Nádab

Hledám varianty 'nádab' [ nádab ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 24:1...řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, ÁronNádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů se budete...
Exodus 24:9...na základě všech těchto slov." Mojžíš, ÁronNádab, Abihu a sedmdesát izraelských stařešinů pak...
Exodus 28:1...mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a Abihu, Eleazar a Itamar. Zhotovíš svému bratru...
Leviticus 10:1... vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do...
Numeri 3:2... A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar; to jsou jména...
Numeri 3:4... pomazaných kněží pověřených ke kněžské služběNádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když...
Numeri 26:60...a jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu však zemřeli,...
Numeri 26:61...se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a ItamarNádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali...
1. Královská 14:20...svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab. V Judsku kraloval Rechoboám, syn Šalomounův. Stal se...
1. Královská 15:25...judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval Izraeli dva roky a páchal,...
1. Královská 15:27...a porazil ho u filištínského Gibetonu. Když Nádab s celým izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho...
1. Letopisů 2:28...Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synovéNádab a Abi-šur. Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a...
1. Letopisů 5:29...Amramovy: Áron, Mojžíš a Miriam. Synové ÁronoviNádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Eleazar zplodil Pinchase,...
1. Letopisů 8:30...prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, NerNádab, Gedor, Achio, Zecher a Miklot...
1. Letopisů 9:36...prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš, Baal, NerNádab, Gedor, Achio, Zachariáš a Miklot...
1. Letopisů 24:1...byli uspořádáni do oddílů. Synové ÁronoviNádab, Abihu, Eleazar a Itamar. Nádab a Abihu ale zemřeli...
1. Letopisů 24:2... Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a ItamarNádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec;...

Slova obsahující nádab: nádab (17) nádaba (1) nádabovi (1) nádabovy (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |