Nevěstek

Hledám varianty 'nevěstek' [ nevěstky (13) nevěstku (7) nevěstkou (6) nevěstko (1) nevěstkami (1) nevěstka (8) nevěstek (2) nevěstce (1) ]. Nalezeno 39 veršù.
Genesis 34:31...řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jakonevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl: "Vstaň a vydej se...
Genesis 38:15...) A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou...
Genesis 38:24...oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z toho smilstva těhotná!" Juda...
Leviticus 21:7...Boha; proto jsou svatí. Nesmí se oženitnevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou, neboť...
Leviticus 21:14...ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou nebonevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, aby...
Jozue 2:1...Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Králi Jericha se...
Jozue 6:17...propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i všichni v jejím...
Jozue 6:22...na výzvědách, ale Jozue řekl: "Jděte do domu  nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k patří, jak...
Jozue 6:25...předměty dali do pokladu Hospodinova domuNevěstku Rachab s rodinou jejího otce a se všemi, kdo k ...
Soudců 11:1...hrdina, Jiftach Gileádský. Byl to syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také...
Soudců 16:1...Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k . Mezi obyvateli Gazy se rozneslo:...
1. Královská 3:16...vystrojil hostinu. Jednou přišly ke králi dvě nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!"...
1. Královská 22:38...myli jeho vůz v samařském rybníku, kde se koupou nevěstky, jeho krev chlemtali psi, přesně tak, jak řekl...
Přísloví 6:26...její kráse, jejími řasami se nenech polapit. Za nevěstku se platí i bochníkem chleba, cizoložnice však...
Přísloví 23:27... synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane...
Přísloví 29:3... Kdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek však mrhá majetek. Spravedlností král posiluje...
Izaiáš 1:21...Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v...
Izaiáš 23:15...letech to s Týrem bude jako v písničcenevěstce: Vezmi si loutnu, město obcházej, zapomenutá...
Izaiáš 23:16...Vezmi si loutnu, město obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbezně, zpívej, zpívej, si na tebe...
Izaiáš 57:3... vy synové čarodějky, vy plémě nevěrníkanevěstky! Komu se to posmíváte? Komu se pošklebujete, na...
Jeremiáš 2:20...a pod kdejakým stromem košatým se ale válíš jako nevěstka. jsem sázel jako výbornou révu z...
Jeremiáš 5:7... odešli cizoložit, houfem se valí do domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po manželce...
Ozeáš 1:2... Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou...
Ozeáš 4:14...snachy - vždyť jsou to muži, kdo chodí za nevěstkami a konají oběti s těmi kněžkami. Špatně dopadne...
Ozeáš 9:1...jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je...
Joel 4:3...si moji zemi a losovali o můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno platili dívkami, aby se napili....
Amos 2:7...do země a ponížené krátí na právech. Za nevěstkou chodí otec i syn, aby svaté jméno prznili. Při...
Micheáš 1:7...poplatcích, tím se znovu bude platit za nevěstky." Proto naříkám a běduji, vysvlečen chodím, bosý....
Matouš 21:31...odpověděl: "Amen, říkám vám, že výběrčí danínevěstky jdou do Božího království před vámi. Když k vám...
Matouš 21:32... nevěřili jste mu, ale výběrčí danínevěstky mu uvěřili. Ale ani potom, co jste to viděli, jste...
1. Korintským 6:15...údy? Mohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To nikdy! Copak nevíte, že kdo se spojuje s...
1. Korintským 6:16...To nikdy! Copak nevíte, že kdo se spojujenevěstkou, je s jedno tělo? Vždyť Písmo říká: "Ti dva...
Židům 11:31...zdi Jericha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy, a tak nezahynula s...
Jakub 2:25...podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala...
Zjevení 17:1...ke mně: "Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili...
Zjevení 17:5...napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou...
Zjevení 17:15..." Potom mi řekl: "Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Těch...
Zjevení 17:16...deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat donaha;...
Zjevení 19:2...jsou jeho soudy, neboť odsoudil tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |