Merariho

Hledám varianty 'merariho' [ merariho ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 6:19...a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rodiny podle...
Numeri 3:20...rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské...
Numeri 3:33...svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou...
Numeri 3:36... Tábořili na severní straně Příbytku. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho...
Numeri 4:29...pod vedením Itamara, syna kněze Árona." "Syny Merariho rovněž sečti podle jejich rodů a otcovských domů....
Numeri 7:8...k jejich službě dva vozy a čtyři býky. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara,...
Numeri 10:17...se s nimi vydali na cestu i synové GeršonaMerariho, kteří Příbytek nosili. Potom táhl po svých...
Jozue 21:7...a od poloviny pokolení Manases v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení...
Jozue 21:34...celkem třináct měst s pastvinami. Synové Merariho, tedy zbývající levitské rody, dostali toto: Od...
Jozue 21:40...a Jaezer - celkem čtyři městaMerariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem...
1. Letopisů 6:4...Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich...
1. Letopisů 6:14...Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš. Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn...
1. Letopisů 6:29... syna Leviho. Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna Maluchova,...
1. Letopisů 6:32... syna Šemerova, syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, syna Leviho. Jejich bratrům levitům byla svěřena...
1. Letopisů 6:48...kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z...
1. Letopisů 6:62...Kiriatajim s jejich pastvinami. Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a...
1. Letopisů 9:14... syna Azrikama, syna Chašabiášova ze synů Merariho; Bakbakar, Chereš, Galal, Mataniáš, syn Míky, syna...
1. Letopisů 15:6...vůdce Uriel a 120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho bratrů. Ze synů...
1. Letopisů 15:17... syna Berechiášova, a z jejich bratrů, synů Merariho, Etana, syna Kušajášova, a spolu s nimi jejich...
1. Letopisů 23:21...Uzielovi: vůdce Míka a druhý Jišiáš. Synové Merariho: Machli a Muši. Synové Machliho: Eleazar a Kíš....
1. Letopisů 24:26...Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš. Ze synů Merariho: Machli a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno. Ze...
1. Letopisů 24:27...a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno. Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri. Ze synů...
1. Letopisů 26:10...synů a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl...
1. Letopisů 26:19...jsou oddíly strážných ze synů Korachových a synů Merariho. Ostatním levitům, jejich bratrům, připadla...
2. Letopisů 29:12... syn Amasajův, a Joel, syn Azariášův; ze synů Merariho Kiš, syn Abdiho, a Azariáš, syn Jehalelela; ze...
2. Letopisů 34:12...nad nimi konali Jachat a Abdiáš, levité ze synů Merariho, a Zachariáš a Mešulam ze synů Kehatových. Tito...
Ezdráš 8:19...s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s jejich bratry a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |