Moudří

Hledám varianty 'moudří' [ moudří (10) moudrými (7) moudrým (3) moudrých (16) moudrý (49) moudrou (2) moudrému (4) moudrém (1) moudrého (13) moudré (18) moudrá (4) ]. Nalezeny 124 verše.
Genesis 41:33...vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážnéhomoudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao...
Genesis 41:39...dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážnýmoudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj...
Deuteronomium 1:13...vaše břemena a rozepře? Vyberte ve svých kmenech moudré, rozvážné a zkušené muže, abych je učinil vašimi...
Deuteronomium 1:15..." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenůmoudré a zkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce,...
Deuteronomium 4:6...uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku -...
Deuteronomium 16:19...a neúplatný, neboť úplatek zaslepuje i oči moudrých a podvrací i rozhodnutí spravedlivých. Usiluj o...
2. Samuel 14:2... Poslal proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek....
2. Samuel 14:20...udělal, aby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se děje na zemi."...
2. Samuel 20:16...celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte!...
1. Královská 2:9...nezabiji. Ty ho ale nenech bez trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho...
1. Královská 3:12...soudu - proto udělám, co jsi řekl. Dám ti moudré a rozumné srdce, takže ti nebude rovného v minulosti...
1. Královská 5:21...je dnes požehnán Hospodin, který dal Davidovi moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom...
1. Letopisů 26:14...Východní bránu si vylosoval Šelemiáš. Jeho synmoudrý rádce Zachariáš, si vylosoval Severní bránu....
2. Letopisů 2:11...nebesa i zem a který dal králi Davidovi syna tak moudrého, znalého, rozumného a rozvážného, který jistě...
Job 4:21... lano jejich stanu bude strženo, zemřoumoudří nebudou!' Jen křič - kdo ti však odpoví? Ke komu z...
Job 17:10...nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste to znovumoudrého mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými...
Job 20:3...vydržet! Když slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa,...
Job 32:13...něj nenašli odpověď. Jen neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči...
Job 34:34...co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdímoudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví, o čem hovoří, v...
Žalmy 19:8... Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují...
Žalmy 49:4... jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho...
Žalmy 49:5... rozumně srdce přemýšlí, své ucho naklánímmoudré písni, za zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych...
Žalmy 49:11...věčně, hrobová jáma nikoho nemine. Jak vidno, i moudrý člověk zemře, stejně tak hyne tupec a hrubián, každý...
Žalmy 107:43...vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni! Kdo je moudrý, se tohoto drží, o Hospodinově lásce přemýšlí!...
Přísloví 1:5...chytrost, mládeži prozíravost a věděníMoudrý poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný ...
Přísloví 3:7... on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému...
Přísloví 3:35... Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnujeMoudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa....
Přísloví 9:8... Nekárej drzouna - jen by nenáviděl; pokárej moudrého - bude milovat. Poděl se s moudrým a ještě...
Přísloví 9:9...pokárej moudrého - bude milovat. Poděl semoudrým a ještě zmoudří, pouč spravedlivého a bude znalejší...
Přísloví 9:12...dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to...
Přísloví 10:1...ti, jež pozvala! Zde jsou přísloví ŠalomounovaMoudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k...
Přísloví 10:8...s požehnáním, jméno darebáků ale zaváníMoudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně...
Přísloví 10:14...moudrost, na záda nerozumného patří hůlMoudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují...
Přísloví 11:29...domov, ten zdědí vítr, hlupák bude sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je...
Přísloví 11:30... Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na zemi...
Přísloví 12:15...je přesvědčen, že jde správně, kdo je však moudrý, si poradit. Hlupákův hněv se projeví ihned,...
Přísloví 12:18...podvádí. Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék. Pravdomluvné rty obstojí navždy,...
Přísloví 13:1...spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke smrti.  Moudrý syn přijímá otcovo poučení, drzoun však neslyší ani...
Přísloví 13:10...svíce darebáků uhasne. Pýcha vede jen ke sporůmmoudří však dají na radu. Rychle nabyté jmění se rychle...
Přísloví 13:14...škodí, kdo přikázání ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou...
Přísloví 13:20...tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodímoudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupci, ztroskotá....
Přísloví 14:1...nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu.  Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama...
Přísloví 14:3... ten jím pohrdá. Hlupákovi pýcha z pusy vyrážímoudré ochrání jejich rty. Bez dobytka je prázdno ve žlabu,...
Přísloví 14:16...kdečemu, rozvážný člověk své kroky zvažujeMoudrý je opatrný a varuje se zla, tupec jde bezstarostně...
Přísloví 14:24...k zisku, řečnění však jenom k chudobě. Korunou moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků zůstane...
Přísloví 15:2...odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí hněv. Jazyk moudrých zpříjemňuje poznání, tupci z úst chrlí samé...
Přísloví 15:7... zisky darebáka nesou jen trápení. Rty moudrých vědění rozsévají, srdce tupců však nikoli. Oběť...
Přísloví 15:12...Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a proto za moudrými nechodí. Radostné srdce dodává tváři krásu,...
Přísloví 15:20...trním zarůstá, stezka poctivých je ale dlážděnáMoudrý syn dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdá....
Přísloví 15:31...domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo na...
Přísloví 16:14...kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrtimoudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená...
Přísloví 16:21... kdo doufá v Hospodina, je blažený! Kdo  moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty...
Přísloví 16:23... vlastní hloupost je trestem hlupáků. Srdce moudrého dohlíží na jeho ústa, jeho rtům dodá...
Přísloví 17:28...člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. Samotáři...
Přísloví 18:15...však nedá vydržet. Rozumné srdce nabývá poznánímoudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i...
Přísloví 20:15...zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí...
Přísloví 20:26...prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlelMoudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly...
Přísloví 21:11...ani k příteli. Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří, když vzdělávají moudrého, dojde poznání....
Přísloví 21:20...někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat seMoudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno...
Přísloví 21:22... spravedlnost a slávu. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli! Ten, kdo si...
Přísloví 23:15...duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se...
Přísloví 23:19...tvá naděje nezklame! Poslouchej, synu, a buď moudrý, na cestu zaveď srdce své: Nepatři k těm, kdo se...
Přísloví 23:24... Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají...
Přísloví 24:5...jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásnýmMoudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti,...
Přísloví 25:12...čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým sněhem uprostřed...
Přísloví 26:5... Odpověz tupci na jeho tupost, aby si přestal moudrý připadat. Uřezává si nohy, pije utrejch, kdo se...
Přísloví 26:12...vlastní pitomost. Viděl jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se čekat od hlupáka! Lenoch říká:...
Přísloví 26:16...ústům ale nezvládne. Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého...
Přísloví 27:11...než bratr vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí...
Přísloví 28:11...čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí. Když jásají...
Přísloví 29:9...mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se moudrý dohaduje, pohrůžky, posměch, nic nikam nevede!...
Přísloví 29:11...sápou po krku. Tupec průchod všem svým citůmmoudrý se ale drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči,...
Kazatel 2:14...hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní...
Kazatel 2:16...A tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše minulé se v...
Kazatel 2:19...po mně zdědí můj následník. Kdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co jsem se...
Kazatel 4:13...provázek se těžko přetrhne! Lepší je chudýmoudrý mladík než starý a pošetilý král, který si ani...
Kazatel 6:8...však přesto zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že , jak se...
Kazatel 7:4...nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy....
Kazatel 7:7...hlupákův smích. I to je marnost! Nátlak i z moudrého udělá blázna, úplatek kazí srdce člověka. Lepší je...
Kazatel 7:10...Kde jsou ty staré dobré časy? Takové otázky není moudré klást. Moudrost je dobrá jako zděděné jmění,...
Kazatel 7:16... Nebývej příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a...
Kazatel 7:19...kdo je bohabojný, dodrží obojí. Moudrost je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi...
Kazatel 8:1...spoustu výmyslů. Kdo se může poměřovatmoudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku...
Kazatel 8:5...provádíš? Kdo plní přikázání, neokusí nic zléhomoudrý v srdci kdy, jak a co. Vše svůj správný čas,...
Kazatel 9:1...uvažoval, dospěl jsem k tomuto: Spravedlivémoudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to...
Kazatel 9:11...rychlých a boj na statečných, ba ani živobytí na moudrých, bohatství na šikovných a přízeň na zkušených - o...
Kazatel 9:17...nikdo neslyší. Lepší je slyšet klidná slova moudrých než povyk vládce hlupáků. Moudrost je lepší než...
Kazatel 10:2... trocha nerozumu přebije spoustu moudrostiMoudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém....
Kazatel 10:12...ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohouMoudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho...
Kazatel 12:9...Kazatel, všechno je marnost. Nejenže byl Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl,...
Izaiáš 5:21...za hořkost! Běda těm, kdo se považují za moudré, kdo si připadají rozumně! Běda hrdinům v pití vína,...
Izaiáš 19:11... Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem dávných králů učedník?" Kam se teď poděli ti...
Izaiáš 29:14... vykonám s nimi divy divoucí; moudrost jejich moudrých vymizí a vytratí se rozum rozumných. Běda těm, kdo...
Izaiáš 31:2...nehledí, Hospodina hledat nechtějí. I on je však moudrý! Způsobí neštěstí, svá slova nezmění: Povstane proti...
Jeremiáš 8:8... co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho...
Jeremiáš 9:11...města v trosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby to pochopil? Ke komu promluvila ústa...
Jeremiáš 23:5...spravedlivý Výhonek. Ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. Za jeho...
Daniel 1:20...služeb. Kdykoli od nich král potřeboval moudrou a rozumnou radu, zjistil, že desetkrát převyšují...
Daniel 11:33...znající svého Boha se mu ale statečně vzepřouMoudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu...
Daniel 11:35...se k nim připojí mnoho pokrytců. I někteřímoudrých zakolísají, aby byli tříbeni, čištěni a běleni ...
Daniel 12:3...životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahuMoudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k...
Daniel 12:10...budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumíMoudří však porozumějí. Od zrušení každodenní oběti a...
Ozeáš 14:10...cypřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, tomu porozumí, kdo je rozumný, pochopí, že...
Micheáš 6:9...Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš kmen, vy, shromáždění ve...
Matouš 7:24... kdo slyší tato slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl...
Matouš 11:25... Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě,...
Matouš 24:45...přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrnýmoudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým...
Lukáš 10:21... Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům. Jistě,...
Lukáš 12:42...ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrnýmoudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem...
Římanům 1:22...srdce se ocitlo ve tmě. Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni. Slávu nesmrtelného Boha vyměnili...
Římanům 16:19...z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo. Bůh...
Římanům 16:27...všem národům k poslušnosti víry - jedinému moudrému Bohu buď sláva skrze Ježíše Krista navěky! Amen. ...
1. Korintským 1:17...neposlal křtít, ale kázat evangelium, a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro...
1. Korintským 1:19...to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde...
1. Korintským 1:26...podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé...
1. Korintským 1:27...ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné....
1. Korintským 2:1...Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic...
1. Korintským 2:4...poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivýchmoudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť...
1. Korintským 3:18...kdo z vás si myslí, že je na tomto světě moudrý, se raději stane bláznem. Pak teprve bude moudrý,...
1. Korintským 3:20...vychytralosti." A jinde: "Hospodin zná úmysly moudrých - , že neznamenají vůbec nic." se proto...
1. Korintským 6:5...to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se...
Efeským 5:15...jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá...
Jakub 3:13...pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže svými skutky - ušlechtilým...
Zjevení 17:9...a není, ale znovu se objeví. Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta...

Slova obsahující moudří: moudří (10) nezmoudří (1) zmoudří (3) zmoudřím (1) zmoudříš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |