Manases

Hledám varianty 'manases' [ manases ]. Nalezeno 30 veršù.
Genesis 41:51... kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na...
Genesis 46:20...a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery,...
Genesis 48:5...narodili před mým příchodem do Egypta: EfraimManases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které...
Genesis 48:20...žehnat Izrael: ‚Dej Bůh, abys byl jako EfraimManases!'" A tak dal Izrael přednost Efraimovi před...
Numeri 1:35...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich...
Numeri 2:20...vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a...
Numeri 10:23...čele šel Elišama, syn Amihudův. V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, a v čele pokolení...
Numeri 26:28...60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodechManases a Efraim. Synové Manasesovi: Machir a z něj rod...
Deuteronomium 4:43...pro pokolení Gád a Golan v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům...
Jozue 14:4... Ze synů Josefových vznikla dvě pokoleníManases a Efraim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi...
Jozue 16:4...moři. Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území, které pro své rody...
Jozue 21:5...od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od...
Jozue 21:6...Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny pokolení Manases v Bášanu. Synové Merariho obdrželi pro své rody...
Jozue 21:25...- celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a...
Jozue 21:27...z levitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili,...
Jozue 22:1...svolal pokolení Ruben, Gád a polovinu pokolení Manases a řekl jim: "Dodrželi jste vše, co vám přikázal...
Jozue 22:7...je a oni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš dědictví v Bášanu, druhé polovině pak...
Soudců 1:27... nazval je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich...
1. Letopisů 6:46...připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct...
1. Letopisů 6:47...Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu. Synům Merariho bylo pro jejich rody...
1. Letopisů 12:20...je veliteli nájezdníků. Další z pokolení Manases se přidali k Davidovi, když táhl s Filištíny do...
1. Letopisů 12:21...Ciklagu, přidali se k němu tito muži z pokolení Manases: Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad, Elihu,...
1. Letopisů 12:32...ve svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli...
1. Letopisů 12:38...k boji. Z Rubena, Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni...
2. Letopisů 30:10...vás!" Poslové tedy procházeli celý kraj EfraimManases od města k městu k Zabulonu, ale byli jen k...
Žalmy 60:9... údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo , Moáb za...
Žalmy 108:9... údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo , Moáb za...
Izaiáš 9:20... zůstal hladový, hltal nalevo, a chce vícManases Efraima, Efraim Manasese, na Judu se pak vrhli...
Ezechiel 48:4...bude mít od východu na západ svůj podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od východu na...
Zjevení 7:6...z pokolení Neftalí 12 000 označených, z pokolení Manases 12 000 označených, z pokolení Šimeon 12 000...

Slova obsahující manases: manases (30) manasese (23) manasesem (3) manasesova (35) manasesově (1) manasesovi (13) manasesovu (4) manasesovy (4) manasesových (5) manasesovým (2) manasesovými (2) manasesův (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |