Modli

Hledám varianty 'modli' [ modlíte (3) modlit (32) modlíš (1) modlíme (4) modlím (9) modlili (16) modlila (8) modlil (66) modlí (15) modli (10) modlete (29) modle (3) ]. Nalezeno 189 veršù.
Genesis 20:7...jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz,...
Genesis 20:17... Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho...
Genesis 25:21... sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho...
Exodus 8:4... Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab,"...
Exodus 8:5... Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejme....
Exodus 8:24...Bohu, na poušti. Nechoďte ale příliš dalekoModlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k...
Exodus 8:25... Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much...
Exodus 8:26...Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraonamodlil se k Hospodinu. Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a...
Exodus 9:28...je v právu a se svým lidem v neprávuModlete se k Hospodinu. Božích hromů a krupobití bylo...
Exodus 10:17..." řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hříchModlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode ...
Exodus 10:18...tuto smrt!" A tak Mojžíš od faraona odešelmodlil se k Hospodinu. Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi...
Numeri 11:2... Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera,...
Numeri 21:7... když jsme mluvili proti Hospodinu a proti toběModli se k Hospodinu, nás zbaví těch hadů!" A tak se...
Deuteronomium 9:20... že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše hříšné dílo, to tele, jsem pak...
Deuteronomium 9:26...nocí, když řekl, že vás vyhladí. A takto jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, nedopouštěj...
Soudců 13:8...zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím ten...
1. Samuel 1:10...stolci kněz Elí. Hana se tehdy v hluboké úzkosti modlila k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib:...
1. Samuel 1:12...nedotkne břitva." Když se tak před Hospodinem modlila, Elí si všiml jejích úst. Hana totiž promlouvala...
1. Samuel 1:16... Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženuModlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v...
1. Samuel 1:26... jsem ta žena, která tu poblíž tebe stálamodlila se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila...
1. Samuel 1:27...se k Hospodinu. Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila....
1. Samuel 2:1..." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se tenkrát modlila těmito slovy: "V Hospodinu se raduji srdcem svým, v...
1. Samuel 7:5...celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali...
1. Samuel 8:6...krále, nás vede," Samuelovi se to nelíbiloModlil se proto k Hospodinu a Hospodin Samuelovi řekl:...
1. Samuel 12:19...před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom...
1. Samuel 12:23...hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen ctěte...
1. Samuel 14:41... jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému...
2. Samuel 7:27...ti dům.' Proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj,...
2. Samuel 15:31...spiklenci je také Achitofel, a tak se modlil: "Hospodine, obrať prosím Achitofelovu radu vniveč!"...
1. Královská 8:29...jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš modlit, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto...
1. Královská 8:30...i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde...
1. Královská 8:33...se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jménomodlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej na...
1. Královská 8:35...se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
1. Královská 8:42...tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišelmodlil se směrem k tomuto chrámu, vyslýchej na nebesích,...
1. Královská 8:44...války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k Hospodinu směrem k městu, jež jsi vyvolil,...
1. Královská 8:48...celým srdcem a celou duší vrátili k toběmodlili by se k tobě směrem ke své zemi, kterou jsi dal...
1. Královská 13:6..."Přimluv se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě."...
2. Královská 4:33...šel dovnitř, zavřel se s ním o samotě a začal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapci. Položil se...
2. Královská 6:17... "S námi jich je víc než s nimi." Pak se Elíša modlil: "Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin...
2. Královská 6:18...se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu: "Prosím, oslep ten zástup!" A on je...
2. Královská 19:4...za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšelModli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala."...
2. Královská 19:15...před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech,...
2. Královská 20:2...se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdimodlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že...
1. Letopisů 17:25...dům. To proto tvůj služebník nalezl odvahu modlit se před tebou. Ano, Hospodine, ty sám jsi Bůh a ty...
2. Letopisů 6:20...řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž nasloucháš modlit, již se tvůj služebník bude modlit směrem k tomuto...
2. Letopisů 6:21...i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde...
2. Letopisů 6:24...se pak ale vrátili k tobě, chválili tvé jménomodlili se a prosili v tomto chrámu, vyslýchej z nebe....
2. Letopisů 6:26...se proto nebesa a nebyl déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém...
2. Letopisů 6:32... tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišlimodlili se směrem k tomuto chrámu, i tehdy vyslýchej z nebe...
2. Letopisů 6:34...lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil...
2. Letopisů 6:38...věznitelů celým srdcem a celou duší obrátilimodlili by se směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich...
2. Letopisů 7:14... který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých...
2. Letopisů 30:18...nebylo podle předpisů. Ezechiáš se totiž za  modlil: "Kéž dobrotivý Hospodin očistí každého, kdo se v...
2. Letopisů 32:20...Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův, se za to modlili a volali k nebi. Hospodin tehdy poslal svého anděla...
2. Letopisů 32:24...národů. V době Ezechiáš na smrt onemocnělModlil se ale k Hospodinu a ten k němu promluvil a udělal...
2. Letopisů 33:13... Velice se pokořil před Bohem svých otcůmodlil se k němu, takže se Hospodin nechal pohnout a...
Ezdráš 6:10... aby přinášeli Bohu nebes příjemné obětimodlili se za život krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby...
Ezdráš 10:1..." Když Ezdráš ležel před Božím chrámemmodlil se a s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu...
Nehemiáš 1:4...a celé dny plakal a naříkal. Postil jsem semodlil se k Bohu nebes těmito slovy: "Ach, Bože nebes, Bože...
Nehemiáš 1:6... nakloň mi prosím své ucho! Upři své očimodlit svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem...
Nehemiáš 2:4...zničil oheň." "Co tedy žádáš?" zeptal se králModlil jsem se tedy k Bohu nebes a odpověděl jsem králi...
Nehemiáš 4:3...do boje proti Jeruzalému a vyvolají nepokojModlili jsme se tedy ke svému Bohu a na obranu proti nim...
Nehemiáš 6:9...a necháme dílo nedokončené, ale jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemajáše,...
Job 22:27... k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on vyslyší, své sliby tehdy vyplníš. Cokoli...
Job 33:26... do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho oblíbí, znovu spatří jeho tvář s...
Job 42:8...zápalnou oběť a můj služebník Job se za vás modlí. Jen proto, že dám na něj, vás hanebně nepotrestám....
Job 42:10...řekl. A Hospodin Joba vyslyšel. Když se Job modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil...
Žalmy 5:3...Vnímej volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s...
Žalmy 32:6...tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas naleznout; potom k...
Žalmy 69:14...bráně, opilci si o mně zpívali! se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš...
Žalmy 72:15... zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v...
Žalmy 122:6... zde zasedá dům Davidův! Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují, žijí pokojně! Pokoj ...
Žalmy 122:8...svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro...
Žalmy 141:5...nemažou ničemové - proti jejich zločinům stále modlím se! jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak...
Izaiáš 16:12...své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde se modlit do své svatyně, ale nic nezmůže. To je slovo, které...
Izaiáš 37:4...za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšelModli se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala."...
Izaiáš 37:15...před Hospodinem. Ezechiáš se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na...
Izaiáš 37:21..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, ke kterému ses modlil ohledně asyrského krále Senacheriba. Toto je slovo,...
Izaiáš 38:2...se." Ezechiáš se obrátil tváří ke zdimodlil se k Hospodinu: "Ach Hospodine, pamatuj prosím, že...
Izaiáš 40:19...Boha přirovnat? Čemu se podle vás podobá? Odlité modle řemeslníka, pozlacené od zlatníka, s řetízky tepanými...
Izaiáš 45:20...Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí, že se modlí k bohu, který nespasí. Jen promluvte, předložte...
Izaiáš 48:5...jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík  modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom...
Jeremiáš 29:7...prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i...
Jeremiáš 32:16...ten kupní list předal Baruchovi, synu Neriášovumodlil jsem se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty...
Jeremiáš 37:3...kněze Sofoniáše, syna Maasejášova, se vzkazem: "Modli se prosím za nás k Hospodinu, našemu Bohu." (Jeremiáš...
Jeremiáš 42:2...Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou prosbuModli se za nás k Hospodinu, svému Bohu, za celý tento...
Jeremiáš 42:4..."Dobrá," odpověděl jim prorok Jeremiáš. "Budu se modlit k Hospodinu, vašemu Bohu, jak žádáte. Cokoli vám...
Jeremiáš 42:20...posílali za Hospodinem, svým Bohem, se slovy: ‚Modli se za nás k Hospodinu, našemu Bohu. Oznam nám, cokoli...
Daniel 6:8...výnos: Každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi,...
Daniel 6:11...k Jeruzalému. Třikrát denně tam poklekal, aby se modlil ke svému Bohu a vzdával mu chválu tak jako předtím....
Daniel 6:12...nahrnuli ti muži a přistihli Daniela, jak se modlí k Bohu a prosí ho o pomoc. Šli tedy za králem a...
Daniel 6:13... že každý, kdo by se v příštích třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi,...
Daniel 6:14...který jsi podepsal, nic nedělá. Třikrát denně se modlí ty své modlitby!" Když to král uslyšel, velice se...
Daniel 9:4...a prosbách, s postem, v pytlovině a popeluModlil jsem se k Hospodinu, svému Bohu, a toto jsem...
Daniel 9:20...i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil a vyznával svůj hřích i hřích svého lidu Izraele a...
Daniel 9:21...nad jeho svatou horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem...
Daniel 9:23...ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel vyřídit...
Daniel 10:12... od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu, byly...
Jonáš 2:2...tři dny a tři noci. V břiše ryby se Jonáš modlil k Hospodinu, svému Bohu, a řekl toto: "Volal jsem ve...
Jonáš 4:2...zlost. Rozzlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil: "No prosím, Hospodine, neříkal jsem to ještě doma?...
Matouš 5:44...' vám však říkám: Milujte své nepřátelemodlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete synové...
Matouš 6:5... který vidí vskrytu, odmění. Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi...
Matouš 6:6...vám, že mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke...
Matouš 6:7... který vidí vskrytu, odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si...
Matouš 6:9... ještě předtím, než ho poprosíte. Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, se...
Matouš 14:23...propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od...
Matouš 19:13...přinesli malé děti, aby na vkládal rucemodlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl:...
Matouš 24:20...bude v těch dnech těhotným a kojícímModlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v sobotní...
Matouš 26:36...jim: "Posaďte se tu. se zatím půjdu tamhle modlit." Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na...
Matouš 26:39...bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvářmodlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich...
Matouš 26:41...se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bdětemodlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný,...
Matouš 26:42...odhodlaný, ale tělo malátné." Odešel podruhémodlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale...
Matouš 26:44... Nechal je tedy, znovu odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl...
Marek 1:35...a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za ním...
Marek 6:46...když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na...
Marek 13:18...bude v těch dnech těhotným a kojícímModlete se, aby to nebylo v zimě. Ty dny totiž budou dny...
Marek 14:35...tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zemmodlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy...
Marek 14:38...Petrovi. "Nemohl jsi bdít ani hodinu? Bdětemodlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný,...
Marek 14:39...je odhodlaný, ale tělo malátné." Znovu odešelmodlil se týmiž slovy. Když se vrátil, zjistil, že zase spí...
Lukáš 3:21...křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v...
Lukáš 5:16...ze svých nemocí. On pak odcházel do pustinmodlil se. Jednoho dne, když vyučoval, seděli tam farizeové...
Lukáš 5:33...mu řekli: "Janovi učedníci se často postímodlí, stejně jako učedníci farizeů, ale tvoji jedí a pijí...
Lukáš 6:12... V těch dnech pak vystoupil na horu, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě k Bohu, a když se...
Lukáš 6:28...nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do...
Lukáš 9:18...kousků, které jim zbyly. Jednou, když se odešel modlit do ústraní, zeptal se přítomných učedníků: "Za koho...
Lukáš 9:28...Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře,...
Lukáš 9:29...a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a...
Lukáš 11:1...to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu řekl:...
Lukáš 11:2...to Jan učil své učedníky." Pověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, se posvětí tvé jméno! přijde...
Lukáš 18:1...jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: "V jednom městě byl jeden soudce,...
Lukáš 18:10...vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus...
Lukáš 18:11... Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé,...
Lukáš 21:36...všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bdětemodlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a...
Lukáš 22:40...ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste nepodlehli pokušení." Sám se vzdálil, co...
Lukáš 22:41...vzdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolenamodlil se: "Otče, pokud chceš, odejmi ode tento kalich....
Lukáš 22:44...nebe a posiloval ho. Ve smrtelném zápasu se tedy modlil ještě vroucněji a jeho pot stékal na zem jako...
Lukáš 22:46...usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňtemodlete se, abyste nepodlehli pokušení." Ještě to ani...
Jan 12:20...ním!" Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z...
Skutky 1:24... zvaného také Justus, a Matěje. Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z...
Skutky 7:41...z Egypta.' Tehdy si udělali tele, přinesli  modle oběti a radovali se z výtvoru svých rukou. Bůh se od...
Skutky 7:59...jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha." Klesl na kolena a...
Skutky 8:15... a tak k nim vyslali Petra a Jana. Ti přišlimodlili se za , aby přijali Ducha svatého. (Na nikoho z...
Skutky 8:22...Bohem upřímné. Čiň pokání ze své špatnostimodli se - snad ti Bůh ten úmysl tvého srdce odpustí. Vidím...
Skutky 8:24...nepravostí." Šimon odpověděl: "Vy se za  modlete k Pánu, se mi nestane nic z toho, co jste...
Skutky 9:11...Judově domě najdeš Saula z Tarsu - hle, právě se modlí a ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš, jak jde k...
Skutky 9:40...byla s nimi. Petr poslal všechny ven, pokleklmodlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl: "Tabito,...
Skutky 10:2...svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně...
Skutky 10:9... Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však...
Skutky 10:30...touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a...
Skutky 11:5..."Jednou, když jsem se ve městě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe se za čtyři...
Skutky 12:5...hlídán ve vězení, ale církev se za něj vroucně modlila k Bohu. Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést,...
Skutky 16:13...v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se...
Skutky 16:16..." A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého...
Skutky 16:25...sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali....
Skutky 20:36...'" Po těch slovech s nimi všemi pokleklmodlil se. Všichni se dali do velikého pláče, objímali...
Skutky 21:5...za město, kde jsme na břehu pokleklimodlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se...
Římanům 8:26... Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit, sám Duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten,...
Římanům 10:1...jistě nezklame." Bratři, toužím celým srdcemmodlím se k Bohu za spásu Izraele. Mohu dosvědčit, jak...
Římanům 15:30...Ducha vás prosím, abyste mi pomohli v mém bojiModlete se za k Bohu, abych byl vysvobozen od nevěřících...
1. Korintským 11:4...muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu,...
1. Korintským 11:5...je mu hlavou. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu...
1. Korintským 11:13...je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás neučí sama přirozenost...
1. Korintským 14:13...církve. Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v...
1. Korintským 14:14...proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale mysl zahálí....
1. Korintským 14:15...duch, ale mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat...
2. Korintským 9:14...sdílení s nimi i se všemi lidmi. Budou se za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám...
2. Korintským 13:7... že poznáte, že my jsme neselhaliModlím se k Bohu, abyste se nezachovali špatně. Nejde mi o...
2. Korintským 13:9...budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši nápravu. Toto vám píšu, zatímco jsem pryč,...
Efeským 6:18...Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své...
Efeským 6:19...modlitbě a prosbě se modlete za všechny svatéModlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl...
Filipským 1:4...děkovat svému Bohu. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji z toho, jak se od...
Filipským 1:9...všech toužím; cítím k vám lásku Krista JežíšeModlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s...
Filipským 4:6...blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží...
Koloským 1:3...a pokoj od Boha, našeho Otce. Kdykoli se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista,...
Koloským 4:3...buďte vytrvalí, zůstávejte v bdělí a vděčníModlete se přitom i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře ke...
1. Tesalonickým 3:10...máme před naším Bohem? Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši...
1. Tesalonickým 5:17...se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to je Boží...
1. Tesalonickým 5:25... který vás volá, je věrný; on to udělá. Bratřimodlete se za nás. Pozdravte všechny sourozence svatým...
2. Tesalonickým 1:11...uvěřili našemu svědectví. Proto se za vás stále modlíme. Prosíme našeho Boha, aby vás uznal za hodné svého...
2. Tesalonickým 3:1...skutku i slovu! Dále vás, bratři, prosímemodlete se za nás. se Pánovo slovo rychle šíří, je...
Filemon 1:6...o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatýmModlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky...
Židům 13:18...s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšnéModlete se za nás. Jsme si jistí, že máme čisté svědomí,...
Jakub 5:13...nebyli odsouzeni. někdo z vás trápení? se modlí. Je někdo šťastný? zpívá chvály. Je někdo z vás...
Jakub 5:14... zavolá starší sboru a ti se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry...
Jakub 5:16...odpuštěno. Vyznávejte si navzájem své hříchymodlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí...
Jakub 5:17... Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku....
Jakub 5:18... na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři moji,...
1. Jan 5:16...hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, se modlí a Bůh mu život. To platí o těch, kdo nehřeší k...
Juda 1:20... budujte svůj život na své nejsvatější vířemodlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v Boží lásce a...

Slova obsahující modli: modli (10) modlil (66) modlila (8) modlili (16) modlit (32) modlitba (22) modlitbách (13) modlitbám (6) modlitbami (5) modlitbě (33) modlitbou (4) modlitbu (27) modlitby (34) modliteb (4) modlitební (1) nemodli (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |