Mojžíši

Hledám varianty 'mojžíši' [ mojžíšovi (277) mojžíši (7) mojžíšem (22) mojžíše (85) mojžíš (401) ]. Nalezeno 748 veršù.
Exodus 2:10...dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynul a...
Exodus 2:11...řekla: "Vytáhla jsem ho z vody." Čas plynulMojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl...
Exodus 2:14... snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal strach, neboť si pomyslel: "Určitě se o...
Exodus 2:15...tom !" Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské...
Exodus 2:17...a odháněli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce. "Co že jste dnes...
Exodus 2:21... "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou...
Exodus 2:22...svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl jsem...
Exodus 3:1...pohlédl na syny Izraele. Bůh rozuměl.  Mojžíš zatím pásl ovce svého tchána, midiánského kněze...
Exodus 3:2...z prostředku keře ukázal Hospodinův andělMojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl...
Exodus 3:4... že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku...
Exodus 3:6...otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na...
Exodus 3:11...a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a...
Exodus 3:13...lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu...
Exodus 3:14... když se zeptají: ‚Jaké jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A dodal: "Takto...
Exodus 3:15...Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal...
Exodus 4:1...svým synům a dcerám. Dočista Egypťany oberete!"  Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou ....
Exodus 4:3..." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hadaMojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval:...
Exodus 4:4...ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v ruce...
Exodus 4:7..."Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potomMojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji...
Exodus 4:10...nabral z Nilu, se pak na zemi promění v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale...
Exodus 4:13...při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho...
Exodus 4:18...tu hůl vezmi s sebou. Budeš s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu:...
Exodus 4:19...v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž Mojžíšovi v Midiánu řekl: "Jdi, vrať se do Egypta, neboť...
Exodus 4:20...všichni, kdo ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a...
Exodus 4:21...s sebou vzal také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven...
Exodus 4:27...zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi." Šel tedy, a když se s ním setkal u Boží hory,...
Exodus 4:28... a když se s ním setkal u Boží hory, políbil hoMojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a...
Exodus 4:29...všechna znamení mu přikázal konat. A tak šel Mojžíš do Egypta s Áronem. Shromáždili všechny izraelské...
Exodus 4:30...a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil....
Exodus 5:1...jejich trápení, padli na kolena a klaněli se.  Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto...
Exodus 5:4...morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim...
Exodus 5:20...nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim...
Exodus 5:22...dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč...
Exodus 6:1...ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu....
Exodus 6:2...donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh promluvilMojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi,...
Exodus 6:9... a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své...
Exodus 6:10...a těžké dřině ani neslyšeli. Hospodin tehdyMojžíšovi promluvil znovu: "Jdi, mluv k egyptskému králi...
Exodus 6:12... propustí syny Izraele ze své země." Mojžíš ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele ...
Exodus 6:13...Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvilMojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele...
Exodus 6:20...ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila ÁronaMojžíše. Amram se dožil věku 137 let. Synové Jisharovi:...
Exodus 6:26...rodů po jednotlivých rodinách. To je ten ÁronMojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny Izraele z...
Exodus 6:27... že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi...
Exodus 6:28...a Áron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvilMojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin....
Exodus 6:30...králi faraonovi vše, co říkám tobě." Mojžíš ale Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak...
Exodus 7:1...Copak farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro...
Exodus 7:6... tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim Hospodin přikázal....
Exodus 7:7...přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin...
Exodus 7:8...osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte...
Exodus 7:10...ji před faraona a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin...
Exodus 7:14...předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid....
Exodus 7:19... Egypťané budou štítit napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a...
Exodus 7:20...bude krev, dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl...
Exodus 7:26...dní poté, co Hospodin udeřil na Nil, Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 8:1...tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v...
Exodus 8:4...žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i...
Exodus 8:5... "Potom lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se...
Exodus 8:6... Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl faraoMojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že není nikdo jako Hospodin...
Exodus 8:8...i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a volal k Hospodinu...
Exodus 8:12...předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř do prachu, se...
Exodus 8:16...předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao půjde k vodě,...
Exodus 8:21...byla zamořena mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl...
Exodus 8:22...v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl Mojžíš. "Oběti Hospodinu, našemu Bohu, se Egypťanům hnusí....
Exodus 8:25... Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od...
Exodus 8:26...a nepropustit lid, aby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu. Hospodin...
Exodus 9:1...farao zatvrdil a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví...
Exodus 9:8...zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné hrsti popela z...
Exodus 9:10...z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i dobytku vředy...
Exodus 9:11... Věštci se kvůli těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavit! Měli totiž na sobě vředy tak jako všichni...
Exodus 9:12...však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin...
Exodus 9:13...předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před faraona a...
Exodus 9:22...své otroky i dobytek na poli. Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, se na celou...
Exodus 9:23... dobytek i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil...
Exodus 9:27...krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl....
Exodus 9:29...Propustím vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k...
Exodus 9:33...ale potlučeny nebyly, protože raší později.) Mojžíš tedy odešel od faraona ven z města a vzepjal ruce k...
Exodus 9:35... Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin...
Exodus 10:1... Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho...
Exodus 10:3... abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví...
Exodus 10:6...dne, kdy se ocitli na zemi, dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona. Dvořané tehdy na...
Exodus 10:8...pořád nechápeš, že s Egyptem je konec?" A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl:...
Exodus 10:9...Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se...
Exodus 10:12...muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni...
Exodus 10:13...v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a Hospodin...
Exodus 10:16...stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti Hospodinu, vašemu...
Exodus 10:18...Bohu, jen ode odvrátí tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešel a modlil se k Hospodinu. Vtom...
Exodus 10:21... a tak syny Izraele nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku k nebi, na celý Egypt...
Exodus 10:22...padne tma - taková tma, že se nahmatat." Mojžíš tedy napřáhl ruku k nebi a na celou egyptskou zem...
Exodus 10:24...kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen...
Exodus 10:25...váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své děti." Mojžíš odpověděl: "To nám chceš sám poskytnout zvířata k...
Exodus 10:29...na oči. V den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom...
Exodus 11:1..."Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu...
Exodus 11:3...naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v očích...
Exodus 11:4...- v očích faraonových dvořanů i v očích liduMojžíš pak faraonovi řekl: "Takto praví Hospodin: ‚O...
Exodus 11:9...tak odešel od faraona rozpálen hněvem. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v...
Exodus 11:10... Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron před faraonem vykonali všechny tyto divy....
Exodus 12:1...tak Izraelity ze své země nepropustil. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro...
Exodus 12:21...svých příbytcích budete jíst nekvašené chleby." Mojžíš tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim:...
Exodus 12:28...a zachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil...
Exodus 12:31...domu, kde by nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy...
Exodus 12:43...ve svých pokoleních budou držet stráž. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o Hodu...
Exodus 12:50...se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a Áronovi. Právě toho dne vyvedl Hospodin syny...
Exodus 13:1...z egyptské země houf za houfem. HospodinMojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené....
Exodus 13:3...otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi...
Exodus 13:19...Izraele vyšli z egyptské země v bojovém šikuMojžíš vzal s sebou Josefovy kosti, neboť ten zavázal syny...
Exodus 14:1...od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří...
Exodus 14:11...samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů? Proč...
Exodus 14:13...Egyptu bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte...
Exodus 14:15...za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, ...
Exodus 14:21...tak se jedni k druhým po celou noc nepřiblížiliMojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře...
Exodus 14:26...Hospodin za bojuje proti Egyptu!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí...
Exodus 14:27...- na Egypťany, na jejich vozy i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře...
Exodus 14:31...Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň...
Exodus 15:1...i jeho služebníku Mojžíšovi. Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám...
Exodus 15:22...vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur...
Exodus 15:24...jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k...
Exodus 15:25...reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkaliMojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus...
Exodus 16:2... Na poušti pak celá izraelská obec reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali:...
Exodus 16:4...toto shromáždění umořili hladem!" Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid...
Exodus 16:6...dvakrát více, než kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer...
Exodus 16:8... Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a...
Exodus 16:9...Nereptáte proti nám, ale proti Hospodinu!" Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Řekni celé izraelské obci: ‚Přistupte...
Exodus 16:11...ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim:...
Exodus 16:15...("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co to jeMojžíš jim řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal...
Exodus 16:19... Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídluMojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!"...
Exodus 16:20...si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek, a...
Exodus 16:22... Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil....
Exodus 16:24...na zítřek." A tak si to nechali na zítřek, jak Mojžíš přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červi....
Exodus 16:25... a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Snězte to dnes, neboť dnes je Hospodinova...
Exodus 16:28...vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat ...
Exodus 16:32...koriandru, bílý, a chutnal jako medový koláčMojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer...
Exodus 16:33... když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many a postav...
Exodus 16:34... aby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud...
Exodus 17:2...tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš...
Exodus 17:3...A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu....
Exodus 17:4...nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat?...
Exodus 17:5...lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z...
Exodus 17:6...skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo...
Exodus 17:9...přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s IzraelemMojžíš tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s...
Exodus 17:10...budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím...
Exodus 17:11...Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku. A dokud Mojžíš držel ruku zvednutou, vítězil Izrael, jakmile však...
Exodus 17:12...nechával klesnout, vítězil Amalek. Když pak  Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj...
Exodus 17:14...porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku do knihy a vštěpuj...
Exodus 17:15...památku naprosto vyhladím zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev...
Exodus 18:1...boj proti Amalekovi do posledního pokolení."  Mojžíšův tchán, midiánský kněz Jetro, se doslechl o všem,...
Exodus 18:2...že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k...
Exodus 18:3... První se jmenoval Geršom, Přistěhovalec, neboť Mojžíš řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Druhý...
Exodus 18:5...na pomoc; zachránil před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a manželkou na...
Exodus 18:6...poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí...
Exodus 18:7...k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil...
Exodus 18:8...vyptali, jak se jim daří, vešli do stanu. Tam Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co Hospodin kvůli...
Exodus 18:13...s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána...
Exodus 18:14... a lid stál před ním od rána do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl:...
Exodus 18:15...všechen lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha....
Exodus 18:24...všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu...
Exodus 18:25...tchána poslechl a udělal všechno, co mu řeklMojžíš vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je...
Exodus 18:26... Ti běžně soudili Izrael; těžší věci přednášeli Mojžíšovi, ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš...
Exodus 18:27... ale každou menší věc soudili sami. Potom Mojžíš svého tchána propustil a ten odešel do své země. ...
Exodus 19:3...tábor. Izrael se utábořil naproti hořeMojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z hory...
Exodus 19:7...jsou slova, která promluvíš k synům Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim...
Exodus 19:8..."Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 19:9...Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby...
Exodus 19:10...pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. ...
Exodus 19:14... teprve zazní dlouhé troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si...
Exodus 19:17...troubení rohu. Všechen lid v táboře se třáslMojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil...
Exodus 19:19...otřásala. Troubení rohu sílilo stále víceMojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin...
Exodus 19:20...sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil. Hospodin...
Exodus 19:21...na vrchol hory a ten tam vystoupil. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí...
Exodus 19:23..."Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš Hospodinu. "Sám jsi nás přece varoval slovy:...
Exodus 19:25...vzhůru k Hospodinu, aby se na neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil...
Exodus 20:19... třásl se strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s...
Exodus 20:20... ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby...
Exodus 20:21...nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin...
Exodus 20:22...přistoupil k mračnu, v němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste...
Exodus 24:1...jejich bohům, octl by ses v pasti." Potom řekl Mojžíšovi: "Vystup k Hospodinu. Ty, Áron, Nádab, Abihu a...
Exodus 24:2...zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje...
Exodus 24:3... Také lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a...
Exodus 24:4...hlasem: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!" Mojžíš pak všechna Hospodinova slova zapsal. Časně ráno...
Exodus 24:6...a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné obětiMojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou...
Exodus 24:8...dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle,...
Exodus 24:9...Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a sedmdesát izraelských...
Exodus 24:12...zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti...
Exodus 24:13...- které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíš i jeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil...
Exodus 24:15...vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl oblak....
Exodus 24:16...oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed oblaku zavolal. Z pohledu Izraelitů...
Exodus 24:18...sláva na vrcholu hory jako stravující oheňMojžíš vešel doprostřed oblaku a vystoupil na horu. Mojžíš...
Exodus 25:1...dní a čtyřicet nocí." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku....
Exodus 30:11...bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Když budeš sčítáním zjišťovat počet synů...
Exodus 30:17...vykoupení vašich životů." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem...
Exodus 30:22...všechna jejich pokolení." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy...
Exodus 30:34...vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a...
Exodus 31:1...vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna...
Exodus 31:12...přesně tak, jak jsem ti přikázal." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte ...
Exodus 31:18...dne odpočinul a nabral dech." Když HospodinMojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě Desky...
Exodus 32:1...desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona....
Exodus 32:7...vstali, aby se povyrazili. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z...
Exodus 32:9...bůh, Izraeli, ten vyvedl z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný!...
Exodus 32:11...vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit:...
Exodus 32:15...od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlelMojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v ruce dvě Desky...
Exodus 32:17... Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však odpověděl:...
Exodus 32:19...se přiblížil k táboru, spatřil to tele a tanceMojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a...
Exodus 32:21...na hladinu vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je...
Exodus 32:23...nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim:...
Exodus 32:25...když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k...
Exodus 32:27...Shromáždili se kolem něj všichni synové LevihoMojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý...
Exodus 32:29... a toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužůMojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i...
Exodus 32:30...na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však...
Exodus 32:31...snad ho ohledně vašeho hříchu usmířím." A tak se Mojžíš vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid...
Exodus 32:33...mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti...
Exodus 33:1... to, které udělal Áron. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolu s lidem, který...
Exodus 33:5...na sebe nevzal žádnou ozdobu. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid....
Exodus 33:7...hory Oréb šli tedy synové Izraele bez ozdobMojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem,...
Exodus 33:8...setkávání, který byl venku za táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát...
Exodus 33:9...se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel do Stanu, sestupoval oblakový sloup a stavěl...
Exodus 33:11...u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvívalMojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem....
Exodus 33:12... mladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházelMojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid...
Exodus 33:15...přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam...
Exodus 33:17...od každého lidu na povrchu země." Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Splním i tuto tvou prosbu, neboť jsem...
Exodus 33:18...jsem v tobě našel zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl:...
Exodus 34:1...záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm...
Exodus 34:4... Ani brav a skot se před touto horou nepase." Mojžíš tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním....
Exodus 34:8...syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení." Mojžíš rychle padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane...
Exodus 34:27... Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš. Podle těchto slov...
Exodus 34:28...slov vstupuji do smlouvy s tebou a s Izraelem." Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Byl...
Exodus 34:29... zapsal na desky. Cestou z hory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš ale nevěděl, že...
Exodus 34:30...září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu...
Exodus 34:31...tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížitMojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni...
Exodus 34:33...s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli ale...
Exodus 34:34...ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvilMojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak...
Exodus 34:35...mu bylo přikázáno. Tehdy synové Izraele vídali Mojžíšovu zářící tvář. Potom si Mojžíš znovu zakrýval tvář...
Exodus 35:1...rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto...
Exodus 35:4...nerozděláte oheň v žádném ze svých příbytků." Mojžíš celé izraelské obci řekl: "Hospodin přikázal toto:...
Exodus 35:20...kněžské služby." Nato se celá izraelská obec od Mojžíše rozešla. Potom přicházeli - každý, kdo cítil...
Exodus 35:29...dary na veškeré dílo, které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělat. Mojžíš pak synům Izraele řekl:...
Exodus 35:30... které Hospodin skrze Mojžíše přikázal udělatMojžíš pak synům Izraele řekl: "Pohleďte, Hospodin povolal...
Exodus 36:2... udělají vše tak, jak přikázal Hospodin." A tak Mojžíš povolal Becaleela a Oholiaba spolu s každým nadaným...
Exodus 36:3...k práci a dát se do . Převzali tedy od Mojžíše vše, čím synové Izraele přispěli na práci při...
Exodus 36:5...jeden po druhém odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu,...
Exodus 36:6...k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Muži, ženy,...
Exodus 38:22...Juda, udělal všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení...
Exodus 39:1...svatá roucha pro Árona, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Efod byl zhotoven ze zlata, z modré, purpurové a...
Exodus 39:5...a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a...
Exodus 39:7...kameny synů Izraele, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Podobným způsobem jako efod byl zhotoven umně...
Exodus 39:21...a neodstával od efodu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. K efodu byl zhotoven také plášť celý utkaný z...
Exodus 39:26... v němž se koná služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice...
Exodus 39:29...a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž...
Exodus 39:31...na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak bylo dokončeno veškeré dílo Příbytku, totiž...
Exodus 39:32...všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a...
Exodus 39:33...přikázal Mojžíšovi. Tehdy přinesli PříbytekMojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy,...
Exodus 39:42...udělali všechnu práci přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Mojžíš viděl všechno to dílo a hle,...
Exodus 39:43...přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázalMojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak,...
Exodus 40:1... A Mojžíš jim požehnal. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek,...
Exodus 40:16...jejich pokolení uvede do věčného kněžství." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal....
Exodus 40:18...měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčenMojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho...
Exodus 40:19...na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do...
Exodus 40:31...a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy. Kdykoli...
Exodus 40:33...nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil. Tehdy Stan setkávání přikryl oblak...
Exodus 40:35...oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm...
Leviticus 1:1... na všech jejich cestách. Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu setkávání: "Promluv k...
Leviticus 4:1...žádný tuk a žádnou krev." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně...
Leviticus 5:14...tak jako při moučné oběti." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je...
Leviticus 5:20...provinil proti Hospodinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto...
Leviticus 6:1...a čím se provinil." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny....
Leviticus 6:12...dotkne, bude svaté." Hospodin dále promluvilMojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání...
Leviticus 6:17...shoří; nebude se jíst." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o...
Leviticus 7:22...vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk -...
Leviticus 7:28...vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou...
Leviticus 7:38...pověření a pokojné oběti. Hospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraele,...
Leviticus 8:1...na Sinajské poušti. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej...
Leviticus 8:4...celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec...
Leviticus 8:5...se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkáváníMojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin."...
Leviticus 8:6..."Toto nám přikázal vykonat Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou....
Leviticus 8:9...zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej...
Leviticus 8:10... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo...
Leviticus 8:13...hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice,...
Leviticus 8:15...vložil ruce na hlavu býčka obětovaného za hříchMojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy...
Leviticus 8:16... Tak jej posvětil ke konání obřadů smířeníMojžíš vzal také všechen tuk, který byl kolem vnitřností,...
Leviticus 8:17...výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl berana k zápalné...
Leviticus 8:19...Áron se svými syny vložili ruce na hlavu beranaMojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví....
Leviticus 8:21...a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři....
Leviticus 8:23...syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jejMojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček...
Leviticus 8:28... aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři...
Leviticus 8:29...oběť pověření, byla to ohnivá oběť HospodinuMojžíš vzal také hrudí a zvedáním je nabídl Hospodinu. To...
Leviticus 8:30... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na...
Leviticus 8:31...a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do...
Leviticus 8:36...pak se svými syny vykonal vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a...
Leviticus 9:1...Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl...
Leviticus 9:5...se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to, co Mojžíš přikázal, před Stan setkávání a celá obec...
Leviticus 9:6...přistoupila a postavila se před Hospodina. Tehdy Mojžíš řekl: "Toto nám přikázal Hospodin. Když to vykonáte,...
Leviticus 9:7...vykonáte, ukáže se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za...
Leviticus 9:10...nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem...
Leviticus 9:21...kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim...
Leviticus 9:23... zápalnou i pokojnou oběť a sestoupil z oltářeMojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli...
Leviticus 10:3...a pohltil je, a tak zemřeli před HospodinemMojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl:...
Leviticus 10:4...před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele,...
Leviticus 10:5...je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům...
Leviticus 10:6...suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řeklMojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a...
Leviticus 10:11...všem ustanovením, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi...
Leviticus 10:12... která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a...
Leviticus 10:16...tobě a tvým synům, jak Hospodin přikázal." Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích,...
Leviticus 10:19...na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl: "Pohleď, dnes obětovali před...
Leviticus 10:20... copak by s tím Hospodin souhlasil?" A když to Mojžíš uslyšel, souhlasil. Hospodin promluvil k Mojžíšovi...
Leviticus 11:1...Mojžíš uslyšel, souhlasil. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech...
Leviticus 12:1...a zakázanými pokrmy. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí...
Leviticus 13:1... a tak bude očištěna." Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok,...
Leviticus 14:1...za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování...
Leviticus 14:33...je nad jeho možnosti. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou...
Leviticus 15:1...je zákon o malomocenství. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž...
Leviticus 16:1...pro muže, který by spal s nečistou. HospodinMojžíšovi promluvil po smrti dvou Áronových synů, kteří...
Leviticus 16:2... když přistoupili před Hospodina. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Řekni svému bratru Áronovi, nepřichází...
Leviticus 16:34...svých hříchů." A stalo se, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:1...přikázal Mojžíšovi. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem...
Leviticus 18:1...neomyje, ponese vinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh...
Leviticus 19:1...Hospodin, váš Bůh." Hospodin dále promluvilMojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť...
Leviticus 20:1...plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: Kdokoli, Izraelita...
Leviticus 21:1...- jejich krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží...
Leviticus 21:16...Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích...
Leviticus 21:24... Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům...
Leviticus 22:1...a ke všem synům Izraele. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí...
Leviticus 22:17... jejich Posvětitel." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem...
Leviticus 22:26...- nedojdete jimi zalíbení." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Když se narodí tele, jehně nebo kůzle, ...
Leviticus 23:1...Bohem. jsem Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy...
Leviticus 23:9...dělat žádnou běžnou práci." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země,...
Leviticus 23:23... jsem Hospodin, váš Bůh." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého...
Leviticus 23:26...ohnivé oběti Hospodinu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den...
Leviticus 23:33...sobotní odpočinek." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož...
Leviticus 23:44...bydlet ve stanech. jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy slavnosti synům Izraele. ...
Leviticus 24:1...slavnosti synům Izraele. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, k tobě nanosí čistý...
Leviticus 24:11...rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho přivedliMojžíši. (Jeho matka se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího z...
Leviticus 24:13...jim Hospodin přikáže. Hospodin pak promluvilMojžíšovi: "Vyveď rouhače ven z tábora. Všichni, kdo to...
Leviticus 24:23...stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho...
Leviticus 25:1...přikázal Hospodin. Hospodin promluvilMojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete...
Leviticus 26:46...pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny...
Leviticus 27:1...mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život...
Leviticus 27:34..." To jsou přikázání, jež Hospodin přikázal Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské...
Numeri 1:1...po jejich odchodu z Egypta, promluvil HospodinMojžíšovi ve Stanu setkávání: "Sečtěte celou izraelskou...
Numeri 1:17...pokolení, náčelníci izraelských tisíců." Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže a prvního dne...
Numeri 1:19...po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti...
Numeri 1:44...čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po...
Numeri 1:48...pokolení započteni levité. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu...
Numeri 1:54...Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Numeri 2:1...Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: " synové Izraele táboří každý při...
Numeri 2:33...bylo 603 550 mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité....
Numeri 2:34...všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli,...
Numeri 3:1...při domě svých otců. Toto je příběh ÁronaMojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře...
Numeri 3:5...službu Eleazar a Itamar. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze...
Numeri 3:11...se přiblížil, však zemře." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Hle, jsem si namísto všech prvorozených,...
Numeri 3:14...moji. jsem Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi na poušti Sinaj: "Sečti Leviho syny podle jejich...
Numeri 3:16...sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu...
Numeri 3:38...před Příbytkem, totiž před Stanem setkáváníMojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž...
Numeri 3:39...by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich...
Numeri 3:40...000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže...
Numeri 3:42...dobytka synů Izraele vezmeš dobytek levitů." Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny...
Numeri 3:44...na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi...
Numeri 3:49...za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet...
Numeri 3:51...šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu...
Numeri 4:1... jak mu Hospodin přikázal. Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Sečti Kehatovy syny z řad synů Leviho...
Numeri 4:17...i jejich příslušenstvím." Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíte, aby byl kmen kehatských...
Numeri 4:21...svaté věci, aby nezemřeli." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Sečti také Geršonovy syny podle jejich...
Numeri 4:34...pod vedením Itamara, syna kněze Árona." Mojžíš s Áronem a s představenými obce sečetl Kehatovy syny...
Numeri 4:37...všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného...
Numeri 4:41...všech sloužících při Stanu setkávání, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu. Také...
Numeri 4:45...3 200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s Áronem sečetl podle Hospodinova rozkazu vydaného...
Numeri 4:46...podle Hospodinova rozkazu vydaného MojžíšemMojžíš s Áronem a s vůdci Izraele sečetl všechny levity...
Numeri 4:49...byl 8 580. Podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem byla každému z nich určena jeho služba a jeho...
Numeri 5:1...Mojžíšovi přikázal. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, z tábora vykážou...
Numeri 5:4...je z tábora ven přesně tak, jak Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvil k...
Numeri 5:5...Hospodin pověděl Mojžíšovi. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena...
Numeri 5:11...kdo knězi, patří knězi." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho...
Numeri 6:1...však svou vinu ponese." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena...
Numeri 6:22...podle svých možností)." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete...
Numeri 7:1...syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i...
Numeri 7:4... Když je přivedli před Příbytek, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Přijmi to od nich, to slouží ke službě při...
Numeri 7:6...to levitům, každému v souladu s jeho službou." Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. Geršonovým...
Numeri 7:11...zasvěcení a položili je před oltář. Hospodin Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře...
Numeri 7:89...k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil,...
Numeri 8:1...tak k němu promlouval. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany,...
Numeri 8:3...dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku po květy vytepán...
Numeri 8:4...byl od dříku po květy vytepán ze zlataMojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu...
Numeri 8:5...mu Hospodin ukázal na hoře. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je...
Numeri 8:20...rána, když by přistupovali ke svatým věcem." Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s...
Numeri 8:22...tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili. Hospodin...
Numeri 8:23... tak s nimi naložili. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý...
Numeri 9:1...roku po vyjití z Egypta promluvil HospodinMojžíšovi na poušti Sinaj: " synové Izraele v určený čas...
Numeri 9:4...jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel." Mojžíš řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za...
Numeri 9:5...všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den...
Numeri 9:6...při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému...
Numeri 9:8...přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás...
Numeri 9:9...co o vás přikáže Hospodin." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z...
Numeri 9:23...táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvil k...
Numeri 10:1...drželi Hospodinovu stráž. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby...
Numeri 10:13...táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova...
Numeri 10:29...po svých oddílech, když se vydávali na cestuMojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána:...
Numeri 10:31...Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na...
Numeri 10:35...oblak. Kdykoli se Truhla vydávala na cestuMojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, se tví nepřátelé...
Numeri 11:2...nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volalMojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl....
Numeri 11:10...na tábor v noci padala rosa, mana padala s Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého...
Numeri 11:16... se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů...
Numeri 11:21...jste před ním: ‚Proč jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších...
Numeri 11:23...Hospodinova ruka krátká?" odpověděl Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se slovo při tobě naplní,...
Numeri 11:24... zda se slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu....
Numeri 11:25...a mluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a udělil jej těm sedmdesáti stařešinům. Jakmile...
Numeri 11:27...v táboře. Jeden mládenec přiběhl a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad prorokují v táboře." Jozue, Nunův...
Numeri 11:28...v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj,...
Numeri 11:29...to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen...
Numeri 11:30...by jim Hospodin udělil svého Ducha!" A tak se Mojžíš se stařešiny Izraele vrátil do tábora. Vtom se zvedl...
Numeri 12:1...zůstali. Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu...
Numeri 12:2...Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel....
Numeri 12:3...Nemluví také skrze nás?" A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech...
Numeri 12:4...ze všech lidí na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, Áronovi a Miriam řekl: "Všichni tři jděte ke...
Numeri 12:7... promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen můj celý dům! S...
Numeri 12:8... že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul hněvem a odešel...
Numeri 12:11...otočil k Miriam a spatřil, že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích...
Numeri 12:13... co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Snažně prosím, Bože, uzdrav...
Numeri 12:14..."Snažně prosím, Bože, uzdrav ji!" Hospodin Mojžíšovi odpověděl: "Kdyby otec plivl do tváře, nenesla...
Numeri 13:1...se v poušti Paran. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vyšli muže, aby prozkoumali kanaánskou zem,...
Numeri 13:3...jednom muži. to jsou samí vůdcové." A tak je Mojžíš vyslal z pouště Paran podle Hospodinova rozkazu....
Numeri 13:16... z pokolení Gád. To jsou jména mužů, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem. Nunova syna jménem Hošea,...
Numeri 13:17...přejmenoval na Jozue, Hospodin je spása. Když je Mojžíš vysílal prozkoumat kanaánskou zem, řekl jim: "Jděte...
Numeri 13:26...pak z průzkumu země vrátili. Vydali se rovnouMojžíši a Áronovi a k celé izraelské obci do Kádeše v...
Numeri 13:30...bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru a obsaďme tu zem....
Numeri 14:2...celou noc. Všichni synové Izraele reptali proti Mojžíšovi a Áronovi. Celá obec jim vyčítala: "Ach, proč...
Numeri 14:5...říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!" Mojžíš a Áron tehdy před celou shromážděnou izraelskou obcí...
Numeri 14:11...Stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak...
Numeri 14:13...udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž středu...
Numeri 14:26...pouští zpět k Rudému moři!" Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé...
Numeri 14:36...této poušti do posledního pomřou!" Muži, které Mojžíš vyslal prozkoumat zem a kteří o po svém návratu...
Numeri 14:39...Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův. Jakmile Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraele, lid se dal...
Numeri 14:41...Vyrazíme k místu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč znovu přestupujete Hospodinův...
Numeri 14:44...hřebenu, ačkoli Truhla Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš neopustili tábor. Amalekovci a Kananejci, kteří v...
Numeri 15:1... a bili je k Chormě. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete...
Numeri 15:17...stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: vejdete do země, do níž...
Numeri 15:22...z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode...
Numeri 15:23...oznámil Mojžíšovi (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále,...
Numeri 15:33... kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedliMojžíšovi, Áronovi a celé obci a nechali jej ve vězení,...
Numeri 15:35...jasné, co se s ním stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. jej celá obec za...
Numeri 15:36...tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 15:37... jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, si po všechna pokolení...
Numeri 16:2...sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu, samí...
Numeri 16:3...sněmu, samí věhlasní muži. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá...
Numeri 16:4...nad Hospodinovo shromáždění?" Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář. Potom promluvil ke Korachovi...
Numeri 16:8...je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!" Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho...
Numeri 16:12...- vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?" Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy,...
Numeri 16:15...Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!" Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej...
Numeri 16:16... ani jedinému z nich jsem neublížil!" Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra...
Numeri 16:18...a postavili se ke vchodu do Stanu setkáváníMojžíšovi a Áronovi. Korach proti nim shromáždil ke vchodu...
Numeri 16:20...ukázala Hospodinova sláva a Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Oddělte se od této obce, neboť je v...
Numeri 16:23...se hněváš na celou obec?" Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od...
Numeri 16:25...od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!" Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští...
Numeri 16:28...stanů se svými ženami, syny i malými dětmiMojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin poslal činit...
Numeri 16:31...poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila. Země...
Numeri 17:1...přinesli kadidlo, pohltil. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze...
Numeri 17:5... Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání...
Numeri 17:6...se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v...
Numeri 17:7...lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle -...
Numeri 17:8...jej oblak a ukázala se tam Hospodinova slávaMojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tam...
Numeri 17:9...pak přišli před Stan setkávání a Hospodin tamMojžíšovi promluvil: "Oddělte se od této obce, neboť je v...
Numeri 17:11...je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvářMojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do ...
Numeri 17:12...rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu...
Numeri 17:15... A když se rána zastavila, Áron se vrátilMojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvil...
Numeri 17:16...vchodu do Stanu setkávání. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich...
Numeri 17:21...synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu...
Numeri 17:22...na každý rod. Mezi holemi byla i hůl ÁronovaMojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu...
Numeri 17:23...před Hospodinem ve Stanu svědectví. Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu...
Numeri 17:24...v pupeny, nasadila květy a vydala zralé mandleMojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny...
Numeri 17:25...a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je...
Numeri 17:26...ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Synové...
Numeri 17:27... jak mu Hospodin přikázal. Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme!...
Numeri 18:25...mezi syny Izraele." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni levitům: Když od synů Izraele přijmete...
Numeri 19:1...synů Izraele a nezemřete." Hospodin promluvilMojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež...
Numeri 20:2...tam ale chyběla voda, a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó...
Numeri 20:3...proti Mojžíšovi a Áronovi a lid se pustilMojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli, když naši...
Numeri 20:6...ani granátová jablka! Není tu ani voda k pití!" Mojžíš tedy s Áronem odešel od shromáždění ke vchodu do...
Numeri 20:7...ukázala Hospodinova sláva. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem...
Numeri 20:9...vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl, která byla před...
Numeri 20:11...- máme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl a dvakrát udeřil holí do skály. Vytrysklo z...
Numeri 20:12...že se napila obec i jejich dobytek. Hospodin ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a...
Numeri 20:14...Hospodinem a Hospodin jim prokázal svou svatostMojžíš z Kádeše vyslal posly k edomskému králi se slovy:...
Numeri 20:23... Na hoře Hór u hranic edomské země řekl Hospodin Mojžíšovi a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu....
Numeri 20:27...pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal; před očima...
Numeri 20:28...před očima celé obce vystoupili na horu HórMojžíš svlékl Áronovi jeho roucho a oblékl je jeho synu...
Numeri 21:5...ale na cestě ztratil trpělivost a začal BohuMojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z Egypta? Abychom...
Numeri 21:7...mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišelMojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti...
Numeri 21:8...A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl....
Numeri 21:9...na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl....
Numeri 21:16...do Beéru; to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael...
Numeri 21:32...se Izrael usadil v zemi EmorejcůMojžíš poslal vyzvědače do Jaezeru. Dobyli jeho vesnice a...
Numeri 21:34...lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou...
Numeri 25:4...vzplanul proti Izraeli hněvem. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli...
Numeri 25:5...Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých...
Numeri 25:6... jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku....
Numeri 25:10...ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona,...
Numeri 25:16...otcovského kmene v Midiánu. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Napadněte Midiánce a bijte je...
Numeri 26:1...rány kvůli Peorovi." Po této ráně Hospodin řekl Mojžíšovi a Eleazarovi, synu kněze Árona: "Sečtěte celou...
Numeri 26:3... kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje." Mojžíš s knězem Eleazarem k nim tedy na moábských pláních...
Numeri 26:4...lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi." Toto jsou synové Izraele, kteří vyšli z Egypta:...
Numeri 26:9...obce, kteří s Korachovou tlupou bojovali proti Mojžíšovi a Áronovi při svém odboji proti Hospodinu. Tehdy...
Numeri 26:52...synů Izraele: 601 730 mužů. Hospodin promluvilMojžíšovi: je těmto rodům přiděleno dědičné území podle...
Numeri 26:59...Levimu v Egyptě. Ta Amramovi porodila ÁronaMojžíše a jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil Nádab,...
Numeri 26:63...dědictví. Toto jsou synové Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Eleazarem na moábských pláních při Jordánu...
Numeri 26:64...mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s knězem Áronem na poušti Sinaj. O těch totiž...
Numeri 27:2... Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Postavily se před Mojžíše, před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec...
Numeri 27:5...dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin...
Numeri 27:6...tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně....
Numeri 27:11...stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří...
Numeri 27:12... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup na toto pohoří Abarim a pohleď na...
Numeri 27:15...Mej-meriba, Voda sváru, v Kádeši na poušti CinMojžíš Hospodinu odpověděl: "Ó Hospodine, Bože duchů...
Numeri 27:18...obec nebyla jako ovce bez pastýře." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jozue, syn Nunův, je muž, ve kterém...
Numeri 27:22...s ním všichni synové Izraele, totiž celá obec." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Vzal Jozuu,...
Numeri 27:23...mu pověření, jak o tom Hospodin promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvil k...
Numeri 28:1...promluvil skrze Mojžíše. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, mi v...
Numeri 30:1... a to kromě svých slibů a dobrovolných darů."  Mojžíš řekl synům Izraele všechno tak, jak mu Hospodin...
Numeri 30:2...Izraele všechno tak, jak mu Hospodin přikázalMojžíš promluvil k náčelníkům izraelských pokolení:...
Numeri 30:17..." Toto jsou pravidla, která Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho...
Numeri 31:1...ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvilMojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej...
Numeri 31:3...lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže...
Numeri 31:6...pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k bojiMojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s...
Numeri 31:7...do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže. Zabili také...
Numeri 31:12...se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedliMojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora...
Numeri 31:13...moábských pláních při Jordánu naproti JerichuMojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z...
Numeri 31:14...všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naprotiMojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek...
Numeri 31:21...je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo...
Numeri 31:25... Teprve potom se vrátíte do tábora." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými...
Numeri 31:31...levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek." Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 31:41...odvedeno 32. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal. Druhá...
Numeri 31:42... patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od patřící bojovníkům), činila: 337 500...
Numeri 31:47... Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak...
Numeri 31:48...Příbytek, jak mu Hospodin přikázal. PotéMojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové...
Numeri 31:49...oddílů, vůdcové tisíců a stovek, a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme...
Numeri 31:51...- k vykoupení našich životů před Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty...
Numeri 31:54...ovšem kořistili každý pro sebe.) Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato...
Numeri 32:2... Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce: "Atarot, Dibon,...
Numeri 32:6...nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši...
Numeri 32:16...všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedyMojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj...
Numeri 32:20...nám připadlo dědictví na východ od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte...
Numeri 32:25...však, co jste slíbili." Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš...
Numeri 32:28...bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi,...
Numeri 32:29... synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokoleníMojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové...
Numeri 32:33...a získáme dědičné vlastnictví v Zajordání." Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení...
Numeri 32:40...jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleliMojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a...
Numeri 33:2...vedením táhli po svých oddílech z EgyptaMojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle...
Numeri 33:50...Jordánu naproti Jerichu, promluvil HospodinMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a...
Numeri 34:1... pak nakonec učiním vám." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele: vejdete do Kanaánu,...
Numeri 34:13... To budou hranice vaší země ze všech stran." Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si...
Numeri 34:16...Jordánu naproti Jerichu." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do...
Numeri 35:1...Jordánu naproti Jerichu, promluvil HospodinMojžíšovi: "Přikaž synům Izraele, ze svého dědičného...
Numeri 35:9...jeho dědičnému území." Hospodin promluvilMojžíšovi: "Řekni synům Izraele: přejdete Jordán a...
Numeri 36:1...z rodů Josefových synů, aby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými náčelníky. Řekli:...
Numeri 36:5...ubylo z dědictví našeho otcovského kmene." Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil:...
Numeri 36:10...pak učinily přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Celofchadovy dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka...
Numeri 36:13...To jsou přikázání a zákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na moábských pláních, při...
Deuteronomium 1:1...Jordánu naproti Jerichu. Toto jsou slova, která Mojžíš promluvil k celému Izraeli na poušti v Zajordání,...
Deuteronomium 1:3...dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele všechno, co mu Hospodin pro ...
Deuteronomium 1:5...krále Oga sídlícího v Aštarotu a v Edrei, začal Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon....
Deuteronomium 4:41...zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj BůhMojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby...
Deuteronomium 4:44...pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou svědectví,...
Deuteronomium 4:45... Toto jsou svědectví, pravidla a zákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich odchodu z Egypta....
Deuteronomium 4:46...krále Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele po odchodu z Egypta porazil....
Deuteronomium 5:1...údolí Arava k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy.  Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli,...
Deuteronomium 27:1...lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil.  Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu:...
Deuteronomium 27:9...slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelněMojžíš s levitskými kněžími pak promluvil k celému Izraeli:...
Deuteronomium 27:11...a pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon,...
Deuteronomium 28:69...koupit. Toto jsou slova smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraele v...
Deuteronomium 29:1... kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Orébu.  Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: Sami jste v egyptské...
Deuteronomium 31:1... Izákovi a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi...
Deuteronomium 31:7...přece s vámi; on vás neopustí ani nenechá!" Nato Mojžíš zavolal Jozuu a před očima celého Izraele mu řekl:...
Deuteronomium 31:9...ani nenechá, neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím,...
Deuteronomium 31:10...smlouvy, i všem izraelským stařešinůmMojžíš jim přikázal: "Každého sedmého roku, v roce určeném...
Deuteronomium 31:14...za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, přiblížil se den tvé smrti. Zavolej...
Deuteronomium 31:16...sloup se postavil nad vchodem do Stanu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid...
Deuteronomium 31:22...do země, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil." Mojžíš tu píseň napsal ještě téhož dne a syny Izraele ji...
Deuteronomium 31:24...s přísahou zaslíbil, a budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce,...
Deuteronomium 31:30...ho svými výtvory, potká vás nakonec neštěstí." Mojžíš pak celému izraelskému shromáždění přednesl slova...
Deuteronomium 32:44...svými protivníky, od krve očistí svou zem i lidMojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s...
Deuteronomium 32:45...lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš domluvil všechna tato slova celému Izraeli, řekl...
Deuteronomium 32:48...Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvilMojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebó v...
Deuteronomium 33:1... nevkročíš." Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před svou smrtí udělil synům Izraele. Řekl:...
Deuteronomium 33:4...přivinuli, aby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova. Ješurunovi...
Deuteronomium 34:1...před tebou krčí a ty jim šlapeš po šíji!"  Mojžíš pak vystoupil z moábských plání na horu Nebó, na...
Deuteronomium 34:5..." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jej v moábské...
Deuteronomium 34:7... ale jeho hrob dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly...
Deuteronomium 34:8...svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než uplynula doba...
Deuteronomium 34:9... byl naplněn duchem moudrosti, neboť na něj Mojžíš vložil ruce. Synové Izraele ho poslouchali a jednali...
Deuteronomium 34:10... V Izraeli ale nepovstal prorok, jako byl Mojžíš, se kterým se Hospodin znal tváří v tvář. Kolik jen...
Deuteronomium 34:12... Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima celého Izraele! Po smrti Hospodinova...
Jozue 1:1...celého Izraele! Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi,...
Jozue 1:2...k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se...
Jozue 1:3...stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem slíbil Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště k Libanonu a...
Jozue 1:5...před tebou nikdo neobstojí; jako jsem bývalMojžíšem, budu i s tebou. Nenechám samotného a neopustím...
Jozue 1:7...celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani nalevo, a bude se...
Jozue 1:13...na to, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš - Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde a...
Jozue 1:14...děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži ale musíte jít v bojovém...
Jozue 1:15...se své země, kterou vám dal Hospodinův služebník Mojžíš." Na to Jozuovi odpověděli: "Vše, cos nám přikázal,...
Jozue 1:17...nás pošleš, půjdeme. Jako jsme poslouchali Mojžíše, budeme poslouchat i tebe. Jen je Hospodin, tvůj...
Jozue 3:7...na vážnosti, aby věděli, že jako jsem bývalMojžíšem, budu i s tebou. A ty přikážeš kněžím nesoucím...
Jozue 4:10...pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen...
Jozue 4:12...a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo...
Jozue 4:14...vážnosti, takže ho měli v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. Hospodin řekl...
Jozue 8:31... jak synům Izraele přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z...
Jozue 8:33...Ebal, jak kdysi přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal...
Jozue 8:35...jak je to psáno v knize Zákona. Ze všeho, co Mojžíš přikázal, Jozue nevynechal ani slovo. Předčítal je...
Jozue 9:24...co Hospodin, tvůj Bůh, přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám celou tuto zem a všechny obyvatele...
Jozue 11:12...jako proklaté, jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z měst postavených na dřívějších sutinách ale...
Jozue 11:15...duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tak přikázal Mojžíš Jozuovi a Jozue tak učinil....
Jozue 11:20...a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V době Jozue na svém tažení vyhladil Anakovce...
Jozue 11:23...Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dal Izraeli za dědictví podle...
Jozue 12:6...hraničícího se Sichonem, králem ChešbonuMojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a...
Jozue 13:8...Gádovi své dědictví dostali, neboť jim je dal Mojžíš na východní straně Jordánu. Hospodinův služebník...
Jozue 13:12...a vládl v Aštarotu a v Edrei. Ty všechny Mojžíš porazil a vyhnal. Gešurské a Maachatské ale synové...
Jozue 13:14...uprostřed Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich...
Jozue 13:15... Bohu Izraele, jak jim pověděl. Toto dal Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: Území od Aroeru na...
Jozue 13:21...krále Sichona, který vládl v ChešbonuMojžíš ho porazil stejně jako midiánské prince, Sichonovy...
Jozue 13:24...rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Území...
Jozue 13:29...rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova...
Jozue 13:32...podle jejich rodů. Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil na moábských pláních na východní straně...
Jozue 13:33...straně Jordánu naproti Jerichu. Kmenu Levi však Mojžíš dědictví nedal. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh...
Jozue 14:2...dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a půl pokolení dostala svá dědictví...
Jozue 14:3...dvě a půl pokolení dostala svá dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné dědictví...
Jozue 14:5... Synové Izraele udělali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi, a rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v...
Jozue 14:6... co Hospodin v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když ...
Jozue 14:7...mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z Kádeš-barné, abych prozkoumal tuto zem....
Jozue 14:9...se cele vydal Hospodinu, svému Bohu. Onoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy, jistě...
Jozue 14:10...čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, dnes tu jsem...
Jozue 14:11...Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k...
Jozue 17:4...izraelské vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A...
Jozue 18:7... kde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestu, aby popsali tu...
Jozue 20:2...si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením...
Jozue 21:2...v kanaánské zemi a řekli jim: "Hospodin skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a...
Jozue 21:8...levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda a Šimeon byla odevzdána tato...
Jozue 22:2...jste vše, co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal....
Jozue 22:4... kterou vám v Zajordání dal Hospodinův služebník Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázání a Zákon, jak...
Jozue 22:5...a Zákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš: Milujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho...
Jozue 22:7...a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině pak dal Jozue...
Jozue 22:9... kterou získali podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v kanaánské zemi, než překročili Jordán,...
Jozue 24:5...a jeho synové odešli do Egypta. Tam jsem poslal Mojžíše a Árona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi...
Soudců 3:4...poslouchat Hospodinova přikázání, která skrze Mojžíše vydal jejich otcům. Synové Izraele bydleli...
1. Samuel 12:6..." odpověděli. "Ano, Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na...
1. Samuel 12:8... vaši otcové volali k Hospodinu a on jim poslal Mojžíše a Árona. Ti vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je...
1. Královská 8:9...nic než dvě kamenné desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel...
1. Královská 8:53...dědictví, jak jsi to řekl skrze svého služebníka Mojžíše, když jsi naše otce vyvedl z Egypta." Jakmile...
1. Královská 8:56...slov, která promluvil skrze svého služebníka Mojžíše, neselhalo. Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako...
2. Královská 18:4...i bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš; do doby mu totiž synové Izraele pálili...
2. Královská 18:6...něj. Dodržoval přikázání, která Hospodin vydal Mojžíšovi, a Hospodin byl s ním. Ve všem, co podnikl, se mu...
2. Královská 18:12...ničím z toho, co přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král...
2. Královská 21:8...plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země, kterou...
1. Letopisů 5:29... Jishar, Hebron a Uziel. Děti Amramovy: ÁronMojžíš a Miriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a...
1. Letopisů 6:34...Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho...
1. Letopisů 15:15...Leviho pak nesli Boží truhlu tak, jak přikázal Mojžíš slovem Hospodinovým: pomocí tyčí na vlastních...
1. Letopisů 21:29...obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil Mojžíš na poušti, stával v době i se zápalným oltářem na...
1. Letopisů 22:13...dodržovat ustanovení a řády, které Hospodin Mojžíšovi svěřil pro Izrael. Buď silný a statečný. Neboj se...
1. Letopisů 23:13...a Uziel, celkem čtyři. Synové Amramovi: ÁronMojžíš. Áron a jeho synové byli odděleni, aby navěky...
1. Letopisů 23:14...žehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. Synové...
1. Letopisů 23:15...se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a Eliezer. Synové Geršomovi: vůdce...
2. Letopisů 1:3...Boží Stan setkávání, který Hospodinův služebník Mojžíš zhotovil na poušti. (David sice nechal Boží truhlu...
2. Letopisů 5:10...nebylo nic než dvě desky, které tam uložil Mojžíš na Orébu, když Hospodin se syny Izraele uzavřel...
2. Letopisů 8:13...Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro soboty, novoluní a pro tři...
2. Letopisů 24:6...daň předepsanou Hospodinovým služebníkem Mojžíšem, totiž daň izraelského shromáždění pro Stan...
2. Letopisů 24:9... všichni přinesou daň, kterou Boží služebník Mojžíš předepsal Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i...
2. Letopisů 30:16...svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité...
2. Letopisů 33:8... ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustím, aby museli prchat ze země,...
2. Letopisů 34:14...nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři Šafanovi: "Našel jsem...
2. Letopisů 35:6...bratry podle slova, jež Hospodin promluvil skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000...
Ezdráš 3:2...oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na původních základech. Přestože...
Nehemiáš 1:7...a zákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň si prosím na slovo, jež jsi dal svému...
Nehemiáš 1:8...si prosím na slovo, jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy...
Nehemiáš 8:14...Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého...
Nehemiáš 9:14...svou svatou sobotu, skrze svého služebníka Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízení a zákony. Chléb z...
Nehemiáš 10:30...Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna...
Žalmy 77:21...rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj,...
Žalmy 90:1...navěky! Amen! Amen! Modlitba Božího muže Mojžíše. Po všechny věky jsi, Pane, byl vždy naším domovem....
Žalmy 99:6...našeho, klaňte se u jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo...
Žalmy 103:7... všem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal....
Žalmy 105:26...vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým vyvoleným, Áronem. Ti jim předváděli jeho...
Žalmy 106:16...však na úbytě. Potom zas v táboře žárlili na Mojžíše a na Hospodinova svatého, Árona. Země se otevřela,...
Žalmy 106:23...vyhladil, jak rozhodl se, nebýt jeho vyvoleného Mojžíše. Ten se v roztržce postavil před něj, a tak...
Žalmy 106:32... Při vodách Meriby ho znovu popudili, také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik...
Izaiáš 63:11...proti nim. Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s...
Jeremiáš 15:1...Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuel, nenechal bych se naklonit k tomuto lidu....
Daniel 9:11...a kletby zapsané v Zákoně Božího služebníka Mojžíše, neboť jsme zhřešili proti tobě. Naplnil jsi své...
Micheáš 6:4... z domu otroctví a postavil jsem ti do čela Mojžíše, Árona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal...
Malachiáš 3:22...zástupů. Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení, jež jsem mu svěřil na...
Matouš 8:4... ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ." Když vcházel do Kafarnaum,...
Matouš 17:3...a jeho šaty zbělely jako světlo. A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr na to...
Matouš 17:4...chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je...
Matouš 19:7... člověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat rozlukový...
Matouš 19:8...jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak...
Matouš 22:24...není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "MistřeMojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, si jeho...
Marek 1:44...a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně...
Marek 7:10... abyste zachovali svou vlastní tradiciMojžíš řekl: ‚Cti otce i matku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci...
Marek 9:4...bělič na zemi nemohl vybělit. A uviděli EliášeMojžíše, jak rozmlouvají s Ježíšem. Petr na to Ježíšovi...
Marek 9:5...tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Byli totiž tak vyděšení, že...
Marek 10:3..."Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat...
Marek 10:4...vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji,"...
Marek 12:19...že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "MistřeMojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si...
Lukáš 5:14...knězi a obětuj za své očištění, jak přikázal Mojžíš." Zpráva o něm se ale šířila stále více a lidé se...
Lukáš 9:30...se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho...
Lukáš 9:33...tu! Uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl ale, co říká. Než to...
Lukáš 16:29... aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To...
Lukáš 16:31...by pokání.' On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají Mojžíše a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z...
Lukáš 20:28...popírají vzkříšení) a zeptali se ho: "MistřeMojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře bezdětný, si...
Lukáš 20:37...vzkříšení. A to, že mrtví vstávají, ukázal  Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama,...
Lukáš 24:27...vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, co o něm bylo...
Jan 1:17... a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše....
Jan 1:45...a řekl mu: "Našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v Zákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z...
Jan 3:14...ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn...
Jan 5:45...žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili...
Jan 5:46... je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když...
Jan 6:32... amen, říkám vám: Ten chléb z nebe vám nedal Mojžíš. Můj Otec vám dává ten pravý chléb z nebe. Boží...
Jan 7:19... ten je pravdomluvný a není na něm nic špatnéhoMojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní....
Jan 7:22..."Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíteMojžíš vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od Mojžíše, ale...
Jan 8:5...žena byla přistižena při činu, když cizoložilaMojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš...
Jan 9:28...mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o...
Jan 9:29...učedník! My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, žeMojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To...
Skutky 3:22...věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.  Mojžíš řekl našim otcům: ‚Hospodin, váš Bůh, vám vzbudí z...
Skutky 6:11...prohlašovali: "Slyšeli jsme, jak se rouhá proti Mojžíšovi a proti Bohu!" Tím pobouřili lid i starší a...
Skutky 6:14...místo a změní ustanovení, která jsme dostali od Mojžíše!" Všichni, kdo seděli ve Veleradě, na něj upřeli...
Skutky 7:20...novorozence, aby nepřežili. V době se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho chovali v rodném domě,...
Skutky 7:22...dcera a vychovala ho jako vlastního synaMojžíš byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve...
Skutky 7:29...včera zabil toho Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš utekl a žil jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde...
Skutky 7:31...hory Sinaj ukázal anděl v plameni hořícího keřeMojžíš se tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby se...
Skutky 7:32...otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' Mojžíš se roztřásl a neodvažoval se podívat. Hospodin mu...
Skutky 7:35... Nyní tedy pojď, pošlu do Egypta.' Tohoto Mojžíše, kterého zavrhli, když řekli: ‚Kdo ustanovil...
Skutky 7:36...prostřednictvím anděla ukázal v onom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a zázraky v...
Skutky 7:37...na Rudém moři a po čtyřicet let na poušti. Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z vašich bratrů vzbudí...
Skutky 7:38...bratrů vzbudí Proroka, jako jsem .' Tento Mojžíš byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi...
Skutky 7:40... kteří by nás vedli! Kdo , co se stalo s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Tehdy si udělali tele...
Skutky 7:44...Stánek svědectví, jak nařídil Ten, který řekl Mojžíšovi, aby ho udělal podle vzoru, který viděl. Tento...
Skutky 15:21... smilstvu, masu zardoušených zvířat a krviMojžíš přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho...
Skutky 21:21...že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a...
Skutky 26:22... Neříkám nic než to, co předpověděli prorociMojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstát z mrtvých a...
Římanům 5:14...není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili...
Římanům 9:15...Není Bůh nespravedlivý? V žádném případě!  Mojžíšovi přece řekl: "Smiluji se, nad kým se smiluji, a...
Římanům 10:5...každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít...
Římanům 10:19...zní." Ptám se tedy: Copak Izrael nerozuměl?  Mojžíš kdysi řekl: "Kvůli těm, kdo nejsou národ, vzbudím ve...
1. Korintským 10:2... Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeniMojžíšem. Všichni jedli tentýž duchovní...
2. Korintským 3:13...této naději jsme tak směle otevření, ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář rouškou, aby synové Izraele...
2. Korintským 3:15...totiž jen v Kristu. do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí...
2. Timoteus 3:8... tak jako kdysi Jannes a Jambres odporovali Mojžíšovi. Daleko se však nedostanou; jejich pošetilost...
Židům 3:2...byl věrný Tomu, jenž ho ustanovil, tak jako Mojžíš byl věrný v celém Božím domě. On si ovšem zaslouží...
Židům 3:3...Božím domě. On si ovšem zaslouží větší slávu než Mojžíš, tak jako větší čest stavitel než sám dům. Každý...
Židům 3:5...někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh. AnoMojžíš byl jako služebník věrný v celém Božím domě, aby...
Židům 3:16...ho slyšel mluvit - nebyli to snad všichni, kdoMojžíšem vyšli z Egypta? Kdo jej roztrpčoval po celých...
Židům 7:14...Pán pochází z Judy, a ohledně toho pokolení se Mojžíš o kněžích vůbec nezmínil. Je tedy nade vši...
Židům 8:5...toho, co je v nebi. Tak to přece bylo sděleno Mojžíšovi, když měl dokončit stánek: "Hleď, abys vše udělal...
Židům 9:19...ta první smlouva nebyla uzavřena bez krve: Když Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal...
Židům 11:23...jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když...
Židům 11:24...se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka....
Židům 12:21...ukamenováno." Byla to tak hrozná podívaná, že Mojžíš řekl: " se třesu hrůzou.") Přistoupili jste ale k...
Zjevení 15:3...Boží loutny a zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu: "Veliké a předivné jsou tvé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |