Mistr

Hledám varianty 'mistr' [ mistři (4) mistře (37) mistrům (6) mistrem (2) mistra (5) mistr (9) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 4:22...a píšťaly. Cila také porodila, a to Tubal-kainamistra všech kovářů bronzu a železa. A Tubal-kainova sestra...
Genesis 37:19...ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a...
2. Královská 12:12...a zabalili. Odměřené stříbro pak předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na...
2. Královská 12:16... kteří za opravovali Hospodinův chrámMistři, kterým se vydávalo stříbro na výplaty dělníků,...
2. Královská 22:5... které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je...
2. Královská 22:9...vysypali stříbro uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." Dále...
1. Letopisů 25:7...v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří,...
1. Letopisů 25:8...si rozvrhli losem, mladí stejně jako stařímistři spolu s žáky. Výsledky losování: první: Josef z...
2. Letopisů 24:12...množství stříbra. Král s Jojadou je předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na...
2. Letopisů 24:13...i bronzu, aby opravovali Hospodinův chrámMistři byli pilní, takže jim dílo rostlo pod rukama....
2. Letopisů 34:10...a obyvateli Jeruzaléma. Stříbro bylo svěřeno mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je...
2. Letopisů 34:17...uložené v Hospodinově chrámu bylo vyplaceno mistrům i dělníkům na stavbě." Dále písař Šafan králi...
Přísloví 22:29... které tví otcové vztyčili. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se;...
Matouš 8:19...k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu následovat, kamkoli půjdeš." Ježíš mu...
Matouš 9:11...a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr s výběrčími daní a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a...
Matouš 10:24...města, než přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Pro učedníka je dost...
Matouš 10:25...Pro učedníka je dost na tom, když bude jako jeho mistr a služebník jako jeho pán. Jestliže hospodáře nazvali...
Matouš 12:38...někteří ze znalců Písma a farizeů odpověděli: "Mistře, chceme od tebe vidět nějaké znamení." On jim však...
Matouš 19:16...odešel. Vtom k němu přišel jeden muž s otázkou: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On...
Matouš 22:16... Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. "Mistře," řekli, "víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš...
Matouš 22:24... že není žádné vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když ženatý muž zemře bezdětný, ...
Matouš 22:36...znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu...
Matouš 26:18..."Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj čas nadešel. U tebe budu se svými...
Marek 4:38...na polštáři na lodní zádi. Vzbudili ho tedy: "Mistře, nezajímá , že umíráme?" Když se probudil, okřikl...
Marek 5:35...slovy: "Tvá dcera umřela. Proč ještě obtěžovat mistra?" Ježíš ale jejich slova neposlouchal. "Neboj se,...
Marek 9:17...se s nimi dohadujete?" zeptal se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k...
Marek 9:38...mne, nepřijímá mne, ale Toho, který poslal." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme jednoho, který...
Marek 10:17...jeden muž, poklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného...
Marek 10:20... nelži, nepodváděj, cti svého otce i matku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval odmalička."...
Marek 10:35...Zebedeovi synové Jakub a Jan se slovy: "Mistře, prosíme, abys nám splnil přání." "Co pro vás mám...
Marek 11:21...kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal: "Mistře, podívej se, ten fíkovník, který jsi proklel,...
Marek 12:14... aby ho chytili za slovo. Přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš, neboť...
Marek 12:19...tvrdí, že není žádné vzkříšení) a ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře...
Marek 12:32...než tato dvě." Na to mu ten znalec Písma řekl: "Mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a...
Marek 13:1... Cestou z chrámu mu jeden z jeho učedníků řekl: "Mistře, pohleď, jaké kameny a jaké stavby!" Ježíš mu řekl:...
Marek 14:14...Jděte za ním. Kam vejde, tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky...
Lukáš 3:12...i výběrčí daní se přicházeli nechat pokřtít. "Mistře," ptali se ho, "co máme dělat?" "Nevybírejte víc,...
Lukáš 5:5..."Jeď na hlubinu. Tam roztáhněte sítě k lovu." "Mistře," řekl mu na to Šimon, "dřeli jsme celou noc a nic...
Lukáš 6:40...Nespadnou oba do jámy? Není učedníka nad mistra; každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to,...
Lukáš 7:40...ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluvmistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva...
Lukáš 8:24... že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Mistře, mistře, umíráme!" Vstal, okřikl vítr a vzedmuté...
Lukáš 8:45... Když se nikdo nepřiznával, ozval se Petr: "Mistře, davy se na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš ale...
Lukáš 8:49...slovy: "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra." Ježíš to však zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom...
Lukáš 9:33...od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky - jeden...
Lukáš 9:38...spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím , smiluj se nad mým synem - mám jenom...
Lukáš 9:49...mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude veliký." "Mistře," řekl mu na to Jan, "viděli jsme někoho, jak ve...
Lukáš 10:25...jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného...
Lukáš 11:45...hroby - lidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle...
Lukáš 12:13...naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o...
Lukáš 17:13... Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "JežíšiMistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim:...
Lukáš 18:18..." Tehdy se ho jeden přední muž zeptal: "Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného...
Lukáš 19:39...V davu byli i někteří farizeové. Řekli mu: "Mistře, napomeň své učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám,...
Lukáš 20:21...pravomoci římského prokurátora. Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu...
Lukáš 20:28...(kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když ženatý muž zemře...
Lukáš 20:39... ale živých - pro něj jsou živí všichni!" "Mistře, to jsi řekl dobře," poznamenali někteří znalci...
Lukáš 21:7...kámen na kameni. Všechno bude zbořeno." "Mistře, kdy to bude?" zeptali se ho. "Jaké bude znamení...
Lukáš 22:11...do domu, jděte za ním. Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky...
Jan 8:4...cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila...
Jan 11:28... odešla a tajně zavolala svou sestru Marii: "Mistr je tu a volá ." Ta, jakmile to uslyšela, rychle...
Jan 13:13...jim: "Chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte  Mistrem a Pánem a máte pravdu, neboť jím jsem. Když jsem...
Jan 13:14... neboť jím jsem. Když jsem však , váš PánMistr, umyl nohy vám, máte i vy mýt nohy jeden druhému. Dal...

Slova obsahující mistr: lesmistra (1) mistr (9) mistra (5) mistrem (2) mistrnou (1) mistrovské (1) mistrům (6) mistryně (1) sbormistr (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |