Nátan

Hledám varianty 'nátan' [ nátan ]. Nalezen 21 verš.
2. Samuel 5:14...kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, ŠobabNátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia...
2. Samuel 7:3..." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan...
2. Samuel 7:4...Nátan králi. "Hospodin je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku...
2. Samuel 7:17...slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před...
2. Samuel 12:7...věc a neměl slitování." "Ten muž jsi ty!" řekl Nátan Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem...
2. Samuel 12:13...řekl mu na to David. "Ano," odpověděl mu Nátan, "ale Hospodin z tebe tvůj hřích sňal. Nezemřeš....
2. Samuel 12:15...tvůj novorozený syn." A po těch slovech se Nátan vrátil domů. Hospodin pak postihl dítě, které...
1. Královská 1:8... Kněz Sádok, Jojadův syn Benajáš, prorok Nátan a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za...
1. Královská 1:11... ba ani svého bratra Šalomouna ale nepozvalNátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: "...
1. Královská 1:22...Ještě hovořila s králem, když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan...
1. Královská 1:23... když vtom přišel prorok Nátan. "Je zde prorok Nátan," ohlásili králi. Když Nátan předstoupil před krále,...
1. Královská 1:34...k prameni Gíchon. Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na...
1. Královská 1:38...mého pána, krále Davida!" Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou...
1. Letopisů 2:36...za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. Zabad zplodil Eflala a Eflal...
1. Letopisů 3:5...v Jeruzalémě. Tam se mu narodili: Šamua, ŠobabNátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera...
1. Letopisů 14:4...kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, ŠobabNátan, Šalomoun, Jibchar, Elišua, Elpelet...
1. Letopisů 17:2..." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží...
1. Letopisů 17:3...mu Nátan. "Bůh je s tebou." noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku...
1. Letopisů 17:15...slovy, přesně podle tohoto vidění promluvil Nátan k Davidovi. Král David pak přišel, posadil se před...
Ezdráš 10:39...synů Binuiho: Šimei, ŠelemiášNátan, Adajáš, Machnadbaj, Šašaj, Šaraj...
Žalmy 51:2... Žalm Davidův. Poté, co za ním přišel prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou,...

Slova obsahující nátan: elnátana (1) elnátanem (1) nátan (22) nátana (10) nátanem (1) nátanova (2) nátanovi (3) nátanův (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |