Manasesovi

Hledám varianty 'manasesovi' [ manasesovi ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 1:34...Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Numeri 26:29...po svých rodech: Manases a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj rod machirský (a Machir zplodil...
Jozue 17:5...mezi bratry jejich otce, jak přikázal HospodinManasesovi tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádské a...
Jozue 17:8...En-tapuachu. Země kolem Tapuachu patří Manasesovi, zatímco samotný Tapuach na Manasesově hranici...
Jozue 17:10... Jižní strana patří Efraimovi a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu hranice...
Jozue 17:11... Na Isacharově a Ašerově území připadlo Manasesovi toto: Bet-šean a Jibleam s jejich vesnicemi,...
Jozue 17:12...vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci...
Jozue 17:17... mají železné vozy!" Jozue na to EfraimoviManasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte...
Jozue 22:30...uslyšeli, co říkali synové Rubenovi, GádoviManasesovi, líbilo se jim to. Kněz Pinchas, syn Eleazarův,...
Soudců 6:15...Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod jeManasesovi nejubožejší a sám jsem v rodném domě poslední...
Soudců 6:35...Abiezerské k sobě. Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby se k němu přidali. Vyslal také posly k...
1. Letopisů 7:14... Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy. Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka...
2. Letopisů 31:1...v Judovi a Benjamínovi, ale i v EfraimoviManasesovi, dokud je nevymýtili. Teprve pak se všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |