Na

Hledám varianty 'na' [ na ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:1...Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a...
Genesis 1:9...druhý. Bůh řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh...
Genesis 1:11...stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy...
Genesis 1:14...večer a bylo ráno, den třetí. Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci;...
Genesis 1:15...znameními k určování období, dnů a let; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo...
Genesis 1:17...noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade...
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích;...
Genesis 1:29... dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce...
Genesis 2:2...rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílona němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce,...
Genesis 2:5... Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebena zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné...
Genesis 2:8...stal živou bytostí. Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do postavil člověka, jehož...
Genesis 2:9...nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed...
Genesis 2:14...zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh...
Genesis 2:21...ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když usnul, vzal jedno z...
Genesis 3:4...z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že...
Genesis 3:6...jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na...
Genesis 3:9...stromů zahrady. "Kde jsi?" volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl: "Slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a...
Genesis 3:24...zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověkana východní straně zahrady Eden umístil cheruby s míhajícím...
Genesis 4:8...ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain se na svého bratra...
Genesis 4:12...obdělávat zem, ti nedá svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze...
Genesis 4:14...země a budu se před tebou muset skrývat. Budu na zemi tulákem a štvancem a kdokoli najde, ten ...
Genesis 4:15... zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na Kaina...
Genesis 4:16...od Hospodinovy tváře a usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta...
Genesis 4:21...jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na citery a píšťaly. Cila také porodila, a to Tubal-kaina,...
Genesis 6:1... zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové...
Genesis 6:4...dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž...
Genesis 6:5... ti muži slavné pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež...
Genesis 6:12...Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil...
Genesis 6:17... druhé a třetí patro. Hle, sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod...
Genesis 7:3...vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž...
Genesis 7:4...jejich semene na zemi. za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí...
Genesis 7:12...nebeské průduchy se otevřely. Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noe, jeho synové Sem,...
Genesis 7:17... jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřelNa zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody...
Genesis 7:18...nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle přibývalo a archa...
Genesis 7:19...a archa plula po vodní hladině. Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, přikryla všechny...
Genesis 7:21...se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek,...
Genesis 7:22... Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu...
Genesis 7:24...jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na...
Genesis 8:1...vzdouvala sto padesát dní. Bůh však pamatoval na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, který s ním byl v...
Genesis 8:4... Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala do desátého měsíce...
Genesis 8:7...otevřel okno, jež v arše udělal, a vypustil havrana. Ten vylétal a zase se vracel, dokud voda na zemi...
Genesis 8:13...života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop archy, podíval...
Genesis 8:17... dobytka i havěti lezoucí po zemi. se hemží na zemi a se na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven...
Genesis 8:20...zvířat a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou...
Genesis 9:7...a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovi a jeho synům...
Genesis 9:13... jež je s vámi, pro všechna příští pokoleníNa oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou...
Genesis 9:14...mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakemna oblaku se ukáže duha, připomenu si svou smlouvu s vámi i...
Genesis 9:16...vody, aby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou...
Genesis 9:17...bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem na...
Genesis 9:23... Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce....
Genesis 10:8...zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se...
Genesis 10:30...se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků,...
Genesis 11:2...jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ....
Genesis 11:31...byla neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu...
Genesis 12:5... svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na...
Genesis 12:8... jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na...
Genesis 12:9...jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram...
Genesis 13:11...tedy vybral celou jordánskou rovinu a vydal se na východ. Tak se jeden od druhého oddělili. Abram bydlel v...
Genesis 13:14... řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místana němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i...
Genesis 14:5... kteří byli s ním, a pobili Refajce v Ašterot-karnajim, Zuzejce v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a...
Genesis 14:6...v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští....
Genesis 14:7...přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na Emorejce bydlící v...
Genesis 14:15...a pronásledovali je k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek....
Genesis 15:12...odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá...
Genesis 17:3...s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím...
Genesis 17:13... když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude ...
Genesis 17:17... vzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému...
Genesis 18:10...Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpovědělNa to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím...
Genesis 18:26...Soudce vší země nebude jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě,...
Genesis 19:2...jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého...
Genesis 19:3... "Přenocujeme na tomto prostranství." Když však na velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho...
Genesis 19:5...všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich...
Genesis 19:9...Tenhle přistěhovalec nám tu bude dělat soudceNaložíme s tebou hůř než s nimi!" Tehdy se na Lota prudce...
Genesis 19:15...mysleli, že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery,...
Genesis 19:17...nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl...
Genesis 19:24... vycházelo nad zemí slunce. A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe...
Genesis 19:28...Hospodinem. Když se podíval k Sodomě a Gomořena celou tu rovinu, viděl, jak ze země stoupá kouř jako z...
Genesis 19:29... když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež...
Genesis 20:1... do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a...
Genesis 20:9...udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos...
Genesis 20:11...věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ...
Genesis 21:14...vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodounaložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč....
Genesis 21:17... Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh...
Genesis 21:20... Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. Bydlel v...
Genesis 21:30...zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země...
Genesis 22:6...k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběťnaložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž....
Genesis 22:9...Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a...
Genesis 22:11...ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame!...
Genesis 22:12..."Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že...
Genesis 22:14...oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na...
Genesis 22:15...hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě...
Genesis 22:17...a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány...
Genesis 23:9... aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za...
Genesis 23:11...To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej...
Genesis 23:17...běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní stojící na něm, i se všemi...
Genesis 23:20...zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako...
Genesis 24:5...manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do...
Genesis 24:10...a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého na deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu vypravil...
Genesis 24:15...než to dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila Betuelovi, synu Milky a...
Genesis 24:18...mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a...
Genesis 24:26...máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se Hospodinu se slovy: "Požehnán buď...
Genesis 24:30... Uviděl totiž ten nosní kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel její slova, když...
Genesis 24:45...v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a čerpala vodu. Když jsem...
Genesis 24:47...velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.' Tehdy...
Genesis 24:48...na nos kroužek a na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu,...
Genesis 24:57..." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?"...
Genesis 24:61..." Rebeka a její děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal...
Genesis 24:63...totiž v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na pole, aby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet...
Genesis 25:6...Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní země....
Genesis 25:9... ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží naproti Mamre na poli Efrona Chetejského, syna Cocharova,...
Genesis 25:10...na poli Efrona Chetejského, syna Cocharovana poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován...
Genesis 26:4...otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém...
Genesis 26:7...v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž...
Genesis 26:10...zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!"...
Genesis 26:22...další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám...
Genesis 27:12...Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako...
Genesis 27:13...prokletí, a ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni...
Genesis 27:21...Bůh." Izák ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž,  na tebe sáhnu, můj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo...
Genesis 27:22...Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy."...
Genesis 28:11...odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce ...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh...
Genesis 28:14...Tvého semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve...
Genesis 28:16... co jsem ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!"...
Genesis 28:20...tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže...
Genesis 29:1...oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů. Když se...
Genesis 29:3...odvalovali, teprve když se tam shromáždila všechna stáda, a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli...
Genesis 29:7... jeho dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není...
Genesis 29:32...však byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla:...
Genesis 30:2..."Dej mi syny, nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti...
Genesis 30:3... děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou...
Genesis 30:14... Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je...
Genesis 30:22...jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatovalna Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a...
Genesis 30:29..."Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se...
Genesis 30:36...je do rukou svých synů a vzdálil se od Jákoba na tři dny cesty daleko. A tak Jákob pásl zbytek Lábanova...
Genesis 30:38...kladl před dobytek do žlabů, totiž do koryt na vodu, k nimž zvířata přicházela pít a kde se pářila....
Genesis 31:1... jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na...
Genesis 31:2...na úkor našeho otce!" A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že mu není nakloněn jako dříve. Tehdy...
Genesis 31:4..." Jákob si tedy nechal zavolat Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že...
Genesis 31:5...a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého...
Genesis 31:17...Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A tak Jákob vstalnaložil své děti a ženy na velbloudy a shromáždil všechna...
Genesis 31:34...bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel...
Genesis 31:43...mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou dcery, tyto...
Genesis 31:46...jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte kamení!" A tak nanosili kamení, vytvořili mohylu...
Genesis 31:51...svědkem!" Lában Jákobovi ještě řekl: "Pohleď na tuto mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem...
Genesis 31:54...přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby...
Genesis 32:4...pak před sebou vypravil posly do země Seírna edomskou planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal...
Genesis 32:8... ti jde naproti a je s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi,...
Genesis 32:14...písku, nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro...
Genesis 32:22... přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své...
Genesis 32:29...se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpovědělNa to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael,...
Genesis 32:30...své jméno." On však odpověděl: "Proč se ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval...
Genesis 33:11...ke mně byl milostivý a mám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se...
Genesis 33:12...něj, Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán...
Genesis 33:18...se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v...
Genesis 33:19...zemi a utábořil se před městem. Díl polena němž vztyčil svůj stan, koupil od synů Šechemova otce...
Genesis 34:5...dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec...
Genesis 34:28...jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městěna poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich děti a...
Genesis 35:3... jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi všechny...
Genesis 35:5...u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli...
Genesis 35:9...proto nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu....
Genesis 35:13...tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl....
Genesis 35:14...mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž...
Genesis 35:19... Syn pravice. Ráchel zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 36:24... Ebal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti horké prameny,...
Genesis 36:33...se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel...
Genesis 36:34...Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam,...
Genesis 36:35...z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v...
Genesis 36:36...se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval...
Genesis 36:37...Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul,...
Genesis 36:38...z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel...
Genesis 36:39...Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město...
Genesis 37:2...syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc...
Genesis 37:7...jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a zůstal stát a hle,...
Genesis 37:11...matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když...
Genesis 37:22...ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil...
Genesis 37:27...Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři...
Genesis 38:9...povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto...
Genesis 38:12... odešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do Timny. Támar bylo...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:28...ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji...
Genesis 38:30...Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek. Josefa mezitím...
Genesis 39:5... co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na...
Genesis 39:7...muž. Po nějaké době mohla manželka jeho na na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On...
Genesis 39:20... A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žalářena místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef...
Genesis 39:22...mu přízeň u vrchního žalářníka. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou....
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a...
Genesis 40:2...svému pánu, králi Egypta. Farao se rozhněval na oba své dvořany - na vrchního číšníka i na vrchního...
Genesis 40:3...- a dal je do vězení v domě velitele strážena stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel...
Genesis 40:6...významem. Když k nim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových...
Genesis 40:10..."Hle, ve snu jsem před sebou viděl vinný keřna něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a...
Genesis 40:14...číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil...
Genesis 40:16...řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu,...
Genesis 40:17...na hlavě tři proutěné košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůznější pečivo připravené pro faraona,...
Genesis 40:19...za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí  na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak...
Genesis 40:22...pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na...
Genesis 40:23...kůl, jak jim to Josef vyložil. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou...
Genesis 41:3...a hubených; postavily se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežraly těch...
Genesis 41:5...Farao probudil. Když znovu usnul, měl další senNa jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů....
Genesis 41:10...své prohřešky: Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal do vězení v domě velitele stráže...
Genesis 41:17...tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm tučných a...
Genesis 41:21... tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím....
Genesis 41:22...jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných....
Genesis 41:29... Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hlena celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti....
Genesis 41:30...přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu...
Genesis 41:36...je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se...
Genesis 41:42...zemí!" Farao sňal z ruky svůj pečetní prstennavlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na...
Genesis 41:43...voze jako svého zástupce a provolávat před ním: "Na kolena!" Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou...
Genesis 41:51...z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na...
Genesis 41:54...pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech...
Genesis 42:1... že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní....
Genesis 42:7...a klaněli se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na první pohled. Choval se k nim však jako cizí a...
Genesis 42:17...je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl:...
Genesis 42:21...tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru! Viděli jsme ho ve smrtelné úzkosti, když...
Genesis 42:25...jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho...
Genesis 42:26...jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachovalNaložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou...
Genesis 42:38...bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra,...
Genesis 43:5... nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi...
Genesis 43:7...Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě...
Genesis 43:18...dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás...
Genesis 43:19...a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a...
Genesis 43:22...s sebou. Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!" On...
Genesis 43:24... Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam...
Genesis 43:28...o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije."...
Genesis 43:33... po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu...
Genesis 44:11...volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od...
Genesis 44:14...tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést?...
Genesis 44:18... Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj,...
Genesis 44:21...řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže...
Genesis 44:23...s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu...
Genesis 44:26...náš nejmladší bratr nebude, nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami...
Genesis 44:27...tomu muži na oči.' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny...
Genesis 44:30...ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapcena němž on lpí celou duší? uvidí, že s námi chlapec není...
Genesis 44:34...otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef...
Genesis 45:1...Josef nemohl déle přemáhat. "Všichni ven!" křikl na svůj doprovod. (A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se...
Genesis 45:5...do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste sem prodali. Sám Bůh sem poslal před...
Genesis 45:6... aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat...
Genesis 45:7... poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli...
Genesis 45:12...ty ani tvůj dům ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi...
Genesis 45:15...objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni...
Genesis 45:17...řekl: "Vzkaž svým bratrům: Učiňte totonaložte svá zvířata a vydejte se na cestu. dorazíte do...
Genesis 45:21...jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale...
Genesis 45:23...nesoucích zrní, chléb a potraviny pro jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházejícími bratry, řekl...
Genesis 46:1...umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu...
Genesis 46:5...posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá...
Genesis 47:6...země leží před tebou! Usaď svého otce a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li...
Genesis 47:11...faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích, které jim věnoval v nejlepší části egyptské...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž...
Genesis 47:24...pětinu faraonovi. Čtyři díly si necháte na osivo pro pole a na jídlo pro sebe, své rodiny a své...
Genesis 47:29...přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož...
Genesis 48:2...tvůj syn Josef!" Izrael se vzchopil a posadil se na lůžku. Jákob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi...
Genesis 48:7...svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi,...
Genesis 48:14... Izrael však zkřížil ruce a položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu...
Genesis 48:16...jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že...
Genesis 48:17...ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu...
Genesis 48:18..."Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím,...
Genesis 49:8... Judo, tebe tví bratři budou chválit, tvá ruka na šíji tvých nepřátel! Synové tvého otce před tebou se...
Genesis 49:17...bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně...
Genesis 49:18...paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v...
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gád - horda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude...
Genesis 49:26...prsou jakož i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na...
Genesis 49:29...svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela,...
Genesis 49:30...jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre,...
Genesis 49:32...jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob...
Genesis 49:33...tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. ...
Genesis 50:1...a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef...
Genesis 50:13...naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli Makpela...
Genesis 50:23...Efraimovy syny do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef...
Exodus 1:14...dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou na poli. Do vší dřiny je nemilosrdně nutili. Egyptský...
Exodus 2:12...Hebreje, jednoho z jeho bratrů. Rozhlédl se tedy na obě strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho...
Exodus 2:25...s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl. Mojžíš zatím pásl ovce svého...
Exodus 3:4...viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl MojžíšNa to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť...
Exodus 3:6...si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha. Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení...
Exodus 3:7...svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich biřice. Ano, znám jejich bolesti. Proto...
Exodus 3:12...budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením, že jsem poslal : vyvedeš lid z Egypta,...
Exodus 3:18... Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali...
Exodus 3:20...mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve...
Exodus 4:3...máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada! Mojžíš...
Exodus 4:9...druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z Nilu, vyliješ ji...
Exodus 4:14... Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron?...
Exodus 4:20..." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal...
Exodus 4:24... nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a...
Exodus 4:27...obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním...
Exodus 4:31...k synům Izraele a že viděl jejich trápení, padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k...
Exodus 5:1...Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten...
Exodus 5:3...s námi Bůh Hebrejů. Prosím, dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouště, abychom tam obětovali...
Exodus 5:12...A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli:...
Exodus 5:16...cihly!' Pohleď, tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co...
Exodus 5:21...jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás...
Exodus 5:22...rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak...
Exodus 7:4...svá znamení a divy. Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele...
Exodus 7:5...z egyptské země uprostřed velikých soudů.  na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich...
Exodus 7:12...dokázali svými čáry totéž. Hodili své hole na zem a proměnily se v hady. Áronova hůl však jejich hole...
Exodus 7:15...jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se mu postavíš do cesty. Vezmi s...
Exodus 7:16...se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto...
Exodus 7:20...přikázal. Zvedl hůl, a když před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na vodu v Nilu, obrátila se...
Exodus 7:25... Když uplynulo sedm dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni...
Exodus 7:27...propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit na celý tvůj kraj žabami! Nil bude plný žab; ty pak vylezou...
Exodus 8:1... Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním...
Exodus 8:3...dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona...
Exodus 8:9...Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorechna polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi...
Exodus 8:10...v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale...
Exodus 8:17... Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozorNa tebe, na tvé dvořany, na tvůj lid i do tvých domů...
Exodus 8:23...očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinu...
Exodus 8:24...vás, abyste obětovali Hospodinu, vašemu Bohuna poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ."...
Exodus 9:3...zadržovat, dávej pozor: Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly,...
Exodus 9:9...poprašek, který pokryje celou egyptskou zemna lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé...
Exodus 9:10...A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i...
Exodus 9:11...ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané. Hospodin však...
Exodus 9:14...s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo jako !...
Exodus 9:19... Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo...
Exodus 9:21...nevzal k srdci, nechal své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k...
Exodus 9:22...dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí...
Exodus 9:23...i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a...
Exodus 9:25...zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní...
Exodus 9:33...raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i...
Exodus 10:4...odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek země tak, že...
Exodus 10:5... ožerou i všechny stromy, které vám raší na poli. Naplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy...
Exodus 10:6...ožerou i všechny stromy, které vám raší na poliNaplní tvé paláce, domy všech tvých dvořanů i domy všech...
Exodus 10:7...odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:12...je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a...
Exodus 10:13...- vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin přihnal do...
Exodus 10:14...východní vítr přinesl kobylky. Kobylky přeletěly nad celým Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla...
Exodus 10:15...nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i...
Exodus 10:21...nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt padne tma - taková...
Exodus 10:22...- taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem padla děsivá...
Exodus 10:28...řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš...
Exodus 11:5...v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 11:7... nesrovnatelný s ničím, co kdy bylo nebo budeNa žádného z Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však...
Exodus 12:4... Každá rodina beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda....
Exodus 12:8...ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s trpkými...
Exodus 12:9...nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho...
Exodus 12:11...ho budete jíst: budete mít přepásaná bedrana nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho chvatně, je totiž...
Exodus 12:13...bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou zem,...
Exodus 12:23... neboť Hospodin půjde bít Egypt. Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krev, mine Hospodin ty dveře...
Exodus 12:27... který v Egyptě ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na...
Exodus 12:29...pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:34...než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova...
Exodus 12:39...i skotu. Z těsta, které vynesli z Egypta, pak napekli nekvašené chlebové placky, protože ještě nevykynulo...
Exodus 13:3...dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví,...
Exodus 13:7...chleby. Nevyskytne se u tebe nic kvašenéhona celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš...
Exodus 13:9...jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby...
Exodus 13:16...ze svých synů vyplácím.' Bude to jako znamení na tvé ruce a jako pásek na tvém čele, že nás...
Exodus 13:20...Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém...
Exodus 13:21...dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak...
Exodus 14:4...odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají...
Exodus 14:7...vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egyptana každém tři jezdce. Hospodin posílil odhodlání egyptského...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu....
Exodus 14:11... Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč jsi nás odtud vyvedl? Abychom...
Exodus 14:12...Otročit Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte...
Exodus 14:17... takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i jeho...
Exodus 14:18...jeho vozech i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané pozna, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na...
Exodus 14:24...Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl...
Exodus 14:26...bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany...
Exodus 14:27... na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo...
Exodus 14:30...z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin...
Exodus 14:31...viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil...
Exodus 15:17...lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem,...
Exodus 15:18...tvé ruce, ó Pane, upevní! Hospodin bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli...
Exodus 15:26... Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se...
Exodus 16:1...odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak...
Exodus 16:2...obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a SinajemNa poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a...
Exodus 16:3...Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou v...
Exodus 16:4...Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude každý den vycházet a...
Exodus 16:14...padala rosa. A když rosa přestala padat, hlena poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné...
Exodus 16:16...Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu....
Exodus 16:19... Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco...
Exodus 16:20...oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a to jim zčervivělo a zasmrádlo. Mojžíš se proto...
Exodus 16:22... Šestého dne se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více - dva omery na osobu. Všichni...
Exodus 16:23...bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se péci, a uvařte, co se vařit....
Exodus 16:24...nechte do zásoby na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom...
Exodus 16:25...to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na poli nic nenajdete. Šest dní budete sbírat, ale sedmého...
Exodus 16:29...Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo...
Exodus 16:32...koláč. Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal totoNaber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše...
Exodus 17:1...podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla...
Exodus 17:2... nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!"...
Exodus 17:6...Nilu, a jdi. Pohleď, budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby...
Exodus 17:9...do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal...
Exodus 17:10...s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou,...
Exodus 17:12...ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce každý z jedné...
Exodus 17:14...mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj Jozuovi, že Amalekovu památku...
Exodus 18:4...pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem." Mojžíšův...
Exodus 18:5...tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal...
Exodus 18:8...Egypťanům, i o všech útrapách, které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se...
Exodus 18:23... další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a...
Exodus 19:1...měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na...
Exodus 19:2...Sinaj. Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil...
Exodus 19:3...hoře. Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu Jákobovu a...
Exodus 19:4... co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy,...
Exodus 19:11...je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před...
Exodus 19:12...všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se...
Exodus 19:13... to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve zazní...
Exodus 19:15...a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku." Ráno třetího...
Exodus 19:18...Bohu a lid se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin...
Exodus 19:20...mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol...
Exodus 19:22...přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu...
Exodus 19:23...na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás...
Exodus 19:24..."Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí...
Exodus 20:4...kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí....
Exodus 20:5...Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo ...
Exodus 20:8...nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a...
Exodus 20:12...jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 20:24...bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltářna něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj...
Exodus 21:2...šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu. Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl...
Exodus 21:5... Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého na, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho...
Exodus 21:7...prodá svou dceru jako děvečku, ta pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otroci. Jestliže se znelíbí...
Exodus 21:10...si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na manželském styku. Jestliže toto...
Exodus 21:18...kamenem nebo pěstí a ten nezemře, ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi,...
Exodus 21:19...trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí...
Exodus 21:26...oka tak, že oko poškodí, propustí je za to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub,...
Exodus 21:27...svému otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak,...
Exodus 22:4...vinici tím, že nechá svůj dobytek, aby se pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze svého pole a ze...
Exodus 22:7...nalezen, nahradí to dvojnásobně. Jestliže zloděj nalezen nebude, přivedou majitele domu před Boha, aby...
Exodus 22:10...je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k...
Exodus 22:30...pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej...
Exodus 23:4...ani chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který...
Exodus 23:13...a tvůj otrok i námezdník nabrali dech. Dbejte na všechno, co jsem vám řekl. Jména cizích bohů nezmiňujte;...
Exodus 23:16...prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na poli. Zachovávej Slavnost dožínek na konci roku, když z...
Exodus 23:20... posílám před tebou anděla, aby opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj...
Exodus 23:24...jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy roztříštíš na...
Exodus 23:27... Všechny tvé nepřátele obrátím před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršně, aby před tebou...
Exodus 24:8... krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a...
Exodus 24:9...a sedmdesát izraelských stařešinů pak vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco...
Exodus 24:11... jasné jako samo nebe. Nevztáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom...
Exodus 24:12...a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a...
Exodus 24:13...pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám...
Exodus 24:15... jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala...
Exodus 24:16...horu přikryl oblak. Hospodinova sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne...
Exodus 24:17... Z pohledu Izraelitů vypadala Hospodinova sláva na vrcholu hory jako stravující oheň. Mojžíš vešel...
Exodus 24:18...oheň. Mojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš byl na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí." ...
Exodus 25:6...beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné...
Exodus 25:14...provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích...
Exodus 25:18...také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci...
Exodus 25:19...na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby...
Exodus 25:21...slitovnici. Slitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž vložíš Svědectví, které ti dám. Tam se s...
Exodus 25:25...uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec....
Exodus 25:28...uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatemna nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy,...
Exodus 25:29...k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš...
Exodus 25:30...a číše na úlitby; uděláš je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení."...
Exodus 25:33...pruty z jedné strany svícnu a tři pruty z druhéNa jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a...
Exodus 25:34...na všech šesti prutech vycházejících ze svícnuNa dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a...
Exodus 25:38...zhotovíš z čistého zlata také kleště a pánvice na oharky. Svícen bude spolu se vším tímto náčiním vyroben...
Exodus 25:40... abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře." "Samotný Příbytek pak zhotovíš z deseti pruhů...
Exodus 26:1...a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet...
Exodus 26:4...tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž bude na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž...
Exodus 26:5...podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusuNa první koncový pruh připevni padesát poutek a stejně tak...
Exodus 26:26...svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku...
Exodus 26:27...pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní,...
Exodus 26:30...Příbytek podle vzoru, který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové...
Exodus 26:32...uděláš ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem....
Exodus 26:33...na čtyřech stříbrných patkách. zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu svědectví. Opona...
Exodus 26:34...nejsvětější svatyně. V nejsvětější svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu...
Exodus 26:37...z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět bronzových patek." ...
Exodus 27:1...oltář z akáciového dřeva. pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho...
Exodus 27:3... a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice...
Exodus 27:4... Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzuna jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž...
Exodus 27:8... udělají vše podle toho, jak ti bylo ukázáno na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoří. Na pravé, jižní...
Exodus 27:9...na hoře." "Pro Příbytek postavíš nádvoříNa pravé, jižní straně bude ohraničeno zástěnami ze...
Exodus 27:10...délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude z bronzu, sloupové háčky a příčky budou...
Exodus 27:12...bronzu, sloupové háčky a příčky budou stříbrnéNa západní straně bude nádvoří po šířce ohraničeno...
Exodus 28:5...syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment....
Exodus 28:7...a šarlatové látky a ze soukaného kmentuNa obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude...
Exodus 28:9...kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest...
Exodus 28:10...na jména synů Izraele podle pořadí jejich narození: šest jmen na jeden kámen a šest zbývajících na...
Exodus 28:11... Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:12...synů Izraele. Tak bude Áron nosit jejich jména před Hospodinem na obou svých ramenou jako připomínku....
Exodus 28:14...a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k těm...
Exodus 28:16...a ze soukaného kmentu. Bude čtvercový a dvojitýna píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi...
Exodus 28:21... tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 28:22...kmenů. K náprsníku vyrobíš točené řetízky na způsob šňůrek z čistého zlata. Dále k náprsníku vyrobíš...
Exodus 28:23...vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš...
Exodus 28:24...dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k...
Exodus 28:28...své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude...
Exodus 28:29... Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně, ponese na náprsníku Božích rozhodnutí na svém srdci jména...
Exodus 28:30...a tumim. Kdykoli bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud...
Exodus 28:35...lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat do svatyně před Hospodina a...
Exodus 28:36... Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej...
Exodus 28:37...Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat...
Exodus 28:38...zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při svatých...
Exodus 29:6... efod i náprsník a opášeš ho tkaným pásem efoduNa hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu...
Exodus 29:7...turban a na turban připevníš korunu svatostiNakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a...
Exodus 29:10...býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před Hospodinem u vchodu do Stanu...
Exodus 29:13... jaterní lalok, obě ledviny i s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka,...
Exodus 29:14...z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš...
Exodus 29:15... Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana...
Exodus 29:17...a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k...
Exodus 29:18...a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu...
Exodus 29:19... ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana...
Exodus 29:21...všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a...
Exodus 29:22...s ním i jeho synové a jejich roucha. Potom z berana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrývající vnitřnosti,...
Exodus 29:25...to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou...
Exodus 29:31... aby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron...
Exodus 29:34...pověření nebo z toho chleba něco zůstane do na, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst, neboť je...
Exodus 29:36...pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a...
Exodus 29:38... Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš...
Exodus 30:2...oltář k pálení kadidla. je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku dva lokte a z...
Exodus 30:4...obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno,...
Exodus 30:9...stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť,...
Exodus 30:10...na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se...
Exodus 30:16...stříbro, které vybereš od synů Izraele, vynaložíš na službu ve Stanu setkávání. Synům Izraele to bude...
Exodus 30:32...můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej...
Exodus 30:33... Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude...
Exodus 30:36...osolenou, čistou a svatou. Část z rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu setkávání, kde...
Exodus 31:7...setkávání, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na , veškeré náčiní stanu, stůl a jeho náčiní, svícen z...
Exodus 31:18...a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky svědectví -...
Exodus 32:12...říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'? Zastav plamen...
Exodus 32:13...neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak...
Exodus 32:16...byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo vyryté na deskách. Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl...
Exodus 32:20... které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a dal pít synům Izraele...
Exodus 32:28...podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do...
Exodus 32:29...měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu...
Exodus 32:35...je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron....
Exodus 33:4...lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi...
Exodus 33:16...přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když...
Exodus 33:21...ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva, postavím do skalní...
Exodus 34:1...si dvě kamenné desky podobné těm prvním a  na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách, které...
Exodus 34:2...deskách, které jsi roztříštil. Připrav se na ráno. Ráno vystoupíš na horu Sinaj a tam, na vrcholu...
Exodus 34:3... staneš u mne. Nikdo ale nevystupuje s tebouNa celé hoře se nikdo nesmí ani ukázat. Ani brav a skot ...
Exodus 34:4...těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu Hospodin přikázal, a v ruce nesl dvě...
Exodus 34:7...trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost,...
Exodus 34:10...do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na celé zemi....
Exodus 34:12... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do...
Exodus 34:15...je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh. Měj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země!...
Exodus 34:22...i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku....
Exodus 34:28...bez vody. Slova smlouvy, totiž Desatero, zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky...
Exodus 34:32...jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si...
Exodus 35:8...beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné...
Exodus 35:21...ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu Stanu setkávání, na veškerou službu v něm i na...
Exodus 35:28...k posázení efodu a náprsníku, také balzám a olej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného kadidla....
Exodus 35:29...srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal...
Exodus 36:1... tedy Becaleel a Oholiab spolu s každým nadaným řemeslníkem, jehož Hospodin obdařil zručností a...
Exodus 36:3...tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno...
Exodus 36:4...dary. Všichni řemeslníci zapojení do prací na stavbě svatyně tedy jeden po druhém odcházeli od svého...
Exodus 36:6...vyhlásit: "Muži, ženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více....
Exodus 36:7...Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost - dokonce víc než...
Exodus 36:11...tak druhých pět pruhů. Podél pruhu, jenž byl na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky....
Exodus 36:12...podél krajního pruhu ve druhém spojeném kusuNa první koncový pruh připevnili padesát poutek a stejně...
Exodus 36:31...svlaky z akáciového dřeva: pět svlaků pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku...
Exodus 36:32...pro rámy na jednom boku Příbytku, pět pro rámy na druhém boku Příbytku a pět svlaků pro rámy na zadní,...
Exodus 37:7...také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci...
Exodus 37:8...na obou koncích slitovnice: jednoho cheruba na jednom konci a druhého cheruba na druhém konci. Udělal...
Exodus 37:12...udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulil k...
Exodus 37:16...obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z...
Exodus 37:19...z jedné strany svícnu a tři pruty z druhéNa jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a...
Exodus 37:20...na všech šesti prutech vycházejících ze svícnuNa dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy...
Exodus 37:23...čistého zlata také sedm kahanů, kleště a pánvice na oharky. Svícen spolu se vším tímto náčiním vyrobil z...
Exodus 37:25...oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a...
Exodus 37:27...obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 38:1...čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho...
Exodus 38:3... hrnce, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři...
Exodus 38:5...pod obrubu oltáře, do poloviny jeho výškyNa čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako...
Exodus 38:7...je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové...
Exodus 38:9...do Stanu setkávání. Postavil také nádvoříNa pravé, jižní straně nádvoří byly zástěny ze soukaného...
Exodus 38:10...délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzu, sloupové háčky a příčky byly...
Exodus 38:11... sloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích...
Exodus 38:12...z bronzu, sloupové háčky a příčky byly stříbrnéNa západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti...
Exodus 38:23...Dan, zručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na modré, purpurové a šarlatové látce i kmentu. Zlata...
Exodus 38:24...a šarlatové látce i kmentu. Zlata použitého na veškeré dílo svatyně (šlo o zlato poskytnuté jako dar)...
Exodus 38:27...603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni a pro oponu: 100 patek ze 100...
Exodus 38:28...na patku. Zbývajících 1 775 šekelů připadlo na výrobu sloupových háčků, obložení jejich hlavic a na...
Exodus 39:6...kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k...
Exodus 39:9...čtvercový; udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami...
Exodus 39:14... tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 39:15...kmenů. K náprsníku vyrobili točené řetízky na způsob šňůrek, z čistého zlata. Vyrobili také dvě zlaté...
Exodus 39:16...a dva zlaté kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak...
Exodus 39:17...dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k...
Exodus 39:21...jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném pásu efodu a neodstával od efodu, jak Hospodin...
Exodus 39:30...z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevnili k němu...
Exodus 39:31...k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak...
Exodus 40:4...zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před...
Exodus 40:19... provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupyNad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho...
Exodus 40:22... jak mu Hospodin přikázal. Před oponouna severní straně Příbytku, pak ve Stanu setkávání postavil...
Exodus 40:23...Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázal. Naproti...
Exodus 40:24...něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin přikázalNaproti stolu, na jižní straně Příbytku, postavil do Stanu...
Exodus 40:27...setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu...
Exodus 40:29... postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázal....
Exodus 40:35... A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova...
Exodus 40:36...Hospodinova sláva. Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na...
Exodus 40:38... do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň,...
Leviticus 1:4... aby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí...
Leviticus 1:6... zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a...
Leviticus 1:7...ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží...
Leviticus 1:8... zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dřívíNa pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a...
Leviticus 1:9...se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně...
Leviticus 1:12...oltář ze všech stran. Potom rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kněz je narovná na dříví, které...
Leviticus 1:13...to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící...
Leviticus 1:15... nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře....
Leviticus 1:16...a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne...
Leviticus 1:17...oltáře východním směrem na místo pro popelNatrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz...
Leviticus 2:1...daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz...
Leviticus 2:2...všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 2:5...olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená....
Leviticus 2:6...mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým...
Leviticus 2:9... odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 2:12...jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť...
Leviticus 2:14...oběti drcené zrní z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidlo; je to...
Leviticus 2:15...pražených na ohni. Přidej k olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak část drceného...
Leviticus 3:2...Hospodina samce či samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání;...
Leviticus 3:4...kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu...
Leviticus 3:5...s ledvinami. Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude...
Leviticus 3:8...jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání;...
Leviticus 3:10...kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu...
Leviticus 3:11...spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li...
Leviticus 3:13...kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:15...kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu...
Leviticus 3:16...spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni....
Leviticus 4:4...jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavu a...
Leviticus 4:9...kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme spolu...
Leviticus 4:10...při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži,...
Leviticus 4:12... vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z...
Leviticus 4:15... Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný...
Leviticus 4:19...Potom z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s...
Leviticus 4:24... přinese darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 4:26...vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli...
Leviticus 4:29...za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro...
Leviticus 4:31...odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz...
Leviticus 4:33...jehně, přivede samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích...
Leviticus 4:35...tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz...
Leviticus 5:9...ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře;...
Leviticus 5:11... Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou...
Leviticus 5:12...vezme hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za...
Leviticus 6:2...oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do na v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si...
Leviticus 6:3... Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej poblíž oltáře. Potom se převlékne a...
Leviticus 6:4...poblíž oltáře. Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, ...
Leviticus 6:5...a vynese popel na čisté místo ven za tábor.  na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé...
Leviticus 6:6...a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí.  na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je...
Leviticus 6:8...jemné mouky s olejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na...
Leviticus 6:9...co z zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to...
Leviticus 6:14... polovinu ráno a polovinu večer. Bude se smažit na plotně. Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak...
Leviticus 6:18...a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hříchNa místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před...
Leviticus 6:19...Kněz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se...
Leviticus 6:20...masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná...
Leviticus 7:2...Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se...
Leviticus 7:4...vnitřnosti, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude odňat...
Leviticus 7:5...odňat spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť...
Leviticus 7:6...v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť...
Leviticus 7:9...každá moučná oběť upečená v peci, připravená na pánvi nebo na plotně připadne knězi, který ji vykonal....
Leviticus 7:16...nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v...
Leviticus 7:31...zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou...
Leviticus 7:38...a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele, aby...
Leviticus 8:7...přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodouNavlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na...
Leviticus 8:8...ho tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnilNa něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim....
Leviticus 8:9...náprsník a do náprsníku vložil urim a tumimNa hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil...
Leviticus 8:11...bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo...
Leviticus 8:12... aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom...
Leviticus 8:14...za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak...
Leviticus 8:16... obě ledviny i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak...
Leviticus 8:17...býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin....
Leviticus 8:18...jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce...
Leviticus 8:20... Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal ty díly i s hlavou a tukem...
Leviticus 8:21...vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná...
Leviticus 8:22...přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana, berana pověření, a když Áron se svými syny vložili ruce...
Leviticus 8:26...zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní...
Leviticus 8:28...to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící...
Leviticus 8:30...trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i...
Leviticus 9:10...a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži...
Leviticus 9:11...přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho...
Leviticus 9:13...všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl...
Leviticus 9:14...oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu....
Leviticus 9:17...moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a...
Leviticus 9:20...a jaterní lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou...
Leviticus 9:24...všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy...
Leviticus 10:1...svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň,...
Leviticus 10:3... Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně přistupují,...
Leviticus 10:6...Eleazarovi a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli...
Leviticus 10:7...do Stanu setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle...
Leviticus 10:13...poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z...
Leviticus 10:14...hrudí pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery -...
Leviticus 10:16... a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na Eleazara a Itamara, Áronovy zbývající syny, a řekl:...
Leviticus 10:17...syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána,...
Leviticus 10:18...obřad smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém...
Leviticus 11:2..."Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte jíst tyto: Smíte jíst každého přežvýkavého...
Leviticus 11:36...a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne...
Leviticus 11:37...zdechlin, bude nečisté. Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li...
Leviticus 11:38... zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro...
Leviticus 13:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako...
Leviticus 13:3...nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně zbělelo a rána...
Leviticus 13:4...za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než okolní kůže a jejíž...
Leviticus 13:5... Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se na zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na dalších...
Leviticus 13:9...za nečistého - je to malomocenství. Když se na člověku objeví rána malomocenství, je přiveden ke...
Leviticus 13:10...je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku...
Leviticus 13:12...je zjevně nečistý. Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od...
Leviticus 13:14...všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří...
Leviticus 13:18... prohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu...
Leviticus 13:19...bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá...
Leviticus 13:20...být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo,...
Leviticus 13:21...však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné...
Leviticus 13:23...nečistého - je to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředu -...
Leviticus 13:24...vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne bělavě...
Leviticus 13:25...bílá skvrna, kněz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je napohled hlubší než okolní kůže, je...
Leviticus 13:26...než okolní kůže a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se...
Leviticus 13:28...- je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude matná, je...
Leviticus 13:29...jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne:...
Leviticus 13:30...nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení...
Leviticus 13:31...ale kněz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší než okolní kůže a nebude na žádné černé...
Leviticus 13:33... Kněz potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne...
Leviticus 13:37...je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina...
Leviticus 13:38...prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny...
Leviticus 13:39...bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl na kůži -...
Leviticus 13:40...na kůži - je čistý. Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na...
Leviticus 13:41... takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na...
Leviticus 13:42...skráních, takže holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je...
Leviticus 13:43...čele nebo na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým...
Leviticus 13:44...musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít...
Leviticus 13:45...mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech bude volat: ‚Nečistý! Nečistý!' Po celou dobu...
Leviticus 13:49...tkaninu, kůži nebo cokoliv koženého a ta na bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství...
Leviticus 13:50...ukázána knězi. Když kněz ránu prohlédne, nechá napadenou věc odloučit na sedm dní. Sedmého dne pak ránu...
Leviticus 13:54...jakémkoli koženém předmětu nešíří, přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po...
Leviticus 13:55... Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že na nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to nečisté -...
Leviticus 13:57...od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se na na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je to...
Leviticus 13:59...bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na tkanině i jakémkoli koženém...
Leviticus 14:3...ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se na malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo...
Leviticus 14:7...nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na...
Leviticus 14:17...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem...
Leviticus 14:20...zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý....
Leviticus 14:28...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem...
Leviticus 14:34...k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do vlastnictví, a na...
Leviticus 14:37...přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé důlky...
Leviticus 14:38...než okolní stěna, vyjde kněz před vchod domuna sedm dní dům uzavře. Sedmého dne se kněz vrátí a ránu...
Leviticus 14:40...Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo...
Leviticus 14:41...místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat. Hlínu, kterou seškrabali,...
Leviticus 14:43...hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však na a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů, vyškrabání a...
Leviticus 14:44...domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se na po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý....
Leviticus 14:45... Dům se musí zbořit. Kamení, dříví i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za...
Leviticus 14:51...dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptákanamočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a...
Leviticus 14:55...- jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě, otok, vyrážku či světlou skvrnu...
Leviticus 15:4... bude pro tento výtok nečistý. Každé lůžkona němž by ležel trpící výtokem, bude nečisté; cokoli, na...
Leviticus 15:6...a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděv, omyje...
Leviticus 15:8...nečistý do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:9...vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlona němž by jezdil trpící výtokem, bude nečisté. Kdokoli by...
Leviticus 15:17... do večera. Každý oděv i všechno koženéna čem se výron semene ocitne, budou vyprány vodou a budou...
Leviticus 15:20... dotkne, bude nečistý do večera. Všechnona čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž...
Leviticus 15:22... do večera. Kdokoli by se dotkl něčehona čem seděla, vypere si oděv, omyje se vodou a bude...
Leviticus 15:23...do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý do...
Leviticus 15:24...s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také každé lůžko, na němž...
Leviticus 15:26...jako v době svého běžného krvácení. Každé lůžkona němž by ležela kterýkoli den svého výtoku, bude jako...
Leviticus 16:2...svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku...
Leviticus 16:8...je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkáváníNa ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a...
Leviticus 16:9...‚pro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozlana něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje...
Leviticus 16:10...přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozlana něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před...
Leviticus 16:12...a za svůj dům, zabije ho jako oběť za hříchNabere plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři...
Leviticus 16:13...dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje...
Leviticus 16:14...také trochu krve z toho býka a stříkne prstem na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici...
Leviticus 16:15...hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponuNaloží s jeho krví tak, jako naložil s krví býka: stříkne...
Leviticus 16:19... potře rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od...
Leviticus 16:21... přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny...
Leviticus 16:22...k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě odnese všechny jejich viny do odlehlé země. Na...
Leviticus 16:24...do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní...
Leviticus 16:25...i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere...
Leviticus 16:27...a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena do nejsvětější svatyně k vykonání obřadu smíření, nechá...
Leviticus 17:5...Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu do Stanu...
Leviticus 17:6...u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy...
Leviticus 17:11...život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta...
Leviticus 19:10... Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na vinici upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci. ...
Leviticus 19:15... Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber ohled na chudého a nestraň bohatému; musíš svého bližního soudit...
Leviticus 19:23...země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude...
Leviticus 19:27...ani jasnovidectvím. Nezastřihujte si vlasy na skráních a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte si na...
Leviticus 19:28...a nezkracuj si vousy na bradě. Nedělejte si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování. jsem Hospodin...
Leviticus 20:9...Zlořečil svému otci a matce - jeho krev padne na něj! Kdokoli by cizoložil s manželkou svého bližního,...
Leviticus 20:11...otce. Oba musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít....
Leviticus 20:12...krev padne na ! Kdokoli by spal se svou snachou, oba musí zemřít. Spáchali zvrácenost - jejich krev...
Leviticus 20:13...ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost...
Leviticus 20:16... musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu...
Leviticus 20:27... abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít. Budou...
Leviticus 21:5...by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat lysinu na hlavě, nesmí si zastřihávat vousy na bradě ani si dělat...
Leviticus 21:10... Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, tenna jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen...
Leviticus 21:12... a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha! jsem...
Leviticus 22:9... zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřeli, když by to...
Leviticus 22:16...znesvěceny. Kdyby jedli svaté dary, uvalili by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění. jsem...
Leviticus 22:20...vady, abyste došli zalíbení. Nepřivedete nicna čem by byla vada, neboť byste tím nedošli zalíbení. Kdo...
Leviticus 22:21...ta oběť být bez vady, aby došla zalíbení - nesmí na být vada. Nesmíte Hospodinu přinést nic slepého,...
Leviticus 22:22...či lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými...
Leviticus 22:25...žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada - nedojdete jimi zalíbení...
Leviticus 24:4... před Hospodinem stále pečuje o kahany na svícnu z čistého zlata. Vezmi také jemnou mouku a upeč z...
Leviticus 24:6...bochánků, každý ze dvou desetin efy. Potom je na stole z čistého zlata narovnej před Hospodinem do dvou...
Leviticus 24:7...do dvou sloupců, po šesti v každém sloupciNa každý sloupec polož čisté kadidlo, aby bylo na chlebu...
Leviticus 24:9...připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými...
Leviticus 24:14...z tábora. Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k...
Leviticus 25:1...Hospodin. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země,...
Leviticus 25:5...svou vinici. To, co se ti samo urodilo, nežnina své netknuté vinici nepořádej vinobraní: země rok...
Leviticus 25:8...let, takže ti doba sedmi sobotních let vyjde na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak...
Leviticus 25:9...let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou vaší zemí zní...
Leviticus 25:11...nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na své netknuté vinici nebudete pořádat vinobraní. Protože...
Leviticus 25:12...vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému...
Leviticus 25:21...sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové požehnání, že země vydá úrodu na tři...
Leviticus 25:32... V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný...
Leviticus 25:37...tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem...
Leviticus 25:42...služebníci, které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj...
Leviticus 25:48...anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho bratr, strýc...
Leviticus 26:16...porušíte mou smlouvu a vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají...
Leviticus 26:22...kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran: Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš...
Leviticus 26:25...budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se...
Leviticus 26:26...bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže ...
Leviticus 26:36...je zažene i šelest poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil....
Leviticus 26:45...jsem Hospodin, jejich Bůh! Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky, jež jsem před očima národů...
Leviticus 26:46...a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin...
Leviticus 27:8...15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před...
Leviticus 27:14...určí jeho cenu, bude lepší nebo horšíNa kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten,...
Leviticus 27:34...jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého...
Numeri 1:1...Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj.  Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku...
Numeri 1:19... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena,...
Numeri 1:51...budou tábořit. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k...
Numeri 2:3...vpovzdálí okolo Stanu setkávání." Vepředuna východě, táboří po svých oddílech prapor Judova...
Numeri 2:10...uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako prvníNa jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení:...
Numeri 2:17...levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých...
Numeri 2:18...pochodují; každý na svém místě při svém praporuNa západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova...
Numeri 2:25...uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetíNa severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení:...
Numeri 3:1...rodů při domě svých otců. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře...
Numeri 3:4...však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň....
Numeri 3:14...jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských...
Numeri 3:23...měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkemna západní straně. Vůdcem geršonského otcovského domu byl...
Numeri 3:28...8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní...
Numeri 3:29...starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku. Vůdcem otcovského domu kehatských...
Numeri 3:35...rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do...
Numeri 3:38... jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředuna východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem...
Numeri 3:43... Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k...
Numeri 4:3...let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba Kehatových...
Numeri 4:6...oponu a tou přikryjí Truhlu svědectvíNa ni pak položí přikrývku z odolných usní a navrch...
Numeri 4:7...tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky,...
Numeri 4:8...úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chlébNa to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky,...
Numeri 4:9...k svícení i s jeho kahany, kleštěmi, pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho...
Numeri 4:10...náčiním do pokrývky z odolných usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré...
Numeri 4:11...z odolných usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho...
Numeri 4:12... přikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí na nosítka. Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři...
Numeri 4:13...na nosítka. Pak vyberou z oltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré...
Numeri 4:14... prostřou na oltáři přehoz z purpurové látkyna něj položí veškeré oltářní náčiní, které používají k...
Numeri 4:25...pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na , dále závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny...
Numeri 5:15...ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť žárlivosti, moučná...
Numeri 5:23...‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby napíše na pergamen a spláchne je do hořké vody. Hořkou vodu...
Numeri 5:26...oběti do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila...
Numeri 6:5...révy, od zrnka po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud...
Numeri 6:7... bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť  na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého...
Numeri 6:9...někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého...
Numeri 7:9...náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové...
Numeri 7:89...k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu...
Numeri 8:4...přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvil k...
Numeri 8:10...obec. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na vloží ruce a Áron levity nabídne...
Numeri 8:12...službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a...
Numeri 8:19...dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za výkupným, aby...
Numeri 9:1...vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas slaví Hod...
Numeri 9:5...dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak,...
Numeri 9:10...potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, přesto Hospodinu slaví Hod beránka. ...
Numeri 9:13...jeho ustanovení. Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, je...
Numeri 9:17...od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele...
Numeri 9:18...Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak...
Numeri 9:22...v noci, hned táhli dál. oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním...
Numeri 10:2...ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubí, sejde se k tobě...
Numeri 10:3...a když se budou oddíly dávat na pochod. Když se na dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu...
Numeri 10:4...do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci...
Numeri 10:5...tisíců. Když zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod oddíly tábořící na východě. Když zatroubíte s...
Numeri 10:6... Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchodu se tedy bude...
Numeri 10:8...budete troubit dlouze, bez přefukováníNa trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás...
Numeri 10:9...své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se...
Numeri 10:10...svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátelNa trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při...
Numeri 10:12... Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. Tak...
Numeri 10:17...Chelonův. Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili...
Numeri 10:21... kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých...
Numeri 10:28...Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela,...
Numeri 10:31...mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším...
Numeri 10:33... které nám Hospodin prokáže." A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři...
Numeri 10:34...hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. Kdykoli...
Numeri 10:35...Hospodinův oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví...
Numeri 11:1..." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel, vzplanul hněvem....
Numeri 11:5...do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli zadarmo, na okurky a...
Numeri 11:9... Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s . Mojžíš tedy...
Numeri 11:11...byl z toho nešťastný a řekl Hospodinu: "Proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes...
Numeri 11:13...Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám...
Numeri 11:15...neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději zabij. ...
Numeri 11:17...s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s tebou a...
Numeri 11:23...vylovit všechny ryby z moře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin...
Numeri 11:25...v oblaku a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům....
Numeri 11:26...se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke...
Numeri 11:28...syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkemna to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš...
Numeri 11:31...vrátil do tábora. Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech...
Numeri 11:32...byl celý den a celou noc a celý následující den na nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméně, měl jich...
Numeri 11:33...Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno...
Numeri 12:3...pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl:...
Numeri 12:14...tváře, nenesla by tu hanbu sedm dní? je tedy na sedm dní vykázána z tábora; teprve pak bude přijata zpět...
Numeri 12:15...teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se nehnul dál, dokud...
Numeri 13:16... syn Makiův, z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna...
Numeri 13:23...s takovým vinným hroznem, že ji museli nést na sochoru dva muži. Vzali také granátová jablka a fíky....
Numeri 14:2...nezemřeli v Egyptě! Ach, proč jsme nezemřeli na této poušti! Proč nás Hospodin vede do země? Abychom...
Numeri 14:5...před celou shromážděnou izraelskou obcí padli na tvář. Dva z těch, kdo šli prozkoumat zem - Jozue, syn...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a...
Numeri 14:16...o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou jim s...
Numeri 14:22...zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch...
Numeri 14:29...jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo...
Numeri 14:32... kterou jste zavrhli. Vaše mrtvoly však padnou na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v...
Numeri 14:33... dokud vaše mrtvoly do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu...
Numeri 14:35...mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením, které se proti mně...
Numeri 14:45...ani Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v těch horách bydleli, tedy sestoupili,...
Numeri 15:31...porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti,...
Numeri 15:32...na něm vina." Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví....
Numeri 15:38...Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto...
Numeri 15:39...modrou šňůrku. Toto budou vaše třásně. Když na pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova...
Numeri 16:4...shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě:...
Numeri 16:7...jeho tlupa. Zítra do nich dejte žhavé uhlína před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom...
Numeri 16:13...mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádné...
Numeri 16:18...vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlína položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu...
Numeri 16:22...obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali....
Numeri 16:34...kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: " země nepohltí i nás!" Od Hospodina...
Numeri 17:10...obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej...
Numeri 17:11...kadidelnici, dej do žhavé uhlí z oltářena něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za obřad...
Numeri 17:17...otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno a na hůl...
Numeri 17:18...každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jménona hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na...
Numeri 17:21...vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty...
Numeri 18:5...Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám jsem z...
Numeri 18:22...Izraele nepřibližují ke Stanu setkávání, aby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu...
Numeri 18:32... Když z toho odevzdáte nejlepší díl, neuvalíte na sebe hřích; neznesvětíte svaté dary synů Izraele a...
Numeri 19:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k tobě...
Numeri 19:9...do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo za...
Numeri 19:13...vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu:...
Numeri 19:16...není uzavřena poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo...
Numeri 19:17...popela jalovice spálené jako oběť za hříchnalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo čistý pak...
Numeri 20:1..." Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a...
Numeri 20:5...jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno...
Numeri 20:6...shromáždění ke vchodu do Stanu setkávání. Padli na tvář a vtom se jim ukázala Hospodinova sláva. Hospodin...
Numeri 20:23...obec vytáhla z Kádeše a dorazila k hoře HórNa hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a...
Numeri 20:25...se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je na horu Hór. Svlékni...
Numeri 20:27...přikázal; před očima celé obce vystoupili na horu Hór. Mojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je...
Numeri 20:28...roucho a oblékl je jeho synu Eleazarovi. Tamna vrcholu hory, pak Áron zemřel a Mojžíš sestoupil z hory...
Numeri 21:4... táhli od hory Hór směrem k Rudému moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a Mojžíšovi...
Numeri 21:5..."Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom zemřeli na poušti? Není tu chléb, není tu voda a ten mizerný pokrm...
Numeri 21:6...mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí...
Numeri 21:8..."Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy...
Numeri 21:9...tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. Když někoho uštkl had a on se podíval na toho...
Numeri 21:11... Z Obotu táhli dál a utábořili se v Ije-abarimu na poušti, která na východě sousedí s Moábem. Odtud táhli...
Numeri 21:13...se v údolí Zered. Odtud táhli dál a utábořili se na druhé straně řeky Arnon, na poušti, která vybíhá z...
Numeri 21:23...všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej...
Numeri 22:1... Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák,...
Numeri 22:5...k Balaámovi, synu Beorovu, do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito...
Numeri 22:6...přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze...
Numeri 22:8...mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A...
Numeri 22:19...cokoli, malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V...
Numeri 22:22...němu, aby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu se dvěma svými služebníky. Když oslice...
Numeri 22:23... Balaám tedy oslici bil, aby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi...
Numeri 22:24...zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami....
Numeri 22:30... bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám...
Numeri 22:31...cestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl mu řekl: "Proč jsi třikrát...
Numeri 22:36...Balaám přichází, vyšel mu vstříc k Ír Moábskému na samém kraji arnonské hranice. Balák uvítal Balaáma...
Numeri 22:41... Ráno pak Balák vzal Balaáma a vyvedl ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám...
Numeri 23:2...učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana. Balaám Balákovi řekl:...
Numeri 23:4...a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářůna každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin vložil...
Numeri 23:13...úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich...
Numeri 23:14...všechny. Zatrať mi je odtamtud!" A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na...
Numeri 23:21...nezvrátím. Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním,...
Numeri 23:25...kořist zhltne, krev skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi řekl: "Když ho nezatracuješ, aspoň mu...
Numeri 23:27...Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu  na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil...
Numeri 23:28...odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. Tehdy Balaám...
Numeri 23:30..." Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se...
Numeri 24:2...a spatřil Izrael tábořící podle kmenů, přišel na něj Boží Duch. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Toto...
Numeri 24:4... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Jak krásné jsou tvé stany,...
Numeri 24:10...ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem. Spráskl ruce a řekl...
Numeri 24:16... jenž vidění Všemohoucího spatřuje, jenž padá na tvář a jeho oči jsou odkryty: Vidím jej, i když to není...
Numeri 24:17...odkryty: Vidím jej, i když to není teď, hledím na něj, i když ne zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane...
Numeri 24:21... pronesl tuto průpověď: "Tvůj příbytek je pevnýna skále leží hnízdo tvé. Přesto však přijde vniveč, Kaine,...
Numeri 25:4...lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele...
Numeri 26:3...do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu promluvili...
Numeri 26:63...Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl...
Numeri 26:64...Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít...
Numeri 26:65... O těch totiž Hospodin řekl: "Musejí zemřít na poušti," a nezůstal z nich nikdo než Káleb, syn Jefunův,...
Numeri 27:3...do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která se srotila proti...
Numeri 27:7...bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na . K synům Izraele pak promluv takto: Když někdo zemře,...
Numeri 27:8...pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani...
Numeri 27:12...Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na zem, kterou dávám synům...
Numeri 27:14...Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo...
Numeri 27:18... ve kterém přebývá Duch. Vezmi jej k sobě a vlož na něj ruku. Postav jej před kněze Eleazara a před očima...
Numeri 27:21...kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova rozhodnutí pomocí urim. Na jeho rozkaz budou...
Numeri 27:23...ho před kněze Eleazara a před celou obec, vložil na něj ruce a dal mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil...
Numeri 28:2...k Mojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm,...
Numeri 28:6...oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. K...
Numeri 28:14...Hospodinu. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu na na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu na...
Numeri 28:20...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a na každého z těch sedmi...
Numeri 28:21...desetiny efy na býčka, dvě desetiny na beranana každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přines...
Numeri 28:28...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na...
Numeri 28:29...jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho beranana každého z těch sedmi beránků po desetině. Přines také...
Numeri 29:3...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na...
Numeri 29:4...býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako...
Numeri 29:9...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho berana a na každého z...
Numeri 29:10...efy na býčka, dvě desetiny na jednoho beranana každého z těch sedmi beránků po desetině. Dále přineste...
Numeri 29:14...jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků, dvě desetiny na každého z...
Numeri 29:15... dvě desetiny na každého z těch dvou beranůna každého z těch čtrnácti beránků po desetině. Dále...
Numeri 30:5...nebo závazkem a její otec o tom uslyší a nic nenamítne, pak budou všechny sliby a závazky, které na sebe...
Numeri 30:6... zakáže, pak žádný slib ani závazek, který na sebe vzala, neplatí. Hospodin slib odpustí, neboť ...
Numeri 30:7... neboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný závazek, a její...
Numeri 31:12...ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu. Mojžíš,...
Numeri 31:14...obce jim vyšli z tábora naproti. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se...
Numeri 31:16...nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k...
Numeri 32:14... do posledního nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste...
Numeri 32:15...Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do...
Numeri 32:17...zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných...
Numeri 32:19...ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to...
Numeri 32:31...vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl:...
Numeri 33:1...nazval je svým jménem: Noba. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým...
Numeri 33:2...rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po...
a další...

Slova obsahující na: abidana (1) abinadab (2) abinadaba (6) abinadabova (4) abinadabovi (1) adina (1) adna (3) adnach (1) achana (1) achbana (1) achimana (2) achinadab (1) almužnami (1) amana (1) aminadab (5) aminadaba (5) aminadabova (1) aminadabovu (1) aminadabův (4) amnona (5) amona (4) ana (6) anabu (1) anacharat (1) anajáš (2) anaka (2) anakovce (3) anakovci (4) anakovců (2) anakovi (2) anakovy (2) anakových (2) anakovým (1) anamelechovi (1) anamské (2) anan (1) anani (1) ananiáš (9) ananiáši (2) ananiášova (1) ananji (1) anat (1) anatot (4) anatote (1) anatotského (1) anatotský (3) anatotu (10) anatova (1) anatu (2) anatův (1) anav (1) anna (1) aravna (7) arnan (1) árona (65) artemidina (1) asenat (3) asyřana (1) ašeřina (1) aškenaz (1) ašna (2) ašpenazovi (1) baana (6) bahna (2) barnabáš (14) barnabáše (5) barnabášem (5) barnabášovi (5) barnabášův (1) benajáš (28) benajáše (9) benajášova (2) benajášovi (1) benajášův (2) benjamína (30) berana (60) bezvýznamnější (1) bezvýznamný (1) bezvýznamným (1) bigtana (1) bilšana (2) blázna (6) bohana (2) boznaj (3) boznajovi (1) brána (38) branami (13) břemena (9) buna (1) bylina (4) bylinami (2) bystřina (1) caananimu (2) cafnat (1) calmuna (5) ceananu (1) cena (12) cenan (1) cerujina (1) cibeona (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |