Manasese

Hledám varianty 'manasese' [ manasese ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 48:1...je nemocný!" Vzal tedy s sebou své dva synyManasese a Efraima. A když bylo Jákobovi řečeno: "Hle,...
Genesis 48:13...Efraima k Izraelově levici a levou postavil Manasese k Izraelově pravici. Izrael však zkřížil ruce a...
Genesis 48:14... který byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A takto Josefovi...
Numeri 1:10...synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův, z Benjamína: Abidan, syn...
Numeri 13:11... Gadi, syn Susiův, z pokolení Josefova syna Manasese, Amiel, syn Gemaliův, z pokolení Dan...
Numeri 27:1...Machirova, syna Manasesova z rodu Josefova syna Manasese. Jeho dcery se jmenovaly Machla, Noa, Chogla,...
Numeri 34:23... syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese, Kemuel, syn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova...
Numeri 36:12...za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich...
Deuteronomium 34:2... po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi EfraimaManasese, celé území Judy ke Středozemnímu moři, Negev i...
Jozue 13:8...a polovině kmene Manasesova." Druhá polovina Manasese a synové Rubenovi a Gádovi své dědictví dostali...
Jozue 17:1...losem připadl pokolení Josefova prvorozenéhoManasese. (Gileád a Bášan připadly Machirovi, Manasesovu...
Jozue 17:2...a Šemidovy. To jsou ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých rodů. Celofchad, syn...
Soudců 7:23... Izraelští muži z Neftalíma, Ašera a z celého Manasese byli povoláni, aby Midiánce pronásledovali. Gedeon...
Soudců 12:4...jen uprchlíci z Efraima - uprostřed EfraimaManasese!" Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské...
2. Královská 10:33...celou zemi Gileád, totiž území Gáda, RubenaManasese od Aroeru na potoce Arnon přes Gileád k Bášanu....
2. Letopisů 15:9...a Benjamína i všechny přistěhovalce z EfraimaManasese a Šimeona. Mnozí z Izraele se totiž přidali k...
2. Letopisů 30:1...a Judsku (napsal totiž dopisy také do EfraimaManasese), přijdou do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě...
2. Letopisů 30:11...byli jen k posměchu a pohrdání. Někteří z AšeraManasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do Jeruzaléma....
2. Letopisů 30:18... aby je posvětili Hospodinu. Mnozí z EfraimaManasese, Isachara i Zabulona se neočistili, ale přesto...
2. Letopisů 34:6...i Jeruzalém. Dokonce i ve městech na území Manasese, Efraima i Šimeona po Neftalího bořil jejich...
2. Letopisů 34:9...stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních Izraelců, kteří je...
Izaiáš 9:20...nalevo, a chce víc. Manases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli společně. Tím vším ale jeho...
Ezechiel 48:5... na západ svůj podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od východu na západ svůj podíl Efraim....

Slova obsahující manasese: manasese (23) manasesem (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |