Náš

Hledám varianty 'náš' [ našimi (22) našima (4) naším (34) našim (37) našich (70) naší (42) naši (76) našemu (56) našem (23) našeho (176) naše (182) náš (202) ]. Nalezeno 778 veršù.
Genesis 1:26...je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověkanašemu obrazu, podle naší podoby! panují nad mořskými...
Genesis 5:29...řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil."...
Genesis 19:31...v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom...
Genesis 19:32...otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem....
Genesis 23:6...knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepšínašich hrobek. Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys...
Genesis 24:60...a s jeho muži a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě ...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože...
Genesis 29:26...nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou...
Genesis 31:1... jak Lábanovi synové říkají: "Jákob obral našeho otce o všechno! Všechno to bohatství si pořídil na...
Genesis 31:14...Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás...
Genesis 31:16...Všechno bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otce, je proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti...
Genesis 31:32...své bohy, zemře! Prohledej věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob totiž nevěděl...
Genesis 31:53...a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal při Strachu svého otce...
Genesis 34:9...se s námi - dávejte nám své dcery a berte si naše. Když budete bydlet u nás, bude celá země před vámi....
Genesis 34:23...stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, bydlí u nás!" A tak všichni, kdo...
Genesis 34:31...- i můj dům!" Oni však řekli: "To mělnaší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh...
Genesis 37:27...a nevztahujme na něj ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti...
Genesis 42:13...muže v kanaánské zemi; nejmladší je právě domanaším otcem a jeden - ten není." Josef pokračoval: "Jak...
Genesis 42:32...nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otce. Jeden není a nejmladší je právě s naším...
Genesis 43:4...mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho,...
Genesis 43:7..."Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího...
Genesis 43:8... zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj!...
Genesis 43:18...dal odvést kvůli tomu stříbru, vrácenému prve do našich vaků. Teď se na nás vrhne, napadne nás a vezme nás...
Genesis 43:21...každého z nás leželo navrchu v jeho vakunaše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď přinesli s...
Genesis 43:28...o němž jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije."...
Genesis 44:24...oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníkunašemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš...
Genesis 44:25...otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu koupit něco k jídlu,'...
Genesis 44:26...‚Nemůžeme jít! Půjdeme, jen když s námi bude náš nejmladší bratr. Když s námi náš nejmladší bratr nebude...
Genesis 44:27... nesmíme tomu muži na oči.' Tvůj služebníknáš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka...
Genesis 44:31... zemře. Tak přivedeme šediny tvého služebníkanašeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se...
Genesis 46:34...byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen...
Genesis 47:3...jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli: "Přišli jsme do této...
Genesis 47:18... že peníze došly. Také stáda dobytka patří našemu pánu. Jak pán vidí, nezbylo nám nic než naše tělo a...
Genesis 47:19...nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za...
Genesis 50:17...tedy, odpusť nám, služebníkům Boha tvého otcenaše provinění." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy...
Exodus 1:10...více! Kdyby vypukla válka, mohli by se přidatnašim nepřátelům a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad...
Exodus 2:14...biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil...
Exodus 3:18...do pouště, abychom tam obětovali Hospodinunašemu Bohu!' však vím, že vás egyptský král nenechá...
Exodus 5:3...do pouště, abychom tam obětovali Hospodinunašemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem."...
Exodus 5:8...zahálejí. To proto vykřikují: ‚Pojďme obětovat našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou, mají co dělat a...
Exodus 8:6...řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodinnáš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy,...
Exodus 8:22...vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinunašemu Bohu, se Egypťanům hnusí. Copak by nás neukamenovali...
Exodus 8:23...cestu do pouště a tam budeme obětovat Hospodinunašemu Bohu, jak nám přikázal." Farao tedy řekl: "Dobrá,...
Exodus 9:30...tví dvořané dosud nemáte bázeň před Hospodinemnaším Bohem." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen ...
Exodus 10:25...a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinunašemu Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani...
Exodus 10:26...Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu BohuNáš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme...
Exodus 12:27...ušetřil domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl...
Exodus 17:3...nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k...
Exodus 34:9...nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své vlastní!"...
Numeri 10:31..." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit....
Numeri 14:3...vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit...
Numeri 16:13...nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem'...
Numeri 20:3...Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši bratři umírali před Hospodinem!" volali. "Proč jste...
Numeri 20:4...shromáždění sem do pouště? Abychom tu mynáš dobytek zemřeli? Proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste...
Numeri 20:15...Jistě víš o všech útrapách, které nás potkalyNaši otcové sestoupili do Egypta a v zemi jsme dlouho...
Numeri 20:19..."Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody, zaplatíme ji. Nejde o nic víc,...
Numeri 21:2...složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin...
Numeri 27:3...obec ke vchodu do Stanu setkávání a řekly: "Náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k tlupě, která...
Numeri 27:4...pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna?...
Numeri 31:50... a ani jeden nám nechybí. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony,...
Numeri 32:17...Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místoNaše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny...
Numeri 32:25...odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a...
Numeri 32:26...služebníci učiní, jak jim náš pán přikazujeNaše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata...
Numeri 32:27...Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi,...
Numeri 36:2...izraelskými rodovými náčelníky. Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem...
Numeri 36:3...kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se...
Numeri 36:4...vdají. Tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz...
Deuteronomium 1:6...vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodinnáš Bůh, k nám promluvil na Orébu takto: " jste na této...
Deuteronomium 1:19...jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu Hospodinanašeho Boha, jsme šli celou touto velikou, hroznou pouští,...
Deuteronomium 1:20..."Přišli jste k pohoří Emorejců - Hospodinnáš Bůh, nám je dává. Pohleď, Hospodin, tvůj Bůh, ti dal...
Deuteronomium 1:25...nám podali zprávu: "Země, kterou nám Hospodinnáš Bůh, dává, je dobrá." Vy jste však nebyli ochotni vydat...
Deuteronomium 1:28...rukou Emorejců, aby nás vyhladil! Kam to jdemeNaši bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid...
Deuteronomium 1:41...a bojovat, přesně jak nám přikázal Hospodinnáš Bůh." Všichni jste si oblékli válečnou zbroj a...
Deuteronomium 2:14...potok Zered!" a tak jsme překročili potok ZeredNaše putování od Kádeš-barné po překročení potoku Zered...
Deuteronomium 2:29...přejdu Jordán do země, kterou nám dává Hospodinnáš Bůh." Chešbonský král Sichon nás však nenechal projít...
Deuteronomium 2:33...proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodinnáš Bůh, nám ho však vydal, takže jsme ho porazili i s jeho...
Deuteronomium 2:36...tvrze, která by před námi obstála. Hospodinnáš Bůh, nám je všechny dal. Nepřiblížil ses ale k zemi...
Deuteronomium 2:37...k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodinnáš Bůh, zakázal. Potom jsme se obrátili a vydali se...
Deuteronomium 3:3...králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodinnáš Bůh, tehdy vydal do našich rukou i bášanského krále Oga...
Deuteronomium 4:7...národ bohy tak blízké, jako je Hospodinnáš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ ...
Deuteronomium 5:2... Učte se jim a pečlivě je dodržujte. Hospodinnáš Bůh, s námi na Orébu uzavřel smlouvu. Tuto smlouvu...
Deuteronomium 5:3...smlouvu. Tuto smlouvu Hospodin neuzavřelnašimi otci, ale s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi,...
Deuteronomium 5:24...vaši stařešinové - a řekli jste: "Hle, Hospodinnáš Bůh, nám ukázal svou slávu a svou velikost; slyšeli...
Deuteronomium 5:25...nadále muset poslouchat hlas Hospodinanašeho Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas...
Deuteronomium 5:27...Přistup k němu sám a vyslechni vše, co Hospodinnáš Bůh, řekne. Potom nám povíš všechno, co Hospodin, náš...
Deuteronomium 6:4... Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého...
Deuteronomium 6:22...Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl Hospodin na Egypt, na faraona i na...
Deuteronomium 6:23...sem a dal nám zemi, kterou s přísahou zaslíbil našim otcům. Tehdy nám Hospodin přikázal, abychom se řídili...
Deuteronomium 6:24...Hospodina, svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše...
Deuteronomium 6:25...našeho života povede dobře a tak je tomu dnesNaše spravedlnost je v tom, abychom před Hospodinem pečlivě...
Deuteronomium 21:7... jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše oči nic neviděly....
Deuteronomium 21:20...města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý a vzpurný. Neposlouchá nás, jen hoduje...
Deuteronomium 26:3...Bohu, že jsem vstoupil do země, o níž přísahal našim otcům, že nám ji ." Kněz od tebe nůši přijme a...
Deuteronomium 26:7...robotou. Volali jsme tedy k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel. Viděl naše utrpení,...
Deuteronomium 26:15... kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního...
Deuteronomium 29:14... kdo tu dnes společně stojíte před Hospodinemnaším Bohem, ale i s těmi, kdo tu dnes s námi nejsou. Sami...
Deuteronomium 29:17... jenž by se dnes v srdci odvrátil od Hospodinanašeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se...
Deuteronomium 29:28...jsou dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinunašemu Bohu. Zjevné věci však navěky náležejí nám a našim...
Deuteronomium 31:7...s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim ji . Právě ty jim ji předáš do...
Deuteronomium 31:17...ta hrozná neštěstí proto, že uprostřed nás není náš Bůh?' Kvůli všemu zlu, které napáchali, však v ten den...
Deuteronomium 31:26...a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodinanašeho Boha, je tam svědkem proti vám. Znám přece vaši...
Deuteronomium 32:3...Hospodinovo totiž provolám - chvalte velebnost našeho Boha! On je Skála! Jeho dílo je dokonalé, všechny...
Deuteronomium 32:27...si to jejich protivníci vyloží. Že řeknou: ‚To naše ruka přemohla je, to vůbec neudělal Hospodin!'" Ten...
Deuteronomium 32:31...Hospodin! Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich réva je z...
Jozue 2:14...vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zem,...
Jozue 2:18...přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po našem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z karmínových...
Jozue 2:19...dotkl kohokoli u tebe doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé...
Jozue 2:20...doma, jeho krev padne na naši hlavu. Kdybys ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." "...
Jozue 2:24... "Opravdu! Hospodin dal celou tu zem do našich rukou," řekli Jozuovi. "Všichni její obyvatelé se ...
Jozue 5:13...šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám, nebonašim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce...
Jozue 7:9...obyvatelé této země, obklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pak?"...
Jozue 9:11...a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu. Proto nám naši stařešinové i všichni obyvatelé naší země řekli:...
Jozue 9:12...služebníci; uzavřete s námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho...
Jozue 9:13...- a podívejte se: popraskaly. Toto jsou naše šaty a obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátraly."...
Jozue 17:4...přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry...
Jozue 18:6...mně a tu budu za vás losovat před Hospodinemnaším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť...
Jozue 21:2... abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele tedy podle Hospodinova příkazu...
Jozue 22:19...stavbou jiného oltáře, než je oltář Hospodinanašeho Boha. Když se Achan, syn Zerachův, provinil...
Jozue 22:24...jen z obavy, aby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je do Hospodina, Boha Izraele, synové...
Jozue 22:25...co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si tedy:...
Jozue 22:27... ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými...
Jozue 22:28...co do činění.' Řekli jsme si: Kdyby nám nebo našim potomkům něco takového v budoucnu řekli, odpovíme:...
Jozue 22:29...takový oltář stojí před příbytkem Hospodinanašeho Boha!" Když kněz Pinchas, vůdcové obce a s nimi...
Jozue 24:17...a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je náš Bůh! To on nás a naše otce vyvedl z Egypta, z domu...
Jozue 24:18...I my tedy budeme sloužit Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit...
Jozue 24:24... Bohu Izraele!" "Budeme sloužit Hospodinunašemu Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid...
Soudců 1:3...řekl svým bratrům ze Šimeona: "Pojďte s námi do našeho podílu bojovat proti Kananejcům. My pak zase půjdeme...
Soudců 6:13...všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý: ‚Hospodin nás přece vyvedl z Egypta' -...
Soudců 9:3...a ti se přiklonili k Abimelechovi. "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z...
Soudců 11:2...její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí...
Soudců 11:6...do kraje Tov. "Pojď," řekli mu, "staň se naším vůdcem v boji proti Amoncům." Jiftach ale gileádským...
Soudců 11:10... budu pak opravdu vaším vůdcem?" "Hospodin je náš svědek!" řekli mu gileádští stařešinové, "Uděláme...
Soudců 11:24...tak my se držíme toho, co nám dal Hospodinnáš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn...
Soudců 14:3...se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným...
Soudců 16:23... Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj...
Soudců 16:24...na něj chválil svého boha: "Do rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele, naší země ničitele - tolik našich...
Soudců 18:5...něco vědět. Zeptej se, prosím, Boha, zda bude naše cesta úspěšná." "Jděte v pokoji," řekl jim ten kněz....
Soudců 20:23...se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a Hospodin odpověděl: "Jděte...
Soudců 20:28...před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům, anebo máme přestat?" "Jděte,"...
Soudců 21:18...dědice, aby z Izraele nevymizel celý kmenNaše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci...
Růt 1:8...vám Hospodin laskav, jako jste vy byly laskavénašim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov...
Růt 2:20...živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jedennašich blízkých příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál:...
Růt 3:2... že Boáz, s jehož děvečkami jsi pracovala, je náš příbuzný. Dnes večer bude na mlatě převívat ječmen....
Růt 3:9...svou služebnici křídlem svého pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to....
Růt 4:3... chce postoupit nárok na díl pole, který patřil našemu bratru Elimelechovi. Řekl jsem si, že ti to dám...
1. Samuel 2:2... ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh! Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám...
1. Samuel 4:3... přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud...
1. Samuel 5:7...boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí násnašeho boha Dágona!" Obeslali proto všechny filištínské...
1. Samuel 5:10...truhlu izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny...
1. Samuel 5:11... " se vrátí, kam patří, jenom nehubí násnáš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza....
1. Samuel 7:8...mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinunašemu Bohu, nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel...
1. Samuel 12:10...baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!' Hospodin tedy...
1. Samuel 14:17...řekl svým mužům: "Nastupte a zjistěte, kdonašich odešel." Počítali a hle - chyběl Jonatan a jeho...
1. Samuel 16:16...mu řekli: "To děsí zlý duch od Boha.  náš pán rozkáže zde svým služebníkům, aby vyhledali někoho,...
1. Samuel 17:9... A jestli přemůžu a zabiju jeho, budete jako naši otroci sloužit vy nám." Potom ten Filištín dodal:...
1. Samuel 17:47... Toto je Hospodinův boj a on vás vydá do našich rukou!" Jakmile Filištín vykročil a zamířil k...
1. Samuel 20:23... Hospodin posílá pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo...
1. Samuel 20:29...mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť prosímNaše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, ...
1. Samuel 20:42... je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David pak vyrazil na cestu,...
1. Samuel 24:16...Mrtvého psa, pouhou blechu! je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se...
1. Samuel 25:14...ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouštěnašemu pánovi posly s pozdravem, ale on jim vynadal? Ti...
1. Samuel 25:17...si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do neštěstí. Jenže je to...
2. Samuel 4:8...o život," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi dopřál pomstu nad Saulem a jeho...
2. Samuel 5:2...se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo! za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej...
2. Samuel 10:12... přijdu na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
2. Samuel 15:15...odpověděli královi služebníci, "uděláme, cokoli náš pán a král rozhodne." A tak král odešel, následován...
2. Samuel 17:9...nebo někde jinde. Kdyby hned napoprvé někteřínašich padli, kdekdo se to doslechne a řekne: ‚Abšalomovo...
2. Samuel 19:10...se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů Filištínů. Pak ale...
2. Samuel 19:42...také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští bratři?" ptali se. "Jak to, že sami přepravili...
2. Samuel 19:43...Davidovy muže přes Jordán?" "Král je přece náš příbuzný," řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu...
2. Samuel 22:32...Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale...
1. Královská 1:11...jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš kraluje, a náš pán David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak...
1. Královská 1:43...dobré zprávy." "Nenesu," odpověděl mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s...
1. Královská 1:47...usedl na královský trůn. Královi dvořané přišli našemu pánu a králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj...
1. Královská 8:21... v níž je Hospodinova smlouva, kterou uzavřelnašimi otci, když je vyvedl z Egypta." Poté se Šalomoun...
1. Královská 8:40...všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému...
1. Královská 8:53...to řekl skrze svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile Šalomoun dokončil tuto...
1. Královská 8:57...služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodinnáš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci. Kéž nás neopustí,...
1. Královská 8:58...Kéž nás neopustí, kéž nás nezanechá, kéž naklání naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách a...
1. Královská 8:59...Hospodina prosil o milost, kéž jsou Hospodinunašemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému...
1. Královská 8:61...kromě něj. Kéž vaše srdce cele patří Hospodinunašemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali...
1. Královská 8:65...potok, jedno veliké shromáždění před Hospodinemnaším Bohem, po sedm dní a dalších sedm dní, celkem čtrnáct...
1. Královská 15:19...mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti darem stříbro a zlato. Zruš...
2. Královská 19:19...je zničili. Teď ale prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země...
2. Královská 22:13... Hospodin proti nám plane velikým hněvem, neboť naši otcové neposlouchali slova této knihy a neřídili se...
1. Letopisů 12:18...mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců vidí a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na...
1. Letopisů 13:2..."Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodinnáš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské...
1. Letopisů 13:3... se k nám přidají, a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali...
1. Letopisů 15:13...na místo, které jsem pro ni připravil. Hospodinnáš Bůh, se na nás prve obořil, protože jste ji nenesli vy....
1. Letopisů 16:14...jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na jeho smlouvu pamatujte...
1. Letopisů 16:35...láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté...
1. Letopisů 19:13...tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
1. Letopisů 28:2...smlouvy - chrám, který by byl podnoží nohám našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl:...
1. Letopisů 28:8...Hospodinovým, vás teď proto vyzývámnáš Bůh to slyší: Dodržujte a vyhledávejte všechna...
1. Letopisů 29:10...dobrořečil Hospodinu: "Hospodine, Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků na věky! Tvá...
1. Letopisů 29:13...rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš, vzdáváme díky, tvé slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale...
1. Letopisů 29:15...tebou jsme jen poutníci a hosté tak jako všichni naši otcové; naše dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine,...
1. Letopisů 29:16...dny na zemi jsou prchavý stín. Hospodine, Bože náš, zde je všechna ta hojnost. Připravili jsme ji ke...
1. Letopisů 29:18... přináší své dary s radostí. Hospodine, Bože našich otců Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu...
2. Letopisů 2:3...a novoluních a při slavnostech Hospodinanašeho Boha, jak bylo Izraeli navěky uloženo. Chrám, který...
2. Letopisů 2:4...Chrám, který chci postavit, být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy. Kdo by však dokázal...
2. Letopisů 6:31...všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému...
2. Letopisů 13:10...vysvěcení, je z něj kněz těch vašich nebohůNaším Bohem je ale Hospodin! My jsme ho neopustili! Kněží,...
2. Letopisů 13:12... synové Izraele! Nebojujte s Hospodinem, Bohem našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale mezitím vyslal...
2. Letopisů 14:10...proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože náš! Na tebe spoléháme a ve tvém jménu čelíme této přesile....
2. Letopisů 16:3...mu: "Pojďme spolu uzavřít smlouvu tak jako naši otcové. Hle, posílám ti stříbro a zlato. Zruš svou...
2. Letopisů 19:7...z Hospodina. Jednejte svědomitě, neboť Hospodinnáš Bůh, nestrpí nespravedlnost, podjatost ani úplatky!" V...
2. Letopisů 20:6...Hospodinově chrámu a promluvil: "Hospodine, Bože našich otců, ty jsi přece Bůh na nebesích! To ty vládneš...
2. Letopisů 20:7...obstát před tebou! Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této...
2. Letopisů 20:9...v tomto domě přebývá tvé jméno - a budemenašich úzkostí volat k tobě a ty nás uslyšíš a vysvobodíš.'...
2. Letopisů 20:10...tu Amonci, Moábci a obyvatelé pohoří Seír! Když naši otcové vycházeli z Egypta, nenechal jsi tudy Izrael...
2. Letopisů 20:12...jsi nám odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti...
2. Letopisů 24:5...každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale nespěchali....
2. Letopisů 28:13...abychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše hříchy a viny ještě rozmnožily? jsme se přece...
2. Letopisů 29:6...svých otců. Vyneste ze svatyně všechno nečistéNaši otcové zradili Hospodina, našeho Boha, a páchali, co...
2. Letopisů 29:9... jak to sami na vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v...
2. Letopisů 32:8...je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodinnáš Bůh, připravený nám pomáhat a vést náš boj." A lid se...
2. Letopisů 32:11...v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí: ‚Hospodinnáš Bůh, nás vysvobodí z rukou asyrského krále,' myslíte,...
2. Letopisů 34:21...Hospodinův hněv! Ten vzplál proti nám, protože naši otcové neposlouchali Hospodinovo slovo a neřídili se...
Ezdráš 4:3...ale odpověděli: "Nemůžete s námi stavět chrám našemu Bohu. Budeme stavět Hospodinu, Bohu Izraele, sami,...
Ezdráš 5:12...a dokončil veliký izraelský král. Když ale potom naši otcové rozhněvali Boha nebes, vydal je do rukou...
Ezdráš 7:27...majetku nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil...
Ezdráš 8:17...v Kasifii: nám pošlou služebníky pro dům našeho Boha. Náš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku....
Ezdráš 8:18... nám pošlou služebníky pro dům našeho BohaNáš Bůh nad námi držel svou dobrotivou ruku. Ze synů...
Ezdráš 8:21...Ahava vyhlásil půst. Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali ho, aby na cestě chránil nás, naše...
Ezdráš 8:22...chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi: "Náš Bůh dobrotivě drží svou ruku nade všemi, kdo ho hledají...
Ezdráš 8:25... zlato i náčiní, které jako příspěvek na dům našeho Boha věnoval král, jeho rádci a hodnostáři jakož i...
Ezdráš 8:30...i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od...
Ezdráš 8:33...dne bylo zlato, stříbro i náčiní pro dům našeho Boha odváženo a předáno knězi Meremotovi, synu...
Ezdráš 9:6...můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můjNaše hříchy nám přerostly přes hlavu, naše vina dosáhla k...
Ezdráš 9:7...přes hlavu, naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme...
Ezdráš 9:8...i zjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodinnáš Bůh, na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás...
Ezdráš 9:9...maličko pookřát. I když jsme byli otrocináš Bůh nás v otroctví neopustil. Milostivě nám naklonil...
Ezdráš 9:10...útočiště v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání,...
Ezdráš 9:13...věčné dědictví.' Po tom všem, co nás potkalo za naše veliké zločiny a provinění, víme, Bože náš, že jsi nás...
Ezdráš 10:3... Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme...
Ezdráš 10:14...mnoho z nás. tedy celé shromáždění zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s...
Nehemiáš 2:17...znovu vystavět jeruzalémské hradby, skončí naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj...
Nehemiáš 3:36...spadne, jen co po liška přeběhne!" Slyš, Bože náš, jak námi pohrdají, a obrať tu pohanu na jejich hlavu!...
Nehemiáš 4:5...je příliš; ty hradby nezvládneme postavit." Naši nepřátelé si říkali: "Než si něčeho všimnou, než se...
Nehemiáš 4:9... syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je...
Nehemiáš 5:4..."Musíme si půjčovat peníze na královskou daňnašich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři?...
Nehemiáš 5:5...z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti?! Vždyť...
Nehemiáš 5:9...pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy neměly proč hanět?...
Nehemiáš 6:1... Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a ostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby a že v...
Nehemiáš 6:16...dne měsíce elul. Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve všech okolních národech, byli zděšeni a...
Nehemiáš 8:10...těmi, kdo nemají nic připraveno. Dnes je svátek našeho Pána. Netrapte se, vždyť Hospodinova radost je vaše...
Nehemiáš 9:5... svému Bohu: Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků na věky! Tvé slavné jméno je požehnané,...
Nehemiáš 9:9...splnil, neboť jsi spravedlivý. Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik....
Nehemiáš 9:32... neboť jsi Bůh milostivý a soucitný. A tak, Bože náš, Bože veliký, mocný a hrozný, zachovávající smlouvu a...
Nehemiáš 9:34... Ty jednáš věrně, to my jsme se provinilinaši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon...
Nehemiáš 9:36...hle, dnes jsme otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcům, aby jedli její plody a užívali její dobroty -...
Nehemiáš 9:37...hojná úroda připadá králům, jimž jsi nás pro naše hříchy podmanil. S námi i s naším dobytkem dělají, co...
Nehemiáš 10:1...sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží." Svou pečeť připojili:...
Nehemiáš 10:30...dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodinanašeho Pána, i jeho zákony a pravidla: "Nebudeme vdávat své...
Nehemiáš 10:34...za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si...
Nehemiáš 10:35...dílo při domě našeho Boha. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je...
Nehemiáš 10:37...všech stromů. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého...
Nehemiáš 10:38... z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme...
Nehemiáš 10:39... a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů...
Nehemiáš 13:2... Namísto toho si najali Balaáma, aby je proklelNáš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon...
Nehemiáš 13:4...se ale kněz Eliašib, přidělený ke komorám chrámu našeho Boha, spříznil s Tobiášem a poskytl mu velikou...
Nehemiáš 13:18...sobotu! Právě tohle dělali vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo!...
Nehemiáš 13:27... abyste prováděli takovou hanebnost, zrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady,...
Job 8:9...otce dej. My jsme jen včerejší, nevíme nicnaše dny na zemi jsou pouhý stín. Oni však poučí , oni ti...
Job 15:10...něco, co my nevíme? Čemu rozumíš, a my ne? Na naší straně jsou kmeti šediví, i tvého otce předčí věkem...
Job 36:26...je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! On z moře...
Job 37:5...Bůh svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápání. Sněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí:...
Žalmy 8:2...gitejský nástroj. Žalm Davidův. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl...
Žalmy 8:10... vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 12:5...všechny lstivé rty a pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!"...
Žalmy 12:8...tavené, sedmkrát tříbené. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! Ničemy...
Žalmy 18:32...Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou...
Žalmy 20:6...Kéž z tvého vítězství se můžem radovat, ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát! Kéž ti Hospodin splní...
Žalmy 20:8...ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my...
Žalmy 22:5...jsi svatý, trůníš uprostřed izraelských chvalNaši otcové v tebe doufali, doufali a tys je vysvobozoval....
Žalmy 33:20...od smrti, aby je živil v dobách hladovýchNaše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít!...
Žalmy 33:21...- on je naše pomoc a náš štít! On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. Kéž je s námi tvá...
Žalmy 33:22...je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje! Žalm Davidův, když před Abimelechem...
Žalmy 40:4... Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina...
Žalmy 44:2...uši jsme, Bože, slyšeli, co nám vyprávěli naši otcové - o tom, cos konal v jejich dnech, v těch...
Žalmy 44:8...mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězitnaše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem...
Žalmy 44:10...nás ale zahnal a zahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši...
Žalmy 44:11...jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk před našimi nepřáteli, naši protivníci nás obrali! Jak ovce na...
Žalmy 44:14...svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsme k smíchu...
Žalmy 44:19...jsme na tebe, nezradili jsme smlouvu tvouNaše srdce se jinam neodvrátilo, z tvé stezky nesešel náš...
Žalmy 44:25...nás navěky! Proč ukrýváš svoji tvář, nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše...
Žalmy 44:26... nedbáš na naši bídu, na útlak náš? Do prachu naše duše klesají, naše těla leží na zemi. Povstaň a pomoz...
Žalmy 46:2... vysokým hlasem. Píseň synů Korachových. Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná....
Žalmy 46:8...se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupůnaším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se podívat, co...
Žalmy 46:12...jsem na zemi! S námi je Hospodin zástupůnaším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního zpěváka....
Žalmy 47:4...je všude na zemi. On nám podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohany. Naše dědictví nám přidělil -...
Žalmy 47:5...podmaňuje národy, pod naše nohy položil pohanyNaše dědictví nám přidělil - chloubu Jákoba, jehož si...
Žalmy 47:7...na roh beraní. Zpívejte Bohu, zpívejte, zpívejte našemu Králi, zpívejte! Králem je Bůh všude na zemi, proto...
Žalmy 48:2... Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou...
Žalmy 48:9...uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní navěky! séla Rozjímáme,...
Žalmy 48:15...mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme...
Žalmy 50:3...Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje,...
Žalmy 59:12...však jimi otřes a poniž je, Pane můj, vždyť jsi náš štít! Za hříchy jejich úst, za slova jejich rtů jejich...
Žalmy 60:12...jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, kterýnašimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli,...
Žalmy 62:9...každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohemnaší skrýší, své srdce vylijte! séla Jen pouhé nic jsou...
Žalmy 64:7... "Kdo by to viděl?" říkají si, "Kdo by vypátral naše zločiny?" Vypátrá je Ten, jenž do nitra hledí, jenž...
Žalmy 65:3...K tobě přichází každý smrtelník, neboť vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich...
Žalmy 65:4...vyslýcháš naše modlitby. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným,...
Žalmy 65:6...svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech končin světa i moří...
Žalmy 66:8...bdí nad národy - neprosadí se vzbouřenci! séla Našemu Bohu, národy, dobrořečte, hlas jeho chvály nechte...
Žalmy 66:9... dobrořečte, hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal...
Žalmy 66:11...nejčistší. Zavedl jsi nás do lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše...
Žalmy 66:12...bedra jsi vložil trápení. Člověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme, než jsi nás vyvedl...
Žalmy 67:7...národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůhnáš Bůh, kéž nám požehná! Bůh kéž nám požehná, kéž ho ctí...
Žalmy 68:20...Pán, jenž každý den nás nese, požehnán buď Bůhnáš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy,...
Žalmy 68:21...Bůh, náš Spasitel! séla Vždyť tento Bůh je Bohem naší spásy, Panovník Hospodin vyvádí ze smrti! Svým sokům...
Žalmy 68:33...Bohu se vzdát! Zpívejte Bohu, království zeměnašemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných...
Žalmy 78:3... Slyšeli jsme a sami víme, co nám vyprávěli naši otcové. Jejich dětem to nezatajíme, dalšímu pokolení...
Žalmy 78:5... Izraeli svěřil učení, o kterém přikázal otcům našim, aby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí...
Žalmy 79:8... že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej na naše staré viny, pospěš k nám se svým soucitem - ach, jak...
Žalmy 79:9...- ach, jak hluboko klesli jsme! Pomoz nám, Bože naší spásy pro slavné jméno své, vysvoboď nás a odpusť naše...
Žalmy 79:10...pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před našima očima, že krev tvých služebníků bude pomstěna! Nářek...
Žalmy 79:12...- odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovejNašim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami, jimiž ti, Pane...
Žalmy 80:4... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš...
Žalmy 80:7...pláče, kalich slz plný jsi jim vypít dal. U našich sousedů vydals nás potupě, každý náš nepřítel se nám...
Žalmy 80:8... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal...
Žalmy 80:20... navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj....
Žalmy 81:2...na gitejský nástroj. Žalm Asafův. Zpívejte Bohunaší síle, k Bohu Jákobovu radostně volejte! zazní hudba...
Žalmy 81:4...Zatrubte na roh při novoluní, při úplňku, v den naší slavnosti! Tak zní ustanovení dané Izraeli, tak to...
Žalmy 84:10... popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden...
Žalmy 85:5...odvrátil, plamen svého hněvu jsi uhasil. Bože naší spásy, vrať se k nám, přestaň nevražit proti nám! To...
Žalmy 85:10...Jeho spása je blízko těm, kdo jej ctí, v naší zemi se sláva zabydlí! Láska a pravda se spolu setkají...
Žalmy 85:13...z nebe zamíří! Hospodin sám nás štěstím obdařínaše země hojně urodí. Spravedlnost před ním poběží,...
Žalmy 89:18...síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému...
Žalmy 89:19...tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza, Svatému izraelskému náš král! Ve vidění jsi...
Žalmy 90:1...Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem. Dřív než se hory zrodily, dřív než jsi...
Žalmy 90:8...tvé rozlícení hyneme, tvé zuřivosti se děsímeNaše viny totiž kladeš před sebe, naše tajnosti na světlo...
Žalmy 90:9...před sebe, naše tajnosti na světlo tváře svéNaše dny míjejí v hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem...
Žalmy 90:10...hněvu tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při...
Žalmy 90:12...tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli! Navrať se, Hospodine -...
Žalmy 90:15...nasyť nás, štěstím zpíváme do konce životaNaše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy...
Žalmy 90:17...děti se kochají v tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich rukou ...
Žalmy 92:14...V Hospodinově domě kdo jsou vsazeni, v nádvořích našeho Boha vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří,...
Žalmy 94:23... jejich vlastní špatností je vyhladí, Hospodinnáš Bůh, je vyhladí! Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí,...
Žalmy 95:1... zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností,...
Žalmy 95:6...a klaňme se, před ním padněme, Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž...
Žalmy 95:7...Hospodin je náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje....
Žalmy 98:3... aby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh připravil! Jásej Hospodinu, celá zem, dejte se do...
Žalmy 99:5...v Jákobovi konáš ty. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a...
Žalmy 99:8...a zákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bohem, který odpouští,...
Žalmy 99:9...jejich zločiny. Vyvyšujte Hospodina, Boha našeho, klaňte se na hoře jeho svatosti: "Jistě je svatý...
Žalmy 100:3...něj se zpěvem! Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho...
Žalmy 103:10...zlobu navěky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko...
Žalmy 103:12...je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky. Jako je otec k dětem laskavý, tak je...
Žalmy 105:7...jeho vyvolení, děti Jákoba. On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! Na svoji smlouvu pamatuje...
Žalmy 106:6...s těmi, kdo ti náleží! Zhřešili jsme jako  naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zle. Naši...
Žalmy 106:7...naši otcové, zkazili jsme se a jednali jsme zleNaši otcové v Egyptě nepochopili divy tvé! Na velikost tvé...
Žalmy 106:47... kdo je drželi v zajetí. Zachraň nás, Hospodinenáš Bože, a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno ...
Žalmy 108:12...než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenžnašimi šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepříteli,...
Žalmy 108:14... S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 113:5... jeho sláva klene se nad nebesy. Kdo je jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na...
Žalmy 115:3...mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní! Stříbro a...
Žalmy 116:5...mi!" Milostivý je Hospodin a spravedlivý, anonáš Bůh je soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem...
Žalmy 118:23...se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div. Co se dnes stalo, učinil Hospodin,...
Žalmy 122:2... když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!" Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých!...
Žalmy 122:9...za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodinanašeho Boha, chci o tvé dobro usilovat! Poutní píseň. K...
Žalmy 123:2...vzhlíží ke své paní, tak my k Hospodinunašemu Bohu, vzhlížíme: Kéž se nad námi smiluje! Smiluj...
Žalmy 124:4...běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavilynaše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily...
Žalmy 124:8...z pasti ptáčníka, my jsme unikli, léčka selhalaNaše pomoc je ve jménu Hospodin - nebe i zemi on sám...
Žalmy 126:2...sionské zajatce, zdálo se nám to jako senNaše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se...
Žalmy 126:4... naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti,...
Žalmy 135:2... vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! Chvalte Hospodina - jak...
Žalmy 135:5...je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v...
Žalmy 136:23...- jeho láska trvá navěky! On na nás pamatovalnaší porobě - jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky...
Žalmy 136:24...- jeho láska trvá navěky! Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! On veškeré...
Žalmy 137:3...zemi jsme odložili citery a zavěsili je na vrbyNaši věznitelé nás tam žádali, abychom jim prý zpívali;...
Žalmy 137:8...zničena! Blaze tomu, kdo ti odplatí za všechna naše příkoří! Blaze tomu, kdo tvé děti uchopí a o skálu je...
Žalmy 144:12...ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicíNaši synové jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně...
Žalmy 144:13...dcery jsou jako sloupy stavbu paláce zdobícíNaše spižírny plné jsou, oplývají veškerou potravou;...
Žalmy 144:14...tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastvinyNáš dobytek je obtěžkaný, nejsou vpády ani vyhnanství...
Žalmy 147:1...Haleluja! Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná!...
Žalmy 147:5...určuje počet hvězd a jménem volá každou z nichNáš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze...
Žalmy 147:7...k zemi shazuje. Zpívejte Hospodinu s vděčnostínašemu Bohu hrajte na citery! On halí nebe do oblak a zemi...
Přísloví 1:14...si snadno pořídíme, domy si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni...
Kazatel 1:11...to na světě dávno před námi! Není památky po našich předcích, tak jako nebude po našich potomcích: Ani...
Píseň 1:16...Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbeznýNaše lože se zelená, cedrové krovy náš dům, naše trámy...
Píseň 1:17...líbezný! Naše lože se zelená, cedrové krovy  náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže...
Píseň 2:9...Srnci či kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se zastavil, mezerami se dívá, škvírami...
Píseň 2:15...maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj milý je můj a jsem jeho, když pase v...
Píseň 7:14...dám! Milostná jablíčka svou vůni vydávají, na našem prahu všechny rozkoše, nové i staré, čekají - pro...
Píseň 8:8...Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Conaší sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou...
Izaiáš 1:10...Hospodina, vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše...
Izaiáš 3:6...svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcem, máš přece plášť, udělej něco s těmi troskami...
Izaiáš 25:9...Hospodin. V ten den pak řekneš: "Hle, toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je...
Izaiáš 26:13...jsme udělali, jsi nám odplatil. Hospodine, Bože náš, jiní krom tebe vládli nám, my však jen na tebe chceme...
Izaiáš 26:15...jsi národ, oslavil ses, rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodine, hledali ve svém soužení, když...
Izaiáš 28:15...záplava když se přižene, nám se nic nestanenaším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě."...
Izaiáš 33:20... jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné obydlí...
Izaiáš 33:22... nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš...
Izaiáš 35:2...a šáronská - ukáže se jim sláva Hospodinovanašeho Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím rukám,...
Izaiáš 37:20...je zničili. Teď však prosím, Hospodine, Bože náš, vysvoboď nás z jeho rukou, všechna království země...
Izaiáš 40:3...Hospodinovu, vyrovnejte v pustině stezku Bohu našemu! Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina ...
Izaiáš 40:8...ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na vysokou horu vystup si,...
Izaiáš 47:4...odkryta! Pustím se do pomsty a nikoho neušetřímNáš vykupitel je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupů....
Izaiáš 52:10... aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil. Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po...
Izaiáš 53:1...nevýslovné, neslýchané pochopí. Kdo uvěřil naší zprávě? Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před...
Izaiáš 53:4...si ho všímali? Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali,...
Izaiáš 53:5...trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho...
Izaiáš 55:7... se vrátí k Hospodinu - slituje se nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští. smýšlení není vaším...
Izaiáš 59:12... na spásu, ale ta je pryč. Mnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hřích; zůstávají...
Izaiáš 59:13...Boha, řeči o násilí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srdce zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost...
Izaiáš 61:2... vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu...
Izaiáš 61:6...ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkatNašemu Bohu sloužící. Bohatstvím národů se budete sytit,...
Izaiáš 63:16...slitování se nám vyhýbá! Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral,...
Izaiáš 63:17... nechal z tvé cesty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srdce, abychom nectili? Vrať se zpátky kvůli...
Izaiáš 63:18...Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou zdupali. Jsme jako ti, kterým...
Izaiáš 64:5...Všichni jsme jako někdo nečistý, všechna naše spravedlnost jak hadry , jež krvácí. Všichni vadneme...
Izaiáš 64:6...nesahá, když jsi před námi skryl svou tvářnašim vinám nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine,...
Izaiáš 64:7...nás vydal napospas. Ty jsi však, Hospodine, Otec náš, my hlína jsme a ty Tvůrce náš, tvá ruka nás všechny...
Izaiáš 64:8...se, Hospodine, přespříliš, nevzpomínej navěky na náš hřích. Prosíme , na nás pohlédni - my všichni jsme...
Izaiáš 64:10...je pustina, Jeruzalém leží v sutinách. V tom našem svatém a slavném chrámě kdysi chválili naši otcové...
Jeremiáš 2:27...i s kněžími a proroky. Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a...
Jeremiáš 3:22...- jdeme k tobě, jsme tu! Ty, Hospodine, jsi náš Bůh! Ano, ten povyk na výšinách i horách je pouhý klam....
Jeremiáš 3:23...i horách je pouhý klam. Ano, v Hospodinunašem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši...
Jeremiáš 3:24...Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme...
Jeremiáš 3:25...Hospodinu, svému Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního dne a Hospodina, svého...
Jeremiáš 5:19... se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodinnáš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste opustili a...
Jeremiáš 8:14...opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodinnáš Bůh, nás odsoudil k smrti, jedovatou vodu nám dal pít,...
Jeremiáš 9:18... jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zeminaše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšte, ženy, slovo...
Jeremiáš 9:20... Vždyť se k nám smrt vyšplhala okny, vnikla do našich pevností, aby nám vzala děti z ulic a mládence z...
Jeremiáš 12:4...země jsou tak zlí? Přitom však říkají: "Do naší budoucnosti mu nic není!" "Když unavuje běžet s...
Jeremiáš 14:7...zrak, jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás, Hospodine, usvědčují, kvůli svému jménu ale...
Jeremiáš 14:8... proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraelenáš Spasiteli v čase soužení! Proč se k této zemi chováš...
Jeremiáš 14:20...- zděšení! Uznáváme, Hospodine, jak jsme zlínaši otcové se provinili a i my jsme proti tobě hřešili....
Jeremiáš 14:22...snad z nebe samo od sebe? Ne, Hospodine, Bože náš, to ty! V tebe skládáme naději, jsi to ty, kdo vše...
Jeremiáš 16:19... od konců světa k tobě přijdou národy se slovyNaši otcové zdědili samé lži, marnost a holé nesmysly....
Jeremiáš 17:12... Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo ...
Jeremiáš 21:13...‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin, jak si vaše...
Jeremiáš 23:6... A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODINNAŠE SPRAVEDLNOST. Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy...
Jeremiáš 23:36...převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupůnašeho Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin...
Jeremiáš 26:16...smrt. Mluvil k nám přece jménem Hospodinanašeho Boha." Také někteří stařešinové země vstali a...
Jeremiáš 31:6...‚Vzhůru, vydejme se k Sionu, k Hospodinunašemu Bohu!'" Tak praví Hospodin: "Zpívejte radostí nad...
Jeremiáš 33:16...v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODINNAŠE SPRAVEDLNOST. Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova...
Jeremiáš 35:6...se vína." "My víno nepijeme," odpověděli. "Náš otec Jonadab, syn Rechabův, nám totiž přikázal: ‚Nikdy...
Jeremiáš 35:8... takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a dcery. Nestavíme si obytné domy...
Jeremiáš 35:10...k setí a bydlíme ve stanech. Jsme poslušní našemu otci Jonadabovi a chováme se přesně tak, jak nám...
Jeremiáš 37:3...se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinunašemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi,...
Jeremiáš 42:2...a oslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbu. Modli se za nás k Hospodinu, svému...
Jeremiáš 42:20...Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinunašemu Bohu. Oznam nám, cokoli Hospodin, náš Bůh, řekne, a...
Jeremiáš 43:2...na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš! Hospodinnáš Bůh, neposlal říci: ‚Nechoďte bydlet do Egypta.' To...
Jeremiáš 44:17...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby, jak jsme to dělávali my i naši otcové,...
Jeremiáš 44:19...budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet úlitby. Copak jsme pekly ty koláčky s jejím...
Jeremiáš 50:28...z Babylonie na Sionu zvěstují, že Hospodinnáš Bůh, se pomstil, že se pomstil za svůj chrám. Svolejte...
Jeremiáš 51:10...k oblakům se rozroste." "Hospodin nás obhájilnaší spravedlivé při. Pojďte vyprávět na Sionu, co vykonal...
Pláč 4:18...lid, jenž nebyl s to nás zachránit. Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel náš konec,...
Pláč 4:19...konec, dny se naplnily, ano, náš konec nadešelNaši pronásledovatelé byli rychlejší než orli na nebi. Po...
Pláč 4:20... číhali na nás na poušti. Hospodinův pomazanýnáš vlastní dech, byl v jejich pasti polapen - a my jsme...
Pláč 5:1...Hospodine, jak jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbu: Naše dědictví připadlo cizím, naše domy patří...
Pláč 5:2...jsme dopadli, dobře se podívej na naši hanbuNaše dědictví připadlo cizím, naše domy patří cizákům! Jsme...
Pláč 5:3...cizákům! Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze,...
Pláč 5:7...si rukou s Egyptem i s Asýrií - kvůli chlebuNaši otcové hřešili; jsou pryč a my neseme jejich trest....
Pláč 5:12...znásilněny tak jako panny ve městech JudovýchNaše velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměli! Mládenci...
Pláč 5:15... v branách nesedí, mládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré veselí, tanec se změnil v truchlení. Koruna...
Pláč 5:16... tanec se změnil v truchlení. Koruna spadlanaší hlavy; běda nám, že jsme hřešili! Srdce nám nad tím...
Pláč 5:21...nás k sobě, Hospodine, se vrátíme! Obnov naše dny, jsou jako dřív! Anebo jsi nás zavrhl...
Ezechiel 33:10...člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a skomíráme kvůli...
Ezechiel 33:21...Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se...
Ezechiel 37:11... "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni.'...
Ezechiel 40:1...dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu města, právě...
Daniel 9:6...proroky, kteří ve tvém jménu mluvilinašim králům a vůdcům, k našim otcům a všem obyvatelům země...
Daniel 9:7...k našim otcům a všem obyvatelům země. Tobě, Pane náš, přísluší spravedlnost, nám je ale dnes hanba - nám...
Daniel 9:8...tobě dopouštěli. Hanba nám, Hospodine - námnašim králům a vůdcům, jakož i našim otcům, neboť jsme...
Daniel 9:9...i našim otcům, neboť jsme zhřešili proti toběNáš Pán Bůh však soucit a odpuštění, ačkoli jsme se...
Daniel 9:12...tobě. Naplnil jsi své hrozby, jimiž jsi násnaše vládce varoval, a dopustil jsi na nás hrozné neštěstí....
Daniel 9:14...neopomněl dopustit na nás to neštěstí. Hospodinnáš Bůh, je totiž spravedlivý ve všech svých skutcích, my...
Daniel 9:15... my jsme ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal...
Daniel 9:16...a jednali jsme zle! Ach Pane, který vždy jednáš spravedlivě, odvrať prosím svůj prudký hněv od svého...
Daniel 9:17...posměchu pro všechny okolo. Nyní tedy, Bože náš, vyslyš modlitby a prosby svého služebníka. Kvůli sobě...
Daniel 9:18... Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro...
Ozeáš 8:2... mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej...
Ozeáš 14:3...s sebou slova modlitby: "Odpusť nám všechnu naši vinu a laskavě nás přijmi, ti přineseme jako býčky...
Joel 1:16...je, zhouba od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se pokrm vytratil; z domu našeho Boha zmizel...
Micheáš 2:4...popěvek, zazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere,...
Micheáš 4:5...svých bohů; my však následujeme jméno Hospodinanašeho Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodin,...
Micheáš 5:4...veliký po nejzazší zemské končiny. On bude naším pokojem. k nám do země vtrhnou Asyřané, budou...
Micheáš 5:5...nám do země vtrhnou Asyřané, budou šlapat po našich hranicích. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed...
Micheáš 7:17... lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinunašemu Bohu, s děsem, z tebe mají bázeň! Kdo je Bůh jako...
Micheáš 7:19...oblíbil. Znovu se nad námi slituješnaše provinění pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko...
Micheáš 7:20... své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za starodávných dnů. Otrel nad Ninive....
Zachariáš 9:7...pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak...
Zachariáš 13:9...vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!" Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj...
Matouš 6:9... než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, se posvětí tvé jméno! ...
Matouš 6:11...vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my...
Matouš 6:12...nám i dnes náš denní chléb a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás...
Matouš 8:17... Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl." Když Ježíš viděl,...
Matouš 21:42...se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.' Proto vám říkám, že Boží...
Matouš 23:30...spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev proroků.' Tím...
Matouš 25:8...těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého olejenaše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude...
Matouš 27:25...A všechen lid zvolal: "Jeho krev na nás a na naše děti!" Tak jim tedy propustil Barabáše, ale Ježíše...
Marek 11:10...v Hospodinově jménu!" "Požehnané království našeho otce Davida!" "Hosana na výsostech!" Tak dorazil do...
Marek 12:7...je dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se ho, zabili a vyvlekli ho z vinice ven...
Marek 12:11...se kamenem úhelným. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.'" Když pochopili, že to podobenství...
Marek 12:29..."Nejdůležitější je: ‚Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého...
Lukáš 1:32... bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodinnáš Bůh, mu trůn jeho otce Davida. Bude navěky kralovat...
Lukáš 1:55...pamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni navěky....
Lukáš 1:71...proroků, kteří byli od věků. Spasil nás od našich nepřátel a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal...
Lukáš 1:72...všech, kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou smlouvu - na přísahu...
Lukáš 1:73...na svou svatou smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel,...
Lukáš 1:78...jejich hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání shůry, aby se...
Lukáš 1:79...bydlícím v temnotě a stínu smrti a přivedl naše nohy na cestu pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v...
Lukáš 7:5...si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel s nimi....
Lukáš 11:3...jméno! přijde tvé království! Dávej nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my...
Lukáš 11:4...nám denně náš denní chléb a odpusť nám naše hříchy - vždyť i my odpouštíme každému, kdo se...
Lukáš 13:26...říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!' On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám....
Lukáš 20:14...‚Tohle je dědic. Zabijme ho, a dědictví bude naše!' Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s...
Lukáš 23:2...obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací náš národ. Je proti odvádění daní císaři a nazývá se králem...
Lukáš 24:20...před Bohem i přede vším lidem. Vrchní kněžínaši vůdcové ho vydali, aby byl odsouzen k smrti, a nechali...
Lukáš 24:22...to všechno stalo. Také nás překvapily některénašich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak...
Lukáš 24:24...vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteřínašich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy...
Jan 3:11... co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem...
Jan 4:12... Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z pil, i...
Jan 4:20... vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že...
Jan 6:31...viděli a uvěřili ti?" zeptali se ho. "Co dělášNaši otcové jedli na poušti manu, jak je psáno: ‚Dal jim...
Jan 7:51...ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a...
Jan 8:39...vy zase děláte, co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti...
Jan 8:53...slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze...
Jan 9:20...jich. "A jak to, že teď vidí?" "Víme, že je to náš syn a že se narodil slepý," odpověděli jeho rodiče....
Jan 11:11... protože nemá světlo." A po těch slovech dodal: "Náš přítel Lazar usnul. Půjdu ho probudit." "Spánek mu...
Jan 12:38...slovo proroka Izaiáše: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě? Komu se Hospodinova paže zjevila?" Proto...
Jan 19:7..." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího...
Skutky 2:11...proselyté, Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni žasli a...
Skutky 2:39... kdo jsou daleko - kohokoli povolá Hospodinnáš Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval...
Skutky 3:13...muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste...
Skutky 3:22...ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z vašich bratrů...
Skutky 3:25...synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřelnašimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou...
Skutky 4:25...skrze Ducha svatého řekl ústy svého služebníkanašeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřily a lidé...
Skutky 7:2...odpověděl: "Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil...
Skutky 7:11...i kananejskou zem hlad a veliké soužení, takže naši otcové neměli co jíst. Když Jákob uslyšel, že v Egyptě...
Skutky 7:12...Jákob uslyšel, že v Egyptě je obilí, poslal tam naše otce. Když přišli podruhé, Josef se dal svým bratrům...
Skutky 7:15... Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel onnaši otcové. Potom byli přeneseni do Šechemu a pochováni v...
Skutky 7:17... kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovináš lid v Egyptě rostl a množil se, dokud nepovstal jiný...
Skutky 7:19...král, který o Josefovi nevěděl. Choval senašemu národu lstivě a nutil naše předky odkládat vlastní...
Skutky 7:27...bližnímu, jej však odstrčil: ‚Kdo ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi včera...
Skutky 7:38...andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám....
Skutky 7:39... To on přijal živá slova, aby je předal námNaši otcové ho ale nechtěli poslouchat. Zavrhli ho a v...
Skutky 7:44...jim klaněli! Proto vás vystěhuji za Babylon.' Naši otcové měli na poušti Stánek svědectví, jak nařídil...
Skutky 7:45...podle vzoru, který viděl. Tento stánek převzali naši otcové a s Jozuem jej vnesli na území pohanů, které...
Skutky 13:17... slyšte: Bůh tohoto lidu, Izraele, vyvolil naše otce. Pozdvihl tento lid, když pobýval v Egyptě, a...
Skutky 13:32... a ti teď o něm vydávají svědectví lidem. Přinášíme vám tedy radostnou zprávu: Zaslíbení daná našim...
Skutky 14:17...dobrodiním: z nebe nám dává déšť i časy úrodynaše nitro sytí jídlem a radostí." A těmi slovy taktak...
Skutky 15:10...nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni...
Skutky 15:25...shodli, že k vám pošleme své zástupce spolunašimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno...
Skutky 15:26...milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k...
Skutky 15:36...řekl Barnabášovi: "Pojďme se vrátit a navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali Pánovo slovo,...
Skutky 16:20...je k městským správcům a řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás...
Skutky 19:25...nim: "Pánové, víte, že z tohoto řemesla pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíte, onen Pavel...
Skutky 19:27...žádní bohové!' Nejenže je tím ohrožena pověst našeho řemesla; hrozí také, že chrám veliké bohyně Artemis...
Skutky 20:21...vydával svědectví o pokání k Bohu a o vířenašeho Pána Ježíše. Teď ale jdu, puzen Duchem, do...
Skutky 21:7...domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy, kde naše plavba skončila. Pozdravili jsme bratry a strávili s...
Skutky 21:21... aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky. Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel...
Skutky 22:3...Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městě. Zákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u nohou...
Skutky 22:5...starší. Od nich jsem také přijal dopisy pro naše bratry v Damašku, kam jsem se vypravil, abych i...
Skutky 22:14...Hned v tu chvíli jsem ho uviděl a on řekl: ‚Bůh našich otců vyvolil, abys poznal jeho vůli, spatřil jeho...
Skutky 24:10...pokynul k Pavlovi a ten se ujal slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s...
Skutky 24:14... Přiznávám však před tebou, že sloužím Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají...
Skutky 26:5... že jsem žil podle nejpřísnějšího proudunašem náboženství jako farizeus. Teď tu stojím, abych byl...
Skutky 26:6...byl souzen kvůli naději v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu...
Skutky 26:7...v to, co Bůh zaslíbil našim otcům. Dvanáct našich pokolení ustavičně slouží Bohu dnem i nocí v naději,...
Skutky 27:10...velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi...
Skutky 28:17..."Bratři, ačkoli jsem se nijak neprovinil proti našemu lidu ani proti otcovským zvykům, byl jsem v...
Skutky 28:25...jim pověděl ještě toto: "Duch svatý správně řekl našim otcům skrze proroka Izaiáše: ‚Jdi k tomuto lidu a...
Římanům 1:4...se mocně ukázalo jeho vzkříšením z mrtvých - o našem Pánu Ježíši Kristu. Skrze něj a pro jeho jméno se nám...
Římanům 1:7...svatým v Římě: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Především za vás...
Římanům 3:5... ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše nepravost dokazuje Boží spravedlnost, co na to...
Římanům 4:1... Zákon potvrzujeme. Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za...
Římanům 4:12... ale také kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a...
Římanům 4:24... že věříme v Toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a...
Římanům 4:25...z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Nyní,...
Římanům 5:1...ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou...
Římanům 5:5...naději. Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož...
Římanům 5:11...A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu Pánu, Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Hřích...
Římanům 5:21...skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme? Budeme...
Římanům 6:6...ztotožněni i v jeho vzkříšení. Víme přece, že naše staré bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo...
Římanům 6:23... ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíšinašem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo...
Římanům 7:5...v nás probouzel hříšné vášně, které působilynašich údech tak, že jsme nesli ovoce smrti. Teď však, když...
Římanům 7:25...Díky Bohu - on to udělá skrze Ježíše Kristanašeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu...
Římanům 8:16... v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak...
Římanům 8:18...mít podíl i na jeho slávě. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se...
Římanům 8:26...očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhánaší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně...
Římanům 8:39...nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíšinašem Pánu! Říkám pravdu v Kristu, nelžu; i svědomí v...
Římanům 9:10...bude mít syna." A to není vše. Z téhož muženašeho otce Izáka, počala Rebeka dva syny. Ještě se...
Římanům 10:16... Vždyť Izaiáš říká: "Kdo, Hospodine, uvěřil naší zprávě?" Víra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou...
Římanům 15:4... co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které...
Římanům 15:6...svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Přijímejte se tedy navzájem,...
Římanům 16:1...kéž je s vámi všemi. Amen. Doporučuji vám naši sestru Fébé, služebnici církve v Kenchrejích....
Římanům 16:9...Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana, a mého milovaného...
Římanům 16:18... Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristunašemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými...
Římanům 16:20... brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. Milost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj...
1. Korintským 1:2...také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od...
1. Korintským 1:3...Pána Ježíše Krista: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji...
1. Korintským 1:7...v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat do...
1. Korintským 1:8...vás bude posilovat do konce, aby vám v den našeho Pána Ježíše Krista nebylo co vytknout. Bůh je věrný....
1. Korintským 1:9...ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristemnaším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás...
1. Korintským 1:10...Ježíšem Kristem, naším Pánem! Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu...
1. Korintským 1:30...díky němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a...
1. Korintským 2:7...moudrosti, kterou Bůh před věky předurčilnaší slávě a kterou nikdo z vůdců současného světa...
1. Korintským 5:4...bych byl přítomen: se shromáždíte ve jménu našeho Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc...
1. Korintským 5:7...byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristusnáš velikonoční Beránek, byl již obětován! Proto slavme...
1. Korintským 6:11...ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je...
1. Korintským 9:1...svobodný? Nejsem snad apoštol? Neviděl jsem snad našeho Pána Ježíše? Nejste snad vy dílo v Pánu? I...
1. Korintským 10:1... Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalonašimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni...
1. Korintským 11:32...bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je tonaší nápravě, abychom nebyli odsouzeni se světem. Nuže,...
1. Korintským 12:23...za méně ctihodné, si o to více všímáme. Částem našeho těla považovaným za neslušné věnujeme o to větší...
1. Korintským 15:3...to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl...
1. Korintským 15:14...A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, pak je naše kázání k ničemu; celá vaše víra je k ničemu! Z nás se...
1. Korintským 15:31...Při chloubě, kterou mám ve vás v Kristu Ježíšinašem Pánu, prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi to...
1. Korintským 15:57...Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězstvínašem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři,...
2. Korintským 1:2...v celém Řecku: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a...
2. Korintským 1:3...a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh...
2. Korintským 1:4...milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli...
2. Korintským 1:12...který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidíNaší chloubou je svědectví našeho svědomí, že jsme na světě...
2. Korintským 1:14...Ježíše budeme vaší chloubou právě tak jako vy naší. V této jistotě jsem k vám dříve chtěl přijít,...
2. Korintským 1:18...a zároveň "ne, ne"? Jakože je Bůh pravdomluvnýnaše řeč k vám nebyla "ano a ne". Boží Syn Ježíš Kristus,...
2. Korintským 1:20..."ano" ke všem Božím zaslíbením a skrze něj zní naše "amen" ke slávě Boží. Ten, kdo nás spolu s vámi...
2. Korintským 3:2...k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni...
2. Korintským 3:3... Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha,...
2. Korintským 3:5...abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha, který nás učinil způsobilými...
2. Korintským 4:3... kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo...
2. Korintským 4:6...řekl: " ze tmy zazáří světlo!" ten zazářilnašich srdcích, aby nás osvítil poznáním Boží slávy ve...
2. Korintským 4:10...těle zakoušíme Ježíšovu smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro...
2. Korintským 4:11...pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy...
2. Korintským 4:17...zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s...
2. Korintským 5:2...v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se našem nebeském příbytku - jej totiž oblečeme,...
2. Korintským 6:3...nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout. Naopak, ve všem se...
2. Korintským 6:11... Mluvíme k vám otevřeně, drazí Korintštínaše srdce je dokořán! Nebyli jste námi nijak utlačováni -...
2. Korintským 7:4...chlubím. Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí! Když jsme dorazili do...
2. Korintským 7:14...jsme vám všechno říkali pravdivě, tak se také naše chlouba před Titem ukázala pravdivou. Přetéká k vám...
2. Korintským 8:9...zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám bohatý,...
2. Korintským 8:17...stejně horlivý zájem o vás. Nejenže vyhověl naší prosbě, ale je tak horlivý, že k vám jde z vlastní...
2. Korintským 8:19... kterou pořádáme k oslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se tak, aby nám někdo vyčítal...
2. Korintským 8:22... ale i před lidmi. Posíláme proto s nimi dalšího našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v...
2. Korintským 8:23...a pomocník v práci pro vás. Pokud jdenaše bratry, jsou to vyslanci církví - jsou sláva Kristova!...
2. Korintským 8:24...všech církví důkaz své lásky a oprávněnosti naší chlouby vámi. Je vlastně zbytečné, abych vám psal o...
2. Korintským 9:3... Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše chlouba vámi nebyla v tomto ohledu prázdná, ale že...
2. Korintským 9:11...každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Zprostředkování...
2. Korintským 10:4...sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale od Boha mají sílu k boření...
2. Korintským 10:15... Naopak doufáme, že jak vaše víra porostenaše působiště se rozšíří ještě daleko za vás. Pak budeme...
2. Korintským 13:7...nezachovali špatně. Nejde mi o to, aby se ukázal náš vlastní úspěch - budu raději, když se budete chovat...
Galatským 1:3... církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za...
Galatským 1:4... a od Pána Ježíše Krista, který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku...
Galatským 1:23... osobně vůbec neznali. Slyšeli jen, že "náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím...
Galatským 4:6...synovství. A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!" A...
Galatským 4:26... Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež...
Galatským 6:14...se však nechci chlubit vůbec ničím - kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován...
Galatským 6:18...těle jsou znamením, že patřím Ježíši. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři. Amen. ...
Efeským 1:2...v Kristu Ježíši: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a...
Efeským 1:3...a od Pána Ježíše Krista. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal...
Efeským 1:14...zaslíbeného Ducha svatého. Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví....
Efeským 1:17...se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a...
Efeským 2:14...teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj; on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu,...
Efeským 3:11...svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíšinašem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost...
Efeským 5:20... Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Z úcty ke Kristu se poddávejte...
Efeským 6:12... abyste se mohli postavit ďáblovým úkladůmNáš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám,...
Efeským 6:24... Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus,...
Filipským 1:2...a služebníky: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli si na vás...
Filipským 3:17...můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova...
Filipským 3:21...Spasitele - Pána Ježíše Krista. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí,...
Filipským 4:20...naplní i každou vaši potřebu v Kristu JežíšiNašemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen....
Koloským 1:2...jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci...
Koloským 1:3... Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme se doslechli o vaší...
Koloským 1:7...Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám...
1. Tesalonickým 1:3...zmiňujeme ve svých modlitbách. Vzpomínáme před naším Bohem a Otcem na vaše skutky víry, práci lásky a...
1. Tesalonickým 1:5... milovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium k vám nepřišlo jen ve slově, ale také v...
1. Tesalonickým 1:6...jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo...
1. Tesalonickým 1:10...jeho Syna, jehož vzkřísil z mrtvých - Ježíšenašeho Vysvoboditele od nadcházejícího hněvu. Bratři, víte...
1. Tesalonickým 2:3...vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný blud ani nečisté pohnutky, nebyl...
1. Tesalonickým 2:4...abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. Víte, že jsme nikdy neužívali lichotky ani...
1. Tesalonickým 2:5...ani přetvářku k zakrývání chamtivosti - Bůh je náš svědek! Také jsme nestáli o lidskou chválu, od...
1. Tesalonickým 2:9...vás zamilovali! Bratři, jistě si vzpomínáte na naši námahu a dřinu. Dnem i nocí jsme pracovali, abychom...
1. Tesalonickým 2:19...jednou - ale satan nám to překazil. Co jiného je naše naděje, radost a koruna chlouby než právě vy před...
1. Tesalonickým 2:20...Ježíše při jeho příchodu? Ano, právě vy jste naše sláva a radost! Když jsme to odloučení nemohli...
1. Tesalonickým 3:2...zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timoteanašeho bratra a Božího spolupracovníka v Kristově evangeliu...
1. Tesalonickým 3:3...těmito souženími zviklat. Víte přece, že je to náš úděl. Ještě když jsme byli u vás, říkali jsme vám...
1. Tesalonickým 3:5...víře, zda vás snad nepokouší Pokušitel a zda naše úsilí nepřišlo nazmar. Teď se ale Timoteus vrátil s...
1. Tesalonickým 3:7...my vás. Kdybyste věděli, bratři, jak nás ve všem našem strádání a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu...
1. Tesalonickým 3:9...za všechnu radost, kterou z vás máme před naším Bohem? Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás...
1. Tesalonickým 3:11...vaši víru, jakkoli bude potřeba. Kéž sám Bůhnáš Otec, i náš Pán Ježíš připraví naši cestu k vám. Kéž...
1. Tesalonickým 3:12...k sobě navzájem i ke všem lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůh, náš Otec, posílí vaše srdce ve...
1. Tesalonickým 3:13...lidem stejně jako naši lásku k vám. Kéž Bůhnáš Otec, posílí vaše srdce ve svatosti, abyste před ním...
1. Tesalonickým 4:13...nedostatku. Nechceme, bratři, abyste nevědělinašich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní,...
1. Tesalonickým 5:9... Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom -...
1. Tesalonickým 5:23... duši i tělo zcela bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný;...
1. Tesalonickým 5:28...dopis nechali přečíst všem sourozencům. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a...
2. Tesalonickým 1:1...Silvanus a Timoteus církvi Tesalonických v Bohunašem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od...
2. Tesalonickým 1:2...Pánu Ježíši Kristu: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Bratři, musíme za vás...
2. Tesalonickým 1:8...ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v...
2. Tesalonickým 1:10...všemi věřícími - vždyť i vy jste uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme. Prosíme...
2. Tesalonickým 1:11... Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého povolání a aby...
2. Tesalonickým 1:12...záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti...
2. Tesalonickým 2:1...a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu....
2. Tesalonickým 2:14...v pravdu byli spaseni. Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše...
2. Tesalonickým 2:16...jsme vám předali, ústně nebo dopisemNáš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás...
2. Tesalonickým 3:4... Jsme o vás v Pánu přesvědčeni, že se řídíte našimi pokyny a budete tak činit i nadále. Kéž Pán vede...
2. Tesalonickým 3:6...vytrvalosti! Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému...
2. Tesalonickým 3:7...od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak...
2. Tesalonickým 3:18...SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel, apoštol...
1. Timoteus 1:1... Pavel, apoštol Krista Ježíše z pověření Bohanašeho Spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timoteovi,...
1. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíšenašeho Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedonie,...
1. Timoteus 1:12...vděčný Tomu, který zmocnil - Kristu Ježíšinašemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl...
1. Timoteus 1:14... neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělámNáš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a...
1. Timoteus 2:3...a počestnosti. Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé byli...
1. Timoteus 6:3...někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána Ježíše Krista a tímto zbožným učením, je nadut...
1. Timoteus 6:14...bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista, který nastane v pravý čas, jenž...
2. Timoteus 1:2...a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíšenašeho Pána. Ve dne i v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím s...
2. Timoteus 1:3...Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím tak jako naši předkové, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách....
2. Timoteus 1:8... lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou...
2. Timoteus 1:9...nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti,...
2. Timoteus 1:10...věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a...
2. Timoteus 4:15... Dávej si na něj pozor, protože tvrdě odporoval našim slovům. Při první obhajobě se za mne nikdo...
Titus 1:3...v pravý čas skrze kázání, jež mi z nařízení našeho Spasitele Boha bylo svěřeno. Titovi, vlastnímu synu...
Titus 1:4...Milost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíšenašeho Spasitele. Nechal jsem na Krétě proto, abys dal...
Titus 2:10...spolehliví. Tak budou vždy ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila...
Titus 2:13... požehnané naděje - slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista. On dal sám...
Titus 3:4... Když se však ukázala laskavost a lidumilnost našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé...
Titus 3:5...našeho Spasitele Boha, spasil nás - ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl...
Titus 3:6...svatého, kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto...
Filemon 1:1...Ježíše Krista, a bratr Timoteus Filemonovinašemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii,...
Filemon 1:2...milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfiinašemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě:...
Filemon 1:3...církvi ve tvém domě: Milost vám a pokoj od Bohanašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Kdykoli zmiňuji ve...
Židům 3:1...povolání, hleďte na apoštola a velekněze našeho vyznání, Ježíše, který byl věrný Tomu, jenž ho...
Židům 4:15... Nemáme ovšem velekněze neschopného cítitnašimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu...
Židům 6:11...horlivost projevoval do konce, kdy se splní naše naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem...
Židům 6:20... dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem...
Židům 7:14...něhož nikdy nikdo u oltáře nesloužil. Jak známonáš Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o...
Židům 9:14...sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu?...
Židům 10:25...se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku....
Židům 11:2... důkaz skutečností, jež nevidíme. Díky  naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že...
Židům 12:2... Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na...
Židům 12:10...krátce a podle svého uvážení, on ale pro náš vlastní prospěch, abychom došli podílu na jeho svatosti...
Židům 12:29...jak se mu líbí, s úctou a posvátnou bázní. Vždyť náš Bůh je stravující oheň. Bratrská láska zůstává...
Židům 13:20... který pro krev věčné smlouvy vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás...
Židům 13:23...vždyť jsem vám napsal jen krátce. Vězte, že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy,...
Jakub 2:1...před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když...
Jakub 2:21...blázne, že víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když...
Jakub 3:6...veliký les. I jazyk je oheň! Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé...
1. Petr 1:3...vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém...
1. Petr 2:24...soudí spravedlivě. On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili...
2. Petr 1:1...stejně vzácné víry jako my díky spravedlnosti našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista: Milost vám a hojný...
2. Petr 1:2...vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíšenašeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti,...
2. Petr 1:8...v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a...
2. Petr 1:11...vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Tyto věci vám chci i...
2. Petr 1:14...stan mého těla bude brzy složen, jak mi oznámil náš Pán Ježíš Kristus. Vynasnažím se tedy, abyste si i po...
2. Petr 1:16...stále připomínat. Když jsme vám pověděli o moci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi jsme...
2. Petr 2:20...poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa,...
2. Petr 3:15...v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné. Trpělivost našeho Pána chápejte jako příležitost ke spáse. (Tak vám to...
2. Petr 3:18...stálosti. Kéž stále rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní...
1. Jan 1:4...a s jeho Synem Ježíšem Kristem. Toto píšeme, aby naše radost byla dokonalá. Toto je poselství, které jsme...
1. Jan 1:9... Bůh je věrný a spravedlivý - odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že...
1. Jan 2:2... toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak...
1. Jan 3:5...hřích je zločin! Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm...
1. Jan 3:20...své srdce před ním. Kdyby nás odsuzovalo naše vlastní srdce, co teprve Bůh, který je větší než naše...
1. Jan 4:10...nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás,...
1. Jan 5:4...svět. A to je to vítězství, které přemohlo světnaše víra. Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že...
2. Jan 1:12...vám dostanu a promluvím s vámi tváří v tvář, aby naše radost byla dokonalá. Pozdravují děti tvé vyvolené...
3. Jan 1:12...pravdy. I my mu vydáváme svědectví a víš, že naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem...
Juda 1:3... Milovaní, jakkoli jsem toužil napsat vámnašem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout...
Juda 1:4...dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho jediného...
Juda 1:17... pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních...
Juda 1:21...v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi,...
Juda 1:25...slávy neposkvrněné a šťastné - jedinému Bohunašemu Spasiteli - jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista...
Zjevení 1:5... který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás učinil králi a...
Zjevení 4:11...před trůn se slovy: "Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny...
Zjevení 5:10... lidu i národa. Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí." Okolo trůnu, těch...
Zjevení 6:10... nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každému z nich dáno bílé roucho a bylo...
Zjevení 7:3...moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!" A slyšel jsem počet...
Zjevení 7:10...ratolesti a hlasitě volali: "Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!" Všichni...
Zjevení 7:12...sláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch starců pak...
Zjevení 11:8...nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se...
Zjevení 11:15...říkající: "Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky...
Zjevení 12:10...říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce...
Zjevení 19:1...v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu Bohu! Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy, neboť...
Zjevení 19:5..."Amen! Haleluja!" A od trůnu se ozvalo: "Chvalte našeho Boha, všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctíte,...

Slova obsahující náš: annáš (2) annáše (1) annášovi (1) dokonáš (1) donášeli (1) donáší (1) jednáš (3) jonáš (14) jonáše (7) jonášova (2) jonášově (2) jonášovi (3) jonášův (1) konáš (3) nadnáší (1) náš (202) nepoznáš (1) nepožehnáš (1) nepřinášejí (1) nepřinášel (1) nepřináší (1) neroznášej (1) nesnášejí (1) nesnášeli (1) nesnáší (3) nesnáším (5) nesnášíte (1) nevynášejí (1) nevynášejte (2) nevynášeli (1) nevznáší (1) neznáš (4) odnášej (1) odnášel (1) odnášeli (5) odnáší (1) porovnáš (1) povznáší (1) povznáším (1) povznášíš (1) poznáš (18) požehnáš (1) pronášet (2) pronáší (1) pronáším (2) přednášeli (1) přenášel (1) přenášeli (1) přenášet (1) přenáší (1) přinášej (2) přinášejí (12) přinášejícím (1) přinášejme (1) přinášejte (4) přinášel (15) přinášela (4) přinášeli (40) přinášelo (4) přinášely (4) přinášená (1) přinášené (1) přinášet (54) přináší (49) přináším (3) přinášíme (3) přinášíš (7) přinášíte (6) připomínáš (1) roznášejí (1) roznášeli (2) roznáší (2) snášej (3) snášejí (6) snášejte (1) snášel (5) snášela (1) snášeli (1) snášenliví (2) snášenlivý (2) snášet (9) snáší (9) snáším (6) snášíme (3) snášíš (1) snášíte (4) sténáš (1) unášen (2) unášená (1) unášené (2) unášeni (2) unášenými (1) unášet (4) unáší (1) unášíš (1) uznáš (6) vnášeli (1) vnáší (1) vykonáš (2) vynášejí (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |