Milovaný

Hledám varianty 'milovaný' [ milovanými (1) milovaným (4) milovaný (17) milovanou (2) milovaní (33) milovanému (2) milovaném (1) milovaného (7) milované (4) milovaná (2) ]. Nalezeny 73 verše.
Genesis 22:2...řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako...
Deuteronomium 21:16...nesmí ve své závěti majetkově upřednostnit syna milované namísto syna nemilované. přizná prvorozenství...
Job 19:19...nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi...
Žalmy 60:7...jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš !...
Žalmy 119:48...přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco přemýšlím...
Kazatel 9:9...tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti...
Izaiáš 5:7... Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle -...
Jeremiáš 12:7..."Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi...
Ozeáš 2:3..."Ami, Můj lid" a svým sestrám: "RuchamaMilovaná". Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není...
Matouš 3:17...na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Tehdy byl Ježíš...
Matouš 12:18..."Hle, můj služebník, jehož jsem vyvolil, můj milovaný, kterého jsem si oblíbil. Na něj položím svého...
Matouš 17:5...oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte."...
Marek 1:11...jako holubice. Z nebe zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." Duch ho pak ihned...
Marek 9:7...a zahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn. Toho poslouchejte." Hned se rozhlédli, ale...
Marek 12:6...zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen jediný - jeho milovaný syn. Poslal ho tedy k nim, neboť si říkal: ‚Před...
Lukáš 3:22...holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení." Když Ježíš...
Lukáš 20:13...si pán vinice řekl: ‚Co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna. Snad se před ním zastydí.' Když ho ale...
Skutky 15:25... že k vám pošleme své zástupce spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, kteří pro jméno našeho Pána...
Římanům 1:7...i vy, povolaní Ježíšem Kristem. Všem Bohem milovaným povolaným svatým v Římě: Milost vám a pokoj od...
Římanům 11:28... ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní Boží. Bůh nelituje svých darů a...
Římanům 12:19... mějte se všemi lidmi pokoj. Nemstěte se samimilovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je...
Římanům 16:5...i církev u nich doma. Pozdravujte mého milovaného Epeneta, který je prvním Kristovým ovocem v Asii...
Římanům 16:9...našeho spolupracovníka v Kristu, Urbana, a mého milovaného Stachyna. Pozdravujte Apella, osvědčeného v...
Římanům 16:12...a Tryfósu, které pracují pro Pána. Pozdravujte milovanou Persidu, která se pro Pána tolik napracovala....
1. Korintským 4:14...vás zahanbil, ale abych vás napomenul jako své milované děti. I kdybyste v Kristu měli tisíce pěstounů,...
1. Korintským 4:17... Proto také za vámi posílám Timotea, svého milovaného a věrného syna v Pánu, který vám připomene ...
1. Korintským 10:14...východisko, abyste mohli obstát. A tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím. Mluvím jako k rozumným...
1. Korintským 15:58...v našem Pánu Ježíši Kristu! Proto, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohnutelní, rozrůstejte se...
2. Korintským 7:1...a vy synové a dcery, praví Všemohoucí Pán."  Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od...
2. Korintským 12:19...Myslíte, že se před vámi celou dobu hájímeMilovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno...
Efeským 1:6...za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení,...
Efeským 5:1... tak jako Bůh v Kristu odpustil vám. Jakožto milované děti se řiďte Božím příkladem a žijte v lásce, tak...
Efeským 6:21... jak se mi daří a co dělám. Všechno vám to poví milovaný bratr Tychikos, věrný služebník v Pánu. Posílám ho...
Filipským 2:12...vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s...
Filipským 4:1...mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánumilovaní. Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné...
Koloským 1:7...milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného spoluslužebníka Epafra, který je vůči vám věrný...
Koloským 1:13...z nadvlády temnoty a přenesl do království svého milovaného Syna, v němž se nám dostalo vykoupení, totiž...
Koloským 3:12...je Kristus! Proto se jako Boží vyvolení, svatímilovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou,...
Koloským 4:7... O tom, jak se mi daří, vám podrobně poví milovaný bratr Tychikos, můj věrný pomocník a...
Koloským 4:9...se máme, a potěšil vaše srdce spolu s věrnýmmilovaným bratrem Onezimem, vaším krajanem. Ti vám poví o...
Koloským 4:14...jsou v Laodikeji a v Hierapoli. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. Pozdravte sourozence v...
1. Tesalonickým 1:4...naděje v našem Pánu Ježíši Kristu. Vímemilovaní bratři, že vás Bůh vyvolil, neboť naše evangelium...
2. Tesalonickým 2:13... ale našli zálibu v hanebnosti. Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od...
1. Timoteus 6:2...jejich dobrá práce přinese užitek věřícímmilovaným.Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo...
2. Timoteus 1:2...zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíšimilovanému synu Timoteovi: Milost, milosrdenství a pokoj od...
Filemon 1:16... ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, ...
Židům 6:9...a blízká prokletí - nakonec ji čeká spáleníMilovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím...
Jakub 1:16...a hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte semilovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od...
Jakub 1:19... abychom byli prvotinou jeho stvoření. Vítemilovaní bratři, že každý člověk být pohotový k slyšení,...
Jakub 2:5...lidi špatným měřítkem? Poslouchejtemilovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa,...
1. Petr 2:11...milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došliMilovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci, a tak vás...
1. Petr 4:12... jemuž patří sláva i moc na věky věků! AmenMilovaní, nedivte se zkoušce ohněm, jež na vás přišla -...
2. Petr 1:17...němu z velkolepé slávy zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." My jsme s ním byli...
2. Petr 3:1...a "Umytá svině se znovu válí v bahně."  Milovaní, píšu vám druhý dopis. V obou jsem se vás...
2. Petr 3:8...a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomtemilovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let...
2. Petr 3:14...nebe a novou zemi - domov spravedlnosti. Nužemilovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán...
2. Petr 3:15...vám to také s moudrostí, kterou dostal, píše náš milovaný bratr Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech...
2. Petr 3:17...překrucují stejně jako ostatní Písma.) Vymilovaní, to víte předem, a tak se chraňte. Nenechte se...
1. Jan 2:7...něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vámmilovaní, žádné nové přikázání, ale to staré, které jste...
1. Jan 3:2...jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jehoMilovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co...
1. Jan 3:21...Bůh, který je větší než naše srdce a všechnoMilovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou...
1. Jan 4:1...že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal.  Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte,...
1. Jan 4:7...ducha pravdy a ducha bludu. Milujme jedni druhémilovaní - vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se...
1. Jan 4:11...svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchyMilovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my...
3. Jan 1:1... děti tvé vyvolené sestry. starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný,...
3. Jan 1:2...píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravděMilovaný, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl...
3. Jan 1:5...radost než slyšet, že děti žijí v pravděMilovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak se chováš k...
3. Jan 1:11... ale druhým to zakazuje a vyhání je z církveMilovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo...
Juda 1:1...Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovaní pro Ježíše Krista:...
Juda 1:3...vám a pokoj i láska v hojnostiMilovaní, jakkoli jsem toužil napsat vám o našem společném...
Juda 1:17...mluvkové, ziskuchtiví pochlebovači! Ale vymilovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho...
Juda 1:20...ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vymilovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře,...
Zjevení 20:9...celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je....

Slova obsahující milovaný: milovaný (17) milovaným (4) milovanými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |