Mesiáše

Hledám varianty 'mesiáše' [ mesiášové (2) mesiáši (4) mesiášem (2) mesiáše (11) mesiáš (50) ]. Nalezeno 67 veršù.
Daniel 9:25...vydání nařízení, aby byl Jeruzalém obnoven, Mesiáši vůdci sedmero týdnů uplyne a šedesát dva týdny....
Daniel 9:26...časy budou zlé. dvaašedesát týdnů uplyneMesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do...
Matouš 2:4...a učitele lidu a ptal se jich, kde se narodit Mesiáš. "V judském Betlémě," odpověděli mu. "Neboť tak je...
Matouš 16:16...za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze...
Matouš 16:20...přísně napomenul, aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že...
Matouš 22:42...sešli, Ježíš se jich zeptal: "Co si myslíteMesiáši? Čí je to syn?" "Davidův," odpověděli. Na to jim...
Matouš 23:10...říkatvůdcové', protože máte jediného VůdceMesiáše. Kdo je z vás největší, ten bude vaším služebníkem...
Matouš 24:5... Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávy o...
Matouš 24:23...zkráceny. Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚HleMesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž...
Matouš 24:24...‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a...
Matouš 26:63... při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!" naléhal velekněz. "Sám jsi to řekl,"...
Matouš 26:68... Jiní ho tloukli holemi a říkali: "Prorokuj námMesiáši, kdo udeřil?" Petr zatím seděl venku na dvoře....
Matouš 27:17...vám propustil? Barabáše, nebo Ježíše zvaného Mesiáš?" (Věděl totiž, že mu ho vydali z pouhé zášti...
Matouš 27:22...zvolali. "A co mám udělat s Ježíšem zvaným Mesiáš?" ptal se Pilát. "Ukřižovat!" zvolali všichni. "Co...
Marek 8:29..." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš!" odpověděl mu Petr. On je ale přísně napomenul, aby...
Marek 9:41...by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že nepřijde o svou odplatu....
Marek 12:35... zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť sám David řekl v Duchu svatém:...
Marek 12:37...' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve...
Marek 13:6... Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a svedou mnohé. uslyšíte válečný hluk a zprávy o...
Marek 13:21...ty dny zkrátil. Kdyby tehdy někdo řekl: ‚HleMesiáš je tu!' aneboPohleďte, tam je!' nevěřte. Povstanou...
Marek 13:22... tam je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat divy a zázraky,...
Marek 14:61...neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal: "Jsi Mesiáš, Syn Požehnaného?" "Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte...
Marek 15:32...zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš, ten král Izraele, teď sleze z kříže, to uvidíme...
Lukáš 2:11...se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením: najdete děťátko...
Lukáš 2:26... že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden Duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče...
Lukáš 3:15...si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: "Jistě, vás křtím...
Lukáš 4:41...a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné...
Lukáš 9:20..." "A za koho máte vy?" zeptal se. "Za Božího Mesiáše!" odpověděl mu Petr. Tehdy je přísně napomenul, aby...
Lukáš 20:41...ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v knize Žalmů:...
Lukáš 21:8..."Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a ‚Přišel čas!' Nechoďte za nimi. uslyšíte o...
Lukáš 22:67...ho do své Velerady. Vyzvali ho: "Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to!" "Kdybych vám to řekl, stejně...
Lukáš 23:2...proti odvádění daní císaři a nazývá se králemMesiášem." Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?"...
Lukáš 23:35...zachránil, tak zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží Vyvolený!" Vojáci se mu posmívali také....
Lukáš 23:39... kteří tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To...
Lukáš 24:26... co pověděli proroci! Copak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy?" Počínaje Mojžíšem...
Lukáš 24:46...aby porozuměli Písmům. Řekl jim: "Tak je psánoMesiáš musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje...
Jan 1:17...skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn,...
Jan 1:20...jsi?" Neodmítl jim přímou odpověď. " nejsem Mesiáš," prohlásil. "Kdo tedy jsi?" zeptali se ho. "Eliáš?"...
Jan 1:25... Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?" " křtím vodou,"...
Jan 1:41...nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" (což je v překladu Kristus) a přivedl ho k Ježíši...
Jan 3:28... Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo nevěstu, je ženich...
Jan 4:25...a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván Kristus). " přijde, vysvětlí...
Jan 4:29...mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?" Vyšli tedy z města a šli k němu...
Jan 7:26... Že by hodnostáři přece jen poznali, že je to Mesiáš? Jenže o tomto víme, odkud je, ale přijde Mesiáš...
Jan 7:27... Jenže o tomto víme, odkud je, ale přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je." Ježíš, který zatím...
Jan 7:31... Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile...
Jan 7:41...to opravdu ten Prorok." Někteří říkali: "Je to Mesiáš!" A další: "Přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká...
Jan 7:42..."Přijde snad Mesiáš z Galileje? Neříká Písmo, že Mesiáš přijde ze semene Davidova, z Betléma, městečka, kde...
Jan 9:22...Ti se totiž dohodli, že kdokoli ho vyzná jako Mesiáše, bude vyobcován ze synagogy. Proto jeho rodiče...
Jan 10:24...slovy: "Jak dlouho nás budeš napínat? Jestli jsi Mesiáš, řekni nám to jasně." "Řekl jsem vám to, a nevěříte...
Jan 11:27... Pane," odpověděla. " jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který přijít na svět." A když to řekla...
Jan 12:34...mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka...
Jan 20:31...jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho...
Skutky 2:36...všechen lid Izraele jist, že Bůh učinil PánemMesiášem právě Ježíše, kterého jste ukřižovali!" Ta slova...
Skutky 3:18... co předpověděl ústy všech svých proroků: že Mesiáš bude trpět. Proto čiňte pokání a obraťte se, aby...
Skutky 3:20...přišel čas odpočinutí, k vám pošle ohlášeného Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi do času...
Skutky 5:42...chrámu a po domech učit a prohlašovat Ježíše za Mesiáše. V době, když se počet učedníků stále rozrůstal...
Skutky 9:22...kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, popouzel damašské Židy. Když to trvalo dost...
Skutky 17:3...z Písem. Vysvětloval a dokazoval jim, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že "toto je Mesiáš:...
Skutky 18:5...kázání Slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Když mu však odporovali a rouhali se, setřásl si...
Skutky 18:28... když veřejně dokazoval z Písma, že Ježíš je Mesiáš. Zatímco byl Apollo v Korintu, Pavel prošel...
Skutky 24:24...Poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledně víryMesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o...
Skutky 26:23...nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš: že Mesiáš trpět, jako první vstát z mrtvých a zvěstovat...
1. Jan 2:22...jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna....
1. Jan 5:1...miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který...
Zjevení 11:15...světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!" Tehdy těch...
Zjevení 12:10... moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je...

Slova obsahující mesiáše: mesiáše (11) mesiášem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |