Moáb

Hledám varianty 'moáb' [ moáb ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 19:37... Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního...
Numeri 22:3...o všem, co Izrael provedl Emorejcům. Když Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho...
Soudců 3:30... samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neuniklMoáb se toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla...
2. Královská 1:1... přesně jako jeho otec. Po Achabově smrti se Moáb vzbouřil proti Izraeli. Achaziáš v Samaří propadl...
1. Letopisů 4:22...Kozeby, dále Joaš a Saraf, kteří ovládali Moáb, a Jašubi-lechem. (Jsou to pradávné záznamy.) Byli to...
Nehemiáš 10:15... Bani a Beninu. Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebaj...
Žalmy 60:10...je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad...
Žalmy 108:10...je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad...
Izaiáš 11:14...spolu vyplení. Vztáhnou své ruce na EdomMoáb, i Amonci je budou poslouchat. Hospodin vysuší záliv...
Izaiáš 16:7...zlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto  Moáb kvílí nad Moábem, všichni kvílejí; nad rozinkami z...
Izaiáš 16:12...lká, nitro pro Kir-cheres naříká. se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně; půjde...
Izaiáš 25:10...Hospodinova ruka na této hoře spočineMoáb však bude dupán v zemi své, jako bývá zadupána sláma...
Izaiáš 25:11...v zemi své, jako bývá zadupána sláma do hnojeMoáb v tom hnoji ruce rozpřáhne, jako se rozpřahuje plavec...
Jeremiáš 25:21... Gazu, Ekron i ty, kdo zbyli v Ašdodu; EdomMoáb i Amonce; všechny krále Týru a Sidonu; krále...
Jeremiáš 48:4...je slyšet křik: Zkáza, hrozné neštěstíMoáb je rozdrcen, zní nářek maličkých. Luchitským svahem s...
Jeremiáš 48:9...zahyne, rovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou...
Jeremiáš 48:11...Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krveMoáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl...
Jeremiáš 48:13...vylijí, vyprázdní jeho nádoby a džbány rozbijíMoáb se bude stydět za Kemoše, jako se národ Izrael styděl...
Jeremiáš 48:15...‚My jsme hrdinové, muži připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho...
Jeremiáš 48:20... uprchlic ptej se, říkej: ‚Co se to děje?' Moáb se stydí, jak je rozdrcen. Naříkejte a kvílejte! Podél...
Jeremiáš 48:26...ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb válí ve zvratcích, je konečně i on pro smích! Copak...
Jeremiáš 48:31...falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z Kir-cheresu lkám....
Jeremiáš 48:38...ruce samá jizva a pytlovina přes bedra. Na všech moábských střechách, na náměstích jen samé truchlení....
Jeremiáš 48:39... praví Hospodin. Tolik střepů! Tolik kvíleníMoáb se v hanbě zády obrací. Moáb budí jenom posměšky k...
Jeremiáš 48:40...okolí. Tak praví Hospodin: Hle, orel se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostírá! Města padnou do zajetí,...
Jeremiáš 48:42...onen den jako srdce ženy v porodních bolestechMoáb bude zničen, aby nebyl národem, neboť se vzpínal...
Jeremiáš 48:44... nad tím se sklapne past. Přivedu totiž na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se...
Ezechiel 25:8...Hospodin." "Tak praví Panovník Hospodin: Protože Moáb a Seír říkají: ‚Dům Judy je přece stejný jako všechny...
Daniel 11:41... ale některé se z jeho moci zachrání: EdomMoáb a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu...
Amos 2:1...s ním, praví Hospodin. Toto praví HospodinMoáb hřešil trojnásob, čtyřnásob - toho mám dost! Za to,...
Amos 2:2...edomského krále spálili na prášek, sešlu na Moába oheň, aby pohltil keriotské paláce. Moáb zahyne...
Sofoniáš 2:9...jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh IzraeleMoáb dopadne jako Sodoma, Amonovi synové jako Gomora:...

Slova obsahující moáb: moáb (35) moába (2) moábce (5) moábci (10) moábců (6) moábcům (6) moábe (3) moábem (11) moábka (4) moábkami (1) moábku (2) moábky (3) moábově (2) moábovi (2) moábovy (2) moábových (2) moábská (1) moábské (17) moábského (7) moábském (6) moábskému (7) moábskou (5) moábský (13) moábských (16) moábským (3) moábskými (3) moábští (8) moábu (13) moábův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |