Micpě

Hledám varianty 'micpě' [ micpě ]. Nalezeno 13 veršù.
Soudců 10:17... Také Izraelci se shromáždili a utábořili seMicpě. Velitelé gileádského vojska se spolu domluvili: "Kdo...
Soudců 11:11...své podmínky pak zopakoval před HospodinemMicpě. Potom Jiftach vyslal k amonskému králi posly se...
Soudců 20:3...pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešliMicpě, se ovšem doslechli také Benjamínci.) Synové Izraele...
Soudců 21:1...města, na něž narazili, vypálili. IzraelciMicpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu...
1. Samuel 7:6..."Zhřešili jsme proti Hospodinu." Tak se SamuelMicpě stal izraelským soudcem. Když se Filištíni doslechli,...
2. Královská 25:25...i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byliMicpě. Všichni od nejmenšího po největšího, včetně velitelů...
Jeremiáš 40:10...a povede se vám dobře. Hle, zůstávám zdeMicpě, abych vás zastupoval před Babyloňany, kteří k nám...
Jeremiáš 40:15...nevěřil. Jochanan, syn Kareachův, GedaliášoviMicpě tajně navrhl: "Když dovolíš, půjdu Išmaela, syna...
Jeremiáš 41:1...nejvyšším hodnostářům. Během společné hostinyMicpě pak Išmael, syn Netaniášův, náhle vstal a s těmi...
Jeremiáš 41:3...tenkrát povraždil i všechny Židy, kteří byliMicpě s Gedaliášem, a také babylonské vojáky, kteří tam...
Jeremiáš 41:10... Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byliMicpě - královské dcery i všechny ostatní, kteří tam...
Jeremiáš 41:14... zaradovali se. Všichni ti, které IšmaelMicpě zajal, se tehdy obrátili a přešli k Jochananovi, synu...
Ozeáš 5:1...Tento soud je veden proti vám, neboť jsteMicpě byli past, na hoře Tábor jste byli nástraha, v Šitimu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |