Několik

Hledám varianty 'několik' [ několik ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 9:20...dál. Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a...
2. Samuel 11:24...bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníciněkolik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník...
2. Královská 7:13...z jeho dvořanů odpověděl: "Co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve...
Nehemiáš 2:12...tři dny, vstal jsem v noci a vzal s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na...
Jeremiáš 19:1...a kup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik stařešinů z lidu i z kněží a vyjdi Branou střepů do...
Marek 6:5..." A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je. Překvapen...
Jan 2:12...matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi. Blížily se židovské Velikonoce, a tak...
Skutky 5:6... Na všechny, kdo to slyšeli, padla veliká bázeňNěkolik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili...
Skutky 9:19... Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak strávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v synagogách...
Skutky 10:48...jménu. Potom ho pozvali, aby s nimi pobyl ještě několik dní. Apoštolové a ostatní bratři v Judsku se...
Skutky 16:12...římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo...
Skutky 21:10...dcery, které prorokovaly. Když jsme tam strávili několik dní, dorazil z Judska jeden prorok jménem Agabos....
Skutky 21:16... a tak jsme se vydali vzhůru do JeruzalémaNěkolik učedníků z Cesareje šlo s námi, aby nás dovedli k...
Skutky 25:13..."K císaři ses odvolal, k císaři půjdeš!" Za několik dní do Cesareje dorazil král Agrippa s Bereniké,...
1. Petr 3:20...archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je...
Zjevení 3:4...kterou hodinu na tebe přijdu. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se...

Slova obsahující několik: několik (16) několika (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |