Moábu

Hledám varianty 'moábu' [ moábu ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 21:26...krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem po Arnon. Proto...
Izaiáš 15:9...Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdoMoábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete beránky...
Izaiáš 16:13... ale nic nezmůže. To je slovo, které HospodinMoábu vyřkl dříve. Nyní však Hospodin praví toto: "Za...
Izaiáš 16:14... jako by ty roky počítal nádeník, bude sláva Moábu potupena a celý ten ohromný dav se zmenší na nepatrný...
Jeremiáš 27:3...si je na šíji. Potom pošli vzkaz králům EdomuMoábu, Amonu, Týru a Sidonu; pošli ho po jejich vyslancích,...
Jeremiáš 40:11... která držíte." Také všichni judští utečenciMoábu, Amonu, Edomu i ve všech ostatních zemích uslyšeli,...
Jeremiáš 48:1... Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude...
Jeremiáš 48:2... dobyto, ta pevnost bude troskou hanebnouMoábu žádná chlouba nezbyla, v Chešbonu se na něj chystá...
Jeremiáš 48:16... praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se přiblížila, řítí se na něj záhuba. Litujte ho...
Jeremiáš 48:18...v prachu usedni, trůnící Dcero dibonská! Zhoubce Moábu na tebe zaútočil, rozbořil tvé pevnosti. Postav se na...
Jeremiáš 48:43... Strach a prach a past na vás, obyvatelé Moábu! praví Hospodin. Kdo před tím strachem bude utíkat,...
Jeremiáš 48:45... z domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně Moábu, lebky těch pyšných křiklounů. Běda tobě, Moábe! Lid...
Ezechiel 25:11...Amoncích nezbude mezi národy ani památky. Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že jsem Hospodin."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |