Molochovi

Hledám varianty 'molochovi' [ molochu (1) molochovi (8) molochem (3) molocha (2) moloch (2) ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 18:21... Nedovol, aby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha. jsem...
Leviticus 20:2...žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se...
Leviticus 20:3...a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté...
Leviticus 20:4...lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému...
Leviticus 20:5... kdo jej v tom smilstvu následovali a smilniliMolochem, vyvrhnu z jejich lidu. Kdo by se obrátil k...
1. Královská 11:5...bohyní Aštartou a za amonskou ohavností Molochem. Šalomoun dělal, co bylo v Hospodinových očích zlé...
1. Královská 11:7...moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které...
1. Královská 11:33... moábskému bohu Kemošovi a amonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých...
2. Královská 23:10...neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi. Od vchodu do Hospodinova chrámu odstranil koně,...
2. Královská 23:13...ohavnost Kemoše a pro amonskou odpornost Molocha. Jošiáš roztříštil posvátné sloupy, zporážel...
Izaiáš 57:9...lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi...
Jeremiáš 32:35...tam prováděli své syny a dcery ohněm jako oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani...
Jeremiáš 49:1...nemá děti? Copak nemá žádné dědice? Proč tedy Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle,...
Jeremiáš 49:3...pytel a kvílejte, mezi hradbami sem tam běhejteMoloch odejde do vyhnanství a s ním i jeho kněží a velmoži....
Sofoniáš 1:5...přísahají Hospodinu, zároveň však i tomu jejich Molochu; ty, kdo se od Hospodina odvracejí, kdo Hospodina...
Skutky 7:43...na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha a hvězdu svého boha Remfana, obrazy, jež jste si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |