
Zjevení 16:18...z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |