Našli

Hledám varianty 'našli' [ našly (8) našlo (9) našli (47) našla (4) našel (56) najít (24) najdu (9) najdou (10) najděte (2) najdete (12) najdeš (14) najdeme (1) najde (34) ]. Nalezeny 224 verše.
Genesis 4:4...ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a...
Genesis 4:14... Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli  najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije...
Genesis 4:15...na Kaina vložil znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od Hospodinovy tváře a...
Genesis 11:2... jedněmi slovy. Když lidé putovali na východnašli planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si...
Genesis 16:7...v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl. Řekl: "Hagar, Sarajina otrokyně,...
Genesis 18:26...jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých,...
Genesis 18:28... Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničímnajdu-li jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abraham k němu...
Genesis 18:29...k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen čtyřicet?" "Neudělám to kvůli těm čtyřiceti,"...
Genesis 18:30...promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam třicet,"...
Genesis 18:31...svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti,"...
Genesis 18:32...jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím je kvůli těm deseti," odpověděl...
Genesis 24:67...ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham si vzal ještě...
Genesis 26:19...otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopalinašli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však...
Genesis 26:32...a pověděli mu o studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se...
Genesis 27:20...svému synovi řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně...
Genesis 30:14...mi prosím trochu těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi...
Genesis 31:32...své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi...
Genesis 31:37...stíháš? Prošťáral jsi všechny věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před i své druhy...
Genesis 32:20..."Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'"...
Genesis 36:24...Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce...
Genesis 37:17...se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil,...
Genesis 37:32...otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli. Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned:...
Genesis 38:20...Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka,...
Genesis 38:22...tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka...
Genesis 38:23...To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje...
Genesis 41:38... Farao to probíral se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao...
Genesis 42:35...své pytle a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s penězi! Když viděli ty váčky s penězi,...
Genesis 44:8...kanaánské země přišli vrátit stříbro, které jsme našli navrchu svých vaků. Proč bychom v domě tvého pána...
Genesis 44:9...nebo zlato? U koho z tvých služebníků se to najde, zemře a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl:...
Genesis 44:10... Mým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle...
Genesis 44:12...a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své pláště,...
Genesis 44:16... jsme otroci svého pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil....
Genesis 44:17...nepřipustil. Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému...
Genesis 47:14...všechny peníze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl...
Exodus 7:24...Egypťané ale museli kopat kolem Nilu, aby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít. Když...
Exodus 22:3...krádež prodán. Jestliže se u něj to, co ukradlnajde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí to...
Exodus 33:12...koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobněnašel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi...
Exodus 33:17..."Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi...
Leviticus 5:22...svého bližního okrádat či vydírat anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli...
Leviticus 5:23...do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě přísahal. Nahradí to v...
Numeri 32:23...proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy;...
Numeri 35:27...svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel vinen...
Deuteronomium 4:29...jej hledat celým svým srdcem a celou svou dušínajdeš ho. Toto vše ve tvém trápení postihne, avšak...
Deuteronomium 21:1... kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictvínajde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho...
Deuteronomium 22:3...s čímkoli, co se tvému bratru ztratilo. Když to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka...
Deuteronomium 24:1...s manželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na  najde nějakou nepatřičnost. Napíše tedy rozlukový list,...
Deuteronomium 32:10...je jeho vlastní pozemek. V pouštní krajině ho našel, v pustině divé, kvílící. Obklopil jej a pečoval o...
Jozue 10:17... Když Jozue dostal zprávu, že těch pět králů našli ukryté v jeskyni u Makedy, nařídil: "Přivalte k ústí...
Soudců 5:8... Bůh určil vůdce nové, když v branách byly bojeNajde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v...
Soudců 8:24...Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich totiž zlaté náušnice, neboť to byli Izmaelité...
Soudců 15:15...jako hořící koudel a pouta mu spadla z rukouNašel čerstvou oslí čelist, popadl ji a pobil s tisíc...
Soudců 18:10...Bůh vám ji dává do rukou! tam přijdetenajdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu...
Soudců 19:1...v Efraimských horách bydlel jeden levitaNašel si družku z judského Betléma, ale ta se s ním...
Soudců 21:12...muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly...
Růt 3:1... Její tchyně Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov, dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s...
1. Samuel 9:20...třemi dny ztratily, si nedělej starosti. se našly. Vždyť ke komu se upíná touha celého Izraele? Přece k...
1. Samuel 10:2... Řeknou ti: ‚Ty oslice, které jsi šel hledat, se našly. Tvůj otec nemá starost o oslice, ale bojí se o...
1. Samuel 10:16...se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil Saul. To, co Samuel řekl ohledně kralování,...
1. Samuel 13:14...Teď ale tvé kralování neobstojí. Hospodin si  našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého...
1. Samuel 20:21...střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se,...
1. Samuel 20:38...si, nestůj!" Jonatanův chlapec pak ten šíp našel a vrátil se ke svému pánovi. Ten chlapec nic netušil....
1. Samuel 21:4... co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám," odpověděl kněz Davidovi....
1. Samuel 23:16...se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce...
1. Samuel 24:20...tvých rukou, ale ty jsi nezabil. Když někdo najde svého nepřítele, copak ho nechá odejít po dobrém? Kéž...
1. Samuel 28:7...proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a poradím se s ...
1. Samuel 30:6... každý kvůli svým synům a dcerám. David ale našel sílu v Hospodinu, svém Bohu. Potom David požádal...
1. Samuel 30:11... protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dálNašli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k Davidovi. Dali...
1. Samuel 31:3...Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti SauloviNašli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami....
1. Samuel 31:8...Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobiténašli tam ležet Saula a jeho syny. Usekli mu hlavu, svlékli...
2. Samuel 15:25...Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do městaNajdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi...
2. Samuel 20:6...služebníky svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za...
1. Královská 13:28..." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji...
1. Královská 18:5...a ke všem potokům v zemi - snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky...
1. Královská 21:20...Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi  našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano,"...
2. Královská 4:39..." Jeden z nich šel ven pro nějakou zeleninuNašel ale divoké tykve a nasbíral si jich plnou zástěru....
2. Královská 9:35...byla královská dcera." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a...
2. Královská 12:6...za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží ale ještě ani třiadvacátého roku krále Joaše...
2. Královská 12:19...vlastní zasvěcené dary a všechno zlato, které se našlo v pokladnicích Hospodinova chrámu i královského...
2. Královská 14:14...zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského...
2. Královská 16:8..." Achaz tehdy pobral stříbro a zlato, které se našlo v Hospodinově chrámu i v pokladnicích královského...
2. Královská 18:15... Ezechiáš mu odevzdal všechno stříbro, které se našlo v Hospodinově chrámu a v pokladnicích královského...
2. Královská 18:23...králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na  najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední...
2. Královská 20:13... Ukázal jim i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém...
2. Královská 22:8...Chilkiáš tehdy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu...
2. Královská 25:19... a pět členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva a šedesát...
1. Letopisů 10:3...Malki-šuu, rozhořel se prudký boj proti SauloviNašli ho lukostřelci a těžce ho zranili svými střelami....
1. Letopisů 10:8...Filištíni přišli do pohoří Gilboa obírat pobiténašli tam ležet Saula a jeho tři syny. Obrali ho, odnesli...
2. Letopisů 12:12...odvrátil a nezničil je úplně. V Judsku se totiž našlo i leccos dobrého. Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě...
2. Letopisů 15:2...budete s ním. Když ho budete hledat, se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl dlouho...
2. Letopisů 15:4...navrátí k Hospodinu, Bohu Izraele, on se jim  najít. V těchto dnech není bezpečné cestovat tam ani zpět....
2. Letopisů 15:15...ho s veškerou horlivostí, a Hospodin se jim dal najít a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Král Asa...
2. Letopisů 19:3...Kvůli tomu na tebe přijde Hospodinův hněvNašlo se ale na tobě i leccos dobrého, neboť jsi v celé...
2. Letopisů 20:25...Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořistNašli u nich takové množství výzbroje, šatů a dalších...
2. Letopisů 21:17... pronikli obranou a pobrali všechno jmění, které našli v králově paláci, stejně jako jeho syny a ženy....
2. Letopisů 24:3... co je v Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké...
2. Letopisů 25:24...zlato a stříbro i všechny nádoby, které se našly v Hospodinově chrámu u Obed-edoma i v pokladnicích...
2. Letopisů 29:16... Veškerou nečistotu, kterou v Hospodinově chrámu našli, vynášeli na chrámové nádvoří, kde se toho chopili...
2. Letopisů 32:4...Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijdenajít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil...
2. Letopisů 34:15...Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal...
Ezdráš 2:62...Gileádského a přijal jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství...
Ezdráš 9:9...dům našeho Boha, obnovili jeho troskynašli útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš,...
Nehemiáš 7:64...Gileádského a přijal jejich jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství...
Nehemiáš 8:14...V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíšenašli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit...
Nehemiáš 13:1...dne se veřejně předčítalo z Knihy MojžíšovyNašlo se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění nesmí vejít...
Job 3:18...si odpočinou všichni zdeptaní. Také i vězni tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik biřiců. Malí i velcí...
Job 4:18...se Bůh nespoléhá, dokonce i na andělích najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných,...
Job 9:14...Jak bych se tedy před ním obhájil? Jak najdu slova, abych ho obvinil? Neobhájím se, i když jsem...
Job 22:21...bohatství oheň spolykal!' Poddej se Bohunajdeš klid, takto ti vzejde blahobyt. Z jeho úst přijmi...
Job 32:13...jste pro něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!'...
Job 39:8...městu, nemusí poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou zelenou...
Žalmy 21:9...tvá ruka dosáhne, všechny tvé protivníky najde tvá pravice! přijdeš, spálíš je v rozpálené peci -...
Žalmy 22:3...můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty sám jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských...
Žalmy 55:7... Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bychnašel klid! Uchýlil bych se někam do dáli, v pustině bych...
Žalmy 68:11...osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil!...
Žalmy 84:4...vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů,...
Žalmy 89:21...pomoc udělil, vybraného z lidu jsem vyvýšilNašel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem...
Žalmy 91:4... Přikryje svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti obklopí! Nezalekneš...
Žalmy 107:4...Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, ...
Žalmy 119:162... Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji,...
Přísloví 7:2... jak poklad opatruj. Dbej na příkazynajdeš život, učení jak oko v hlavě chraň. Připoutej si...
Přísloví 12:26... laskavé slovo ale radost navrátí. Spravedlivý najde i pro bližního cestu, cesta darebáků ale končí...
Přísloví 14:26...k Hospodinu je jistota pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel...
Přísloví 18:22...i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní...
Přísloví 19:7...- tím spíše se mu vyhnou přátelé! Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se získat...
Přísloví 24:14...na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrostnajdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje ...
Přísloví 25:16...i vůdce nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtíNajdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš...
Kazatel 7:23...druhé často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít moudrost. Říkal jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale...
Kazatel 7:27...Kazatel: Jedno jsem porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel...
Kazatel 7:28...smysl, po němž duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného muže, ženu...
Kazatel 11:1... Posílej svůj chléb po vodě - po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš...
Píseň 3:3...z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašlaNašli strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho,...
Píseň 3:4...toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minulanašla jsem toho, kterého z duše miluji! Držím se ho pevně,...
Píseň 5:7... ale nenašla, volala jsem ho, a on se neozvalNašli strážní, co město obcházejí, surově zbili a...
Píseň 5:8...hradební. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémskénajdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná...
Izaiáš 14:32... že Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn,...
Izaiáš 34:14...běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadínajde odpočinutí. Uhnízdí se tam sova, aby vejce nakladla,...
Izaiáš 36:8...králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli si na  najdeš jezdce! Jak se chceš postavit hejtmanu poslední...
Izaiáš 39:2...jim i celou zbrojnici a všechno, co se jen našlo v jeho pokladnicích. V celém jeho paláci a v celém...
Izaiáš 57:6...pod skalními útesy! Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě...
Izaiáš 65:1... Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo o nestáli. Národu, který jméno...
Izaiáš 65:8...klín. Toto praví Hospodin: Jako když v hroznu najdou zdravé víno a řeknou: "Nenič ho, zbylo v něm něco...
Jeremiáš 2:5...domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak daleko? Marnost...
Jeremiáš 2:24...tvůj chtíč? Kdokoli po v čas říje zatoužínajde ji snadno, bez námahy. Dej pozor, si neuchodíš...
Jeremiáš 5:1...dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržištěNajdete-li někoho, kdo dbá na právo a usiluje o věrnost,...
Jeremiáš 5:26...vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci, číhají schovaní jako ptáčníci, nastražili...
Jeremiáš 6:16...Kde je ta dobrá cesta? Po jděte a vaše duše najdou odpočinutí. Vy jste však řekli: ‚Nepůjdem!'...
Jeremiáš 29:13...modlitbami, vás vyslyším. Budete hledatnajdete , když budete hledat celým srdcem. Dám se vám...
Jeremiáš 29:14... když budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí....
Jeremiáš 38:11...ty muže s sebou. Ve sklepě královského paláce našel nějaké staré hadry a roztrhané šaty a spustil je na...
Jeremiáš 40:1...gardistů Nebuzardan propustil z Rámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi jeruzalémskými a...
Jeremiáš 40:2...do Babylonu. Když velitel gardistů Jeremiáše našel, řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůh, varoval toto místo...
Jeremiáš 50:7... kde je místo jejich odpočinutí. Všichni, kdo je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní!...
Jeremiáš 52:25... a sedm členů královské rady. Dále ve městě našli písaře, který velel při odvodech mužstva, a šedesát...
Pláč 3:13...šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci našel střely, prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi...
Ezechiel 17:23... ve kterém se všichni ptáci uhnízdí a všichni najdou stín pod jeho větvemi. Všechny stromy v kraji tehdy...
Ezechiel 34:11...Hospodin: Hle - sám půjdu hledat své ovcenajdu je. Jako pastýř shledává své stádo, když se mu ovce...
Ezechiel 43:27...vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví Panovník Hospodin." Poté znovu...
Daniel 2:25...Daniela rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže, který králi vyloží...
Daniel 4:33...příslušný ke královské velebnosti. Tehdy  našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na...
Daniel 6:5...království. Vezíři a satrapové se proto snažili najít na Danielově vládní službě nějakou chybu. Nemohli ale...
Ozeáš 12:5...zvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonilNašel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil - Hospodin je Bůh...
Ozeáš 14:4...bohy své vlastní výtvory; u tebe přece smilování najdou i sirotci!" Uzdravím jejich odvrácení, milerád je...
Amos 6:10...příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde někoho, kdo se tam v koutku skryl, zeptá se: "Je s...
Amos 9:3...strhnu je. Kdyby se ukryli na vršku Karmelunajdu je a odtud přivedu. Kdyby se mi schovali na mořském...
Jonáš 1:3...moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršiše. Zaplatil a vstoupil na palubu...
Jonáš 1:6... kde si lehl a tvrdě usnul. Když ho tam našel kapitán, obořil se na něj: "Co? Ty tu spíš?! Vstaň a...
Jonáš 2:8...jsem se rozpomněl. modlitba k tobě dolehlanašla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami...
Nahum 3:7...Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby...
Sofoniáš 2:7... Připadne pozůstalým z Judova domu, kteří tam najdou pastvu. Večer pak ulehnou v domech Aškelonu -...
Ageus 1:8...hor, přivezte dřevo a stavte chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodin. Očekáváte...
Ageus 2:16...Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měrnašel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro padesát...
Matouš 2:8..."Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i ...
Matouš 10:11...svůj pokrm. Když přijdete do města nebo vesnicenajděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud...
Matouš 11:29... neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. jho je totiž příjemné a břemeno...
Matouš 13:44... slyš! Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s...
Matouš 13:46...je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co ,...
Matouš 17:27...a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz. Ten vezmi a dej jim ho za i za sebe." V...
Matouš 18:13...a nepůjde hledat tu bloudící? A když ji konečně najde, amen, říkám vám, že se z raduje více než z těch...
Matouš 18:28...a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešelnašel svého druha, který mu dlužil sto denárů, popadl ho a...
Matouš 20:6...totéž. Když pak vyšel kolem páté odpolednenašel jiné, jak tam postávají, a tak jim řekl: ‚Proč tu...
Matouš 21:2...řekl jim: "Jděte do vesnice před vámi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u oslátko. Odvažte je a...
Matouš 22:9...jděte na nároží a zvěte na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli do ulic a shromáždili...
Matouš 22:10...tedy vyšli do ulic a shromáždili všechny, které našli - zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila...
Marek 1:37...a ostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu: "Všichni hledají!" On jim odpověděl:...
Marek 11:2...do vesnice před vámi. Hned jak do vejdetenajdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdo nikdy...
Marek 11:4...' a hned ho sem pošle." Odešli tedy, a když našli oslátko přivázané u dveří venku na ulici, odvázali je...
Marek 14:16..." Učedníci tedy odešli, a když přišli do městanašli všechno tak, jak jim řekl, a připravili beránka....
Lukáš 2:12...- váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamenímnajdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích." A s...
Lukáš 2:46...se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a...
Lukáš 3:22...hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu...
Lukáš 7:10...se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného. Nedlouho poté šel do města jménem Naim...
Lukáš 8:35...šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíšinašli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u...
Lukáš 9:12... " se rozejdou do okolních vesnic a statkůnajdou si tam nocleh a stravu, protože tady jsme v pustině...
Lukáš 9:36... Toho poslouchejte." Když ten hlas doznělnašli tam jen samotného Ježíše. Zůstali zticha a v těch...
Lukáš 15:5...za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a svolá...
Lukáš 15:6...i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v...
Lukáš 15:9...pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se se mnou,...
Lukáš 18:8...právo, a to rychle. ale přijde Syn člověkanajde na zemi víru?" Také některým z těch, kdo spoléhali na...
Lukáš 19:30...do vesnice před vámi. Jakmile tam přijdetenajdete přivázané oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo...
Lukáš 24:2...masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobuNašly však kámen odvalený od hrobu, a když vešly dovnitř,...
Lukáš 24:24...řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobunašli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli...
Lukáš 24:33...Ihned vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají:...
Jan 1:41...jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus) a přivedl...
Jan 1:43... Dalšího dne se Ježíš chtěl vydat do GalilejeNašel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z...
Jan 1:45...z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.) Filip našel Natanaela a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal...
Jan 6:25...do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: "Rabbi, kdy ses...
Jan 9:35...vyhnali. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnalinašel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane,"...
Jan 21:6..." odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl jim. Hodili tedy síť a ji ani nemohli...
Skutky 4:21...tom, co jsme viděli a slyšeli." Když ale nemohli najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s...
Skutky 5:23... Vrátili se tedy s hlášením: "Věznici jsme našli bezpečně uzamčenou, u dveří stály stráže, ale když...
Skutky 9:11..."Vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění...
Skutky 11:26...proto odešel do Tarsu vyhledat Saula, a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v tamější církvi...
Skutky 13:22...za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on...
Skutky 17:23...se tu procházel a pozoroval vaše náboženstvínašel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU....
Skutky 21:2...dorazili na Rhodos a odtud do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie, nalodili se a vypluli....
Skutky 24:20.... Anebo řeknou zde tito, jaký zločin na  našli, když jsem stál před Veleradou. Snad šlo o to jediné,...
Skutky 27:6... do přistání v lykijské Myře. Tam setník našel alexandrijskou loď mířící do Itálie a přivedl nás na...
Římanům 10:20..." Izaiáš to říká ještě odvážněji: "Dal jsem se najít těm, kdo nehledali, ukázal jsem se těm, kdo o ...
1. Korintským 7:27...Nesnaž se o rozvod. Jsi rozveden? Nesnaž se najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá,...
1. Tesalonickým 2:2...ve Filipech, ale přesto jsme ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží...
2. Tesalonickým 2:12...odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti. Za vás, bratři milovaní Pánem,...
Židům 4:16...se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenstvínašli milost, když potřebujeme pomoci. Každý velekněz bývá...
Židům 6:18...věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději. Tuto naději máme jako...
Zjevení 16:20... Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent....

Slova obsahující našli: našli (47) nenašli (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |