Miriam

Hledám varianty 'miriam' [ miriam ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 15:20...moře suchou nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s...
Exodus 15:21...všechny ženy s tamburínami šly za a tančilyMiriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se...
Numeri 12:1...lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali.  Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě,...
Numeri 12:4...na zemi.) Hospodin ihned Mojžíšovi, ÁronoviMiriam řekl: "Všichni tři jděte ke Stanu setkávání!"...
Numeri 12:5...postavil se u vchodu do Stanu a zvolal: "ÁroneMiriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova:...
Numeri 12:10...a odešel. Oblak se vzdálil od Stanu a hleMiriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil...
Numeri 12:15...z tábora; teprve pak bude přijata zpět." Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z tábora. Lid se...
Numeri 20:1...na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla pochována. Obci tam ale chyběla voda, a...
Numeri 26:59...Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam. Áronovi se narodil Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar...
Deuteronomium 24:9...přikázal. Pamatuj, co Hospodin, tvůj Bůh, udělal Miriam na vaší cestě z Egypta. Když budeš svému bližnímu...
1. Letopisů 5:29... Hebron a Uziel. Děti Amramovy: Áron, MojžíšMiriam. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar....
Micheáš 6:4...a postavil jsem ti do čela Mojžíše, ÁronaMiriam. Vzpomeň si, lide můj, co chystal moábský král Balák...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |