Naopak

Hledám varianty 'naopak' [ naopak ]. Nalezeny 33 verše.
Deuteronomium 15:8...bratrem nezatvrzuj srdce a neodpírej mu pomocNaopak, ochotně mu nabídni pomoc a půjč mu, co ve své nouzi...
Deuteronomium 29:19...) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustínaopak, vzplane proti němu Hospodinův vášnivý hněv!...
Deuteronomium 30:14...a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve tvých ústech a...
Růt 2:16..."Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte Naopak, vytahujte klasy ze snopů a nechávejte je pro ni....
1. Samuel 19:4...Davidovi," řekl mu. "Vždyť ti nijak neublížilNaopak, velmi ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní...
1. Královská 13:33...všem se Jeroboám neodvrátil od své zlé cestyNaopak, z kdekoho nadělal kněze posvátných výšin. Kdokoli...
Nehemiáš 5:16...s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemkynaopak, všichni muži se zapojili do díla. U mého stolu...
Jeremiáš 26:19...snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabítNaopak, ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířit, takže...
Jeremiáš 36:26...krále prosili, aby svitek nepálil, nedal na Naopak přikázal princi Jerachmeelovi a také Serajášovi,...
Jeremiáš 44:17...poslouchat, co nám říkáš Hospodinovým jménemNaopak, budeme dělat všechno, k čemu jsme se zavázali:...
Ezechiel 12:23...skoncuji! ho v Izraeli nikdy nepoužijíNaopak, řekni jim: Blíží se dny, kdy se všechna vidění...
Ezechiel 16:50...se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohýmNaopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a...
Daniel 5:23...srdci nepokořil, přestože jsi to všechno vědělNaopak ses pozvedl proti Pánu nebes. Nechal sis přinést...
Lukáš 22:26...říkat dobrodinci. Vy to tak ale nedělejteNaopak, kdo je mezi vámi největší, je jako nejmenší a...
Skutky 21:24... že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z...
Římanům 3:31...víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případěNaopak, Zákon potvrzujeme. Co na to řekneme? Co získal náš...
Římanům 8:15...jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báliNaopak, přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba,...
Římanům 10:18...Kristovo. Ptám se ale: Copak neslyšeli? Právě naopak: "Po celé zemi se jejich hlas šíří, v nejzazších...
Římanům 12:20... zjednám odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud...
Římanům 15:3... Vždyť ani Kristus nebral ohled sám na sebenaopak, je psáno: "Urážky těch, kdo uráží tebe, na ...
1. Korintským 12:22...jako hlava nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás." Naopak! Mnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které...
1. Korintským 14:22...znamením pro věřící, ale pro nevěřící; proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na...
2. Korintským 6:4...překážku, aby naší službě nebylo co vytknoutNaopak, ve všem se osvědčujeme jako Boží služebníci: ve...
2. Korintským 10:15...Nechceme se nemístně chlubit prací druhýchNaopak doufáme, že jak vaše víra poroste, naše působiště se...
2. Korintským 13:3...ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabýnaopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý,...
Galatským 2:7... Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic nepřidaliNaopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané...
1. Tesalonickým 2:4...ani nečisté pohnutky, nebyl to žádný podvodNaopak! Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium, a tak...
2. Tesalonickým 3:8...vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevyjídaliNaopak: dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom...
1. Timoteus 4:12...a . Nikdo nepodceňuje pro tvé mládíNaopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku, v lásce...
1. Timoteus 6:2...věřící, je jakožto bratry nectí o nic méněNaopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce...
2. Timoteus 1:17...přicházel povzbudit a nestyděl se za řetězyNaopak, když přišel do Říma, usilovně hledal, dokud ...
Jakub 4:6...Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživostiNaopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví...
1. Petr 3:9...zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |