Miluj

Hledám varianty 'miluj' [ milujte (17) milujme (3) milují (38) miluji (34) milujete (9) miluješ (15) milujeme (5) miluje (54) miluj (19) milovat (25) milován (2) milovali (11) milovala (3) miloval (50) ]. Nalezeno 249 veršù.
Genesis 4:1... aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina....
Genesis 4:17...usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha....
Genesis 4:25...bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 24:67... Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham...
Genesis 29:20...a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil....
Genesis 29:30...otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s RáchelMiloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě...
Genesis 29:32...pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla:...
Genesis 37:3... A Josef na svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho...
Genesis 37:4...Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním...
Genesis 44:20... Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke...
Exodus 20:6...milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo  milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina...
Exodus 21:5...a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na...
Leviticus 19:18...se ani nechovej zášť proti synům svého liduMiluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin....
Leviticus 19:34...mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímuMiluj ho jako sám sebe - vždyť jste sami byli přistěhovalci...
Deuteronomium 4:37...jeho slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak...
Deuteronomium 5:10...milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo  milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina...
Deuteronomium 6:5...Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Deuteronomium 7:9...milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí,...
Deuteronomium 7:13...oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude  milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého...
Deuteronomium 10:12... svého Boha, kráčel po všech jeho cestáchmiloval jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 10:18...a neúplatný. Zjednává právo sirotku a vdověmiluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte...
Deuteronomium 10:19...přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli přistěhovalci...
Deuteronomium 11:1... že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej,...
Deuteronomium 11:13...přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem...
Deuteronomium 11:22...tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách...
Deuteronomium 13:4...Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší....
Deuteronomium 13:7... manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit...
Deuteronomium 15:16... Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš...
Deuteronomium 19:9...přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po...
Deuteronomium 21:15...Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž...
Deuteronomium 30:6...obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a...
Deuteronomium 30:16... nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazujiMiluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a...
Deuteronomium 30:20... Vyber si život, a budeš živ ty i tvé síměMiluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu...
Deuteronomium 33:3... oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým...
Jozue 22:5... jak vám přikázal Hospodinův služebník MojžíšMilujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách...
Jozue 23:11... jak vám zaslíbil! Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a...
Soudců 5:31... zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo  milují, jsou však jako slunce, když vychází v síle své!...
Soudců 16:15... A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že  miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi oklamal!...
Růt 4:13...Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženouMiloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila syna....
1. Samuel 1:5...porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porciMiloval totiž Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnost....
1. Samuel 1:19...domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok s rokem...
1. Samuel 18:3... Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal...
1. Samuel 18:16...hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul...
1. Samuel 18:22... král rád a všichni jeho dvořané  milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom...
1. Samuel 18:28...Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým...
1. Samuel 20:17...k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je...
2. Samuel 1:26...Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem  miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli...
2. Samuel 12:24...utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno...
2. Samuel 13:4...synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu...
2. Samuel 13:15... byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila...
2. Samuel 19:7... tvým manželkám i konkubínám zachránili životMiluješ ty, kdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují!...
1. Královská 3:3...nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec...
1. Královská 10:9...oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem, abys...
1. Královská 11:1...krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky, Edomky,...
1. Královská 11:2...bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín...
1. Letopisů 2:21...letech vzal dceru Machira, otce GileádovaMiloval se s a ona mu porodila Seguba. Segub zplodil...
1. Letopisů 7:23...a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal...
1. Letopisů 29:17...to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdcemiluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše...
2. Letopisů 2:10... ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis...
2. Letopisů 9:8...byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a navěky ho upevňuje, a tak učinil jejich...
2. Letopisů 11:21...Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita. Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny...
2. Letopisů 26:10...na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovatMiloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené...
Nehemiáš 1:5...zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo  milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho!...
Žalmy 4:3...dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého...
Žalmy 5:12...šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou...
Žalmy 11:7...budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 18:2...ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky SaulovyMiluji , Hospodine, sílo ! Hospodin je skála, tvrz,...
Žalmy 26:8...díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracíchMiluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává...
Žalmy 31:24...vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsemMilujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné...
Žalmy 33:5... veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem...
Žalmy 37:28...budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou...
Žalmy 40:17... navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na...
Žalmy 45:8...věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvéMiluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj...
Žalmy 52:5...ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných...
Žalmy 69:37...tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův...
Žalmy 70:5... navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj...
Žalmy 86:5... Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš,...
Žalmy 86:13...svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty  miluješ láskou největší, zachránil jsi z hloubky...
Žalmy 87:2...horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o...
Žalmy 99:4... velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost...
Žalmy 102:15... přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou hnuti lítostí!...
Žalmy 108:7...přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve...
Žalmy 109:17...zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci mělMiloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání, tak...
Žalmy 111:2...veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné,...
Žalmy 116:1...budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja!  Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých...
Žalmy 119:47...králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco...
Žalmy 119:97...je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se...
Žalmy 119:113... Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou...
Žalmy 119:119...smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou...
Žalmy 119:127... je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. ...
Žalmy 119:132...po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni ...
Žalmy 119:140...výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! I když jsem nepatrný, i když jsem pohrdán,...
Žalmy 119:159...hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím...
Žalmy 119:163... Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy...
Žalmy 119:165...za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je...
Žalmy 119:167... V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece...
Žalmy 122:6...Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo  milují, žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v...
Žalmy 138:2...chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co...
Žalmy 145:20...je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála z...
Žalmy 146:8...oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a...
Přísloví 3:12...když napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze člověku,...
Přísloví 4:6...nezkomol. Neopouštěj moudrost - bude chránitmiluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost především!...
Přísloví 8:17... velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi.  miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě...
Přísloví 9:8...jen by nenáviděl; pokárej moudrého - bude  milovat. Poděl se s moudrým a ještě zmoudří, pouč...
Přísloví 12:1...čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit....
Přísloví 13:24... nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů...
Přísloví 14:20...je na obtíž i svému příteli, boháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo...
Přísloví 15:9...se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese...
Přísloví 16:13... co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbímilují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti,...
Přísloví 17:17...tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí! Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení...
Přísloví 18:24...jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec...
Přísloví 22:11...- konec hádek i urážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále...
Přísloví 29:3...raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek však...
Kazatel 3:8...a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ...
Kazatel 5:9...dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá...
Píseň 1:3... jak olej se line jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž...
Píseň 1:4...a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem...
Píseň 1:7...však nehlídala jsem. Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč...
Píseň 3:1...jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanu a...
Píseň 3:2...po ulicích i náměstích po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co...
Píseň 3:3...obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše...
Píseň 3:4...jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše miluji! Držím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do...
Izaiáš 8:3... syna Jeberechiášova. Když jsem se pak doma miloval s prorokyní, počala a porodila syna. Hospodin mi...
Izaiáš 43:4...mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak  miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám...
Izaiáš 48:14...z bohů tohle předpověděl? Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na...
Izaiáš 56:6...připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu...
Izaiáš 56:10...neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy...
Izaiáš 57:8...smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila,...
Izaiáš 61:8...obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve...
Izaiáš 66:10...Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se, radujte spolu s , všichni,...
Jeremiáš 2:2...Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi následovala pouští, v tom...
Jeremiáš 2:25...žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řečiMiluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu přistižený...
Jeremiáš 5:31...vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi,...
Jeremiáš 8:2...a celému tomu nebeskému zástupu, který tak milovali a kterému sloužili, který následovali, se kterým...
Jeremiáš 31:3...odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v...
Jeremiáš 31:20...snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji? Kdykoli o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a...
Ezechiel 16:37...tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z...
Daniel 9:4...smlouvu a milosrdenství těm, kdo  milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se,...
Ozeáš 2:6... aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka...
Ozeáš 3:1...Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě...
Ozeáš 9:15...páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim...
Ozeáš 12:8...stále důvěřuj. Kramář v ruce falešná závažímiluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl...
Ozeáš 14:5...Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli...
Amos 5:15...s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin,...
Micheáš 3:2...snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobromilujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso z kostí...
Micheáš 6:8...od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivěmiloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas...
Zachariáš 8:19...šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě...
Zachariáš 13:6...na hrudi?" odpoví: "To zbili doma ti, kdo  milují!" Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého...
Malachiáš 1:2...slova Hospodinova nad Izraelem skrze MalachiášeMiluji vás, praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se....
Malachiáš 2:11...Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí...
Matouš 5:43... se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.' ...
Matouš 5:44...nepřítele měj v nenávisti.' vám však říkámMilujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás...
Matouš 5:46...i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i...
Matouš 6:24... Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým...
Matouš 19:19... necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji...
Matouš 22:37...největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Matouš 22:39...a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou...
Matouš 23:6...řemínky a prodlužují si třásně na šatechMilují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve...
Marek 12:30...- Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Marek 12:31...svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není...
Marek 12:33... Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a...
Lukáš 6:27...prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkámMilujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí,...
Lukáš 6:32...tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká je to zásluha? I hříšníci...
Lukáš 6:35...hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a...
Lukáš 7:5..."Zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel...
Lukáš 7:47...říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl:...
Lukáš 10:27...psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Lukáš 11:43...a tamty nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na...
Lukáš 16:13...pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne....
Lukáš 20:46... kteří rádi chodí ve slavnostních pláštíchmilují zdravení na tržištích, přední sedadla ve...
Jan 3:16... kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,...
Jan 3:35...slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna,...
Jan 5:20... Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu...
Jan 8:42...Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůhmilovali byste , protože jsem vyšel z Boha a od něj...
Jan 10:17...a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec  miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal....
Jan 11:5...slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že...
Jan 12:43...nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogyMilovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš...
Jan 13:1...jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k OtciMiloval své druhy na tomto světě, miloval je do konce....
Jan 13:23...mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu...
Jan 13:34...tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázáníMilujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem ...
Jan 14:15...prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže  milujete, zachovávejte přikázání. pak požádám Otce a...
Jan 14:21... Kdo přijal přikázání a zachovává je, ten  miluje. A kdo miluje, bude milován mým Otcem a ho...
Jan 14:23...nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo  miluje, bude zachovávat slovo; můj Otec ho bude milovat...
Jan 14:28...‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste  milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je...
Jan 14:31...na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte,...
Jan 15:9...můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásce....
Jan 15:12...radost aby byla dokonalá. Toto je přikázáníMilujte jedni druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá...
Jan 15:17...ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazujiMilujte jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidět, vězte,...
Jan 15:19...dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem...
Jan 16:27... že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali a uvěřili jste, že jsem...
Jan 17:23...a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval . Otče, chci, aby ti, jež jsi...
Jan 17:24...viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi  miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět ...
Jan 17:26...tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi  miloval, byla v nich a v nich." Když to Ježíš dořekl,...
Jan 19:26... Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj...
Jan 21:7... kolik v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon...
Jan 21:15...se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janůvmiluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty...
Jan 21:16..." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janůvmiluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám...
Jan 21:20...a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a...
Římanům 8:28...Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které...
Římanům 8:37...všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni,...
Římanům 9:25..."Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny...
Římanům 12:10...přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobruMilujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si...
Římanům 13:8... Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání...
Římanům 13:9...a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy...
Římanům 16:8...dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu,...
1. Korintským 2:9...na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch...
1. Korintským 8:3..., ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten poznání od něj. Pokud tedy jde o...
2. Korintským 2:8...zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a...
2. Korintským 9:7... ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám...
2. Korintským 12:15...sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován. Budiž, nikdy jsem vás...
Galatským 5:14... Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého...
Efeským 5:2...příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť...
Efeským 5:25...se i manželky vždy poddávají svým mužům. Mužimilujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal...
Efeským 5:28...aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou...
Efeským 5:33...a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého...
Efeským 6:24...Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus,...
Filipským 4:1... kterou je schopen podmanit si vše. Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a...
Koloským 3:19...se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Mužimilujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte...
1. Tesalonickým 4:9...nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům...
2. Tesalonickým 2:10...klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá...
2. Timoteus 3:2...posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační,...
Titus 2:4... ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o...
Titus 3:15...se mnou, pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše...
Židům 1:9...věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvéMiluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj...
Židům 12:6... když napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho...
Jakub 1:12...korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, nikdy neříká, že to...
Jakub 2:5...království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom...
Jakub 2:8...plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li...
1. Petr 1:8...Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte....
1. Petr 1:22...své duše k nepředstírané bratrské láscemilujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece...
1. Petr 2:17...jako Boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci,...
1. Jan 2:10...přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem...
1. Jan 3:11...je to poselství, které jste slyšeli od počátkuMilujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému...
1. Jan 3:14...víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo...
1. Jan 3:23...abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Kristamilovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho...
1. Jan 4:7...Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bluduMilujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z Boha....
1. Jan 4:10...něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna...
1. Jan 4:11...za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy...
1. Jan 4:12...jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás...
1. Jan 4:19...Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji...
1. Jan 4:20...milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo...
1. Jan 4:21...nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš...
1. Jan 5:1...Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj...
1. Jan 5:2... miluje i toho, který se z něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a...
2. Jan 1:1...starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali...
2. Jan 1:5... ale jen to, které jsme měli od počátkuMilujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle...
3. Jan 1:1... starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem...
Zjevení 3:19...oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání....
Zjevení 22:15...však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla,...

Slova obsahující miluj: miluj (19) miluje (54) milujeme (5) miluješ (15) milujete (9) miluji (34) milují (38) milující (6) milujme (3) milujte (17) nemiluj (1) nemiluje (6) nemiluješ (1) nemiluji (1) nemilujme (1) nemilujte (1) nesmiluje (1) nesmiluješ (1) nesmiluji (2) smiluj (37) smiluje (4) smiluji (6) smilujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |