More

Hledám varianty 'more' [ morem (25) more (3) mor (23) ]. Nalezeno 47 veršù.
Exodus 5:3...Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a...
Exodus 9:3... osly, velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin ale odliší izraelská stáda od egyptských -...
Exodus 9:15...! Kdybych teď býval vztáhl ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země....
Leviticus 26:25... Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. vás odříznu...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na  morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější...
Deuteronomium 28:21... protože jsi ho opustil. Hospodin postihne morem, dokud s tebou neskoncuje v zemi, kterou jdeš obsadit...
Deuteronomium 32:24... Hladem budou vysíleni, horečkou strávenimorem urputným, pak na pošlu zuby šelem, v prachu je...
2. Samuel 24:13...před nepřáteli? Anebo být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který...
2. Samuel 24:15...rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána do určeného času. Od Danu po Beer-šebu...
1. Královská 8:37...lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby...
1. Letopisů 21:12...tři dny meče Hospodinova, kdy bude v zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé...
1. Letopisů 21:14...rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby...
2. Letopisů 6:28...lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby...
2. Letopisů 7:13...kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem,...
2. Letopisů 20:9...‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soudmor či hlad, postavíme se před tento chrám a před tebe...
Job 27:15...ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak...
Jeremiáš 14:12...oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem, hlademmorem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!"...
Jeremiáš 21:6...tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je zabije. Potom, praví Hospodin, vydám...
Jeremiáš 21:7...i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara...
Jeremiáš 21:9...zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, kteří na vás...
Jeremiáš 24:10...všude, kam je zaženu. Pošlu na meč, hladmor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze země, kterou...
Jeremiáš 27:8...krále, takový národ budu trestat mečem, hlademmorem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou úplně nezničím....
Jeremiáš 27:13...bys měl i se svým lidem umírat mečem, hlademmorem, jak to Hospodin prohlásil o národu, který se nepoddá...
Jeremiáš 28:8...zemím i velikým královstvím válku, neštěstímor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka...
Jeremiáš 29:17...zástupů - Hle, sesílám na meč, hladmor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky, jež jsou tak...
Jeremiáš 29:18... že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hlademmorem. Učiním je odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 32:24... aby ho dobyli! Město padne mečem, hlademmorem do rukou Babyloňanů, kteří na něj útočí. Naplňuje se...
Jeremiáš 32:36...k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hlademmorem do rukou babylonského krále.' Toto však praví...
Jeremiáš 34:17...‚svobodu' vám, praví Hospodin - svobodu pro mečmor a hlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro všechna...
Jeremiáš 38:2...zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a...
Jeremiáš 42:17...Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hlademmorem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo neunikne neštěstí...
Jeremiáš 42:22...vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hlademmorem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" ...
Jeremiáš 44:13...jsem zúčtoval s Jeruzalémem - mečem, hlademmorem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli usadit v Egyptě,...
Ezechiel 5:12...Neslituji se, neušetřím ! Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a...
Ezechiel 5:17...a víc a odříznu vás od chleba. Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která připraví o děti. Přejde přes...
Ezechiel 6:11...domu Izraele, neboť padnou mečem, hlademmorem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne...
Ezechiel 6:12...mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a bude...
Ezechiel 7:15...dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hladmor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a...
Ezechiel 12:16... Hrstku z nich ušetřím před mečem, hlademmorem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech...
Ezechiel 14:19...by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv do krve, takže bych z ...
Ezechiel 14:21...své čtyři kruté soudy - meč, hlad, dravou zvěřmor - abych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v něm ale...
Ezechiel 28:23... v něm dostojím své svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat mrtvoly...
Ezechiel 33:27... kdo se opevnili ve skalách a jeskyních, pomřou morem. Obrátím tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná...
Ezechiel 38:22...obrátí meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny...
Amos 4:10...nevrátili, praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně...
Lukáš 21:11...zemětřesení, na různých místech bude hladmor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před tím vším...
Zjevení 6:8...nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hlademmorem a divokými šelmami. Když otevřel pátou pečeť, viděl...

Slova obsahující more: emorejce (17) emorejci (13) emorejců (22) emorejcům (2) emorejec (2) emorejská (3) emorejské (3) emorejského (10) emorejském (1) emorejskému (3) emorejský (2) emorejských (2) emorejským (5) emorejskými (1) emorejští (2) more (3) morem (25) morešet (1) morešetský (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |