Machanajim

Hledám varianty 'machanajim' [ machanajim ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 32:3..."To je Boží tábor!" A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou vypravil...
Jozue 13:26...dále od Chešbonu k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim k pomezí Debiru; v údolí pak Bet-ram,...
Jozue 13:30...Manasesova pokolení pro jejich rody: Území od Machanajim přes celý Bášan, přes celé království bášanského...
Jozue 21:38...v Gileádu a tato města s jejich pastvinamiMachanajim, Chešbon a Jaezer - celkem čtyři města...
2. Samuel 2:8... tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta, odvedl ho do Machanajim a prohlásil ho králem Gileádu, Ašerovců,...
2. Samuel 2:12...Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna Iš-bošetaMachanajim do Gibeonu. S Davidovými vojáky pak vytáhl Joáb,...
2. Samuel 2:29...Jordán, šli celé dopoledne, přišli do Machanajim. Joáb přestal pronásledovat Abnera a shromáždil...
2. Samuel 17:24...v hrobě svého otce. David vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými muži...
2. Samuel 17:27...v gileádském kraji. Když David dorazil do Machanajim, Šobi, syn Nachaše z Raby Amonců, spolu s...
2. Samuel 19:33...let. To on se o krále staral během jeho pobytuMachanajim, neboť to byl zámožný člověk. Proto král...
1. Královská 2:8...Benjamínce z Bachurim. Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel...
1. Královská 4:14...závorami; Achinadab, syn Idův, spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru...
1. Letopisů 6:65... Z kmene Gádova dostali Rámot v GileáduMachanajim, Chešbon a Jaezer s jejich pastvinami....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |