Mojžíšovým

Hledám varianty 'mojžíšovým' [ mojžíšův (9) mojžíšovým (5) mojžíšovy (1) mojžíšovu (4) mojžíšovo (1) mojžíšovi (277) mojžíšově (12) mojžíšova (18) ]. Nalezeny 323 verše.
Exodus 3:14... když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto...
Exodus 3:15...Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal...
Exodus 4:19...v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť...
Exodus 4:21...s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven...
Exodus 4:27...zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory,...
Exodus 4:30...a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil....
Exodus 6:1...ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu....
Exodus 6:2...donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvilMojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi,...
Exodus 6:10...a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdyMojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi...
Exodus 6:13...Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvilMojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele...
Exodus 6:28...a Áron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvilMojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin....
Exodus 7:1...Copak farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro...
Exodus 7:7...přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin...
Exodus 7:8...osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte...
Exodus 7:14...předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid....
Exodus 7:19... Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a...
Exodus 7:26...dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 8:1...tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v...
Exodus 8:9...žab, kterými faraona postihl. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, dvorech i na polích pošly...
Exodus 8:12...předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se...
Exodus 8:16...předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě,...
Exodus 8:27...faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid...
Exodus 9:1...farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 9:8...zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z...
Exodus 9:12...však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin...
Exodus 9:13...předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a...
Exodus 9:22...své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou...
Exodus 10:1... Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho...
Exodus 10:12...muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni...
Exodus 10:21... a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt...
Exodus 11:1..."Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu...
Exodus 11:9...tak odešel od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v...
Exodus 12:1...tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro...
Exodus 12:28...a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil...
Exodus 12:35...je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o stříbrné a zlaté...
Exodus 12:43...ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu...
Exodus 12:50...se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny...
Exodus 13:1...z egyptské země houf za houfem. HospodinMojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené....
Exodus 14:1...od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří...
Exodus 14:11...samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč...
Exodus 14:15...za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ...
Exodus 14:26...Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí...
Exodus 14:31...Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň...
Exodus 15:24...jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k...
Exodus 16:2... Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali:...
Exodus 16:4...toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid...
Exodus 16:11...ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim:...
Exodus 16:22... Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil....
Exodus 16:28...vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat ...
Exodus 16:34... aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud...
Exodus 17:3...A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu....
Exodus 17:5...lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z...
Exodus 17:12...nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak  Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj...
Exodus 17:14...porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj...
Exodus 18:1...boj proti Amalekovi do posledního pokolení."  Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem,...
Exodus 18:5...na pomoc; zachránil před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na...
Exodus 18:6...poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí...
Exodus 18:12...lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a...
Exodus 18:14... a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl:...
Exodus 18:17...stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se...
Exodus 18:26... Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš...
Exodus 19:9...Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby...
Exodus 19:10...pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. ...
Exodus 19:21...na vrchol hory a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí...
Exodus 20:19... třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s...
Exodus 20:22...přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste...
Exodus 24:1...jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu a...
Exodus 24:12...zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti...
Exodus 25:1...dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku....
Exodus 30:11...bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů...
Exodus 30:17...vykoupení vašich životů." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem...
Exodus 30:22...všechna jejich pokolení." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy...
Exodus 30:34...vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a...
Exodus 31:1...vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna...
Exodus 31:12...přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte ...
Exodus 31:18...dne odpočinul a nabral dech." Když HospodinMojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky...
Exodus 32:7...vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z...
Exodus 32:9...bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný!...
Exodus 32:17... Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl:...
Exodus 32:28...a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů...
Exodus 32:33...mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti...
Exodus 33:1... to, které udělal Áron. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který...
Exodus 33:5...na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid....
Exodus 33:17...od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem...
Exodus 34:1...záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm...
Exodus 34:27... Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov...
Exodus 34:35...mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář...
Exodus 36:5...jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu,...
Exodus 38:21... totiž Příbytku svědectví, sečtený podle Mojžíšova rozkazu. Je to práce levitů pod vedením Itamara,...
Exodus 38:22...Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení...
Exodus 39:1...svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 39:5...a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a...
Exodus 39:7...kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně...
Exodus 39:21...a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z...
Exodus 39:26... v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice...
Exodus 39:29...a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž...
Exodus 39:31...na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž...
Exodus 39:32...všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a...
Exodus 39:33...přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli PříbytekMojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy,...
Exodus 39:42...udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle,...
Exodus 40:1... A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek,...
Exodus 40:19...na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do...
Leviticus 4:1...žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně...
Leviticus 5:14...tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je...
Leviticus 5:20...provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto...
Leviticus 6:1...a čím se provinil." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny....
Leviticus 6:12...dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvilMojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání...
Leviticus 6:17...shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o...
Leviticus 7:22...vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk -...
Leviticus 7:28...vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou...
Leviticus 7:38...pověření a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele,...
Leviticus 8:1...na Sinajské poušti. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej...
Leviticus 8:9...zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej...
Leviticus 8:13...je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích...
Leviticus 8:17...výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné...
Leviticus 8:21...zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl druhého berana,...
Leviticus 8:29...hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana pověření, jak Mojžíšovi přikázal...
Leviticus 9:10...nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem...
Leviticus 10:7...Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil k...
Leviticus 10:19...na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před...
Leviticus 11:1...Mojžíš uslyšel, souhlasil. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech...
Leviticus 12:1...a zakázanými pokrmy. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí...
Leviticus 13:1... a tak bude očištěna." Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok,...
Leviticus 14:1...za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování...
Leviticus 14:33...je nad jeho možnosti. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou...
Leviticus 15:1...je zákon o malomocenství. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž...
Leviticus 16:1...pro muže, který by spal s nečistou. HospodinMojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří...
Leviticus 16:2... když přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází...
Leviticus 16:34...svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:1...přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem...
Leviticus 18:1...neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh...
Leviticus 19:1...Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvilMojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť...
Leviticus 20:1...plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita...
Leviticus 21:1...- jejich krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží...
Leviticus 21:16...Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích...
Leviticus 22:1...a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí...
Leviticus 22:17... jejich Posvětitel." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem...
Leviticus 22:26...- nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, ...
Leviticus 23:1...Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy...
Leviticus 23:9...dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země,...
Leviticus 23:23... jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého...
Leviticus 23:26...ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den...
Leviticus 23:33...sobotní odpočinek." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož...
Leviticus 24:1...slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý...
Leviticus 24:13...jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvilMojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to...
Leviticus 24:23...a ukamenovali ho. Synové Izraele učinili, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Hospodin promluvil k...
Leviticus 25:1...přikázal Hospodin. Hospodin promluvilMojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete...
Leviticus 27:1...mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život...
Leviticus 27:34..." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské...
Numeri 1:1...po jejich odchodu z Egypta, promluvil HospodinMojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou...
Numeri 1:19...po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti...
Numeri 1:48...pokolení započteni levité. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu...
Numeri 1:54...Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 2:1...Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při...
Numeri 2:33...bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité....
Numeri 2:34...všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli,...
Numeri 3:5...službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze...
Numeri 3:11...se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech prvorozených,...
Numeri 3:14...moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich...
Numeri 3:40...000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže...
Numeri 3:44...na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi...
Numeri 4:1... jak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho...
Numeri 4:17...i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských...
Numeri 4:21...svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich...
Numeri 4:49...a jeho břemeno. A tak byli sečteni, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:1...Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou...
Numeri 5:4...je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:5...Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena...
Numeri 5:11...kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho...
Numeri 6:1...však svou vinu ponese." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena...
Numeri 6:22...podle svých možností)." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete...
Numeri 7:4... Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při...
Numeri 7:11...zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře...
Numeri 8:1...tak k němu promlouval. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany,...
Numeri 8:3...dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku po květy vytepán...
Numeri 8:5...mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je...
Numeri 8:20...tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s nimi synové...
Numeri 8:22...tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin...
Numeri 8:23... tak s nimi naložili. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý...
Numeri 9:1...roku po vyjití z Egypta promluvil HospodinMojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas...
Numeri 9:5...všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den...
Numeri 9:9...co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z...
Numeri 10:1...drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby...
Numeri 11:2...nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volalMojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl....
Numeri 11:16... se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů...
Numeri 11:23...Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní,...
Numeri 11:25...a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile...
Numeri 11:27...v táboře. Jeden mládenec přiběhl a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokují v táboře." Jozue, Nunův...
Numeri 11:28...v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj,...
Numeri 12:4...ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke...
Numeri 12:11...otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích...
Numeri 12:14..."Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla...
Numeri 13:1...se v poušti Paran. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem,...
Numeri 14:2...celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč...
Numeri 14:11...Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak...
Numeri 14:26...pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé...
Numeri 14:36...(čímž podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi...
Numeri 15:1... a bili je k Chormě. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete...
Numeri 15:17...stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž...
Numeri 15:22...z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode...
Numeri 15:33... kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedliMojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězení,...
Numeri 15:35...jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za...
Numeri 15:36...tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 15:37... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení...
Numeri 16:2...sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu, samí...
Numeri 16:3...sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá...
Numeri 16:18...a postavili se ke vchodu do Stanu setkáváníMojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu...
Numeri 16:20...ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v...
Numeri 16:23...se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od...
Numeri 17:1...přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze...
Numeri 17:6...se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v...
Numeri 17:7...lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle -...
Numeri 17:9...pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tamMojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v...
Numeri 17:15... A když se rána zastavila, Áron se vrátilMojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil...
Numeri 17:16...vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich...
Numeri 17:25...a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je...
Numeri 17:27... jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme!...
Numeri 18:25...mezi syny Izraele." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete...
Numeri 19:1...synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež...
Numeri 20:2...tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó...
Numeri 20:7...ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem...
Numeri 20:12...že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a...
Numeri 20:23... Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu....
Numeri 21:5...ale na cestě ztratil trpělivost a začal BohuMojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom...
Numeri 21:8...A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl....
Numeri 21:16...do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael...
Numeri 21:34...lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou...
Numeri 25:4...vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli...
Numeri 25:10...ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona,...
Numeri 25:16...otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte je...
Numeri 26:1...rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou...
Numeri 26:4...lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta:...
Numeri 26:9...obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy...
Numeri 26:52...synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvilMojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle...
Numeri 27:6...tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně....
Numeri 27:11...stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří...
Numeri 27:12... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na...
Numeri 27:18...obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém...
Numeri 28:1...promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v...
Numeri 30:17..." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho...
Numeri 31:1...ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej...
Numeri 31:7...do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také...
Numeri 31:12...se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedliMojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora...
Numeri 31:21...je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo...
Numeri 31:25... Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými...
Numeri 31:31...Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil:...
Numeri 31:48...Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. PotéMojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové...
Numeri 31:49...oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme...
Numeri 32:2... Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot, Dibon,...
Numeri 32:16...všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedyMojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj...
Numeri 32:25...však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš...
Numeri 33:1...jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z...
Numeri 33:50...Jordánu naproti Jerichu, promluvil HospodinMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a...
Numeri 34:1... pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu,...
Numeri 34:16...Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do...
Numeri 35:1...Jordánu naproti Jerichu, promluvil HospodinMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného...
Numeri 35:9...jeho dědičnému území." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a...
Numeri 36:10...pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka...
Deuteronomium 28:69...koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v...
Deuteronomium 31:14...za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej...
Deuteronomium 31:16...sloup se postavil nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid...
Deuteronomium 32:48...Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v...
Deuteronomium 34:9...ho poslouchali a jednali, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl...
Jozue 1:1...služebníka Mojžíše promluvil HospodinMojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj...
Jozue 1:3...stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a...
Jozue 8:31...služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů,...
Jozue 8:32...pokojné oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele....
Jozue 9:24...co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele...
Jozue 11:15...duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi a Jozue tak učinil....
Jozue 11:20...a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce...
Jozue 11:23...Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle...
Jozue 14:5... Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v...
Jozue 14:6... co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když ...
Jozue 14:10...čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem...
Jozue 17:4...izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A...
Jozue 23:6...pečlivě dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo....
Soudců 1:16...do judské pouště na jih od Aradu také potomci Mojžíšova tchána, Kenijce. Když tam dorazili, usídlili se...
Soudců 1:20...se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a ten odsud vyhnal trojici...
Soudců 4:11...se oddělil od ostatních Kenijců, potomků Mojžíšova švagra Chobaba, a utábořil se u dubu v Caananimu,...
Soudců 18:30...vztyčili tu modlu a Jonatan, syn Geršoma, syna Mojžíšova, jim se svými syny dělal kmenové kněží do dne,...
1. Královská 2:3... přikázání, pravidla i svědectví zapsanáMojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude...
2. Královská 14:6... Syny těch vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče...
2. Královská 18:6...něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu...
2. Královská 23:25...i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od rozhorlení...
1. Letopisů 22:13...dodržovat ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se...
1. Letopisů 23:15...se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer. Synové Geršomovi: vůdce...
1. Letopisů 26:24...a Ozielovců to byli: Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl...
2. Letopisů 23:18...Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil stráže, aby...
2. Letopisů 25:4...otce. Jejich syny ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšově, totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal:...
2. Letopisů 35:12...obětovali Hospodinu, jak je předepsáno v Knize Mojžíšově. Takto naložili i s býčky. Beránky pekli na ohni,...
Ezdráš 6:18...levity podle jejich oddílů, jak je psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci...
Ezdráš 7:6...přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král mu dal...
Nehemiáš 1:7...a zákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému...
Nehemiáš 1:8...si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy...
Nehemiáš 8:1...a žádali učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto...
Nehemiáš 13:1... Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se tam zapsáno: "Do Božího shromáždění...
Žalmy 103:7... všem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal....
Izaiáš 63:12...Ducha; který je vedl svou slavnou paží po Mojžíšově pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si...
Daniel 9:13...nás přišlo všechno to neštěstí popsané v Zákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina, svého Boha,...
Matouš 17:4...chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je...
Matouš 23:2...mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. Proto...
Marek 9:5...tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že...
Marek 12:26... že mrtví vstávají - copak jste nečetli v Knize Mojžíšově, jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚ jsem Bůh...
Lukáš 2:22... Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho...
Lukáš 9:33...tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to...
Lukáš 24:44...Musí se naplnit všechno, co je o mně psánoMojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel...
Jan 5:46... je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když...
Jan 7:23...v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu...
Jan 9:28...mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o...
Jan 9:29...učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, žeMojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To...
Skutky 6:11...prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!" Tím pobouřili lid i starší a...
Skutky 7:44...Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento...
Skutky 13:39...každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor,...
Skutky 15:1...bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni." Pavel a Barnabáš...
Skutky 15:5...a že se jim přikázat, zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu...
Skutky 28:23...o Božím království a od rána do večera jeMojžíšova zákona a Proroků přesvědčoval o Ježíši. Někteří...
Římanům 9:15...Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě!  Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a...
1. Korintským 9:9...jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti...
2. Korintským 3:7...do kamene měla svou slávu. Ta se zračilaMojžíšově tváři, na niž synové Izraele kvůli pomíjející...
2. Timoteus 3:8... tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost...
Židům 8:5...toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal...
Židům 10:28...zuřící oheň pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří...
Juda 1:9...ani archanděl Michael, když se s ďáblem přelMojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |