Moje

Hledám varianty 'moje' [ mou (170) mojí (14) moji (105) moje (56) (666) (862) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:30...i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co  v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" -...
Genesis 4:23...a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil...
Genesis 9:2...jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás  strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské...
Genesis 12:13... ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi  sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky...
Genesis 12:19... že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to  sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou...
Genesis 16:2... Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedymou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji...
Genesis 16:5...svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za  příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do...
Genesis 17:9..." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je  smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:13...ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude  smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec...
Genesis 17:14... bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj ...
Genesis 19:2...se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy,...
Genesis 19:7...do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které...
Genesis 19:8..."Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hlem dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám....
Genesis 20:2... říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to  sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to  sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.'...
Genesis 20:9...jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na  království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal,...
Genesis 20:11...místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli  ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je...
Genesis 20:12...kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu  sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se...
Genesis 20:15...a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak...
Genesis 24:4...dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do  země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého...
Genesis 24:7... "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu ho otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi...
Genesis 24:36...a otrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka ho pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž...
Genesis 24:41...příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn  přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji;...
Genesis 24:42...přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože ho pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle,...
Genesis 24:56...ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal  cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem."...
Genesis 26:5...můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak se Izák...
Genesis 26:7...muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to  sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si...
Genesis 26:9...je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to  sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít...
Genesis 27:4... vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s...
Genesis 28:20...slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na  cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se...
Genesis 29:14...o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi  krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc,...
Genesis 29:21...Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny...
Genesis 29:32...neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je  děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín...
Genesis 30:11...potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo  štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina...
Genesis 30:13...Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro  blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer...
Genesis 30:23... a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil  hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť...
Genesis 30:26..., se vrátím domů do své země. Dej mi  ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít...
Genesis 30:32...jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude  odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto: ...
Genesis 30:33...strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna poctivost se v budoucnu prokáže takto: přijdeš...
Genesis 31:7...sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když...
Genesis 31:26..."Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl  dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl?...
Genesis 31:28...a citerou. Nenechal jsi ani políbit  syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám...
Genesis 31:30...roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl  bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože...
Genesis 31:32...u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej  věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob...
Genesis 31:37... že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny  věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před...
Genesis 31:41...dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh...
Genesis 31:42...ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh ho otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou,...
Genesis 31:43...Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou  dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj...
Genesis 35:3... Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den  úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel."...
Genesis 35:18...ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval...
Genesis 39:8... Řekl manželce svého pána: "Když můj pán  doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do...
Genesis 41:51... kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout...
Genesis 42:28...uviděl své stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v...
Genesis 42:37...otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij  dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět."...
Genesis 42:38...mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete  šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad...
Genesis 44:27... náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi  manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán,...
Genesis 44:29...tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete  šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke...
Genesis 45:13...to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mu otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli....
Genesis 46:31...faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou...
Genesis 47:9...se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl...
Genesis 48:9...to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je...
Genesis 48:16...vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť  jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců...
Genesis 49:3...otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti...
Genesis 49:4...prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil jsi lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou...
Genesis 49:6...kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili...
Genesis 50:4...mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, ...
Genesis 50:5...přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto...
Genesis 50:25...přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste  kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let....
Exodus 3:13...otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké  jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A...
Exodus 3:15... Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky  jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi,...
Exodus 7:4... Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne  ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z...
Exodus 7:5...uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne  ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy...
Exodus 8:5..." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to  být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid...
Exodus 9:16...jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby  jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ...
Exodus 10:8..."Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně  jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci,...
Exodus 12:3...vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina   beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere...
Exodus 13:2...otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž...
Exodus 13:19..." k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud  kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v...
Exodus 15:2...se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením....
Exodus 15:9... svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je...
Exodus 16:23... svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se  péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si...
Exodus 16:28...řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat  přikázání a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal...
Exodus 17:15...Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je  korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem...
Exodus 19:5...opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný...
Exodus 20:6...pokolení těch, kdo milují a zachovávají  přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo...
Exodus 23:18...ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev  oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní oběti ...
Exodus 23:21...totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá  jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše,...
Exodus 27:1...také čtvercový oltář z akáciového dřeva.   pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na...
Exodus 28:7...látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích   připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak...
Exodus 28:32...hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako  otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho...
Exodus 29:43...se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a...
Exodus 30:2... loket na délku a loket na šířku; na výšku   dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým...
Exodus 31:13...řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte  soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna...
Exodus 32:22...odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké  tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha,...
Exodus 32:24...nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo  zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to...
Exodus 33:14... vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu...
Exodus 33:20...se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu."...
Exodus 33:22...mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde  sláva, postavím do skalní rozsedliny a přikryji ...
Exodus 33:23... dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš  záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 34:19...jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ...
Exodus 34:25...před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev  oběti s ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do...
Exodus 35:5...mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo  ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek - zlato,...
Leviticus 11:7...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice  rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás...
Leviticus 11:21...vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co  další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé...
Leviticus 13:40... Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže  pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže...
Leviticus 13:41...čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže  holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na...
Leviticus 14:17...stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který  v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha,...
Leviticus 14:28...stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který  v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha,...
Leviticus 18:4... Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte  pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. ...
Leviticus 18:5...jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte  pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude...
Leviticus 18:26...země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte  pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto...
Leviticus 19:3...v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte  soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k...
Leviticus 19:19...jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte  pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka....
Leviticus 19:30...smilstvu a naplnila se zvrhlostí! Zachovávejte  soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin....
Leviticus 19:37... který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna  pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." ...
Leviticus 20:3...lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid...
Leviticus 20:8...- vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte  pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel....
Leviticus 20:22...bratra - budou bezdětní. Zachovávejte všechna  pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do...
Leviticus 20:26...svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo...
Leviticus 21:21...nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha....
Leviticus 21:23...ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel."...
Leviticus 22:2...Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili  svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z...
Leviticus 22:3...vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových...
Leviticus 22:4... Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo  výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho...
Leviticus 22:31...z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte  přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte ...
Leviticus 22:32...a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte  svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele....
Leviticus 23:2...slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shroždění; jsou to slavnosti: Šest dní se bude pracovat,...
Leviticus 25:4...svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedho roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro...
Leviticus 25:5...a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní:   země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem...
Leviticus 25:18...Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte  pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete...
Leviticus 25:42...se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na...
Leviticus 25:55...a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které jsem vyvedl z...
Leviticus 26:2... Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte  soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin....
Leviticus 26:3... jsem Hospodin. Jestliže budete následovat  pravidla a zachovávat přikázání a plnit je, dám vám...
Leviticus 26:15...plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete  pravidla a zošklivíte si zákony, takže přestanete...
Leviticus 26:25...více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi...
Leviticus 26:43...sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli  zákony a zošklivili si pravidla. Přes to všechno,...
Numeri 3:12...z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem...
Numeri 3:13...jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě,...
Numeri 3:45...levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273...
Numeri 4:32...službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno  nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré...
Numeri 5:15...a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo,...
Numeri 6:7... matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť  na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého...
Numeri 6:27...tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet  jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy...
Numeri 8:14...oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar,...
Numeri 8:17...mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem...
Numeri 11:14... chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad  síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím...
Numeri 11:22...říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!'  se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost?...
Numeri 11:23...Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se  slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a...
Numeri 12:6...a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte  slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu...
Numeri 12:12... který jsme tak pošetile spáchali. Prosím,   sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s...
Numeri 14:22...naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě a na...
Numeri 14:24...mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb  ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země,...
Numeri 14:34...svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkouvali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok,...
Numeri 15:34...jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním  stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít....
Numeri 15:40...ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem...
Numeri 20:12...jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou...
Numeri 20:18...tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele...
Numeri 23:11...řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys  nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On...
Numeri 24:10... Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys  nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen žehnáš...
Numeri 24:16...muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž  poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje...
Numeri 25:11... syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed...
Numeri 27:4... Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že...
Numeri 27:14...tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mu příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do...
Numeri 28:2...Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte  oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni....
Numeri 35:28...vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti...
Numeri 36:8...svého otcovského kmene. Každá dcera, která  mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za...
Deuteronomium 4:7...znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ  bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k...
Deuteronomium 4:8...Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ  pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento...
Deuteronomium 4:10... svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shroždi mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít po...
Deuteronomium 5:10...pokolení těch, kdo milují a zachovávají  přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo...
Deuteronomium 5:29...mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna  přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!...
Deuteronomium 9:4... před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu zemi...
Deuteronomium 11:18...Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato  slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na...
Deuteronomium 14:8...kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice  rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás...
Deuteronomium 14:9...smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co  ploutve a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst...
Deuteronomium 17:6...ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo  zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří...
Deuteronomium 17:19...kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu   stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak...
Deuteronomium 18:19...jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne  slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji ...
Deuteronomium 22:17...dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství  dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města....
Deuteronomium 31:20...bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnoumou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a...
Deuteronomium 31:29...a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po  smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám...
Deuteronomium 32:2... poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se  naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč,...
Deuteronomium 32:21... kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili  žárlení, popudili svými marnostmi. Nelidem proto...
Deuteronomium 32:35...uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas...
Deuteronomium 32:39...a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z  ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia...
Deuteronomium 32:41...žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli,...
Deuteronomium 32:51... místo abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš...
Jozue 2:13...otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu ho otce a matku, bratry a sestry i všechny, kdo k nim...
Jozue 5:14...padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy  můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce...
Jozue 7:11...tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí,...
Jozue 8:33...Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i do, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře...
Soudců 1:1...se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás  vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin...
Soudců 2:20...proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali...
Soudců 5:30...- kořist pro Siseru, kořist barevných látek, sa výšivka, jedna dvě vyšívané látky co kořist na ramena...
Soudců 7:3...své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo  obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří...
Soudců 8:19...jako královský syn." "To byli bratři, synové  matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin -...
Soudců 9:28...Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu  jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč...
Soudců 11:12...amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně š, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim...
Soudců 11:13..."To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po...
Soudců 11:31...vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako  zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a...
Soudců 11:35... Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do...
Soudců 13:8...jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co me dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh...
Soudců 13:11... zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvilmou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na...
Soudců 14:18... a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedho dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli:...
Soudců 15:3...Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude  vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři...
Soudců 16:17...k smrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina...
Soudců 18:10...otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co  země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set...
Soudců 19:24...hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu  dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu!...
Soudců 20:5... Obklíčili v domě a chtěli zavražditMou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji,...
Soudců 20:18...do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás  vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?"...
Soudců 21:3...izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes  být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně...
Růt 1:11...s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou?...
Růt 1:12...syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se dcery, odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si...
Růt 1:13...Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova...
Růt 1:20...Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí...
Růt 2:2...sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na...
Růt 2:21...‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že...
Růt 3:1...Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož...
Růt 4:14... který ode dneška nenechá bez příbuzného.   v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o...
1. Samuel 2:1...roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasmějimou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne,...
1. Samuel 2:16..." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece  zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal:...
1. Samuel 2:24...se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid!...
1. Samuel 2:29...ohnivé oběti synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte  oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si...
1. Samuel 2:30...jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě!...
1. Samuel 2:35...vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle ho srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a...
1. Samuel 6:20...před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu  zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům...
1. Samuel 9:13... Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on  obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla...
1. Samuel 12:2...tedy povede král. jsem starý a šedivýmoji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí ...
1. Samuel 14:45..." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že  zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství?...
1. Samuel 15:11...za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil  slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k...
1. Samuel 16:22..." u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha...
1. Samuel 17:46... které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do  ruky, zabiju a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského...
1. Samuel 18:17...boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je  starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým...
1. Samuel 18:22...potají Davidovi: Jen se podívej, král   rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát...
1. Samuel 20:6... do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne  nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení, aby...
1. Samuel 20:32...ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč  zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co...
1. Samuel 21:16...Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodítem tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu...
1. Samuel 22:3...a požádal moábského krále: "Mohli by můj otecmou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh...
1. Samuel 22:15...poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani  příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci...
1. Samuel 23:12... David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl...
1. Samuel 24:16...a rozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se  pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto...
1. Samuel 24:22...mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš  potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš jméno z mého...
1. Samuel 25:21...- vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu...
1. Samuel 25:24...k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen  vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici...
1. Samuel 25:25...laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevší toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i je -...
1. Samuel 26:11...Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co  u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od...
1. Samuel 26:20... Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž  krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť...
2. Samuel 1:9...a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt   ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem...
2. Samuel 3:14...posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 3:28... Když se o tom doslechl David, prohlásil: " království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud...
2. Samuel 3:39...tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad  síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když...
2. Samuel 6:12...truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží truhlu...
2. Samuel 10:11...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
2. Samuel 13:5...podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít  sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u...
2. Samuel 13:6...král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít  sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ."...
2. Samuel 13:20... její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar...
2. Samuel 14:3...ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co  říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří...
2. Samuel 14:30..."Víte, že Joábovo pole sousedí s mým na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi...
2. Samuel 16:9...Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč  tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu...
2. Samuel 16:12...to Hospodin přikázal. Snad Hospodin pohlédne na  trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním."...
2. Samuel 18:18...života nechal v Královském údolí postavit patný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal ...
2. Samuel 18:26...osamělý běžec!" zavolala na strážného. "I ten  dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten...
2. Samuel 19:13...při králově návratu domů? Jste bratři krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední?...
2. Samuel 19:14...A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad  krev a tělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli...
2. Samuel 20:11...mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo  rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím...
2. Samuel 22:2... zpíval David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je  skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je  skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj...
2. Samuel 22:7...Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel  volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla,...
2. Samuel 22:19...silnějším, než jsem byl. Přepadli v den  bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu,...
2. Samuel 22:20...podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za...
2. Samuel 22:21..., vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:25...jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty,...
2. Samuel 22:29...však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím...
2. Samuel 22:33...Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny...
2. Samuel 22:34...mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na  výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají...
2. Samuel 22:35...nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk...
2. Samuel 22:37...abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,...
2. Samuel 22:40...jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
2. Samuel 22:47... vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh...
2. Samuel 24:13...pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo  být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak...
2. Samuel 24:17...tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se...
1. Královská 1:33..."Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte ho syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho k prameni...
1. Královská 1:51...před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna...
1. Královská 2:22...Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to...
1. Královská 3:14... A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na  zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti...
1. Královská 3:26...nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte...
1. Královská 3:28... pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že  v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král...
1. Královská 5:20...Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedryMoji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků...
1. Královská 6:12...jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat  zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy,...
1. Královská 8:16...město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo  jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj...
1. Královská 8:29...chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude  jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník...
1. Královská 8:59...i pravidla, která dal našim otcům. A tato  slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou...
1. Královská 9:3... který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo  jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li...
1. Královská 9:4...konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat  ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království...
1. Královská 9:6...ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat  přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete...
1. Královská 11:11...Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi...
1. Královská 11:21...i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do  vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že...
1. Královská 11:28... Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní...
1. Královská 11:33...a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na  ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec David....
1. Královská 11:34...Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval  přikázání a ustanovení. Království pak vezmu z ruky jeho...
1. Královská 11:36...jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mu služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v...
1. Královská 11:38... dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat  ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník...
1. Královská 13:31... do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte  kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův...
1. Královská 14:2...ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš,...
1. Královská 14:8...tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval  přikázání, následoval celým srdcem a konal jen to, co...
1. Královská 17:1...v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na  slovo." Potom dostal slovo...
1. Královská 19:4...Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se...
1. Královská 19:6..."Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy  chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu...
1. Královská 20:7...chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro  ženy a děti i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem mu...
2. Královská 3:12... který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten  slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy...
2. Královská 4:1...Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba  chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?"...
2. Královská 4:10... Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen,   kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam...
2. Královská 4:19...šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec...
2. Královská 4:27...aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o...
2. Královská 4:29...nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídejMou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale...
2. Královská 5:18...Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se rámě, takže i se musím v Rimonově chrámu poklonit....
2. Královská 6:30...roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že  na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi...
2. Královská 10:16...ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze....
2. Královská 17:13..."Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte  přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně,...
2. Královská 18:29...praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z  ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše...
2. Královská 18:34...země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chatu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu, Heny a Ivy?...
2. Královská 18:35...svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu...
2. Královská 20:9...znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil stín postoupit o deset stupňů, nebo se o deset stupňů...
2. Královská 23:27... i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat  jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal -...
1. Letopisů 4:10...k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil  území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od...
1. Letopisů 12:33...- muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se  Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených...
1. Letopisů 14:11...David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to...
1. Letopisů 16:22...jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej...
1. Letopisů 19:12...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
1. Letopisů 21:3...tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč  být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale...
1. Letopisů 21:17... Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův...
1. Letopisů 22:5...cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se vystavět...
1. Letopisů 28:7...upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit  přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky...
2. Letopisů 2:4...navěky uloženo. Chrám, který chci postavit být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy....
2. Letopisů 2:8...dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000...
2. Letopisů 6:5...město k postavení domu, v němž by zůstávalo  jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem...
2. Letopisů 6:6...Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo  jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.'...
2. Letopisů 7:14... Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jnem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a...
2. Letopisů 7:15...jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano oči budou otevřené a uši nakloněné k modlitbě z...
2. Letopisů 7:16...jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm  jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou...
2. Letopisů 7:17...a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat  ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království...
2. Letopisů 8:11...paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida,...
2. Letopisů 15:7...však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha  odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst...
2. Letopisů 25:5...životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shroždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu...
2. Letopisů 25:16...poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a...
2. Letopisů 29:11... aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece...
2. Letopisů 32:13...pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich...
2. Letopisů 32:14...země z mých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých...
2. Letopisů 32:15...ani království nedokázal vysvobodit svůj lid ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky...
2. Letopisů 32:17...bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid ruky, tak svůj lid z ruky nevysvobodí ani Bůh...
2. Letopisů 32:31...v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno  v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou...
2. Letopisů 33:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích...
Ezdráš 7:13... dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů -...
Ezdráš 10:2...s cizinkami z okolních národů. Přesto však  Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem,...
Nehemiáš 1:9...ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit  přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec...
Nehemiáš 6:7... aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko  krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a...
Nehemiáš 6:13...jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili  jméno. Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na...
Nehemiáš 13:14... Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho...
Ester 1:15...králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se  podle práva naložit s královnou Vašti za to, že...
Ester 4:8...ukáže Ester a všechno poví. vzkáže, že  jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit...
Ester 4:16...na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shroždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny -...
Ester 5:7...Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě...
Ester 5:8...Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mu přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem...
Ester 5:11... a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik  synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král...
Ester 6:6... Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se  udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si...
Ester 7:3...královna Ester, "daruj mi prosím život - to je  přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid...
Ester 8:6...říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která  potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých...
Ester 9:24...vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je  zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal...
Job 1:5...z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když  děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job...
Job 1:10...jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá,...
Job 1:11...ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co  - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá,"...
Job 1:12...dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A...
Job 2:4..." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a...
Job 3:10...vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul?...
Job 5:16... zachrání je z jejich mocného sevření. Chudák  věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je...
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se  muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla...
Job 6:5...obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když  dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se ...
Job 6:6...krmení? Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak  nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z...
Job 6:8... z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se  přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději -...
Job 6:12...Copak ještě něco čeká v životě? Copak je  síla z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu...
Job 7:6...kůži mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly  dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je...
Job 7:7... Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které...
Job 7:16...oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořilm toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen...
Job 7:21...břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč   viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš hledat...
Job 9:4...k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy,...
Job 9:17... Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by  rány rozmnožil. Nenechal by ani nadechnout, nasytil...
Job 9:20...na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem...
Job 9:25...a když ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly  dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny...
Job 11:2...Naámský mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu...
Job 11:4...Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.'...
Job 12:13... patří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten  moudrost a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost....
Job 13:6...konečně umlkli, vzbudili byste dojem moudrostiMoji námitku teď tedy poslyšte, věnujte pozornost mým...
Job 13:13... teď promluvit chci , pak se stane, co  se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život...
Job 13:27...klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš si moje šlápoty! Člověk se rozpadá jak něco shnilého, jako...
Job 14:1...když roucho žere mol. Smrtelník z ženy zrozený  jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a...
Job 14:7...být, si užije život jako nádeník! Strom, ten  aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší, nic...
Job 14:16...po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď  kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu...
Job 14:17...bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys  přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na...
Job 15:2...Temanský mu na to řekl: " mudrc hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem...
Job 15:3...názory, v nitru se nadouvat větrem východním se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale...
Job 15:21...spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní, když  klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě,...
Job 16:6... slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi...
Job 16:7...Teď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, ...
Job 16:8...vysílil. Zničils i nejbližší! Vrásky na m těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje...
Job 16:13... deštěm střel. Bez milosti seká do slabinmou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za...
Job 16:17... stín smrti mi leží na víčkách. přece nem na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země,...
Job 16:18... modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi...
Job 17:1...na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale...
Job 17:9...Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo  čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste...
Job 17:11...to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se...
Job 17:13...den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě,...
Job 17:15...červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta  naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte ...
Job 19:4...urážet? Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do  chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a...
Job 19:5...není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mnemoji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil...
Job 19:8... a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na  stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a...
Job 19:9...mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl temnotuMou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal....
Job 19:10...sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdumou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší...
Job 19:13...kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizilmoji známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé nechali...
Job 19:15... nechali, zapomněli na i hosté . I  služebnice mají za cizince, dívají se na jako na...
Job 19:17...úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i...
Job 19:19... nadávají mi. Spřízněným duším jsem odpornýmoji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly...
Job 19:23...ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by  slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem...
Job 22:2...Temanský mu na to řekl: " snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák...
Job 22:3...Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zají? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou...
Job 23:2...na to řekl: "I dnes je  žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes ...
Job 23:10... míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná  cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší...
Job 23:11...zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu...
Job 23:16...vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh   srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale...
Job 24:25... Což to tak není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad Šuchský mu na to...
Job 27:8...a ti, kdo napadají, jako zločinci! Copak  bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o...
Job 28:1... s pískotem vyžene ho z jeho domova.'" Stříbro  své naleziště, zlato místo, kde čistí se. Železo lidé...
Job 29:3...Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v...
Job 29:5...přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly ve...
Job 29:6...se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se  kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy...
Job 29:19...hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v ...
Job 29:20...sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce...
Job 29:21....' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako...
Job 29:22... tiše očekávali rady . Neměli co dodat po m slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na...
Job 29:24... na jarní vláhu čekali dychtivě. Když jsem se usl na , nemohli uvěřit, světlo tváře nechtěli...
Job 30:12...i oni odhodili všechny zábrany. Lůza povstává po  pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby...
Job 30:13...podrazit, připravují cesty, aby zničiliMou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují a nikdo jim v...
Job 30:15...valí troskami. Všechny ty hrůzy se na vrhlymou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo...
Job 30:27... přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo nitro bouří, nedá se utišit, dostihly dny soužení....
Job 30:29...ve chmurách, přede všemi vstávám a naříkám vytí připomíná šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže...
Job 30:31... v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z píšťaly se line pláč. Vstoupil jsem do...
Job 31:4...pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na  cesty, copak nepočítá všechny kroky? Jestli jsem v...
Job 31:6... Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí nevině! Jestli noha z cesty zabloudila, jestli ...
Job 31:7...váze poctivé, se ubezpečí o nevině! Jestli  noha z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima...
Job 31:8...- pak co zaseji, sní někdo jiný, jsou  ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí...
Job 31:10... jestli jsem číhal u dveří přítele - pak   žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl...
Job 31:21... když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli  ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud...
Job 31:22...na - pak mi vyrvou paži z ramena, je  ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál,...
Job 31:38...vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli  půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně,...
Job 32:19...všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou  útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit...
Job 33:1...rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa...
Job 33:3...mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce  řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží ...
Job 33:8... Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem...
Job 33:19...šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže  v kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protiví...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte  slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho...
Job 34:6... I když jsem poctivý, jsem brán za lháře rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi...
Job 34:10...o Boží oblibu!' slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda...
Job 34:16...pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátiloš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak...
Job 34:33...mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.'  snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle...
Job 36:4...přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých...
Job 37:1...hněvem proti bezpráví! Při tom pomyšlení se  srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si...
Job 37:20...říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o...
Job 38:2...promluvil k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje  záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď...
Job 38:28...opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna...
Job 38:37...ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo  tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může...
Job 39:8...poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích, to  za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti...
Job 39:11...za tebou orat v údolích? Spolehneš na něj, když  tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že...
Job 40:8... budu se ptát a ty poučíš: Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl...
Job 40:16...se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou  sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe...
Job 40:18...cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti  jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On...
Job 40:23...je obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může...
Job 41:16...těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce  tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se...
Job 42:3...nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá  záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem...
Žalmy 3:4...Ty však, Hospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech...
Žalmy 4:2... na strunné nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na  volání, Bože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev...
Žalmy 4:3...mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla...
Žalmy 4:4...Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku...
Žalmy 4:8...Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!"  srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno...
Žalmy 5:2...zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš  slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání...
Žalmy 5:3...slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej  volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím! Ráno,...
Žalmy 6:10...mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá modlitby! Jen se stydí...
Žalmy 7:6...a chytí protivník, pošlape můj život na zemimou čest v prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v...
Žalmy 9:4...jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívatMoji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou,...
Žalmy 9:14...mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodine, hleď na  trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni,...
Žalmy 10:13...ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se  ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to...
Žalmy 13:4... odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni  oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem...
Žalmy 13:5..." jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví  selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou ...
Žalmy 13:6... Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou  srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak...
Žalmy 16:4...se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jno na rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece...
Žalmy 16:7...Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci učí  svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po ...
Žalmy 16:8... Hospodina vidím před sebou napořád, je po  pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk...
Žalmy 16:9...sebou napořád, je po pravici, nezakolísám srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v...
Žalmy 16:10...tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi...
Žalmy 17:1...pravici! Modlitba Davidova. Slyš, Hospodinemou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni...
Žalmy 17:3...soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals  srdce, v noci s' prověřil, tříbils a nenalezl nic....
Žalmy 17:5...ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě...
Žalmy 17:6...volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí...
Žalmy 18:2...i z ruky Saulovy. Miluji , Hospodine, sílo ! Hospodin je skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je ...
Žalmy 18:3..., Hospodine, sílo ! Hospodin je  skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je skála, v něm...
Žalmy 18:7...Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel  volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla,...
Žalmy 18:19...silnějším, než jsem byl. Přepadli v den  bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu,...
Žalmy 18:20...podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za...
Žalmy 18:21..., vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
Žalmy 18:25...jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima....
Žalmy 18:29...povýšených ale ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti...
Žalmy 18:33...Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny...
Žalmy 18:34...mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na  výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají...
Žalmy 18:35...nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk...
Žalmy 18:37...abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,...
Žalmy 18:40...jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
Žalmy 18:47... vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh...
Žalmy 18:49... zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad  soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit...
Žalmy 19:15... své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v m srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo ,...
Žalmy 20:8...jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme...
Žalmy 22:2...můj, proč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od  záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám,...
Žalmy 22:9... tak mu pomůže, jen ho zachrání, když ho  tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích...
Žalmy 22:10... když ho tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna  matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán...
Žalmy 22:15...řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti m vymknuté. srdce se vosku podobá, rozpustilo se v...
Žalmy 22:18... zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny  kosti se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje...
Žalmy 22:19...se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine...
Žalmy 22:20... Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci...
Žalmy 22:21..., mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před...
Žalmy 23:3...mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádímou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro...
Žalmy 24:4... kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo  nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a...
Žalmy 25:2... se zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká,...
Žalmy 25:11...těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli...
Žalmy 25:12...člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již  si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho...
Žalmy 25:15...jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále  oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj se,...
Žalmy 25:18...nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na trápení, všechny hříchy odpusť mi....
Žalmy 25:20... jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem...
Žalmy 25:21...přímost kéž střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi  naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení!...
Žalmy 26:2... Zkoumej , Hospodine, zkoušej , prověř  srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím,...
Žalmy 26:9... místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají...
Žalmy 27:1...Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je  světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je...
Žalmy 27:2...mít strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby  tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami...
Žalmy 27:3...a padají. I když se proti mně vojsko utáboří srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i...
Žalmy 27:6...svého stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy  hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v...
Žalmy 27:8... smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá  srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy...
Žalmy 27:9...služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj, Bože záchrany!...
Žalmy 28:1... Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu...
Žalmy 28:2...neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš  prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé...
Žalmy 28:6... budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel  prosby! Hospodin je síla a můj štít, na něj se v...
Žalmy 28:7...buď Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je  síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem...
Žalmy 30:2...budu, Hospodine, tys pozdvihl, nenechal jsi  nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě...
Žalmy 30:4...jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy...
Žalmy 30:10...Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití  krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad...
Žalmy 31:3...mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi...
Žalmy 31:4... opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece  skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď...
Žalmy 31:5... z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine,...
Žalmy 31:7... vykup ! Nesnesu ctitele marných nicotnostímou nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budu z tvé lásky...
Žalmy 31:8...a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na  trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš...
Žalmy 31:10... je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž  duše, útroby! Můj život stravuje trápení, léta...
Žalmy 31:11... duše, útroby! Můj život stravuje trápení léta samé sténání, síla slábne strádáním, údy...
Žalmy 31:18... nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní  volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu ...
Žalmy 31:23...očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte Hospodina...
Žalmy 32:3...a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka...
Žalmy 32:4...naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z  mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však...
Žalmy 32:5...Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý věrný,...
Žalmy 32:7...k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi  skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným jásotem ...
Žalmy 33:17... Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když  sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho...
Žalmy 35:9... je uloví, jen se zřítí do svého neštěstí duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho...
Žalmy 35:10...jásat, radovat se bude z jeho záchrany. Všechny  kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?"...
Žalmy 35:17...Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy!...
Žalmy 35:23...se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své...
Žalmy 37:16...do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je lo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů....
Žalmy 37:21... Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však  soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni...
Žalmy 37:26...spravedlivý a jeho potomci že by žebrali. Stále  soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci....
Žalmy 38:4...mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil  kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší,...
Žalmy 38:5...místo, můj hřích připravil kosti o pokoj provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je...
Žalmy 38:6...rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou...
Žalmy 38:8...se tak nízko, celý den v zármutku se potácím slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v...
Žalmy 38:10...sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé  touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší,...
Žalmy 38:11...není utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácímoje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran...
Žalmy 38:12...opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítímoji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život,...
Žalmy 38:21...mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za  dobrodiní, obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj...
Žalmy 38:23...se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův...
Žalmy 39:8...Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna  naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze všech mých...
Žalmy 39:13...člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchej....
Žalmy 40:3...křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst...
Žalmy 40:9..."Hle, přicházím, jako je o mně v Knize napsánoMou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v...
Žalmy 40:13...stráž! Obklopily pohromy, jež nelze vypočístMoje viny dostihly, že přes nevidím - je jich víc,...
Žalmy 40:18...a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože můj, prosím...
Žalmy 41:5...nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? ...
Žalmy 42:2...Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu,...
Žalmy 42:3... po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou...
Žalmy 42:6...se zástup radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě...
Žalmy 42:7...budu děkovat, on je můj Bůh, záchrana! Duše  je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji...
Žalmy 42:9... v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní  modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své:...
Žalmy 42:12..."Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě...
Žalmy 43:2... před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh  posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským...
Žalmy 43:5...citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě...
Žalmy 44:16...námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a...
Žalmy 45:14...dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat  zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za...
Žalmy 46:5...jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek  Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je...
Žalmy 49:4... jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho...
Žalmy 50:5...i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shrožděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou...
Žalmy 50:16...však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece...
Žalmy 50:17...bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš...
Žalmy 51:3... ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň  poklesky. Důkladně omyj od mého provinění, od mého...
Žalmy 51:10...než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž...
Žalmy 51:11... údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od ho hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž...
Žalmy 51:16...tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože  spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj,...
Žalmy 51:17...můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři  rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys...
Žalmy 51:18...V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dalmoje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti -...
Žalmy 54:4...své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali...
Žalmy 55:2...nástroje. Poučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej, popřej mi...
Žalmy 55:17...plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude  záchrana. Večer i ráno, také v poledne úpím a sténám -...
Žalmy 55:19...- vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj  duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh ...
Žalmy 56:3...na každý den útočí. Každý den deptají  moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli...
Žalmy 56:6...se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den  slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit....
Žalmy 56:7...stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují  kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou...
Žalmy 56:9...ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik...
Žalmy 56:10...víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž...
Žalmy 56:14...vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve...
Žalmy 57:3...se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní  volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby...
Žalmy 57:4...své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh...
Žalmy 57:7...celou zem! Nástrahu mým krokům připravilimou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do...
Žalmy 57:8...mnou vykopali, sami však do upadli. séla  srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát....
Žalmy 57:9... připraveno je zpívat a hrát. Probuď se konečněmoje slávo, probuď se, loutno a citero, vzbudím ranní...
Žalmy 59:10...pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi  síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh...
Žalmy 59:17...lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi síla,...
Žalmy 59:18...pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi  síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože,...
Žalmy 60:9... Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je  helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na...
Žalmy 61:2...zpěváka, na strunný nástroj. Žalm DavidůvMoje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce...
Žalmy 61:6...stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla  sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal...
Žalmy 62:2...zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu  duše odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je ...
Žalmy 62:3...odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!...
Žalmy 62:6...v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je ...
Žalmy 62:7... od něj přichází moje naděje. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu...
Žalmy 62:8...spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je  spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše ....
Žalmy 63:2...poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá...
Žalmy 63:4...kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu...
Žalmy 63:6...po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedatMou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní slaví...
Žalmy 63:8...nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem...
Žalmy 63:10...svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu  duše, sami se propadnou hluboko do země. Každý z nich...
Žalmy 66:19...neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch  modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou...
Žalmy 66:20...a popřál sluch modlitbě! Bůh je požehnánmou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm...
Žalmy 68:14...I když vás k zemi skláněla břemena, křídla  holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze...
Žalmy 69:6...co jsem neukradl, musím navracet! Ty, Bože, znáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam neskryjí. ...
Žalmy 69:20..., vykup z moci nepřátel! Ty přece víšm ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích - všechny...
Žalmy 70:6...jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej pomoc, záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej! ...
Žalmy 71:3... zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl...
Žalmy 71:5... jenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od svého...
Žalmy 71:6...z lůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje...
Žalmy 71:7...Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych...
Žalmy 71:8...znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se  ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den...
Žalmy 71:10...jsem, když síly pozbývám, neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu...
Žalmy 71:13...a potupou jsou přikryti ti, kdo usilují neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit ...
Žalmy 71:21... zpět vytáhneš z nejhlubších propastíMou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys utěšil. ...
Žalmy 71:23... Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat  rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále...
Žalmy 71:24...zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem...
Žalmy 73:2...dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají nohy ale skoro uklouzly, kroky málem zbloudily. Začal...
Žalmy 73:11...hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají...
Žalmy 73:21... Pane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když bolest...
Žalmy 73:23...jsem ale s tebou byl, vždyť jsi držel za mou pravici. Ty povedeš svými záměry a nakonec ...
Žalmy 73:26...nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když  tělo i srdce strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky!...
Žalmy 76:3...oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu  své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně...
Žalmy 77:3... bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se,...
Žalmy 81:14... můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael  cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil,...
Žalmy 84:3...zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím....
Žalmy 84:4...živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u...
Žalmy 84:9...se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte...
Žalmy 86:2...Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě...
Žalmy 86:6...a soucitný, velice miluješ ty, kdo vzývajíMoji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si....
Žalmy 86:11...Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím ,...
Žalmy 86:17...spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl mou...
Žalmy 87:7... proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno  z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových. Pro...
Žalmy 88:2...píseň Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože  spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje...
Žalmy 88:3... spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému...
Žalmy 88:14... Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti  ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč...
Žalmy 89:3...tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska  věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty...
Žalmy 89:22...Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat....
Žalmy 89:25...ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí, porazím věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu...
Žalmy 89:27...Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála  záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude...
Žalmy 89:29...na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím...
Žalmy 89:32...Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly ustanovení jestliže poruší a nedodrží příkazy - holí...
Žalmy 90:11...hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci...
Žalmy 91:2...bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi  útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě...
Žalmy 91:9...odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi  útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek,...
Žalmy 91:14..."Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal  jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v...
Žalmy 92:16... Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je  Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék...
Žalmy 94:18...bydlel bych v říši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ale držela! Když...
Žalmy 94:22... na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich...
Žalmy 95:10...po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid  pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván...
Žalmy 102:2...Hospodinem své úzkosti. Naslouchej, Hospodine modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou...
Žalmy 102:4...své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. ...
Žalmy 102:5...dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na...
Žalmy 103:1...tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč,...
Žalmy 103:2...celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše , Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti...
Žalmy 103:11... Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku  k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený,...
Žalmy 103:22...všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše  Hospodinu! Dobrořeč duše Hospodinu! Jak jsi veliký,...
Žalmy 104:1...Dobrořeč duše Hospodinu! Dobrořeč duše  Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn...
Žalmy 104:19...měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy  zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře...
Žalmy 104:34...zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by ...
Žalmy 104:35... kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč, duše , Hospodinu! Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno...
Žalmy 105:15... aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když...
Žalmy 108:2...žalm Davidův srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a...
Žalmy 108:9... Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je  helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na...
Žalmy 109:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají...
Žalmy 109:4... zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje přátelství obviňují, zatímco přináším své modlitby....
Žalmy 109:5... Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za  přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici ...
Žalmy 109:15... hřích jeho matky není zahlazen! je  Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země...
Žalmy 109:20...vždy obepíná jako pás! Takto Hospodin ztrestá  žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. Hospodine,...
Žalmy 109:24...větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměch,...
Žalmy 110:1...soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mu Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Žalmy 112:7...navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv ne strach, srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce ...
Žalmy 112:8... srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce  statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků...
Žalmy 116:7...zoufalý a on zachránil! Znovu odpočívej, duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od...
Žalmy 116:8...prokázal! Ty jsi zachránil od smrti oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále...
Žalmy 118:13...na , abych pad, Hospodin je však pomoc . síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým...
Žalmy 118:14...na , abych pad, Hospodin je však pomoc síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením!...
Žalmy 119:5...svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou  cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát...
Žalmy 119:18...služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na...
Žalmy 119:20...jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývejMou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ...
Žalmy 119:25...jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ !...
Žalmy 119:28...pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni !...
Žalmy 119:36...svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň  srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať ...
Žalmy 119:37...ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať  oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ...
Žalmy 119:70...pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tukmou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl...
Žalmy 119:74...ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím,...
Žalmy 119:80...mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je  srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben!...
Žalmy 119:81...Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se:...
Žalmy 119:84... Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy   pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na...
Žalmy 119:92...všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá...
Žalmy 119:94...jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhají,...
Žalmy 119:96...o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé  své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez...
Žalmy 119:98...o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou jemoudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny své...
Žalmy 119:111...jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece  srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom...
Žalmy 119:114...kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi  skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte...
Žalmy 119:133...se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni  kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! ...
Žalmy 119:139...pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou...
Žalmy 119:153...svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď na  trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon...
Žalmy 119:154...záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ...
Žalmy 119:168...svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle...
Žalmy 119:169...se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se  volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova...
Žalmy 119:170... přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž  modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! ...
Žalmy 120:2...Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpovíMou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých...
Žalmy 120:6...pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám...
Žalmy 121:2...horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On...
Žalmy 127:5...děti zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich  plný toulec - takový nebude zahanben, bude s...
Žalmy 129:3... od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý je...
Žalmy 130:6...celou duší, v jeho slově skládám naději duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní...
Žalmy 131:1...ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nem, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím...
Žalmy 131:2...nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i...
Žalmy 132:12...dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je vyučím, i...
Žalmy 132:14...zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je  spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil...
Žalmy 137:6...pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny  rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na Edomce v...
Žalmy 139:6...dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad  chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych...
Žalmy 139:13...ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkal....
Žalmy 139:14...ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla...
Žalmy 139:23...stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky, jen vyzkoušej! Zjisti, zda držím...
Žalmy 140:7...Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodinemoje modlitby! Hospodine, Pane, mocná záchrano, hlavu mi...
Žalmy 140:8... Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň,...
Žalmy 141:2... vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je  modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou ...
Žalmy 141:4...stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech  srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných...
Žalmy 142:4...mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili...
Žalmy 142:5...se ubírám, na nastražili past. Pohleď pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych...
Žalmy 142:6... nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi...
Žalmy 142:7... můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň před těmi,...
Žalmy 142:8... jsou příliš silní - na nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy ...
Žalmy 143:1...projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodinemoji modlitbu, prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve...
Žalmy 143:8...mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi  jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě...
Žalmy 143:12...z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž  soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič - vždyť...
Žalmy 144:1... Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je...
Žalmy 144:2... ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je  láska, můj pevný hrad, útočiště, záchrana. On je...
Žalmy 146:1...navždy, navěky! Haleluja! Chval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat...
Přísloví 1:21...vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí, kdy drzounů...
Přísloví 1:25...ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny  rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil....
Přísloví 1:30...zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídilimojí domluvou vždy jen pohrdli, proto snědí, co si...
Přísloví 2:1...bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím  slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k...
Přísloví 3:12...Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož  v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze...
Přísloví 3:34... obydlí spravedlivých ale požehná. Pro posměvače  Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým...
Přísloví 4:2... Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte  učení. Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým...
Přísloví 4:4...u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít...
Přísloví 4:5...k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň, nezkomol....
Přísloví 4:10...hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj výroky přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě...
Přísloví 4:20...tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na  slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj,...
Přísloví 5:1...vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla!   moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým...
Přísloví 5:7...jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá...
Přísloví 5:12...poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce ! Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem...
Přísloví 6:3...vyprostit, můj synu - ten někdo totiž v hrsti  - jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím...
Přísloví 6:16...pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce...
Přísloví 7:1... sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na  výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na...
Přísloví 7:2...můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na  příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě chraň....
Přísloví 7:24...Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na  výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích...
Přísloví 8:7...zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví....
Přísloví 8:8...pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny  výroky jsou spravedlivé, křivého, zvráceného v nich není...
Přísloví 8:10...zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte...
Přísloví 8:15...a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S...
Přísloví 8:16...vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují...
Přísloví 8:19...se nachází u , trvalé jmění a pravý blahobyt plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro...
Přísloví 8:31...jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo...
Přísloví 10:23...požehnání obohacuje bez veškerého trápení. Tupec  potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Obavy...
Přísloví 11:18...výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu vede, honba za...
Přísloví 13:7...poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo ne nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá...
Přísloví 13:16...vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo  rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný...
Přísloví 15:8... Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení  v modlitbě poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusí,...
Přísloví 16:2... vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk  všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá...
Přísloví 16:11... při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin  poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě...
Přísloví 16:21...štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený! Kdo  moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty...
Přísloví 16:22...výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen života  ten, kdo rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků....
Přísloví 17:20...hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potíž. Kdo  falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk,...
Přísloví 17:21...křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné...
Přísloví 17:24...tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný  moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě...
Přísloví 18:2...nestojí o rozumnost - chce jen vyklopit, co  na srdci. Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním...
Přísloví 18:21... úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk  moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce...
Přísloví 19:3...chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci  ale na Hospodina zlost. Boháč přátel habaděj, chuďas...
Přísloví 19:4... v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč  přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel....
Přísloví 19:8...Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se  rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí...
Přísloví 19:21...poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk  v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. Po...
Přísloví 20:15... a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo  zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré...
Přísloví 21:2...- jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk  všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje...
Přísloví 21:3... Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to  raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí...
Přísloví 21:20...někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat seMoudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno...
Přísloví 21:28...Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý...
Přísloví 22:11...hádek i urážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo  ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele....
Přísloví 23:15...duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se...
Přísloví 23:16...srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé  nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě....
Přísloví 23:24... Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají...
Přísloví 23:26...mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane...
Přísloví 24:5...jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásnýmMoudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti,...
Přísloví 26:25...lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci  sedmerou ohavnost! I když se nenávist za přetvářku...
Přísloví 27:11...lepší je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš  srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí...
Přísloví 29:7...je plný radostného smíchu. Spravedlivý  zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic....
Přísloví 30:15...země a všechny chudáky na světě. Pijavice  dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři...
Přísloví 30:18... Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad  chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi...
Přísloví 31:21...svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Ne strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost...
Kazatel 1:5...a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a...
Kazatel 2:9...jsem všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic...
Kazatel 2:10... moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo  oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se...
Kazatel 2:14...hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní...
Kazatel 3:1... I to je marnost a honba za větrem. Vše  svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas...
Kazatel 3:9...a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy  ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval...
Kazatel 4:9..." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha  štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne,...
Kazatel 5:10... Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy  jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval,...
Kazatel 6:5... nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj  ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby...
Kazatel 6:7...- což všichni tamtéž nemíří? Veškeré pachtění  nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová....
Kazatel 6:8...ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou  výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že ,...
Kazatel 6:11...slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech...
Kazatel 7:12...je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi, poznání moudrosti...
Kazatel 7:28...porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž  duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem...
Kazatel 8:6...nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše  svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž,...
Kazatel 8:11...marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto  lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba...
Kazatel 9:1...uvažoval, dospěl jsem k tomuto: Spravedlivémoudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to...
Kazatel 10:2... trocha nerozumu přebije spoustu moudrostiMoudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém....
Píseň 1:6...jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky  v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou...
Píseň 1:9...mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení moje lásko, přirovnám. Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo...
Píseň 1:15...vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! Ach, jak jsi...
Píseň 1:17...jsi líbezný! Naše lože se zelená, cedrové krovy  náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže...
Píseň 2:2...v dolinách. Jako lilie mezi bodláky, tak je  milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak...
Píseň 2:6...jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské...
Píseň 2:10...milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima skončila, průtrž...
Píseň 2:13... révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko v rozsedlinách...
Píseň 2:14...Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko  v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi...
Píseň 3:11... Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jej v den jeho...
Píseň 4:1... v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako...
Píseň 4:7...pahorek vonných koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto ,...
Píseň 4:8...dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses...
Píseň 4:9... z doupat lvů, z těch leopardích hor. Srdce  zajalas, drahá nevěsto, srdce zajalas jediným...
Píseň 4:10...hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvá,...
Píseň 4:11... vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem,...
Píseň 4:12...vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi drahá nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé...
Píseň 4:16...severní, ach, jižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy zavanou. Můj milý přijde...
Píseň 5:1...ovoce okusí! Do zahrady své vcházím drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou...
Píseň 5:2...přátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale  srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá,...
Píseň 5:4...špinit si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem útroby se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala...
Píseň 6:4...když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své...
Píseň 6:9...a panen bezpočtu, jediná je však holubička , dokonalá, své matky dcera jediná, svojí rodičkou...
Píseň 8:1... Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou  matky kojeným! To bych na potkání směle políbila a...
Píseň 8:3...granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery...
Píseň 8:10...ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy  jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen....
Píseň 8:12...každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc...
Izaiáš 3:14...svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že...
Izaiáš 5:3...Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnoumojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co...
Izaiáš 5:4...mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekával,...
Izaiáš 8:19...a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid ne ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu...
Izaiáš 10:5...ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle ho hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivost! Vypravil...
Izaiáš 10:10...jako Arpád? Nedopadlo Samaří jako Damašek ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší...
Izaiáš 10:14...jsem jejich trůny jako býk. Bohatství národů  ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají...
Izaiáš 10:25...a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí...
Izaiáš 11:9... žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé  svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako...
Izaiáš 12:2... Hle, Bůh zachránil - doufám a se nebojím síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým...
Izaiáš 15:5...křičí na poplach, jejich duše je zděšená srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci,...
Izaiáš 16:11... nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro...
Izaiáš 19:25... můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do...
Izaiáš 23:7... kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež  tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit dálné...
Izaiáš 26:9...po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem....
Izaiáš 26:17...napomínal, šeptali modlitby. Jako těhotná, když  porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před...
Izaiáš 26:19...světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou  mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení!...
Izaiáš 27:5...ním do války a úplně je vypálím. se chopí  ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou usmíří!...
Izaiáš 29:16..."Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci:...
Izaiáš 29:23...středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy  jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před...
Izaiáš 30:2... Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na  výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta...
Izaiáš 31:9...hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí před mou korouhví, praví Hospodin, který na Sionu oheň a v...
Izaiáš 32:8... když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný  však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí. Ženy...
Izaiáš 32:9...a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy...
Izaiáš 36:19...země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chatu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu? Vysvobodili snad...
Izaiáš 36:20...svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli....
Izaiáš 38:12... s nikým, kdo žije na světě. je strženo  obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako...
Izaiáš 38:17...a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil! Hle, ta  hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi ...
Izaiáš 38:20...poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven záchraně - zpívejme a hrajme na strunné nástroje po...
Izaiáš 40:26...koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jnem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je...
Izaiáš 40:27...tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých...
Izaiáš 41:22...Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se  přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, si je k...
Izaiáš 41:25...od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jno . Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř...
Izaiáš 43:6...řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď  syny zdaleka, dcery ze světových stran - všechny, kdo...
Izaiáš 43:7...dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem...
Izaiáš 43:8...a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však  oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé ...
Izaiáš 43:13... že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z  ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto...
Izaiáš 43:21...vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl...
Izaiáš 44:28...proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a...
Izaiáš 45:13...vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení...
Izaiáš 46:10...konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od...
Izaiáš 46:13...jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása . obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesni a...
Izaiáš 47:4...neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v tmách,...
Izaiáš 48:5... ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík  modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o...
Izaiáš 48:13... jsem - jsem ten první a jsem i poslední vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla;...
Izaiáš 48:18...cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal  příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské...
Izaiáš 49:2... pojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý meč  ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze ...
Izaiáš 49:4...se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně."  právo je však u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď...
Izaiáš 49:5...k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu shroždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť...
Izaiáš 49:6... neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on pravílo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny...
Izaiáš 49:11...studánky. Všechny své hory v cestu obrátím stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z dálky, od...
Izaiáš 50:2... nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na  volání? Což je ruka krátká k vykoupení? Nemám k...
Izaiáš 50:4...posílit. Ráno za ránem probouzí, probouzí  uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši...
Izaiáš 50:11...ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z  ruky se vám toho dostane, že ulehnete v bolestech! ...
Izaiáš 51:4...mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode právo lidem zasvitne. spravedlnost blíží se, spása...
Izaiáš 51:5...totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne spravedlnost blíží se, spása je na cestě, paže...
Izaiáš 51:6...jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako koři. spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy...
Izaiáš 51:7..., znalci spravedlnosti, lide, který  v srdci učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z...
Izaiáš 51:8...tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je ...
Izaiáš 52:5...Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy m teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid...
Izaiáš 52:6...je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jno ! V ten den pozná, že jsem ten, který prohlašuje:...
Izaiáš 54:5...je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jno ; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země...
Izaiáš 54:10...hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se...
Izaiáš 55:8...nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými...
Izaiáš 55:9...Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou  cesty nad vašimi cestami, tak je smýšlení nad vaším...
Izaiáš 55:11...rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s...
Izaiáš 56:1...Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť  spása je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze...
Izaiáš 56:4...praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají  soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se ...
Izaiáš 56:6...připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání...
Izaiáš 57:13...uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu  svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu připravte,...
Izaiáš 57:15...ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale i s tím, kdo...
Izaiáš 58:2...Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě...
Izaiáš 58:5...To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy  člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát...
Izaiáš 59:18...zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv  pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům odplatí,...
Izaiáš 59:21...opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude  smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na...
Izaiáš 60:13... cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k...
Izaiáš 61:10...žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a...
Izaiáš 63:3... mi jejich krev na šaty stříkala, všechna  roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty;...
Izaiáš 63:4...srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo  léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník,...
Izaiáš 63:8...lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť jsou můj lidmoji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám...
Izaiáš 65:1...se najít těm, kdo o nestáli. Národu, který  jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé...
Izaiáš 65:9...beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo  hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v...
Izaiáš 65:11...opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu  svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás,...
Izaiáš 65:13...nelíbí. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hlemoji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle,...
Izaiáš 65:14...se budou veselit, vy však budete zklamaní. Hlemoji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet...
Izaiáš 65:25... žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé  svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe...
Izaiáš 66:1... Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi m u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde...
Izaiáš 66:5...Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro  jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, ...
Izaiáš 66:18...i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shroždil všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí!...
Izaiáš 66:19...ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšelimoji slávu nikdy neviděli. Budou zvěstovat mou slávu mezi...
Izaiáš 66:20...bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin. Přivedou je...
Jeremiáš 2:7... které plodila. Vy jste však přišli a zprznili mou zemi, zohavili jste dědictví! Ani kněží se neptali:...
Jeremiáš 2:26... ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako  hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele...
Jeremiáš 2:27... Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi  rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však...
Jeremiáš 3:22...a na Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte se odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme...
Jeremiáš 4:19... bolí to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce m sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet!...
Jeremiáš 4:20...Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak...
Jeremiáš 5:23... vlny burácejí, ale nevylijí se. Tento lid  však srdce odbojné a zpupné; odvrátili se a odešli. Ani...
Jeremiáš 6:19...lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť  slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to...
Jeremiáš 8:18...vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičí z...
Jeremiáš 8:23...proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by  hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych...
Jeremiáš 9:25...jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele  neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá...
Jeremiáš 10:16...jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele  za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. Lide...
Jeremiáš 10:19...na soužení, aby byli zajati." Běda mi rána bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle...
Jeremiáš 10:20...není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil  přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a...
Jeremiáš 11:10...svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat  slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak...
Jeremiáš 12:8... svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti dědictví je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je!...
Jeremiáš 12:9...je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj....
Jeremiáš 12:10...všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažereMou vinici zničí mnozí pastýři, pole podupou; ...
Jeremiáš 12:14..." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny  zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictví, jež jsem...
Jeremiáš 13:10...Tento zlý lid, který odmítá poslouchat  slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za...
Jeremiáš 13:17...neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají oči budou plakat hořce, přetékat budou slzami nad...
Jeremiáš 14:17...i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid...
Jeremiáš 15:2...je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam me jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na...
Jeremiáš 15:10...mi, matko, že jsem se ti narodil - muž, který  s celou zemí svár a při! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo...
Jeremiáš 15:18...jsi na ruku položil a naplnil nevolí. Proč  bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce...
Jeremiáš 16:18...za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a ...
Jeremiáš 16:19...dědictví zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine sílo a pevnosti, útočiště v den soužení, od konců...
Jeremiáš 17:14... a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn chvála patří tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím...
Jeremiáš 17:17... leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi  útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo ...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |