Najdeš li

Hledám varianty 'najdeš li' [ našly (8) našlo (9) našli (47) našla (4) našel (56) najít (24) najdu (9) najdou (10) najděte (2) najdete (12) najdeš (14) najdeme (1) najde (34) | li ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 18:25Takovou věc bys nikdy neudělal - usmrtit s ničemným také spravedlivého! Tak by byl spravedli jako ničemný - to bys neudělal! Cožpak Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo."
Genesis 18:26...jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli
Genesis 18:27Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl.
Genesis 18:28... Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničímnajdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu...
Genesis 18:29...k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti,"...
Genesis 18:30...promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam třicet,"...
Exodus 33:12Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!"
Deuteronomium 4:28Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.
Deuteronomium 4:29Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak nakonec se vrátíš k Hospodinu, svému Bohu, a budeš jej poslouchat.
Deuteronomium 23:26Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na najde nějakou nepatřičnost. Napíše tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z domu.
2. Samuel 15:24Vtom se objevil i Sádok a s ním všichni levité nesoucí Truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek.
2. Samuel 15:25...Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do městaNajdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi...
Přísloví 24:13Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame!
Přísloví 24:14...na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrostnajdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje ...
Přísloví 25:15Trpělivostí si i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej.
Přísloví 25:16...i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtíNajdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš...
Píseň 5:7... ale nenašla, volala jsem ho, a on se neozvalNašli mě strážní, co město obcházejí, surově zbili mě a zranili. Šaty z ramenou mi strhli
Píseň 5:8...hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémskénajdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná...
Jeremiáš 4:31Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště. Najdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost, pak Jeruzalému prominu.
Jeremiáš 5:1...dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržištěNajdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost,...
Amos 6:9Zbude-li v jediném domě jen deset li, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!"
Amos 6:10Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s tebou ještě někdo?" "Nikdo," hlesne on. A tehdy řekne: "Tiše! ani nezmíníme Hospodinovo jméno!" Hle, Hospodin dává rozkazy - rozbije veli dům na kusy a malý domek na třísky!

Slova obsahující najdeš li: najdeš (14) nenajdeš (5) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |