Moábský

Hledám varianty 'moábský' [ moábský ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 21:28...oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar Moábský, obyvatele arnonských návrší. Běda tobě, Moábe!...
Numeri 22:10...jsou ti muži u tebe?" Balaám Bohu odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro poslal se slovy:...
Numeri 23:7..."Z Aramu přivedl Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej...
Jozue 24:9...a jsem je před vámi vyhladil. Potom povstal moábský král Balák, syn Ciporův, a bojoval s Izraelem:...
Soudců 11:25...dal Hospodin, náš Bůh. To jsi o tolik lepší než moábský král Balák, syn Ciporův? Copak se odvážil vzdorovat...
2. Královská 3:4...svedl Izrael k hříchu, a neodvrátil se od nichMoábský král Méša choval ovce. Odváděl izraelskému králi...
2. Královská 3:5...tisíc beranů na vlnu. Po Achabově smrti se ale moábský král proti izraelskému králi vzbouřil. Král Joram...
2. Královská 3:7... Tehdy vzkázal také judskému králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do...
2. Královská 3:26...tak to město obklíčili prakovníci a dobývali jeMoábský král viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal...
1. Letopisů 11:46...Jeribaj a Jošaviáš, synové Elnaamovi; Jitma Moábský; Eliel, Obéd a Jaasiel Mecobajští....
Izaiáš 15:1... Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je zahuben! V jediné noci vypleněn, Kir Moábský je...
Micheáš 6:5...Árona a Miriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák a co mu odpověděl Balaám, syn Beorův....

Slova obsahující moábský: moábský (13) moábských (16) moábským (3) moábskými (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |