Nabukadnezara

Hledám varianty 'nabukadnezara' [ nabukadnezara ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Královská 24:10...na Jeruzalém služebníci babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání...
2. Královská 25:8...v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma zmocněnec babylonského...
1. Letopisů 5:41...(a ten odešel do zajetí, když Hospodin nechal Nabukadnezara vystěhovat Judu a Jeruzalém). Synové Leviho:...
Ezdráš 5:12... vydal je do rukou babylonského krále, Chaldejce Nabukadnezara, který ten chrám zbořil a lid vystěhoval do...
Jeremiáš 21:7...mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po...
Jeremiáš 22:25... ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou Babyloňanů. Tebe i tvou rodnou...
Jeremiáš 25:1...Jošiášova (což byl první rok babylonského krále Nabukadnezara). Prorok Jeremiáš veškerému judskému lidu a...
Jeremiáš 27:6...do rukou svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara. Svěřuji mu do služeb dokonce i polní zvěř....
Jeremiáš 28:11...‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na šíji všech národů!'" Prorok Jeremiáš tehdy...
Jeremiáš 29:21...lži: Hle, vydám je do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je před vašima očima nechá popravit....
Jeremiáš 32:28...rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále Nabukadnezara, který je dobude. Babyloňané, kteří na něj...
Jeremiáš 43:10...a přivedu svého služebníka, babylonského krále Nabukadnezara, a jeho trůn postavím nad těmito kameny,...
Jeremiáš 44:30...do rukou jeho nepřítele, babylonského krále Nabukadnezara, který pásl po jeho životě." Slovo, které...
Jeremiáš 46:26...po jejich životě, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do rukou jeho služebníků. Později však bude...
Jeremiáš 52:12...v devatenáctém roce vlády babylonského krále Nabukadnezara přitáhl do Jeruzaléma osobní zmocněnec...
Ezechiel 26:7...Hospodin: Hle - přivádím na Týr od severu Nabukadnezara, krále Babylonu, krále králů, s koni, vozy,...
Ezechiel 30:10...Panovník Hospodin: Skrze babylonského krále Nabukadnezara skoncuji s egyptskými hordami. On a jeho...
Daniel 1:18...předvedeni k němu, přivedl je vrchní dvořan před Nabukadnezara. Král s nimi hovořil a zjistil, že se nikdo z...
Daniel 3:9... " žiješ, králi, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám jsi, Výsosti, ráčil vydat nařízení, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |