Menaše

Hledám varianty 'menaše' [ menaše ]. Nalezeno 19 veršù.
2. Královská 20:21...otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a...
2. Královská 21:1...a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše.  Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v...
2. Královská 21:9...jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechliMenaše je svedl, aby prováděli ještě horší věci než národy,...
2. Královská 21:11...skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše napáchal ještě horší ohavnosti, než jaké před ním...
2. Královská 21:16... kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém...
2. Královská 21:18... jak známo, píše v Kronice judských králů. Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě...
2. Královská 21:20...je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Ve všem se držel cest svého otce: sloužil hnusným...
2. Královská 23:12...komnaty, stejně jako oltáře, které postavil Menaše na obou nádvořích Hospodinova chrámu. Jejich prach...
2. Královská 23:26...Judovi kvůli všem těm urážkám, jimiž ho popouzel Menaše. Hospodin prohlásil: "Jako jsem ze své blízkosti...
2. Královská 24:3...je ze své blízkosti kvůli všem hříchům, které Menaše napáchal, a kvůli krvi nevinných, kterou proléval,...
2. Letopisů 32:33...vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a...
2. Letopisů 33:1... Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše.  Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v...
2. Letopisů 33:9...prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedl, aby prováděli...
2. Letopisů 33:13...do Jeruzaléma a nechal ho znovu kralovat. Tak Menaše poznal, že jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější...
2. Letopisů 33:20...- to vše je zapsáno ve Slovech vidoucích. Když Menaše spočinul u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na...
2. Letopisů 33:22...je v Hospodinových očích zlé, tak jako jeho otec Menaše. Amon obětoval všem sochám, které vyrobil jeho otec...
Ezdráš 10:30... Benajáš, Maasejáš, Mataniáš, Becaleel, BinuiMenaše. Ze synů Charimových: Eliezer, Jišiáš, Malkiáš,...
Ezdráš 10:33...Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, JeremajMenaše, Šimei. Ze synů Baniho: Maadaj, Abram, Uel...
Matouš 1:10... Achaz zplodil Ezechiáše, Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon zplodil Jošiáše,...

Slova obsahující menaše: menaše (20) menašeho (3) menašem (1) menašema (1) menašemovy (1) menašemu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |