Nabukadnezar

Hledám varianty 'nabukadnezar' [ nabukadnezar ]. Nalezeny 52 verše.
2. Královská 24:1...otcové. Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech...
2. Královská 24:13...izraelský král Šalomoun v Hospodinově chrámuNabukadnezar osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000...
2. Královská 25:1...vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem...
2. Královská 25:22...byl Juda vyhnán ze své vlasti. Babylonský král Nabukadnezar pak jmenoval Gedaliáše, syna Achikama, syna...
2. Letopisů 36:6...Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy, aby ho odvlekl...
2. Letopisů 36:7...bronzovými řetězy, aby ho odvlekl do BabylonuNabukadnezar odvezl do Babylonu část vybavení Hospodinova...
2. Letopisů 36:10...Hospodinových očích zlé. Na jaře ho pak dal král Nabukadnezar odvléct do Babylonu spolu s klenoty...
Ezdráš 1:7...Kýros vydal předměty z Hospodinova domu, které Nabukadnezar přinesl z Jeruzaléma a které uložil v chrámu...
Ezdráš 5:14...Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které kdysi Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do...
Ezdráš 6:5... Zlaté a stříbrné náčiní Božího domu, které Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu a zanesl do...
Ester 2:6... kterého odvlekl do zajetí babylonský král Nabukadnezar. Mordechaj se staral o dceru svého strýce...
Jeremiáš 21:2... protože na nás zaútočil babylonský král Nabukadnezar. Snad pro nás Hospodin udělá zázrak tak jako...
Jeremiáš 24:1...dva koše fíků. (Bylo to poté, co babylonský král Nabukadnezar odvlekl judského krále Jekoniáše, syna...
Jeremiáš 27:20...v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral, když judského krále...
Jeremiáš 28:3...domu, které odsud vzal babylonský král Nabukadnezar a odnesl je do Babylonu. Také judského krále...
Jeremiáš 29:1...a také kněžím, prorokům a všemu lidu, který Nabukadnezar zavlekl z Jeruzaléma do Babylonu. (Bylo to...
Jeremiáš 34:1...dostal od Hospodina, když babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a se všemi královstvími a...
Jeremiáš 35:11... Teprve když do země vtrhl babylonský král Nabukadnezar, řekli jsme si: Pojďme se před babylonským a...
Jeremiáš 37:1...ještě mnoho slov jim podobných. Babylonský král Nabukadnezar později v judské zemi namísto Jekoniáše, syna...
Jeremiáš 39:1...Cidkiáše přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem a oblehl jej. Devátého...
Jeremiáš 39:11...a pole. Ohledně Jeremiáše však babylonský král Nabukadnezar veliteli gardistů Nebuzardanovi nařídil:...
Jeremiáš 46:2...krále Joakima, syna Jošiášova, babylonský král Nabukadnezar porazil): "Chystejte štíty, pavézy, vzhůru do...
Jeremiáš 46:13...k proroku Jeremiášovi, když babylonský král Nabukadnezar přitáhl, aby zaútočil na Egypt: "Oznamte v...
Jeremiáš 49:28...chacorských kmenů (které pak babylonský král Nabukadnezar porazil): "Vzhůru! Do boje proti Kedaru!...
Jeremiáš 49:30...se v dolině! praví Hospodin. Babylonský král Nabukadnezar se chystá proti vám, na vás vymýšlí svůj...
Jeremiáš 50:17...asyrský král a teď drtí kosti babylonský král Nabukadnezar. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Jeremiáš 51:34...její sklizně rychle nastává!" "Babylonský král Nabukadnezar požíral, rozdrtil na sousta, udělal ze...
Jeremiáš 52:4...vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nabukadnezar s celým svým vojskem. Utábořili se před městem...
Jeremiáš 52:28...ze své vlasti. Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V sedmém roce své vlády...
Ezechiel 29:18...Hospodinovo: "Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tažení proti Týru uložil svému vojsku tak...
Daniel 1:1...Joakima přitáhl k Jeruzalému babylonský král Nabukadnezar a oblehl jej. Hospodin mu vydal judského krále...
Daniel 1:2...do rukou a s ním i část vybavení Božího chrámuNabukadnezar je s sebou odvezl do chrámu svého boha v...
Daniel 2:1...roku krále Kýra. Ve druhém roce své vlády měl Nabukadnezar sen, který ho rozrušil tak, že nemohl spát....
Daniel 2:46... Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu....
Daniel 3:1...Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů...
Daniel 3:2...k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Satrapové, hejtmani, místodržící, radní,...
Daniel 3:3...k zasvěcení sochy, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Když stanuli před sochou, kterou Nabukadnezar...
Daniel 3:5...a klanějte se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Kdokoli by nepadl a neklaněl se, bude ihned...
Daniel 3:7...a klaněli se zlaté soše, kterou vztyčil král Nabukadnezar. Tehdy ale přišli jistí mágové s obviněním...
Daniel 3:13...a zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se neklanějí." Nabukadnezar soptil hněvem. Poručil, mu Šadracha,...
Daniel 3:14...přivedou, a když ty muže ke králi přivedliNabukadnezar jim řekl: "Je to pravda, Šadrachu, Mešachu a...
Daniel 3:19...zlaté soše, kterou jsi vztyčil, se nepokloníme." Nabukadnezar se na Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil. S...
Daniel 3:24...doprostřed rozpálené ohnivé pece. Náhle se král Nabukadnezar zděsil. Vstal a ohromen se ptal svých rádců:...
Daniel 3:26...nic jim není a ten čtvrtý vypadá jako boží syn!" Nabukadnezar přistoupil k otvoru rozpálené ohnivé pece a...
Daniel 3:28...nebylo nic znát a nebyli ani cítit ohněmNabukadnezar tehdy prohlásil: "Požehnán buď Bůh Šadrachův,...
Daniel 3:31...v babylonské provincii dobře dařilo. Král Nabukadnezar lidem všech národů a jazyků v celém obydleném...
Daniel 4:1...navěky, jeho vláda nad všemi pokoleními! Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém...
Daniel 4:15...z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď, Baltazare, vylož, neboť...
Daniel 4:31...jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty. Nabukadnezar, jsem po době nakonec pozvedl oči k nebi a...
Daniel 4:34...se mi ještě nesmírnější moci než předtím. Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji Krále...
Daniel 5:2...zlaté a stříbrné nádoby, které jeho otec Nabukadnezar odnesl z jeruzalémského chrámu: "Král z nich...
Daniel 5:11... důvtip a moudrost, jakou mívají bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec, jej proto ustanovil nejvyšším z...

Slova obsahující nabukadnezar: nabukadnezar (54) nabukadnezara (19) nabukadnezare (2) nabukadnezarem (3) nabukadnezarovi (10) nabukadnezarovy (1) nabukadnezarův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |