Manasesova

Hledám varianty 'manasesova' [ manasesova ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 50:23...Efraimovy syny do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra přijal na svůj klín. Nakonec Josef...
Numeri 27:1...Cheferova, syna Gileádova, syna Machirova, syna Manasesova z rodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se...
Numeri 32:33...Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského...
Numeri 32:39...vystavěli, přejmenovali. Synové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce,...
Numeri 34:14...dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení získala dědictví na...
Numeri 36:1...náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova z rodů Josefových synů, aby promluvili před...
Deuteronomium 3:13... totiž Ogovo království, jsem dal polovině kmene Manasesova. (Celému kraji Argob s celým Bášanem se říkávalo...
Deuteronomium 29:7...synům Rubenovým, Gádovým a polovině kmene Manasesova. Zachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a...
Jozue 1:12...dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině Manasesova kmene Jozue řekl: "Pamatujte na to, co vám...
Jozue 4:12...synové Rubenovi, synové Gádovi a polovina kmene Manasesova, jak jim přikázal Mojžíš. Na čtyřicet tisíc...
Jozue 12:6...synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene Manasesova. A toto jsou králové země, které pobil Jozue...
Jozue 13:7...jako dědictví devíti kmenům a polovině kmene Manasesova." Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a...
Jozue 13:29...města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž polovině Manasesova pokolení pro...
Jozue 13:31...města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova, pro polovinu Machirových synů podle jejich rodů...
Jozue 17:3...Chefera, syna Gileádova, syna Machirova, syna Manasesova, ale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovaly se:...
Jozue 17:7...Gileád připadla zbývajícím Manasesovým synůmManasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží...
Jozue 17:9...jižně od potoka, jsou města patřící EfraimoviManasesova hranice vede po severní straně potoka, ...
Jozue 18:7...kněžství. A Gád, Ruben a polovina kmene Manasesova přijali dědictví na východě v Zajordání, kde...
Jozue 20:8... z pokolení Gád vybrali Rámot v Gileádu a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená...
Jozue 22:9..." Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova se tedy vydali zpět. Odešli od synů Izraele ze...
Jozue 22:10...synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl tak veliký, že...
Jozue 22:11..."Hle, synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova postavili oltář u jordánského Gelilotu na...
Jozue 22:13...k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova do gileádské země Pinchase, syna kněze Eleazara,...
Jozue 22:15...k synům Rubenovým a Gádovým a k polovině kmene Manasesova, řekli jim: "Tak praví celá obec Hospodinova:...
Jozue 22:21...sám!" Synové Rubenovi a Gádovi s polovinou kmene Manasesova na to odpověděli náčelníkům izraelských tisíců...
1. Královská 4:13...spravoval Rámot-gileád, což zahrnovalo vesnice Manasesova syna Jaira v Gileádu a argobský kraj v Bášanu -...
1. Letopisů 5:18... Synové Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených...
1. Letopisů 5:23... do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu po Baal-hermon...
1. Letopisů 5:26...vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene Manasesova do vyhnanství. Odvlekl je do Chalachu, Chaboru,...
1. Letopisů 6:55...Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami. Rody synů...
1. Letopisů 6:56...synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. Z...
1. Letopisů 7:17... To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova. Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera...
1. Letopisů 26:32...Rubenovým a Gádovým kmenem a nad polovinou kmene Manasesova ve všech záležitostech Božích i královských. ...
1. Letopisů 27:20...Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášův, za gileádskou polovinu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |