Moudrost

Hledám varianty 'moudrost' [ moudrostí (26) moudrosti (69) moudrost (111) ]. Nalezeny 194 verše.
Deuteronomium 4:6...jimi, dodržujte je a ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. uslyší o všech těchto pravidlech,...
Deuteronomium 32:29...soudnost, docela cizí je mu rozumnost. S trochou moudrosti by pochopili, porozuměli by, jak dopadnou. Jak to...
Deuteronomium 34:9...truchlení. Jozue, syn Nunův, byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele...
1. Samuel 25:33... že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela,...
2. Samuel 20:22...ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho,...
1. Královská 2:6...obuv na svých nohou. Zachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v šedinách pokojně ulehnout do...
1. Královská 3:28...králem bázeň. Viděli totiž, že v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun...
1. Královská 5:9...byli rozmístěni. Bůh obdařil Šalomouna nesmírnou moudrostí a důvtipem a dal mu tolik rozumu, jako je písku...
1. Královská 5:10...rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech východních národů i...
1. Královská 5:11...východních národů i veškerou moudrost EgyptaMoudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana...
1. Královská 5:14...o broucích. Králové všech zemí slyšeli o jeho moudrosti, a tak přicházeli vyslanci ze všech národů, aby...
1. Královská 5:26...Chíramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl...
1. Královská 7:14...a jeho otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostí, znalostí i dovedností k veškeré práci s mědí....
1. Královská 10:4...Když královna ze Sáby viděla všechnu Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole,...
1. Královská 10:6... co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to...
1. Královská 10:7...tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinuMoudrostí a dobrotou jsi překonal pověst, kterou jsem...
1. Královská 10:8... kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, který si ...
1. Královská 10:23...a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se...
1. Královská 10:24...ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu...
1. Královská 11:41...skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize skutků...
2. Letopisů 1:10...lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i přicházet v...
2. Letopisů 1:11... ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moudrost a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad...
2. Letopisů 1:12...lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i poznání dostaneš. K tomu ti přidám bohatství,...
2. Letopisů 9:3... Když královna ze Sáby viděla Šalomounovu moudrost i palác, který vystavěl, pokrmy na jeho stole,...
2. Letopisů 9:5... co jsem u nás slyšela o tvých slovech a o tvé moudrosti, je pravda. Dokud jsem nepřijela a neuviděla to...
2. Letopisů 9:6...jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal jsi pověst, kterou...
2. Letopisů 9:7... kteří stále stojí před tebou a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh, jenž si ...
2. Letopisů 9:22...a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co do moudrosti předčil všechny krále světa. Ti všichni se...
2. Letopisů 9:23...ucházeli o přijetí u Šalomouna, aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh. Všichni mu...
Ezdráš 7:25...dávky, daně ani poplatky. Ty, Ezdráši, podle moudrosti, kterou ti svěřil tvůj Bůh, ustanov správce a...
Job 9:4...tisíce otázek by nezodpověděl jednu. hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy, kdo stanul...
Job 11:6...tebou dal do rozpravy! Kéž by ti prozradil taje moudrosti, potřebuješ totiž dvojnásob chápání: Věz, že Bůh...
Job 12:2...na to řekl: "Opravdu, vy jste ti pravímoudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a...
Job 12:12...slova, jako umí jazyk pokrm ochutnat? Náleží moudrost jenom kmetům, patří rozumnost k dlouhému věku? Bůh...
Job 12:13... patří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten  moudrost a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost. Co...
Job 13:5...aspoň konečně umlkli, vzbudili byste dojem moudrosti! Moji námitku teď tedy poslyšte, věnujte...
Job 15:8...To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co my nevíme? Čemu...
Job 26:12...On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým dechem rozjasnil, slizkého hada svou...
Job 28:12... skryté poklady vynášejí ke světlu. Kde se však moudrost nalézá? A rozumnost kde přebývá? Člověk netuší,...
Job 28:18...zlata. Korál či alabastr za zmínku nestojí, cena moudrosti je nad perly. Nevyrovnají se ani africké...
Job 28:20... nejryzejším zlatem se nedá zaplatit. Odkud tedy moudrost vyvěrá? A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím...
Job 28:28... prozkoumal ji a potvrdil. A řekl člověku: "Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom, varovat...
Job 32:7...jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na duchu v člověku záleží, dech...
Job 35:11...i skrze dobytek a který nám na ptácích ukazuje moudrost?' Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro...
Job 38:36...blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo ...
Job 38:37...dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může...
Job 39:17...zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí neobdaroval, ani trochu rozumu zdědit nenechal...
Žalmy 51:8...toužil po věrnosti, v lůně matky učils  moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistý, omyj a...
Žalmy 105:22...poroučel podle libosti, jeho poradce vedlmoudrosti. Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl...
Žalmy 111:10...a hrůzu nahání, úcta k Hospodinu je klíčemmoudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho...
Žalmy 119:99...činí . Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, protože přemýšlím o tvých svědectvích....
Žalmy 119:130...Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti. S ústy otevřenými vzdychám dychtivě, protože...
Žalmy 136:5...divy působí - jeho láska trvá navěky! On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! On na...
Žalmy 147:5...z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst! Hospodin podporuje ponížené,...
Přísloví 1:2... syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si...
Přísloví 1:7...hádankám. Klíčem k poznání je úcta k Hospodinumoudrostí a poučením jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu...
Přísloví 1:20...mrzký zisk - o vlastní duši ho to připravíMoudrost venku na ulicích volá, na náměstích svůj hlas...
Přísloví 2:2... moje příkazy jak poklad opatruj, své uchomoudrosti nakloň, srdce otevři pro rozumnost! Ano, po...
Přísloví 2:6...k poznání Boha dospěješ. Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst. Zdravý...
Přísloví 2:10... i poctivosti - všem stezkám ke štěstíMoudrost když do srdce ti vejde, vědění když tvou duši...
Přísloví 2:12...nad tebou bude bdít. Před špatnou cestou  moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně, před...
Přísloví 2:16...jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně, jež...
Přísloví 3:13... jehož v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu! Přináší lepší...
Přísloví 3:19... kdo se drží, blaze je těm, kteří ji uchopíMoudrostí založil Hospodin zemi, prozřetelností nebe...
Přísloví 4:5...k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň, nezkomol....
Přísloví 4:6...získej, slova nezapomeň, nezkomol. Neopouštěj moudrost - bude chránit, miluj ji - bude o tebe pečovat....
Přísloví 4:7...bude chránit, miluj ji - bude o tebe pečovatMoudrost především! Získávej moudrost, za všechno své jmění...
Přísloví 4:11...přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci učit, po přímých stezkách chci vést....
Přísloví 5:1...ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla!  moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým...
Přísloví 6:22... okolo hrdla si je přivěšuj. Kamkoli půjdešmoudrost doprovodí, kdykoli ulehneš, bude nad tebou bdít...
Přísloví 7:4...si je k prstům, vyryj do srdceMoudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou...
Přísloví 8:1...domem, do síní smrti se prudce svažuje! Což moudrost nevolá, nezvedá rozumnost svůj hlas? Na vrcholech...
Přísloví 8:11...vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je moudrost nádherná, nic žádoucího se vůbec nerovná! ,...
Přísloví 8:12...nádherná, nic žádoucího se vůbec nerovná! Moudrost, spolu s rozvážností bydlím, s prozíravostí se...
Přísloví 8:33... kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo...
Přísloví 9:1...duši, kdo nenávidí, je smrti milencem."  Moudrost si vystavěla dům, sedm tesaných sloupů vztyčila....
Přísloví 9:10... pouč spravedlivého a bude znalejší. Klíčemmoudrosti je úcta k Hospodinu, v poznání Svatého je...
Přísloví 9:12... léta života ti přibudou. Jsi-li moudrýmoudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to doplatíš....
Přísloví 10:13...viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění...
Přísloví 10:23... Tupec potěšení ve zvrhlosti, rozumný zasemoudrosti. Obavy darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých...
Přísloví 10:31...na zemi věčně nebudou. Ústa spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznut. Rty spravedlivého...
Přísloví 11:2...závaží jej potěší. Pýchu následuje ostudamoudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost,...
Přísloví 14:6... křivopřísežník ale šíří klam. Drzoun se po moudrosti nadarmo pídí, rozumnému je poznání snadno...
Přísloví 14:8...vyhni, z jeho rtů se přece nic nedozvíšMoudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je...
Přísloví 14:33...je jeho poctivost. V srdci rozumného spočívá moudrost; co skrývá nitro tupců, též vyjde najevo....
Přísloví 15:33... kdo na domluvy , ten rozum nabere. Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora. ...
Přísloví 16:16... jeho přízeň - dešťový oblak na jaře! Získat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je získat...
Přísloví 17:16...čemu jsou peníze v rukou tupce? Když nemá rozummoudrost nekoupí! Přítel miluje za všech okolností, bratr...
Přísloví 17:24...dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný  moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě...
Přísloví 18:4...jsou slova úst některých, zurčící potok, pramen moudrosti. Stranit darebákovi jistě není dobré, natožpak...
Přísloví 21:30...nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí....
Přísloví 23:9...budou zmařeny! Cokoli říkat tupci je zbytečnémoudrostí tvých slov jen pohrdne. Neposunuj dávné mezníky,...
Přísloví 23:23... Pravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost, kázeň, rozumnost. Otec spravedlivého je naplněn...
Přísloví 24:3...o násilí, svými rty mluví, aby trápiliMoudrost dovede postavit dům, šikovnost jej umí upevnit....
Přísloví 24:7...radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhne, ve shromáždění obce musí pomlčet. Kdo...
Přísloví 24:14...je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje...
Přísloví 29:3... když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek však mrhá...
Přísloví 29:15...i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněnMoudrosti dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro...
Přísloví 30:3...z lidí a běžná rozumnost mi zcela unikáMoudrosti jsem se nenaučil, poznání Svatého jsem nedosáh....
Přísloví 31:26... s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluvímoudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého domu...
Kazatel 1:13...v Jeruzalémě. Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrost, abych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod...
Kazatel 1:16...nedá nahradit. Pomyslel jsem si: Hle, nabyl jsem moudrosti a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede...
Kazatel 1:17...tolik moudrosti a vědění, rozhodl jsem se okusit moudrost, okusit také hloupost a ztřeštěnost. Poznal jsem...
Kazatel 1:18...jsem ale, že je to honba za větrem. Čím více moudrosti, tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal....
Kazatel 2:3...si ztřeštěnost, nadále se však v srdci řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v...
Kazatel 2:9...všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou;  moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic jsem...
Kazatel 2:12...sluncem! Zaměřil jsem se na to, abych posoudil moudrost a také hloupost a třeštění. (Co asi zmůže králův...
Kazatel 2:13...Ne více než jeho předchůdci!) Viděl jsem, že moudrost je lepší než hloupost, tak jako je světlo lepší...
Kazatel 2:15...týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po...
Kazatel 2:19...se lopotně pachtil a nač jsem vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je marnost. Došel jsem k...
Kazatel 2:26...jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří moudrostí, umem a radostí; hříšníku ale svěří úkol hromadit...
Kazatel 7:11...dobré časy? Takové otázky není moudré klástMoudrost je dobrá jako zděděné jmění, prospěšná je těm, kdo...
Kazatel 7:12...je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi, poznání moudrosti...
Kazatel 7:19...se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží obojíMoudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě....
Kazatel 7:23...často proklínal. V tom všem jsem se snažil najít moudrost. Říkal jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale...
Kazatel 7:25...jsem v mysli probral, abych poznal a prozkoumal moudrost a dopátral se smyslu, abych pochopil i zlou tupost...
Kazatel 8:1...poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věcMoudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí...
Kazatel 8:16...mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se poznat moudrost a ve dne v noci nezamhouřit oka, dokud neprohlédnu...
Kazatel 9:10...do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smyslmoudrost i vědění! Když jsem se rozhlédl pod sluncem, viděl...
Kazatel 9:13... Viděl jsem pod sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v...
Kazatel 9:15... V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom si ale na toho chudáka nikdo...
Kazatel 9:16...toho chudáka nikdo nevzpomněl. Souhlasím, že "Moudrost je lepší než síla". Moudrost chudáka však bývá v...
Kazatel 9:18...klidná slova moudrých než povyk vládce hlupákůMoudrost je lepší než válečné zbraně - jediný hříšník však...
Kazatel 10:1...mouchami, trocha nerozumu přebije spoustu moudrosti. Moudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na...
Kazatel 10:10...otupené ostří, je třeba přidat více silmoudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo...
Izaiáš 10:13..."Svou vlastní silou jsem to způsobil a svou moudrostí - vždyť jsem zkušený! Hranice národů jsem...
Izaiáš 11:2...ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine - Duch moudrosti a chápání, Duch rozhodnutí a odvahy, Duch poznání...
Izaiáš 28:29...podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý jemoudrosti! Běda Arieli, Arieli - městu, v němž se David...
Izaiáš 29:14...lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucímoudrost jejich moudrých vymizí a vytratí se rozum...
Izaiáš 33:6...ti jistotou po všechny tvé dny, pokladem spásymoudrosti a vědění - úcta k Hospodinu je jeho bohatstvím!...
Izaiáš 40:14... aby mu předal vědění a seznámil ho s cestou moudrosti? Hle, národy jsou jako kapka do vědra, neváží víc...
Izaiáš 40:28...zemské končiny, není unaven ani vyčerpán - jeho moudrost je nezměrná! On dává sílu znaveným a vysílené umí...
Izaiáš 47:10...bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena, takže sis v srdci...
Jeremiáš 9:22..." Tak praví Hospodin: " se mudrc nechlubí svou moudrostí ani hrdina svým hrdinstvím ani boháč svým...
Jeremiáš 10:12...vymizí!" On ale svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým...
Jeremiáš 49:7...praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak není moudrost v Temanu? Přišli rozvážní o rozum? Je jejich...
Jeremiáš 51:15...vítězně!" On sám svou silou stvořil zem, svou moudrostí vybudoval svět, nebe rozepjal svým rozumem! Svým...
Ezechiel 28:4...než Daniel a žádné tajemství ti není záhadnéMoudrostí a poznáním jsi získal bohatství, zlatem a...
Ezechiel 28:7...pohany. Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti znesvětí. Nakonec srazí...
Ezechiel 28:12...Hospodin: Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, Boží zahradě,...
Ezechiel 28:17...své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto jsem tedy srazil k zemi, před...
Daniel 1:17...znalostí a pochopením veškerého písemnictvímoudrosti. Daniel kromě toho rozuměl všem viděním a snům....
Daniel 2:20..."Chváleno buď jméno Boží od věků na věkymoudrost a síla jemu náleží! On mění časy a období,...
Daniel 2:21... sesazuje krále a jiné nastolí. Mudrce obdařuje moudrostí, rozumným dává poznání. Zjevuje věci skryté v...
Daniel 2:23...přebývá. Chválím a oslavuji, Bože otců mýchmoudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme ...
Daniel 5:11...dnů tvého otce prokázal jasnozřivost, důvtipmoudrost, jakou mívají bohové. Král Nabukadnezar, tvůj otec...
Daniel 5:14...a že jsi prokázal jasnozřivost, důvtip a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky,...
Matouš 11:19...a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena svými skutky." Městům, ve kterých...
Matouš 12:42...přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Když...
Matouš 13:54...tak, že žasli a říkali: "Odkud tenhle takovou moudrost a zázračné schopnosti? Není to snad syn toho...
Marek 6:2...žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to dostal za moudrost? A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky?...
Lukáš 1:17... aby obrátil srdce otců k synům a nepovolnémoudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid...
Lukáš 2:40...v Galileji. Chlapec pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali...
Lukáš 7:35...a pijan vína, přítel výběrčích daní a hříšníků!' Moudrost je ale potvrzena všemi svými dětmi." Jeden z...
Lukáš 11:31...přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je někdo víc než Šalomoun. Obyvatelé...
Lukáš 11:49...zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží řekla: ‚Pošlu k nim proroky a apoštoly;...
Lukáš 21:15... jak se hájit. sám vám dám výřečnostmoudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich...
Skutky 6:3...středu sedm mužů dobré pověsti, plných Duchamoudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme...
Skutky 6:10...Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto...
Skutky 7:10...dal mu před faraonem, egyptským králem, milostmoudrost, takže ho ustanovil správcem Egypta i celého svého...
Skutky 7:22...jako vlastního syna. Mojžíš byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i skutcích. Když...
Římanům 11:25...o tomto tajemství (abyste nespoléhali na vlastní moudrost): Část Izraele se zatvrdila, ale jen dokud se...
Římanům 11:33...smiloval. Ta hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy, jak...
Římanům 12:16...s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost. Nikomu neodplácejte zlo zlem. všichni vidí, že...
1. Korintským 1:19...spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal...
1. Korintským 1:20...Kde zůstal světový myslitel? Copak Bůh neobrátil moudrost světa v bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal...
1. Korintským 1:21...moudrost světa v bláznovství? Bůh se ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moudrostí....
1. Korintským 1:22...kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného - pro Židy...
1. Korintským 1:24... Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší než lidé a...
1. Korintským 1:30...němu jste v Kristu Ježíši, který se stal naší moudrostí od Boha, naší spravedlností, posvěcením a...
1. Korintským 2:5...nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi...
1. Korintským 2:6...na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost...
1. Korintským 2:7...ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky...
1. Korintským 2:13...tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když vykládáme...
1. Korintským 3:19...stane bláznem. Pak teprve bude moudrý, neboť moudrost tohoto světa je u Boha bláznovstvím. Je přece...
1. Korintským 12:8...užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu...
2. Korintským 1:12...žili v ryzosti a upřímnosti Boží, ne v tělesné moudrosti, ale v Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než...
Efeským 1:8...jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. Ve své laskavosti nám dal poznat...
Efeským 1:17...našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš...
Efeským 3:10...vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu...
Koloským 1:9...v modlitbách prosit, abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho...
Koloským 1:28...je ve vás! Ta naděje slávy! Jeho kážeme: ve vší moudrosti napomínáme a učíme každého člověka, abychom...
Koloským 2:3...- Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo neklamal...
Koloským 2:23...pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu kromě uspokojení těla. ...
Koloským 3:16... ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte. S vděčností v srdci...
2. Timoteus 3:15...přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré...
Jakub 1:5...a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je přece štědrý ke...
Jakub 3:13...svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost,...
Jakub 3:15... nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející shůry, ale ta pozemská, pudová a...
Jakub 3:17... tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnostMoudrost, která je shůry, je ale především čistá, dále...
2. Petr 3:15...jako příležitost ke spáse. (Tak vám to takémoudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel,...
Zjevení 5:12...je ten zabitý Beránek přijmout moc a bohatstvímoudrost a sílu, slávu, chválu a čest!" Také všechno...
Zjevení 7:12...klaněli se Bohu se slovy: "Amen! Chvála a slávamoudrost a díkůčinění, čest a moc i síla našemu Bohu na...
Zjevení 13:18...šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočte číslo šelmy, neboť...

Slova obsahující moudrost: moudrost (111) moudrosti (69) moudrostí (26)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |