Mohutné

Hledám varianty 'mohutné' [ mohutnými (3) mohutným (10) mohutných (9) mohutný (13) mohutnou (5) mohutní (3) mohutné (15) mohutná (1) ]. Nalezeno 56 veršù.
Exodus 15:7... tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivníky ničíš. Když vypouštíš...
Exodus 15:10...zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je...
Exodus 15:11...jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako tymohutný ve svatosti, úžasný ve chvalách, konající divy?...
Deuteronomium 2:21...Refajci - Amonci je ovšem nazývali Zamzumcimohutný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je...
Deuteronomium 9:2... než jsi ty: veliká města opevněná k nebimohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž...
Deuteronomium 28:59...rozmnoží tvé rány i rány tvého semenemohutné a vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! Obrátí...
Jozue 6:5...uslyšíte troubení, pak všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid vnikne do...
Jozue 6:20...křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města,...
1. Samuel 4:5...smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země. Jakmile ten pokřik...
1. Samuel 7:10... Hospodin ale toho dne nad Filištíny zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem...
2. Samuel 22:17...dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli,...
1. Královská 19:11... neboť tudy projde Hospodin." Vtom se strhl mohutný a prudký vichr, který rval hory a tříštil skály...
Job 1:19...bratra, když vtom se od pouště přihnal mohutný vichr a udeřil na ten dům ze všech stran, takže se...
Job 15:26...tvrdošíjně se vrhl proti němu obrněn svým štítem mohutným. Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si...
Žalmy 18:17...dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému nepříteli,...
Žalmy 22:13...se mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocníkMohutní býci obkličují, obstupují tuři bášanští. Své...
Žalmy 31:3...ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece ...
Žalmy 36:7...věrnost sahá k oblakům. Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i...
Žalmy 66:3...Jak ohromné jsou skutky tvé! Tváří v tvář tvé mohutné síle tvoji nepřátelé krčí se. Celý svět se ti bude...
Žalmy 68:34...na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho...
Žalmy 74:15...na poušti. Ty jsi dal průchod pramenným vodámmohutné řeky ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tvá,...
Žalmy 77:20... Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid...
Žalmy 78:20...prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skálymohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě...
Žalmy 93:4... zvedají řeky vlnobití svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je...
Žalmy 107:33...shromáždění lidu, v radě starců jej oslavíMohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár,...
Žalmy 144:7... abys je rozdrtil! Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti...
Přísloví 14:28...k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknoutMohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci...
Kazatel 9:14...mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je...
Izaiáš 8:7... hle, Pán na proto přivede prudkémohutné vody Eufratu, totiž asyrského krále se vší jeho...
Izaiáš 17:13...peřejích! burácejí národy jako burácením vod mohutných, on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy...
Izaiáš 27:1...ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocnýmmohutným slizkého hada, Leviatana, svinutého hada,...
Izaiáš 29:6...zástupů. On je navštíví hromem a zemětřesenímmohutným burácením, bouří a vichřicí, plamenem ohně, který...
Izaiáš 30:25...šťavnatou, čechranou vidlemi a lopatou. Z každé mohutné hory a vysokého návrší potečou potoky vody v onen...
Izaiáš 43:16...Hospodin, který razí cestu na moři a stezku mohutnými vodami, který přivádí vozy s koni a vojsko i...
Jeremiáš 6:22...vojsko přichází, od konců světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a...
Jeremiáš 50:11...jako kravka na trávě, řehtejte si jako hřebci mohutní. Vaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude...
Jeremiáš 50:41...žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko přicházímohutný národ s králi mnohými - od konců světa se...
Ezechiel 1:24...tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mohutných vod, jako hlas Všemohoucího. Když se pohybovaly,...
Ezechiel 17:3...a řekni: Tak praví Panovník HospodinMohutný orel s mohutnými křídly, dlouhými brky a hustým,...
Ezechiel 17:7...a vyrašily výhonky. Vtom se objevil další mohutný orel s mohutnými křídly a hustým peřím. A hle - ta...
Ezechiel 41:12...byla kolem dokola plošina 5 loktů širokáMohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství...
Ezechiel 41:13...loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé....
Ezechiel 41:15...na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného prostranství:...
Ezechiel 42:1...severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde měla budova...
Ezechiel 42:10...od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla...
Ezechiel 43:2...sláva Boha Izraele! Jeho hlas zněl jako zvuk mohutných vod a jeho slávou se rozzářila země. Vidění,...
Daniel 11:13...větší než to předešlé, a po několika letech semohutnou a vyzbrojenou armádou na pochod. (Mnozí tehdy...
Daniel 11:25...ale jen načas. Sebere sílu a odvahu a vytáhnemohutným vojskem proti jižnímu králi. Ten proti němu...
Daniel 11:40...král se proti němu vyřítí s vozy, jezdcimohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, ...
Ozeáš 4:13...kouří kadidlem, pod dubem, topolem, pod mohutným stromem, v jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli...
Amos 2:9...porazil, byli jako cedry vysocí a jako duby mohutní. Zničil jsem je shora od koruny dolů po kořeny....
Marek 4:32... je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu."...
Efeským 1:19...a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal...
Jakub 3:4...zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo,...
Zjevení 1:15...jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu...
Zjevení 21:12... jako kameni jaspisu jasnému jako křišťál. Měl mohutnou a vysokou hradbu s dvanácti branami, na těch...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |