Násilí

Hledám varianty 'násilí' [ násilím (10) násilí (42) ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 6:11... Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý...
Genesis 6:13...všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. Postav si archu z...
Genesis 21:25...s vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali. Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal...
Genesis 31:31...myslel jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilím. Jestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře!...
1. Samuel 2:16..."Ne. Dej mi to hned. Když nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem...
2. Samuel 22:3... můj hrad, skrýš, vítězství - před násilím ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden...
Ezdráš 4:23...druhům, vyrazili rychle do Jeruzaléma za Židynásilím je donutili přestat. Práce na Božím chrámu v...
Job 5:16...sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu...
Job 16:17...mi leží na víčkách. přece nemám na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji...
Job 19:7...- to on na hodil svoji síť! Hle, volám: ‚Násilí!' a nikdo se neozve; křičím o pomoc, a právo nikde....
Žalmy 7:17...se k němu navrátí, na hlavu padne mu jeho násilí! Hospodina budu za jeho spravedlnost chválit,...
Žalmy 11:5...zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí! Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha...
Žalmy 58:3...máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! odmalička se bídáci odcizili, od narození bloudí...
Žalmy 73:8... když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi...
Žalmy 74:20...se ohlédni, země je plná tmy, stala se doupětem násilí! utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé...
Žalmy 140:2... od lidí zlých, braň před těmi, kdo páchají násilí! Před těmi, kdo v srdci vymýšlejí zlo, těmi, kdo...
Žalmy 140:5... od rukou ničemy, braň před těmi, kdo páchají násilí, před těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit! Nadutci na...
Přísloví 3:31...neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí...
Přísloví 4:17...se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak paprsek světla víc a víc...
Přísloví 10:6...se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí. Na poctivého se vzpomíná s požehnáním, jméno...
Přísloví 10:11...ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí. Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny...
Přísloví 13:2...úst se každý hojně nají a duši proradných nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na...
Přísloví 24:2...společnosti nedychti. V srdcích přemýšlejínásilí, svými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede...
Izaiáš 16:4...pobudou u tebe, dej jim útočiště před zhoubcemNásilí totiž pomine, zhouba přestane a utlačovatel zmizí ze...
Izaiáš 30:12...Protože jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilí a lsti, na které jste se spolehli, proto vám bude...
Izaiáš 54:14... Založena budeš na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné...
Izaiáš 59:6... Jejich činy jsou zločiny, na jejich dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstí, spěchají prolévat krev...
Izaiáš 59:13...proti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řečinásilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila....
Izaiáš 60:18...spravedlnost. Ve tvé zemi nebude slyšetnásilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby tehdy...
Jeremiáš 20:8... Křičím, kdykoli promluvím, vykřikuji: "ZkázaNásilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a...
Jeremiáš 22:17...zisk; zajímá jen vraždit nevinné, vydíránínásilí." Toto praví Hospodin o judském králi Joakimovi,...
Jeremiáš 51:35...si břicho cpal, vytřel jako hrnec dočistaNásilí na páchané na Babylon dopadne!" říká...
Jeremiáš 51:46...zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi vládne násilí a vladař stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dny,...
Ezechiel 7:23...Protože zemi naplnily popravy a ve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy...
Ezechiel 8:17...ohavnosti, které tu páchají, že musejí naplnit násilím celou zem a stále víc popouzet? Jen se podívej,...
Ezechiel 12:19...jejich země bude oloupena o všechno kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet...
Ezechiel 45:9..."Dost , izraelští vládci! Zřekněte se útlakunásilí, řiďte se právem a spravedlností a přestaňte odírat...
Ozeáš 12:2...za větrem východním, celý den rozmnožuje ležnásilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do...
Joel 4:19...stane pustinou, z Edomu bude pustá poušť kvůli násilí, jež páchali na synech Judy, když vraždili nevinné v...
Amos 3:10... To, co hromadí ve svých palácích, získali násilím a loupeží! Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Tuto...
Amos 6:3...Zlý den byste chtěli odvrátit, nastolujete však násilí. Vyleháváte na lůžkách slonových, povalujete se na...
Abdiáš 1:10...Ezauově hoře každý zahyne! Kvůli vraždění, kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy,...
Jonáš 3:8... Každý se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ? Třeba se Bůh...
Abakuk 1:2...Hospodine, volat, a ty neslyšíš? Křičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníš? Proč necháváš vidět neštěstí?...
Abakuk 1:3...bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkázanásilí, rostou hádky a rozpory. Zákon se zdá být bezmocný a...
Abakuk 1:9... jako když kořist napadá. Každý přichází páchat násilí, kupředu míří každý z nich, zajatců jak písku...
Abakuk 2:17...ne slávou, ale zvratky budeš pokrytý. Tvé násilí na Libanonu zavalí, tvé vybíjení zvířat bude...
Sofoniáš 1:9... kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám svého Pána násilím a lstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné...
Malachiáš 2:16... Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte...
Matouš 11:12...Jana Křtitele dosud nebeské království snáší násilí a násilníci je uchvacují. po Jana o tom...
Skutky 5:26...se stráží pro ihned šel a přivedl je bez násilí; báli se totiž, aby je lid neukamenoval. Když je...
Skutky 21:35...do pevnosti. Po schodišti ho vojáci kvůli násilí davu museli nést. Šla za ním totiž spousta lidí a...

Slova obsahující násilí: násilí (42) násilím (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |