Nadutci

Hledám varianty 'nadutci' [ nadutec (3) nadutče (1) nadutcům (1) nadutců (2) nadutcích (1) nadutci (4) nadutce (2) ]. Nalezeno 14 veršù.
Žalmy 75:5...třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla Nadutce varuji: S pýchou přestaňte! Ničemům říkám:...
Žalmy 86:14...největší, zachránil jsi z hloubky záhrobíNadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po...
Žalmy 123:4...těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců! Davidova poutní píseň. Kdyby s námi nebyl...
Žalmy 138:6... ponížených přece všímá si a zdálky nadutcích. I když procházím soužením, život mi daruješ;...
Žalmy 140:6...násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazitNadutci na nastražili léčku, upletli na síť z provazů...
Přísloví 16:5... také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý nadutec ohavností, trestu neujde, buď si jist. Láskou a...
Izaiáš 2:12...zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro všechny, kdo se povyšují a budou poníženi -...
Izaiáš 13:11... všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných....
Jeremiáš 43:2... Jochanan, syn Kareachův, a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodin, náš...
Jeremiáš 50:31...zabiti, praví Hospodin. Hle, jsem proti toběnadutče! praví Hospodin, Pán zástupů. totiž nadešel tvůj...
Jeremiáš 50:32...nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtujeNadutec klopýtne a zhroutí se tak, že ho nikdo nezvedne. V...
Abakuk 2:5...díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatstvínadutec nemá chvíli klid. Otevírá chřtán jako záhrobí, jako...
Malachiáš 3:15...zástupů jako truchlící? Proto říkáme: Blaze nadutcům! Nejlépe se vede zločincům - pokoušejí Boha, ale...
Malachiáš 3:19... přichází ten den planoucí jako pec! Všichni nadutci a všichni zločinci budou jako strniště a den, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |