Micpy

Hledám varianty 'micpy' [ micpy ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 11:34...syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za...
Soudců 20:1...kraje vyrazili jako jeden muž před Hospodina do Micpy, kde se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího...
Soudců 21:5...přísahou, že každý, kdo nepřijde k Hospodinu do Micpy, musí zemřít.) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra...
Soudců 21:8..."Kdo z izraelských kmenů nepřišel k Hospodinu do Micpy?" Ukázalo se, že do tábora na shromáždění nepřišel...
1. Samuel 7:5... Samuel dále pravil: "Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se...
1. Samuel 7:6...vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy. Čerpali vodu, vylévali ji před Hospodinem, postili...
1. Samuel 7:7...doslechli, že se Izraelci shromáždili do Micpy, vytáhli filištínští vládci proti Izraeli. Jakmile to...
1. Samuel 7:11...Izraelem poraženi. Izraelští muži vyraziliMicpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-kar...
1. Samuel 10:17... Samuel potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh...
1. Samuel 22:3...velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou...
2. Královská 25:23...jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy - Išmael, syn Netaniášův, Jochanan, syn Kareachův,...
Nehemiáš 3:7...Gibeonský a Jadon Meronotský, muži z Gibeonu a z Micpy, kde bylo sídlo zaeufratského místodržitele. Vedle...
Nehemiáš 3:19...Keíla. Vedle něj Ezer, syn Ješuúv, správce Micpy, opravoval další část od stupňů ke zbrojnici do...
Jeremiáš 40:6...pak odešel ke Gedaliášovi, synu Achikamovu, do Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v...
Jeremiáš 40:8...odvlečena do Babylonu, přišli za Gedaliášem do Micpy - Išmael, syn Netaniášův, Jochanan a Jonatan, synové...
Jeremiáš 40:12... kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoce....
Jeremiáš 40:13...ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy a říkali mu: "Víš to, že amonský král Baalis poslal...
Jeremiáš 41:1...o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovým, přišel Išmael, syn...
Jeremiáš 41:6...chrámu. Išmael, syn Netaniášův, jimMicpy vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel k...
Jeremiáš 41:16... které Išmael, syn Netaniášův, odvedlMicpy poté, co zavraždil Gedaliáše, syna Achikamova....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |